Struktura i kontakty

2-asis išmokų skyrimo poskyris

sis@vilnius.lt

Algis Adomavičius
Poskyrio vedėjas

Administracinių paslaugų teikimasVioleta Jasiūnienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasLevutė Kravcova
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasZita Lukaševič
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAušra Masevičienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasDainora Masiulienė
Vyriausioji specialistė

Administracinių paslaugų teikimas.Katažyna Matyžonok
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasMarija Melko
Vyresnioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasTeresa Narkevič
Vyresnioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasMaija Novikova
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasJūratė Rakštelytė-Urbonienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasViktorija Rudnik
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Socialinių išmokų skyrimasRita Rutkauskienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAušra Sabaliauskienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasRūta Sobolevska
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach

Socialinių išmokų skyrimasBožena Zarankienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimasAudronė Žemaitienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių išmokų skyrimas


2-asis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir grąžinimo arba išskaičiavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl išmokų gavimo;
8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.7. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas, teikia mokėjimo dokumentus kompensacijoms išmokėti;
8.8. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
 8.9. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.10. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti;
8.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
8.13. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.14. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.15. teikia komisijoms asmens prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas atitinkamų komisijų kompetencijai;
8.16. atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.17. atlieka iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ir kitų institucijų gautos informacijos vertinimą, priima sprendimą nutraukti piniginės socialinės paramos teikimą arba jos neteikti;
8.18. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą, perduoda Skyriaus archyvui saugoti visų Skyriaus poskyrių patikrintus dokumentus;
8.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
8.20. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.21. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.22. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.23. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom