Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 301 1998-12-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.301

1998 12 18

 

Dėl Vilniaus rotušės nuostatų tvirtinimo

 

            Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            Patvirtinti Vilniaus rotušės nuostatus (pridedama).

 

     Meras                    Rolandas Paksas

 

                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Vilniaus miesto tarybos

                                                                                                1998 m. gruodžio 18 d.

                                                                                                sprendimu Nr. 301

 

VILNIAUS ROTUŠĖS

NUOSTATAI

 

Bendroji dalis

            1. Vilniaus rotušė yra biudžetinė įstaiga, kurios steigėja – Vilniaus miesto taryba. Steigėjo funkcijas vykdo – Vilniaus miesto valdyba (išskyrus teisę tvirtinti, keisti nuostatus, reorganizuoti arba likviduoti). Vilniaus rotušės adresas: Didžioji g. 31, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. Vilniaus rotušė yra juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, einamąsias nacionalinės ir užsienio valiutos sąskaitas viename iš Lietuvos Respublikoje pasirinktų bankų, taip pat steigėjui leidus – po vieną užsienio valiutos sąskaitą bet kurioje užsienio valstybėje.

3. Vilniaus rotušės veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisiniais aktais.

 

Veiklos pobūdis ir tikslai

4. Vilniaus rotušė - kultūros, meno ir politinio gyvenimo įstaiga, besiorientuojanti į miesto reprezentacinius renginius.

5. Vilniaus rotušė, įgyvendindama savo tikslus, rengia:

5.1. iškilmingus Vilniaus miesto reprezentacinius renginius;

5.2. iškilmingus Vilniaus miesto tarybos posėdžius;

5.3. Vilniaus miesto Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijas;

5.4. “Vilniaus garso”, “Kristoforo” ir Vilniaus literatūros premijų bei kitų apdovanojimų suteikimo ceremonijas;

5.5. valstybinių švenčių minėjimus;

5.6. garbingų miesto svečių bei užsienio delegacijų sutikimus bei priėmimus;

5.7. bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą;

5.8. labdaros renginius;

5.9. bendrus menų projektus su kūrėjais ir atlikėjais iš susigiminiavusių miestų;

5.10. kitus iškilmingus renginius.

 

Teisės ir pareigos

6. Vilniaus rotušė turi teisę:

6.1. nustatyti savo vidaus struktūrą, pritarus steigėjui;

6.2. sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, steigėjui leidus sudaryti sutartis, susijusias su turto naudojimu;

6.3. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

7. Vilniaus rotušė privalo:

7.1. naudoti iš biudžeto gaunamas lėšas tik įstaigos nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal asignavimų valdytojų patvirtintas išlaidų sąmatas;

7.2. užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas;

7.3. teikti steigėjui ir kitoms įstatymų nustatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;

7.4. garantuoti kultūros įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.

 

Valdymo institucijų sudarymo tvarka, jų kompetencija, funkcijos ir atsakomybė

8. Vilniaus rotušei vadovauja konkurso tvarka steigėjo paskirtas įstaigos rūmų valdytojas, kuris atsako už visą įstaigos veiklą. Rūmų valdytojas pagal savo kompetenciją:

            8.1. tvirtina organizacinę struktūrą; suderinęs su steigėju;

            8.2. be atskiro įgaliojimo atstovauja teisme arba kitose institucijose;

            8.3. sudaro sutartis, darbo planus, išduoda įgaliojimus;

            8.4. leidžia įsakymus, privalomus visiems darbuotojams;

            8.5. tvirtina etatų sąrašą, tarnybinius atlyginimus ir priedus, suderinęs su steigėju;

            8.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas ir paskatinimus.

 

Darbo apmokėjimo tvarka

            9. Darbo santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo sutarties ir kiti įstatymai. Su kūrybiniais darbuotojais sudaromos neterminuotos darbo sutartys, o jų prašymu – terminuotos darbo sutartys.

            10. Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais.

 

Turtas, lėšų šaltiniai ir lėšų naudojimo tvarka

            11. Vilniaus rotušė finansuojama iš savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojų patvirtintas sąmatas, laikantis Finansų ministerijos nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų, Rotušė gali turėti nebiudžetinių lėšų.

            12. Rotušės turtą sudaro pastatas, kitos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai ir kitas turtas, kurį įstaiga valdo, kuriuo naudojasi neatlygintinai.

            13. Rotušės pajamas sudaro:

            13.1. savivaldybės biudžeto lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos;

            13.2. lėšos, gautos kaip labdara ir parama;

            13.3. įplaukos už parduotus bilietus;

            13.4. įplaukos, gautos už patalpų, transporto nuomą;

            13.5. įplaukos už kitas teikiamas paslaugas.

            14. Rotušės išlaidas sudaro:

            14.1. lėšos darbuotojų darbo užmokesčiui ir valstybinio privalomojo draudimo įmokoms;

            14.2. pastatų išlaikymo išlaidos;

            14.3. išlaidos, susijusios su įstaigos veikla;

            14.4. kitos išlaidos.

 

Finansinės veiklos kontrolė

            15. Finansinę veiklą kontroliuoja steigėjas ir kitos Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos institucijos.

 

Reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

16. Vilniaus rotušė reorganizuojama ir likviduojama Vilniaus miesto tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Į pradžią