Struktura i kontakty

Statybos poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Danguolė Pakalniškytė
Poskyrio vedėja
Susisiekimo komunikacijų statyba


Živilė Dabriškienė
Vyriausioji specialistė


Vladas Politika
Specialistas
Na wakacjach


Ąžuolas Steponavičius
Vyriausiasis specialistas


Sigitas Šakalys
Vyriausiasis specialistas
Vilniaus miesto paviršinių nuotekų tinklų eksploatavimo ir remonto darbų administravimas


Vytautas Tumasonis
Vyriausiasis specialistas
Gatvių apšvietimo elektros tinklų priežiūra ir jų plėtros administravimas.

Statybos poskyris yra Infrastruktūros skyriaus struktūrinis padalinys.


Poskyrio darbo laikas I-IV 7:30-16:30 val. V 7:30-15:15 val. Pietūs 11:30-12:15

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:
8.1. vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais, įgyvendinti Skyriaus funkcijas bei veiklos strategiją organizuojant vietinių kelių (gatvių), transporto statinių statybos, rekonstravimo darbus;
8.2. pagal priskirtą kompetenciją dalyvauti formuojant skyriaus politiką susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, remonto klausimais;
8.3. užtikrinti tinkamą susisiekimo komunikacijų statybą, rekonstravimą;
8.4. užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimo tinklų įrengimą ir priežiūrą;
 8.5. teikti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengti paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gauti mokėjimo dokumentus bei teikti Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. 

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
9.1. organizuoja vietinės reikšmės kelių (gatvių), transporto statinių statybą, rekonstrukciją;
9.2. įgyvendina miesto infrastruktūros objektų (susisiekimo komunikacijų) plėtrą, vykdydamas statytojo ir techninės priežiūros funkcijas;
9.3. organizuoja gatvių apšvietimo įrengimą bei priežiūrą;
9.4. rengia ir derina Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų dokumentų projektus susisiekimo komunikacijų, gatvių apšvietimo klausimais;
9.5. teikia viešųjų pirkimo dokumentaciją techniniais klausimais dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo, gatvių apšvietimo įrengimo bei priežiūros;
9.6. dalyvauja planuojant ir skirstant lėšas miesto tvarkymo darbams, teikia siūlymus dėl gatvių apšvietimo priežiūros skirtų lėšų paskirstymo, kontroliuoja jų naudojimą, ieško papildomų finansavimo šaltinių;
9.7. dirba vietinės reikšmės kelių (gatvių), transporto statinių apžiūrų, renginių (susirinkimo) apžiūrų komisijose;
9.8. atlieka gatvių apšvietimo tinklų priežiūros ir remonto kontrolę;
9.9. rengia trišales sutartis su rangovais dėl gatvių apšvietimo tinklų įrengimo su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis, organizuoja konkursus;
9.10. peržiūri su susisiekimo komunikacijų ir gatvių apšvietimo susijusius projektus;
9.11. teikia Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo sutarčių projektus bei išlaidų sąmatas, rengia paraiškas lėšoms gauti pagal atitinkamas finansavimo sutartis ir gautus mokėjimo dokumentus bei teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos;
9.12.pasibaigus ketvirčiui, rengia Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitą, pasibaigus metams- ataskaitą apie atliktus darbus ir Programos lėšų panaudojimą;
9.13. kaupia ir apibendrina finansinę ir statistinę informaciją;
9.14. teikia vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo;
9.15. teikia informaciją poskyrio kompetencijos klausimais žiniasklaidai, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, rengia atsakymus į Savivaldybės tarybos narių paklausimus, gyventojų, įmonių bei organizacijų pareiškimus bei skundus;
9.16. sprendžia kitus poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo Administracijos direktoriaus, skyriaus bei poskyrio vedėjų įpareigojimus ir pavedimus.

Mer Wilna

Wilno przez wiele wieków było i jest miastem wspólnoty wolnych obywateli, w którym doskonale połączona jest wspaniała historia, przyroda i kreatywność. Moim celem jest kontynuacja rozpowszechnienia ducha wolności i kreatywności, aby Wilno stało się źródłem dobroci i inspiracji mieszkańcom Wilna, Litwy i Europy. ❯❯❯
Porządek obrad

Priorytety samorządu

  • Tworzenie i wdrożenie wizji strategicznej miasta
  • Zapewnienie mieszkańcom najlepszej jakości usług
  • Przyciągnąć inwestycje do miasta, które tworzą dobrze opłacane miejsca pracy
  • Działać transparentnie, szybko i być otwartym mieszkańcom, gościom, inwestorom