Структура и контакты

2-asis išmokų skyrimo poskyris

sis@vilnius.lt

Algis Adomavičius
Poskyrio vedėjas
B отпуске
Administracinių paslaugų teikimas


Aurelija Gruodytė Dorniak
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
B отпуске
Socialinių išmokų skyrimas


Violeta Jasiūnienė
Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Levutė Kravcova
Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Zita Lukaševič
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Loreta Lukaševičienė
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
B отпуске
Socialinių išmokų skyrimas


Aušra Masevičienė
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Katažyna Matyžonok
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Jelena Mazneva
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Marija Melko
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Teresa Narkevič
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Maija Novikova
Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Jūratė Rakštelytė-Urbonienė
Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Jelena Rybakova
Socialinių išmokų specialistė
B отпуске
Socialinių išmokų skyrimas


Viktorija Rudnik
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Rita Rutkauskienė
Vyresnioji socialinių išmokų specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Rūta Sobolevska
Vyriausioji specialistė
Socialinių išmokų skyrimas


Božena Zarankienė
Vyriausioji specialistė
B отпуске
Socialinių išmokų skyrimas

2-asis išmokų skyrimo poskyris yra Socialinių išmokų skyriaus struktūrinis padalinys.

POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

7. Svarbiausias Poskyrio uždavinys – nagrinėti asmenų prašymus ir priimti sprendimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų socialinių išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, socialinių išmokų perskaičiavimo, permokų nustatymo ir grąžinimo arba išskaičiavimo. 

8. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
8.1. konsultuoja ir informuoja (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar telefonu) į Skyrių besikreipiančius asmenis, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, tikslinių kompensacijų, paramos mirties atveju, pagalbos pinigų, socialinės paramos mokiniams, išmokų už komunalines paslaugas neįgaliesiems, kurie yra pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir lėšų jiems laidoti, valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940−1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, kompensacijų už šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir kitas paslaugas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11−13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms, laidojimo išlaidų kompensacijos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu, teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas (toliau – išmokos) teikimo;
8.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėja Skyriui pateiktus prašymus dėl išmokų gavimo;
8.3. tvarko besikreipiančių asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) duomenis išmokoms gauti Socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ (toliau – sistema „Parama“), Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (toliau – SPIS) ir kituose registruose ar valstybės informacinėse sistemose;
8.4. inicijuoja trūkstamų prašymui išnagrinėti dokumentų gavimą;
8.5. suveda asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) valstybės įmonės Registrų centro teikiamus turto vertės duomenis į sistemą „Parama“;
8.6. apskaičiuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) pajamas, teisės aktų nustatyta tvarka nustato asmens teisę į išmokas, išmokų teikimo laikotarpius ir dydžius;
8.7. apskaičiuoja būsto šildymo ir (ar) karšto vandens ruošimo, naudojant gamtines dujas ar kitokios energijos ar kuro rūšis, išlaidų kompensacijas, teikia mokėjimo dokumentus kompensacijoms išmokėti;
8.8. rengia ir priima sprendimus dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo, permokų nustatymo ir išskaičiavimo arba grąžinimo, rengia pranešimus asmenims dėl priimtų sprendimų;
 8.9. inicijuoja išmokos mokėjimo pratęsimą be atskiro asmens prašymo išmokai gauti, surenka būtinus duomenis ir dokumentus, rengia ir priima sprendimus išmokos mokėjimui pratęsti;
8.10. rengia ir derina įsakymų projektus ir teikia juos nustatyta tvarka pasirašyti;
8.11. suveda apskaičiuotų kompensacijų duomenis į sistemą „Parama“ pagal daugiabučių namų savininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų, kurios apskaičiuoja kompensacijas, pateiktas ir patikslintas paraiškas, o patikrinus paraiškas, perduoda jas apmokėti;
8.12. išduoda pažymas, patvirtinančias būsto savininko (-ų) teisę į būsto šildymo išlaidų kompensacijas, apmokant kreditą ir palūkanas, tikrina bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus pateiktas paraiškas, perduoda patikrintas paraiškas apmokėti;
8.13. rengia ir išduoda pažymas apie paskirtas ir (ar) išmokėtas išmokas, gavėjų bylose esančių dokumentų kopijas;
8.14. inicijuoja asmenų (bendrai gyvenančių asmenų) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimą;
8.15. teikia komisijoms asmens prašymus ir susijusius dokumentus, nustačius, kad prašymų nagrinėjimas priskirtinas atitinkamų komisijų kompetencijai;
8.16. atlieka permokėtų ir negrąžintų išmokų apskaitą sistemoje „Parama“;
8.17. atlieka iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių ir kitų institucijų gautos informacijos vertinimą, priima sprendimą nutraukti piniginės socialinės paramos teikimą arba jos neteikti;
8.18. atlieka išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus paslaugų suteikimą įrodančių dokumentų (kvitų) patikrą, perduoda Skyriaus archyvui saugoti visų Skyriaus poskyrių patikrintus dokumentus;
8.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, rengia į juos atsakymus;
8.20. bendradarbiauja su Skyriaus poskyriais, Savivaldybės administracijos padaliniais, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevalstybinėmis organizacijomis Poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
8.21. kaupia ir analizuoja duomenis priskirtos veiklos klausimais, teikia Skyriaus vedėjui ataskaitas ir siūlymus Poskyrio ir Skyriaus veiklos klausimais;
8.22. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
8.23. siekdamas įgyvendinti institucijai iškeltus strateginius tikslus, pagal kompetenciją vykdo kitas funkcijas.

Мэр Вильнюса

Вильнюс веками был и остается городом, пестующим мирное совместное проживание вольных граждан; здесь гармонично сочетаются гордая история, невероятной красоты природа и свободный творческий порыв. ❯❯❯
Повестка дня

Приоритеты cамоуправления

  • Формирование и реализация стратегического видения города
  • Предоставление жителям качественных услуг
  • Привлечение в город инвестиций, создающих хорошо оплачиваемые рабочие места
  • Прозрачные, быстрые действия и открытость по отношению к жителям, гостям города