Структура и контакты

Statinių naudojimo priežiūros poskyris

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, informacija suteikiama telefonu 1664 arba +370 5 211 2000

Stasė Kvederienė
Poskyrio vedėja
Poskyrio veiklos organizavimas/koordinavimas


Marius Brigmanas
Vyriausiasis specialistas


Evaldas Bruzga
Vyresnysis specialistas


Vaidas Gaurys
Vyriausiasis specialistas
B отпуске


Katažina Kailiuvienė
Vyriausioji specialistė


Erika Laiconienė
Vyriausioji specialistė
B отпуске


Romualdas Laurinaitis
Vyriausiasis specialistas


Edvardas Šveikauskas
Vyriausiasis specialistas


Tauras Varenbergas
Vyriausiasis specialistas

Statinių naudojimo priežiūros poskyris yra Būsto administravimo skyriaus struktūrinis padalinys.

Statinių naudojimo priežiūros poskyrio darbo laikas:
I-IV 7:00-16:00 val.
V 7:00-14:45 val.
Pietūs 11:30-12:15 val.


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS POSKYRIO NUOSTATAI


Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

1. kontroliuoti, kaip statinių naudotojai atlieka Vilniaus miesto gyvenamųjų namų ir kitų statinių techninę priežiūrą;

2. nustatyti, ar statinio techninė priežiūra, jo sauga ir paskirtis atitinka Statybos ir kitų įstatymų, teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

1. kontroliuoja, ar statinių naudotojų atliekama techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitais įstatymais bei teisės aktais nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo, statinių saugos ir paskirties reikalavimus;

2. patikrina statinio techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus dokumentus, padaro išvadas ir surašo patikrinimo aktą, kontroliuoja patikrinimo akte įrašytų reikalavimų vykdymą;

3. tvarko statinių naudojimo priežiūros dokumentų apskaitą;

4. kaupia informaciją ir nustatyta tvarka teikia skyriui, Administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ataskaitas apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą;

5. pagal kompetenciją vykdo Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

6. konsultuoja pastatų savininkus ir naudotojus, fizinius ir juridinius asmenimis statinių priežiūros klausimais;

7. rengia poskyrio veiklos planą kaip skyriaus strateginio veiklos plano sudėtinę dalį pagal patvirtintas programas, uždavinius ir priemones;

8. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, Administracijos direktoriams bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos statinių naudojimo priežiūros tobulinimo klausimais;

9. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus poskyrio kompetencijos klausimais;

10. dirba komisijose, darbo grupėse, dalyvauja seminaruose, konferencijose, rengia pasitarimus poskyriui svarbiais klausimais;

11. pagal poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;

12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir siūlymus statinių techninės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros klausimais.

Мэр Вильнюса

Вильнюс веками был и остается городом, пестующим мирное совместное проживание вольных граждан; здесь гармонично сочетаются гордая история, невероятной красоты природа и свободный творческий порыв. ❯❯❯
Повестка дня

Приоритеты cамоуправления

  • Формирование и реализация стратегического видения города
  • Предоставление жителям качественных услуг
  • Привлечение в город инвестиций, создающих хорошо оплачиваемые рабочие места
  • Прозрачные, быстрые действия и открытость по отношению к жителям, гостям города