Struktura i kontakty

Viešųjų pirkimų skyrius

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

vps@vilnius.lt

Algirdas Juozas Dėdinas
Teisininkas
Na wakacjach

Viešųjų pirkimų skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys.


Darbo laikas:
I-IV 8.00-12.00, 12.45-17.00;
 V 8.00-12.00, 12.45-15.45

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI
1. tinkamai organizuoti Savivaldybės atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
2. tinkamai organizuoti Savivaldybės pirkimų, kuriems netaikomi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai, procedūras;
3. koordinuoti Savivaldybės administracijos struktūrinių dalinių bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamų perkančiųjų organizacijų veiklą, skatinti tiekėjų konkurenciją, siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos, mažinti pirkimų organizavimo išlaidas;
4. vykdyti prevencines priemones viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę;
5. rengti viešuosius pirkimus reglamentuojančius Savivaldybės teisės aktus, sudarančius efektyvios viešųjų pirkimų veiklos pagrindą;
6. įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Centralizuotų pirkimų poskyris ❯❯❯
Kristina Alsytė
Kompiuterių sistemų inžinierė


Eglė Bilevičienė
Vyriausioji specialistė


Renata Šinkūnė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Na wakacjach

Centralizuotų pirkimų poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. renka ir sistemina informaciją iš Savivaldybei pavaldžių įstaigų, kurios pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, apie pirkimų poreikius;

2. organizuoja Savivaldybės tarybos perkančiųjų organizacijų centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymą;

3. pagal gautus įgaliojimus organizuoja kitų perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

4. vadovaudamasis iš pirkimo iniciatorių gauta informacija rengia pirkimo dokumentus ir juos derina;

5. paaiškina (patikslina) pirkimo dokumentus tiekėjams;

6. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) ir kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7. gavus tiekėjo pretenziją, apie tai nedelsdamas praneša Komisijos pirmininkui ir prireikus sukviečia neeilinį Komisijos posėdį šiai pretenzijai svarstyti;

8. dalyvauja pasiūlymų vertinimo ekspertų komisijų veikloje;

9. teikia pasiūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vykdomų viešųjų pirkimų tobulinimo pagal Poskyrio kompetenciją;

10. konsultuoja visais viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus;

11. administruoja Savivaldybės viešųjų pirkimų elektroninę sistemą;

12. valdo ir administruoja Savivaldybės centralizuotų viešųjų pirkimų katalogą;

13. renka informaciją apie poreikį plėsti Savivaldybės centralizuotų viešųjų pirkimų katalogą;

14. atlieka pirkimus per Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą;

15. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų, kurios pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, pasirašytų preliminarių sutarčių ir pagal dinaminę pirkimų sistemą pasirašytų sutarčių galiojimą;

16. atlieka atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo, neskelbiamų derybų, inovacijų partnerystės, skelbiamos apklausos, neskelbiamos apklausos pirkimo būdais vykdomų pirkimų, taip pat projekto konkurso procedūras;

17. saugo su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus (Komisijos protokolus, nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus ir kt.);

18. organizuoja rinkos konsultacijas;

19. pirkimų organizatoriams padeda atlikti pagal preliminariąsias sutartis vykdomas atnaujinto varžymosi procedūras, taip pat pagal sukurtas dinamines pirkimų sistemas vykdomus konkrečius pirkimus;

20. kaupia ir apibendrina statistinę informaciją apie Savivaldybės administracijos vykdomus centralizuotus ir konsoliduotus viešuosius pirkimus;

21. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Savivaldybės tarybos kontroliuojamomis perkančiosiomis organizacijomis bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

22. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijai institucijose, organizacijose, teismuose;

23. rengia Poskyrio veiklos planus ir ataskaitas;

24. vykdo kitus, šiuose nuostatuose nenumatytus, Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus.


Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų pirkimų poskyris ❯❯❯
Inga Sadukienė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė


Aušra Sidaraitė-Markevičienė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė


Elžbieta Taločkaitė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Centralizuotų sveikatos priežiūros įstaigų pirkimų poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris ❯❯❯
Jūratė Čaiko
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Janina Škoda
Vyriausioji specialistė


Daiva Vedrickienė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė


Santa Zubernytė
Vyriausioji specialistė

Dokumentų rengimo poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Dokumentų rengimo poskyris:
1. Su pirkimo iniciatoriais derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
2. Atsako į tiekėjų paklausimus, kreipiasi į pirkimo iniciatorių dėl viešųjų pirkimų dokumentų paaiškinimų pateikimo, nagrinėja pretenzijas, rengia viešųjų pirkimų komisijų protokolų projektus;
3. Konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
4. Rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;
5. Skaičiuoja numatomo pirkimo vertę.

Pirkimų procedūrų poskyris ❯❯❯
Lilija Adamovičienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Vaida Grigorjeva
Vyriausioji specialistė

Viešieji pirkimaiNeringa Vaitiekūnaitė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

Pirkimų procedūrų poskyris yra  Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Pirkimų procedūrų poskyris:
1. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
2. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
3. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
5. Viešina sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, laimėjusių dalyvių pasiūlymus ir sutarčių pakeitimus CVP IS svetainėje.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom