Struktura i kontakty

Civilinės būklės aktų registravimo poskyris

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

2334720

Kodėl aš kuriu Vilniui?

Mano darbo diena – neretai pati gražiausia, jautriausia ir reikšmingiausia diena kito žmogaus gyvenime. Matydama mylinčius ir laimingus žmones, suprantu, koks nepakartojamas yra Vilnius. Džiaugiuosi, kad galiu būti jo dalimi.
Vilnius turi savo dvasią, atspalvį. Tai nuostabiausias miestas, džiaugiuosi, kad dirbu Vilniuje vilniečiams. Esu laiminga, galėdama prisiliesti prie kiekvienos jaunos vilniečių šeimos susikūrimo.
Nijolė Kalinauskaitė-Beinaravičienė
Vyresnioji specialistė


Džiaugiuosi, kad esu Vilniaus dalis ir galiu įgyvendinti naujas idėjas ir atlikti svarbius darbus gyventojų labui. Nieko negali būti geriau už laimingus, kūrybingus ir besišypsančius žmones...

Lidija Kovienė
Vyresnioji specialistė


Kristina Mačiekienė
Vyresnioji specialistė


Vilnius – Lietuvos širdis. Joje yra dalelė ir manęs. Mano kredo dirbti Vilniui ir vilniečiams.

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalintis mintimis apie savo darbus.

Žmones labiausiai suartina veikla (J. V. Gėtė). Vilnius man mielas, nes gimiau, užaugau ir gyvenu šiame mieste. Gyvenimą jaukiame Vilniuje ir darbą vilniečiams priimu kaip brangią dovaną.Nuo Tauro kalno žvelgdama į mylimą Vilniaus miestą, apgaubtą tankiu medžių vainiku, Gedimino pilies bokštą, didingą Petro ir Povilo bažnyčią, išgirstu amžinų varpų gaudžiančius dūžius.


Civilinės būklės aktų registravimo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu [email protected]

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą, civilinės būklės aktų įrašų liudijančių išrašų ir kitų dokumentų išdavimo;

9.2. registruoja gimimą, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, tėvystės pripažinimą, mirtį;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, elektroniniu būdu duomenų pateikimą Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas ir užsienio valstybėse sudarytus civilinės būklės aktus;

9.5. administruoja santuokų registravimo kalendorių;

9.6. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.7. civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, medicininius mirties liudijimus ir kitus mirties faktą patvirtinančius dokumentus siunčia Higienos institutui;

9.8. išduoda civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, kopijas, pažymas, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.9. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą;

9.10. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.11. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.12. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.13. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus, nagrinėja prašymus, gautus elektroninėje metrikacijos informacinėje sistemoje;

9.14. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.15. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų registravimo, įtraukimo į apskaitą ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.16. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.17. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.19. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom