Struktura i kontakty

Socialinės globos ir rūpybos poskyris

Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius

sps@vilnius.lt

Jūratė Kristina Kasinskienė
Poskyrio vedėja

VMSA Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės globos ir rūpybos poskyrio vedėjaEglė Andrejevė
Vyriausioji specialistė

Neveiksnumo/riboto veiksnumo nustatymas, globėjo/rūpintojo paskyrimasAndrius Arbočius
Vyresnysis specialistas

Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugos administravimasVida Bučienė
Vyriausioji specialistė

Sutarčių apsigyventi globos namuose rengimas, dienos socialinės globos administravimas.Samanta Chvataitė
Vyresnioji specialistė

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimasLoreta Činčikaitė
Vyriausioji specialistė

Neveiksnumo/riboto veiksnumo nustatymas, globėjo/rūpintojo paskyrimasJolanta Dainoravičienė
Vyriausioji specialistė

Socialinių paslaugų administravimas SPIS sistemoje.Imti nereiškia gauti, duoti reiškia gauti. 

Būti laimingam ir dalintis laime su kitais - didžiausias labdarystės aktas.

Jovita Germanovič
Vyriausioji specialistė

Planuoti lėšų socialinei globai poreikį, rengti ataskaitas, tikrinti apskaitos dokumentus.Marytė Kajėnaitė
Vyriausioji specialistė

Neveiksnumo nustatymas, globėjo/rūpintojo paskyrimas.Virginija Kerbelienė
Vyriausioji specialistė

Ilgalaikės/trumpalaikės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia administravimas.Lucija Luzginova
Vyriausioji specialistė

Asmeninės pagalbos neįgaliesiems administravimasDana Miškinienė
Vyriausioji specialistė


Eglė Sadaunykienė
Vyriausioji specialistė
Na wakacjach


Inga Šimukauskienė
Vyriausioji specialistė

Socialinės globos ir rūpybos poskyris yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus struktūrinis dalinys


7. Svarbiausi Poskyrio uždaviniai:

7.1. užtikrinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims;

7.2. užtikrinti teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybei priskirtų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo / rūpintojo paskyrimo, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pripažinimo veiksniu funkcijų vykdymo;

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:

8.1. organizuoja asmens (šeimos) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikio nustatymą ir pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai);

8.2. organizuoja ir dalyvauja Socialinės globos skyrimo komisijos darbe ir pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų poreikį  skiria socialines paslaugas;

8.3. atlieka asmenų, siunčiamų į socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei globos namuose gyvenančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;

8.4. planuoja lėšas socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims paslaugoms organizuoti;

8.5. renka ir apibendrina socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo duomenis bei teikia ataskaitas valstybės institucijoms;

8.6. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja šias Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtas socialinių paslaugų įstaigas, teikiančias paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims: viešosios įstaigos dienos centro „Mes esame“, viešosios įstaigos Markučių dienos veiklos centro, biudžetinės įstaigos Valakampių socialinių paslaugų namus; biudžetinės įstaigos dienos centrą „Šviesa“; biudžetinės įstaigos Fabijoniškių socialinių paslaugų namus; biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensioną ir kitų priskirtų kuravimo sričiai įstaigų veiklą;

8.7. atlieka socialinės globos paslaugų kainos pagrįstumo ir atitikimo teisės aktams vertinimą;

8.8. kontroliuoja valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų, skirtų socialinės globos asmenims su sunkia negalia organizavimui, bei Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms organizuoti, panaudojimo tikslingumą;

8.9. administruoja duomenis apie teikiamas socialinės globos ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Socialinės paramos informacinėje sistemoje;

8.10. nagrinėja fizinių asmenų prašymus  dėl nepriklausomybės gynėjų bei nukentėjusiųjų asmenų nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos teisinio statuso pripažinimo bei rengia jų statusą patvirtinančių pažymėjimų išdavimui reikiamus dokumentus;

8.11. rengia teikimus skirti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas bei rekomendacijų teikimo projektus dėl apdovanojimo Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusios 7 ir daugiau vaikų;

8.12. rengia pareiškimus ir reikiamus dokumentus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo /rūpintojo paskyrimo, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo, dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens, pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, pripažinimo veiksniu;

8.13. atstovauja Savivaldybei teismų posėdžiuose civilinėse bylose dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje, globos / rūpybos nustatymo ir globėjo /rūpintojo paskyrimo,  dėl kito globėjo ar rūpintojo tam tikroje srityje paskyrimo, dėl nušalinimo ar atleidimo nuo globėjo ar rūpintojo pareigų, dėl  turto administratoriaus paskyrimo, dėl asmens, pripažinto neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje, srityje pripažinimo veiksniu bei kitose civilinėse bylose, susijusiose su asmenimis, kurie yra pripažinti neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje;

8.14. organizuoja neveiksnių asmenų globėjų  ir rūpintojų einamų pareigų kontrolę;

8.15. organizuoja ir koordinuoja Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą;

8.16. rengia Savivaldybės aktų, reglamentuojančių Poskyriui priskirtų funkcijų vykdymą, projektus bei, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl valstybės teisės aktų pakeitimo inicijavimo;

8.17. nagrinėja gyventojų ir juridinių asmenų, besikreipiančių į Skyrių prašymus, pasiūlymus ir skundus dėl ilgalaikės, trumpalaikės, dienos socialinės globos bei apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims skyrimo; mokėjimo už socialines paslaugas dydžių skaičiavimo; dėl asmenų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje;

8.18. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas bei kitus nenuolatinio pobūdžio su Poskyrio veikla susijusius pavedimus.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom