Struktura i kontakty

Asmenų aptarnavimo poskyris

Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius

sis@vilnius.lt

Karina Aleksiūnaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Gintarė Bareikaitė
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Alma Benkunskienė
Socialinių išmokų specialistė

Asmenų aptarnavimasLilija Blaževič
Socialinių išmokų specialistė


Lina Donėlienė
Socialinių išmokų specialistė

Socialinių išmokų specialistėBenita Gaižauskienė
Socialinių išmokų specialistė


Rita Gumbienė
Socialinių išmokų specialistė

Skambučių centrasEolanta Jakel
Vyriausioji socialinių išmokų specialistė


Dovilė Januškaitė
Socialinių išmokų specialistė

Socialinių išmokų specialistėIngrida Jonkutė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Klybienė
Socialinių išmokų specialistė


Oksana Kliukovska
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Veslava Kotko
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Akvilė Lopetaitė
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Loreta Lukaševičienė
Socialinių išmokų specialistė


Rasa Malinauskienė
Socialinių išmokų specialistė


Erika Mincevičiūtė
Socialinių išmokų specialistė


Adelė Pakalkaitė
Socialinių išmokų specialistė

Klientų aptarnavimo specialistėMonika Pulauskaitė
Socialinių išmokų specialistė


"Mėgti tai, ką darai, ir jausti, kad tai yra svarbu, – ar gali būti kas šauniau už tai?"

Katharine Graham


Rita Rūkienė
Socialinių išmokų specialistė


Alvyra Sesicka
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Santa Stundytė
Socialinių išmokų specialistė


Jadvyga Šatienė
Socialinių išmokų specialistė


Danutė Švedienė
Socialinių išmokų specialistė


Viktorija Toliušytė
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Diana Vitėnienė
Socialinių išmokų specialistė
Na wakacjach


Rimutė Voverytė
Socialinių išmokų specialistė


Galina Zigelienė
Socialinių išmokų specialistė

Asmenų aptarnavimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – organizuoti ir užtikrinti Vilniaus miesto gyventojų priėmimą dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų gavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) socialinių išmokų teikimo klausimais;
8.2. registruoja asmenis priėmimui dėl socialinių išmokų gavimo;
8.3. aptarnauja asmenis ir priima iš jų prašymus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokos už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) gavimo;
8.4. registruoja priimtus prašymus ir tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.5. vykdo asmenų telkimą visuomenei naudingai veiklai atlikti;
8.6. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.7. užregistruotus prašymus ir dokumentus nustatyta tvarka perduoda nagrinėjimui;
8.8. priima iš asmenų prašymus dėl išmokų mokėjimo sustabdymo, nutraukimo, mokėjimo būdo keitimo, pažymoms ir dokumentų kopijoms išduoti, bei pranešimus apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos išmokos mokėjimui;
8.9. administruoja Skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt gautus paklausimus ir pranešimus;
8.10. išduoda su išmokų skyrimu, neskyrimu, mokėjimu susijusias pažymas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.11. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus, rengia į juos atsakymus;
8.12. vykdo asmenų aptarnavimo kokybės apklausas, jų pagrindu rengia išvadas dėl Skyriuje vykdomos asmenų aptarnavimo kokybės, jos tobulinimo;
8.13. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.14. kaupia ir analizuoja duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.15. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.16. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom