Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 643V 2000-03-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl Vilniaus miesto valdybos 1999 07 08 sprendimo Nr. 1283V dalinio pakeitimo

VILNIAUS MIESTO VALDYBA

SPRENDIMAS  Nr.  643V

2000 03 23

Dėl Vilniaus miesto valdybos 1999 07 08 sprendimo Nr. 1283V dalinio pakeitimo

 

Vilniaus miesto valdyba  n u s p r e n d ž i a :

1. Iš dalies pakeisti Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodiką, patvirtintą Vlniaus miesto valdybos 1999 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. 1283V “Dėl gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodikos tvirtinimo”:

1.1. išdėstyti 3 ir 4 punktus taip:

"3. Eksploatuojanti įmonė, vadovaudamasi Pavyzdinėmis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų taisyklėmis (1 priedas), parengia gyvenamųjų namų bendrojo naudojimų patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų metinį planą-grafiką kiekvienam atskiram namui, nurodant darbų sudėtį ir apimtis.

4. Eksploatuojanti įmonė privalo tvarkyti faktinių išlaidų apskaitą. Pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui apskaičiuojamos kiekvieno eksploatuojamo namo 1 kv. metro bendrojo naudingojo ploto eksploatavimo darbų ir paslaugų faktinės išlaidos (2 priedas). Šių darbų kontrolė vykdoma pagal metinį planą-grafiką”;

1.2. pripažinti netekusiu galios 6 punktą;

1.3. išdėstyti 13 ir 14 punktus taip:

"13. Išlaidos socialiniam draudimui apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais nustatytomis atskaitymo normomis nuo darbininkų ir linijinio personalo pagrindinio ir papildomo darbo užmokesčio sumos.

14. Planinės išlaidos medžiagoms apskaičiuojamos remiantis Komunalinio ūkio ministerijos Darbo mokslinio organizavimo ir ekonominių tyrimo laboratorijos parengtomis Žinybinėmis aptarnavimo laiko normomis butų fondo techninės priežiūros darbams  (Vilnius, 1989 m.) ir Vilniaus miesto vykdomojo komiteto Butų ūkio valdybos 1989 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.53 “Dėl vienetinių įkainių patvirtinimo”. Faktinės išlaidos medžiagoms apskaičiuojamos pagal faktinį jų sunaudojimą”;

1.4. Neteko galios.

2006 m. birželio 7 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-1206 redakcija

 

1.5. išdėstyti 21 punktą taip:

"21.Gyventojų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo priežiūros ir profilaktinio remonto darbų mokėjimo dydis už buto (gyvenamosios patalpos) 1 kv. metro bendrojo ploto per mėnesį () apskaičiuojamas atsižvelgiant į faktines išlaidas pagal formulę:

 

= (Lt),

 

 

čia Iv - bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo priežiūros ir profilaktinio remonto darbų faktinės išlaidos per mėnesį,

- namo visų butų (gyvenamųjų patalpų) bendras gyvenamasis plotas (kv. metrais),

arba                                               

Ivn

"Tek. ═ -------  (Lt)"

12 ∑ P

 

čia Ivn – bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo priežiūros ir profilaktinio remonto darbų normatyvinės išlaidos metams, apskaičiuotos pagal planuose - grafikuose numatytas (suderintas) darbų apimtis.

Pasibaigus ataskaitiniams metams, surinktos lėšos iš kiekvieno gyvenamojo namo (pagal normatyvinį 1 m2 mokėjimo dydį) lyginimos su atliktų darbų faktinėmis išlaidomis ir nustatomas nepanaudotų lėšų likutis ar jų trūkumas”.

2000 m. birželio 1 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimo Nr. 1129V redakcija

 

2. Iš dalies pakeisti Gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išdaidų nustatymo metodikos 1 priedą:

2.1. išdėstyti 8.3 punktą taip:

“8.3. Nuotėkų sistemos pratekamumo patikrinimas ir išvalymas”.

2.2. išdėstyti 8.6 punktą taip:

“8.6.Vidaus nuotėkų tinklų išvalymas”.

2.3. išdėstyti 8.13 ir 8.14 punktus taip:

“8.13. Avarijų šalinimas bendrojo naudojimo vamzdynuose.

“8.14. Kiti darbai, kuriems nereikia specialios įrangos”;

2.4. išdėstyti 9.7 punktą taip:

“9.7. Bendrojo naudojimo vietų, langų ir durų stiklinimas iki 1,5 kv.m”.

3. Iš dalies pakeisti nurodytosios metodikos 2 priedą – sukeisti lentelės 14 ir 15 skiltis vietomis.

4. Iš dalies pakeisti nurodytosios metodikos 3 priedą – išdėstyti 6.1 eilutę taip:

“6.1. Vandentiekis ir kanalizacija bendrojo naudojimo patalpose ir savivaldybės butuose”.

 

Meras                                                                                                                             Juozas Imbrasas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO VALDYBA - SPRENDIMAS - 1129V - 2000-06-01
Dėl Vilniaus miesto valdybos 2000 03 23 sprendimo Nr. 643V "Dėl Vilniaus miesto valdybos 1999 07 08 sprendimo Nr. 1283V dalinio pakeitimo" dalinio pakeitimo
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1206 - 2006-06-07
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO
Į pradžią