Struktura i kontakty

Centralizuotų pirkimų poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

cpovilnius@vilnius.lt

Kristina Alsytė
Kompiuterių sistemų inžinierė


Eglė Bilevičienė
Vyriausioji specialistė


Renata Šinkūnė
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Na wakacjach

Centralizuotų pirkimų poskyris yra Viešųjų pirkimų skyriaus struktūrinis padalinys.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. renka ir sistemina informaciją iš Savivaldybei pavaldžių įstaigų, kurios pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, apie pirkimų poreikius;

2. organizuoja Savivaldybės tarybos perkančiųjų organizacijų centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymą;

3. pagal gautus įgaliojimus organizuoja kitų perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

4. vadovaudamasis iš pirkimo iniciatorių gauta informacija rengia pirkimo dokumentus ir juos derina;

5. paaiškina (patikslina) pirkimo dokumentus tiekėjams;

6. dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija) ir kitų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7. gavus tiekėjo pretenziją, apie tai nedelsdamas praneša Komisijos pirmininkui ir prireikus sukviečia neeilinį Komisijos posėdį šiai pretenzijai svarstyti;

8. dalyvauja pasiūlymų vertinimo ekspertų komisijų veikloje;

9. teikia pasiūlymus ir rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl vykdomų viešųjų pirkimų tobulinimo pagal Poskyrio kompetenciją;

10. konsultuoja visais viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius bei Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus;

11. administruoja Savivaldybės viešųjų pirkimų elektroninę sistemą;

12. valdo ir administruoja Savivaldybės centralizuotų viešųjų pirkimų katalogą;

13. renka informaciją apie poreikį plėsti Savivaldybės centralizuotų viešųjų pirkimų katalogą;

14. atlieka pirkimus per Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą;

15. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių įstaigų, kurios pasirašiusios centralizuotos viešųjų pirkimų veiklos sutartis, pasirašytų preliminarių sutarčių ir pagal dinaminę pirkimų sistemą pasirašytų sutarčių galiojimą;

16. atlieka atviro konkurso, riboto konkurso, skelbiamų derybų, konkurencinio dialogo, neskelbiamų derybų, inovacijų partnerystės, skelbiamos apklausos, neskelbiamos apklausos pirkimo būdais vykdomų pirkimų, taip pat projekto konkurso procedūras;

17. saugo su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus (Komisijos protokolus, nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus ir kt.);

18. organizuoja rinkos konsultacijas;

19. pirkimų organizatoriams padeda atlikti pagal preliminariąsias sutartis vykdomas atnaujinto varžymosi procedūras, taip pat pagal sukurtas dinamines pirkimų sistemas vykdomus konkrečius pirkimus;

20. kaupia ir apibendrina statistinę informaciją apie Savivaldybės administracijos vykdomus centralizuotus ir konsoliduotus viešuosius pirkimus;

21. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba, Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Savivaldybės tarybos kontroliuojamomis perkančiosiomis organizacijomis bei kitomis institucijomis ir organizacijomis;

22. pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijai institucijose, organizacijose, teismuose;

23. rengia Poskyrio veiklos planus ir ataskaitas;

24. vykdo kitus, šiuose nuostatuose nenumatytus, Savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus.


Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom