Struktura i kontakty

Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris

K. Kalinausko g. 21, LT-03107 Vilnius

cms@vilnius.lt

2334720

Karolina Garjonytė
L. e. poskyrio vedėjo pareigas


Smagu prisidėti nors mažyte dalele kuriant geresnį ir gražesnį Vilnių. Padėti vilniečiams įveikti kasdienius rūpesčius, susijusius su mano tiesioginiu darbu. Vilniečio šypsena – tai didžiausia padėka ir džiaugsmas.Didžiuojuosi galėdama prisidėti prie mano gimtojo miesto kūrimo ir savo darbu atlyginti bent dalį to, ką jis man suteikė – šeimą, saugumą ir laisvę.Mėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, -  ar gali būti kas šauniau už tai?

Lucija Kačanovska
Vyresnioji specialistė


Vilnius – įvairiaspalvės istorijos ir kultūros židinys. Džiaugiuosi galėdama būti jo dalimi.Liucija Plerpaitė
Vyresnioji specialistė


Vilnius turi daug spalvų, jame įdomu gyventi ir dirbti vilniečiams.Vilnius visų mūsų namai, kuriuose turi būti šilta ir jauku, savitarpio pagarba ir supratimas.Gera prisidėti prie gimtojo Vilniaus klestėjimo ir smagu dirbti miesto labui.


Civilinės būklės aktų keitimo ir dokumentų valdymo poskyris yra Civilinės metrikacijos skyriaus struktūrinis padalinys.


Darbo laikas nuo pirmadienio iki penktadienio: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 7.30–12.00 ir 12.45–17.00 val., penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45 val. Šeštadienis – santuokų registravimo ceremonijų diena (II aukštas). Sekmadienis – poilsio diena.

Prašymus galima pateikti:

– el. būdu per elektroninės valdžios vartų portalą prisijungus prie Metrikacijos IS (MGVDIS) https://www.registrucentras.lt/p/680 arba per https://paslaugos.vilnius.lt/ – Civilinė metrikacija;

– fiziškai atvykus į skyrių (K. Kalinausko g. 21/1) arba per įgaliotą asmenį teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliojimas turi būti surašytas pas notarą arba per el. sistemą https://igaliojimai.lt/

– prašymą (ir prie jo pridėtus dokumentus) pasirašius el. parašu pateikti el. paštu [email protected]

– užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai gali kreiptis per Lietuvos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas užsienyje. 


Skyriaus ir poskyrio teikiamos paslaugos » Civilinė metrikacija

9. Poskyris, atlikdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima prašymus dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo;

9.2. rengia civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo bylas, surašo išvadas;

9.3. vykdo civilinės būklės aktų įrašų suvedimą, civilinės būklės aktų įrašų elektroninę versiją tiesioginės kreipties būdu siunčia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui, tvarko, apsaugo, perduoda civilinės būklės aktų įrašuose esančius duomenis valstybės registrams;

9.4. išrašo ir išduoda civilinės būklės aktų įrašų išrašus, civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, kopijas, pažymas, patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, rengia atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims;

9.5. pildo civilinės būklės aktų įrašų abėcėlines rodykles, bylų rodykles, civilinės būklės aktų įrašų registrus ir įrašus liudijančių išrašų registracijos žurnalus, civilinės būklės aktų įrašų rodyklėse žymi apie šių įrašų pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą, asmens vardo, pavardės pakeitimą;

9.6. praneša kitų miestų (rajonų) civilinėms metrikacijos įstaigoms ir kitoms įstaigoms apie asmens vardo, pavardės pakeitimą ar civilinės būklės įrašo pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą;

9.7. tvarko ir įformina civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, sudaro laikino saugojimo bylų sąrašus ir nustatyta tvarka perduoda bylas Skyriaus archyvui, įtraukia į apskaitą;

9.8. palaiko archyvo fondo tvarką pagal dokumentacijos planą, tvarko ir įformina dokumentų saugojimo bylas, prižiūri saugomų dokumentų fizinę būklę ir saugojimo sąlygas;

9.9. perduoda atitinkamoms institucijoms ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, rengia ir teikia derinti perdavimo aktus;

9.10. įrašo ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus į elektroninę archyvo informacinę sistemą ir teikia derinti Vilniaus regioniniam valstybės archyvui;

9.11. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą užbaigtų bylų apskaitą, saugojimą ir sunaikinimą;

9.12. priima ir tvarko gaunamąją ir siunčiamąją korespondenciją;

9.13. atlieka santuokų civilines apeigas;

9.14. kontroliuoja teisingą nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokestį;

9.15. rengia mėnesio, ketvirčio, metų ir kitas ataskaitas veiklos klausimais;

9.16. aptarnauja asmenis, konsultuoja juos civilinės metrikacijos klausimais, teikia asmenims įstatymų nustatytą turimą informaciją, bendradarbiauja su Administracijos struktūriniais padaliniais, teismais ir kitomis įstaigomis;

9.17. pagal Poskyrio kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus ir rengia į juos atsakymus,

9.18. pagal Poskyrio kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

9.19. dalyvauja teisme nagrinėjant bylas dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo, ištaisymo, papildymo, atkūrimo, anuliavimo ir asmens vardo, pavardės pakeitimo ir kitais Poskyrio kompetencijos klausimais;

9.20. teikia informaciją ir veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui Poskyrio veiklos klausimais;

9.21. pagal Poskyrio kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus priskirtos veiklos klausimais;

9.22. pagal Poskyrio kompetenciją vykdo kitas užduotis, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymus Poskyrio veiklos klausimais.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom