Struktura i kontakty

Inovacijų ir technologijų grupė

Konstitucijos pr. 3, LT-09601

emiestas@vilnius.lt

Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė
Patarėja


Lina Rakštelytė
Informacinių technologijų sistemų administratorė

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

Siekiant įgyvendinti valstybės ir Savivaldybės politiką informacinės visuomenės, elektroninių paslaugų teikimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo srityse, svarbiausieji Grupės uždaviniai yra šie: 

1. užtikrinti, formuoti bei įgyvendinti įstaigos politiką inovacijų ir technologijų srityse; 

2. teikti siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės įstaigos veiklos perspektyvų technologijų srityse; 

3. vadovaujantis kompleksiškumo kriterijumi ir siekiant įgyvendinti įstaigos uždavinius, formuoti inovacijų bei technologijų politiką įvairiose įstaigos veiklos srityse – švietimo, miesto ūkio ir kt. 

4. organizuoti ir kontroliuoti išmaniųjų informacinių technologijų projektų įgyvendinimą; 

5. didina gyventojų prieinamumą prie Savivaldybėje disponuojamos informacijos bei skatina atvirų duomenų sklaidą; 

6. vykdyti informacinių technologijų projektus ir užtikrinti elektroninių paslaugų įgyvendinimą bei plėtrą Savivaldybėje; 

7. įgyvendinti valstybinės Lietuvos informacinės visuomenės plėtros programos nuostatas Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

8. užtikrinti šiuolaikinių informacinių technologijų diegimą Savivaldybėje; 

9. užtikrinti Europos Sąjungos ir kitų šalių fondų finansinei paramai gauti projektų rengimą ir įgyvendinimą Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

10. užtikrinti efektyvų Savivaldybės ir jos struktūrinių padalinių administracinių paslaugų valdymą elektroninėmis priemonėmis; 

11. užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi laikantis organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių; 

12. užtikrinti teisėtą programinės įrangos naudojimą Savivaldybėje. 

Grupė, įgyvendindama savo uždavinius, vykdo šias funkcijas

1. dalyvauja formuojant Savivaldybės politiką ir strateginius planus inovacijų, informacinių technologijų ir telekomunikacijų srityje; 

2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

3. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus; 

4. teikia siūlymus dėl finansavimo, reikalingo informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrai, atnaujinimui, inovacijų ir projektų įgyvendinimui; 

5. kuria, integruoja ir valdo informacines, informacijos saugumo bei veiklos procesų sistemas; 

6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos paslaugų vadovams ir administratoriams dėl paslaugų specifikacijų ir procesų tobulinimo; 

7. specifikuoja Savivaldybės informacines sistemas, analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius, bei organizuoti Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

8. kuria Savivaldybės informacines sistemas, diegia ir projektuoja duomenų bazes;

9. vykdo Savivaldybės interneto svetainės palaikymą ir plėtrą; 

10. administruoja Savivaldybės elektroninį paštą; 

11. diegia, prižiūri ir administruoja informacines bei telekomunikacines technologijas, kompiuterinę techniką, orgtechniką, duomenų bazes ir tinklus; 

12. prižiūri posėdžių salių įrangą renginiu metu; 

13. vykdo Savivaldybės informacinių ir komunikacinių technologijų tinklo (LAN) priežiūrą ir administravimą; 

14. teikia metodinę ir dalykinę pagalbą Savivaldybės struktūriniams padaliniams informacinių technologijų, telekomunikacijų naudojimo, procesų bei paslaugų valdymo klausimais; 

15. pagal savo kompetenciją inicijuoja ir įgyvendina veiklos procesų optimizavimą; 

16. sudaro Grupės metinius planus, prireikus juos koreguoja, atsižvelgiant į Savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymus, nustatytus prioritetus ar svarbius veiklos pakeitimus; 

17. dalyvauja kuriant ir diegiant informacines sistemas bei taikomąsias programines įrangas, siekdamas užtikrinti informacijos mainus su kitomis institucijomis; 

18. vykdo Grupės balanse esančios kompiuterinės įrangos ir organizacinės technikos apskaitą; 

19. kontroliuoja ir prižiūri Savivaldybės struktūrinių padalinių kompiuterinės technikos eksploatavimą, organizuoja kompiuterinės įrangos ir kt. techninių įrenginių įsigijimą; 

20. vykdo Grupės lėšų kontrolę bei rengia Grupės strateginį ir veiklos planus; 

21. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais; 

22. paruošia kompiuterines darbo vietas Savivaldybės darbuotojams bei užtikrina informacinių sistemų saugumą nutolusiuose Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose; 

23. analizuoja Savivaldybės programinio aprūpinimo poreikius bei organizuoja Savivaldybės perkamų informacinių sistemų diegimą, administravimą ir jų priežiūrą; 

24. teikia siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo Administracijos direktoriui ir struktūriniams padaliniams; 

25. tvarko Grupės vykdomosios veiklos dokumentus; 

26. saugo ir pagal patvirtintas taisykles naudoja Grupės herbinį antspaudą; 

27. pagal savo kompetenciją atlieka kitus Savivaldybės mero ir Administracijos vadovų pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Grupei priskirtos veiklos, teisinių klausimų valdymo ir procesų optimizavimo klausimai ❯❯❯
Egidija Rolytė
Vyresnioji patarėja


Rytis Jankevičius
Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas


Jolanta Jarmolovič
Informacinių technologijų sistemų administratorė


Evelina Stelmokė
Informacinių technologijų sistemų administratorė

Informacinių sistemų vystymo klausimai ❯❯❯
Matas Mačiulis
Vyresnysis patarėjas
Na wakacjach


Andžej Kolesnik
Programuotojas

Team leadLinas Atkočaitis
Programuotojas
Na wakacjach


Donatas Jablonskis
Programuotojas


Kiril Kurkianec
Programuotojas


Bernardas Šliamka
Programuotojas

Infrastruktūros valdymo ir informacinių technologijų palaikymo klausimai ❯❯❯
Ričardas Kukevičius
Vyresnysis patarėjas

Komandos vadovasJevgenij Barsukov
Veiklos duomenų apdorojimo inžinierius


Eugenijus Gamperis
Kompiuterių sistemų inžinierius

KDV KomandaVidas Kazakauskas
Kompiuterių sistemų inžinierius

SysAdmin KomandaDariuš Legus
Kompiuterių sistemų inžinierius
Na wakacjach

SysAdmin Komandos lyderisDariuš Mikulevič
Informacinių technologijų sistemų administratorius

KDV KomandaDarius Miniauskas
Informacinių technologijų sistemų administratorius

KDV Komandos lyderisJustinas Monkevičius
Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kompiuterinių darbo vietų priežiūros komandaPavel Sreda
Informacinių technologijų sistemų administratorius

Kompiuterinių darbo vietų priežiūros komandaGintaras Stankus
Kompiuterių sistemų inžinierius

DVS AdministravimasArturas Šileikis
Kompiuterių tinklo administratorius
Na wakacjach

Sistemų administratorių komandaVirginija Valiaugienė
Informacinių technologijų sistemų administratorė

Inovacijų ir technologijų portfelio valdymas ❯❯❯
Aut inveniam viam aut faciam
Dalius Kazlauskas
Projektų vadovas

Projektų komandos valdymas. Projektų portfelio valdymas. Vyr. projektų vadovasDovilė Krekenaitė
Multimedijos programų kūrėja

OpenVilnius, Finansuojamų konkursų sistema, DVS diegimas.Irmantas Znatinas
Multimedijos programų kūrėjas

Projektų vadovas, sistemų kūrimas ir vystymas.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom