Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 229 2001-02-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  229

2001 02 28

Dėl Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu tvarkos tvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo       Nr. 1427 ir 1999 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 384 dalinio pakeitimo" (Žin., 2000,   Nr. 85-2598), Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginamo objekto privatizavimo metu tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytos išlaidos atlyginamos objekto privatizavimo metu tik šiuo sprendimu nustatyta tvarka ir tik pateikus joje nurodytus dokumentus.

3. Pavesti Vilniaus miesto valdybos sudarytai Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų ir patalpų komisijai (toliau - komisija) nagrinėti nuomininkų prašymus dėl objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu.

4. Pavesti komisijai:

4.1. išduoti leidimus nuomininkams rengti objektui pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir sudaryti darbų sąmatą, nurodant darbų atlikimo terminus;

4.2. išduoti leidimus padaryti išlaidas dėl objekto pagerinimo;

4.3. derinti turto vertintojų (nepriklausomo turto vertintojo) nustatytą vertės padidėjimo procentą dėl šiam objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų.

5. Įgalioti Savivaldybės administratorių (komisijos pirmininką) pasirašyti komisijos išduotus leidimus:

5.1. rengti patalpoms ar pastatams pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir sudaryti darbų sąmatą;

5.2. daryti išlaidas objektui pagerinti;

5.3. patvirtinti turto vertintojų (nepriklausomo turto vertintojo) nustatytą ir komisijos suderintą turto vertės padidėjimo procentą.

6. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. 492 „Dėl lėšų, investuotų negyvenamiesiems pastatams ir patalpoms rekonstruoti ar remontuoti, kompensavimo objekto privatizavimo metu tvarkos".

 

Meras

Artūras Zuokas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto tarybos

2001 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. 229

 

NUOMININKO NUOMOS METU PRIVATIZAVIMO OBJEKTUI (STATINIUI) PAGERINTI PADARYTŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMO OBJEKTO PRIVATIZAVIMO METU TVARKA

 

Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu tvarka (toliau - Tvarka) yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1196 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1427 ir 1999 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 384 dalinio pakeitimo" (Žin., 2000, Nr. 85-2598).

 

I. BENDROJI  DALIS

 

1. Ši tvarka reglamentuoja nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų atlyginimo objekto privatizavimo metu bei leidimų išdavimo nuomininkams nuomojamų objektų (statinių) pagerinimui įstatymų nustatyta tvarka rengti reikalingus dokumentus tvarką.

            2. Nuomotojui leidus, objekto pagerinimo (toliau - rekonstravimas ar remontas) darbai atliekami nuomininko lėšomis. Nuomininko nuomos metu privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytos išlaidos atlyginamos objekto privatizavimo metu.

3. Rekonstravimo (kai nugriaunami, statomi pastato aukštai, jo dalys; keičiamos, šalinamos, stiprinamos laikančiosios konstrukcijos, stogas, išorės sienos, pamatai; keičiamos inžinerinės sistemos bei įranga) ar remonto (kai sutvarkomos ar įrengiamos naujos nelaikančiosios konstrukcijos; keičiami ir dažomi langai, durys, grindys, laiptai ir dėl to užtaisomos angos; dėl remonto darbų įstiklinami balkonai, lodžijos, verandos ir pan.; pakeičiami, modernizuojami inžinerinių sistemų bei įrangos elementai) metu (nepriklausomai nuo to, kas jį atlieka) išsikėlęs iš nuomojamų patalpų, jeigu nusinuomotu turtu negali naudotis (nėra inžinerinių tinklų, bloga pastato (patalpų) techninė būklė ir pan.), nuomininkas gali būti atleidžiamas nuo nuomos mokesčio. Ši sąlyga privalo būti įrašyta Negyvenamųjų pastatų (patalpų) nuomos sutartyje. Kitais nuomojamų patalpų rekonstravimo ar remonto atvejais (neišsikėlus iš visos nuomojamos patalpos) nuomos mokestis mokamas per visą nuomos sutarties galiojimo laiką.

4. Kai objekto rekonstravimo ar remonto darbai nėra būtini (pagal pastato techninės ekspertizės išvadą ar surašytą patalpų techninės būklės defektinį aktą eksploatacija galima ir be šių darbų), bet nuomininkas atlieka rekonstravimo ar remonto darbus, susijusius su jo veikla, objekto privatizavimo metu gali būti atlyginamos tik tos nuomininko išlaidos, kurios buvo padarytos pastato laikančiosioms konstrukcijoms keisti, šalinti, stiprinti. Išlaidos, padarytos dėl kitų pagerinimų, nuomininko atliktų be nuomotojo raštiško leidimo ir kurie atskiriami be žalos išsinuomotam turtui, objekto (statinio) privatizavimo metu neatlyginamos.

5. Nuomininko išlaidos, padarytos dėl nuomojamo objekto (statinio) priežiūros (patalpų ir teritorijos tvarkymas; pastato ir jo elementų stebėjimas; numatytą laiką naudotų įrenginių, prietaisų detalių, elementų, tepalų keitimas ir pan.; inžinerinių sistemų profilaktika, įrenginių derinimas, pasirengimas šildymo sezonui ir pan.) ir remonto (stogo ir grindų lopymas; santechnikos prietaiso, radiatoriaus pakeitimas arba prakiurusių vamzdynų remontas; susidėvėjusių apdailos elementų sutvarkymas: iškritusių keraminių plytelių klijavimas; išbyrėjusio tinko taisymas; apmušalų keitimas; langų, durų, grindų, laiptų dažymas, kai jie nekeičiami; išdužusių stiklų pakeitimas ir pan.) darbų bei išlaidos už avarijų, įvykusių nuomojamų patalpų vidaus inžineriniuose tinkluose dėl neatliktų priežiūros ir remonto darbų, pasekmių pašalinimą objekto privatizavimo metu neatlyginamos.

6. Privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytos išlaidos atlyginamos objekto privatizavimo metu, atsižvelgiant į nuomininko pateiktus dokumentus, nurodytus Tvarkos III skyriuje.

7. Komisija, atsižvelgdama į nuomininko pateiktus dokumentus, derina turto vertintojų (nepriklausomo turto vertintojo) nustatytą vertės padidėjimo procentą.

8. Nuomininkas, susipažinęs su Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1672) nustatyta tvarka įvertinto objekto (statinio) nustatytu ir komisijos suderintu vertės padidėjimo procentu dėl šiam objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų, savo sutikimą turi patvirtinti raštiškai, nurodydamas banką, į kurį turi būti pervesta už privatizavimo objektą gauta jam priklausanti lėšų dalis, ir sąskaitos numerį.

9. Nuomininkui nesutikus su turto vertintojų nustatytu ir komisijos suderintu vertės padidėjimo procentu dėl privatizavimo objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų, Vilniaus miesto savivaldybė, pasirašiusi su nuomininku vertinimo išlaidų atlyginimo Vilniaus miesto savivaldybei sutartį, turi teisę samdyti nepriklausomą turto vertintoją šiam procentui nustatyti.

10. Komisijai ir (ar) nuomininkui nesutikus su nepriklausomo turto vertintojo nustatytu vertės padidėjimo procentu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

11. Objekto privatizavimo programoje yra nustatomas nepriklausomo turto vertintojo ar turto vertintojų, kurių pasamdymą apmoka nuomininkas, nustatytas, komisijos suderintas ir Savivaldybės administratoriaus patvirtintas privatizavimo objekto (statinio) vertės padidėjimo procentas dėl nuomos metu šiam objektui pagerinti padarytų išlaidų.

12. Objekto privatizavimo programoje nustatytam privatizavimo objekto vertės padidėjimo procentui dėl nuomos metu šiam objektui pagerinti padarytų išlaidų atitinkanti privatizavimo sandorio lėšų dalis, išskyrus tą dalį, kuri buvo įskaityta į nuomos mokestį, turi būti pervesta į nuomininko sąskaitą ir tai patvirtinantys banko dokumentai pateikti Vilniaus miesto savivaldybei:

12.1. kai objektas privatizuojamas viešo aukciono būdu, - iki privatizavimo objekto perdavimo akto pasirašymo dienos;

12.2. kai objektas privatizuojamas nuomos su išsipirkimu būdu, - per 15 darbo dienų nuo konkurso dokumentų peržiūros ir rezultatų vertinimo dienos.

13. Lėšų dalis, kuri buvo įskaityta į nuomos mokestį, pervedama į objekto valdytojo sąskaitą, įskaitant ir tuos atvejus, kai objektą (statinį) įsigyja nuomininkas.

14. Nuomininkui, įsigijusiam privatizuojamą objektą (statinį), kuris nuomos metu šiam objektui pagerinti padarė išlaidas, šias išlaidas atitinkanti privatizavimo lėšų dalis neatlyginama.

 

 

 

II. NAUJŲ LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

15. Nuomininkai, pageidaujantys atlikti nuomojamo objekto (statinio) rekonstravimo ar remonto darbus bei pageidaujantys, kad padarytos išlaidos būtų atlyginamos objekto (statinio) privatizavimo metu, komisijai pateikia šiuos dokumentus:

15.1. prašymą;

15.2. objekto (statinio) techninės ekspertizės išvadas dėl statinio būklės;

15.3. žemės sklypo ribų planą, nustatyta tvarka priskirtą prie pastato;

15.4. notaro patvirtintą bendrasavininkių sutikimą, jei tokie bendrasavininkiai yra.

16. Komisija per 15 darbo dienų išnagrinėja nuomininko pateiktą prašymą bei dokumentus ir priima vieną iš šių sprendimų:

16.1. išduoti leidimą nuomininkui rengti objektui (statiniui) pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir darbų sąmatą, nurodant darbų atlikimo terminus;

16.2. išduoti leidimą nuomininkui sudaryti darbų sąmatą, kai objektui (statiniui) pagerinti nereikia projekto;

16.3. grąžina dokumentus, išskyrus prašymą, kartu su motyvuotu atsisakymu išduoti leidimą nuomininkui rengti objektui (statiniui) pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus ir sudaryti darbų sąmatą.

17. Nuomininkui įstatymų nustatyta tvarka parengus, suderinus ir patvirtinus objekto (statinio) projektą, atlikus jo privalomą ekspertizę bei sudarius darbų sąmatą ir pateikus šiuos dokumentus komisijai, komisija per 15 darbo dienų išduoda leidimą nuomininkui padaryti išlaidas objektui (statiniui) pagerinti ir patvirtina darbų atlikimo terminą bei numatomų padaryti išlaidų dydį arba grąžina dokumentus su motyvuotu atsakymu.

18. Nuomininkas, turėdamas leidimą, kreipiasi į apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybą dėl leidimo objekto (statinio) rekonstravimo ar remonto darbams atlikti.

19. Nuomininkas nustatyta tvarka organizuoja baigto rekonstruoti ar remontuoti objekto (statinio) pripažinimą tinkamu naudoti.

20. Nuomininkas privalo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nuomotojo vardu Apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos pripažinto tinkamu naudoti objektą (statinį) ir dokumentus pateikti nuomotojui.

 

III.VERTĖS PADIDĖJIMO PROCENTO PATVIRTINIMO TVARKA

 

21. Nuomininkas, iki šios tvarkos įsigaliojimo nustatytąja tvarka padaręs išlaidas dėl privatizavimo objekto (statinio) pagerinimo bei pageidaujantis, kad tos išlaidos būtų atlyginamos objekto privatizavimo metu, Ekonomikos departamento Turto valdymo ir privatizavimo skyriui (toliau - skyrius) pateikia šiuos dokumentus:

21.1. prašymą;

21.2. objekto (statinio) techninės būklės defektinį aktą arba objekto (statinio) techninės ekspertizės išvadą (objekto nuotraukas prieš šio objekto pagerinimą);

21.3. nuomotojo išduotą leidimą objektui (statiniui) pagerinti;

21.4. baigto rekonstruoti ar remontuoti objekto (statinio) pripažinimo tinkamu naudoti aktą (baigto rekonstruoti negyvenamojo pastato ir patalpos priėmimo naudoti aktą);

21.5. atliktą pripažinto tinkamu naudoti objekto (statinio) techninę inventorizaciją ir teisinę registraciją nuomotojo vardu;

21.6. įstatymų nustatyta tvarka parengtus objektui (statiniui) pagerinti reikalingus projektavimo dokumentus bei darbų sąmatą;

21.7. padarytų išlaidų dėl objekto (statinio) pagerinimo darbų sąnaudas patvirtinančius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros, įvairūs mokėjimo dokumentai, sutartys su rangovais ir kt.);

21.8. nuomotojo pažymą apie padarytų išlaidų dalį, įskaitytą į nuomos mokestį. Šios išlaidos neatlyginamos, o pervedamos į objekto valdytojo sąskaitą;

21.9. įsiteisėjusius teismų sprendimus ir (ar) nutartis.

22. Nuomininkas, pageidaujantis, kad būtų atlygintos išlaidos, susijusios su darbuotojų skaičiaus sumažinimu, kai privatizuojami objektai (statiniai), kuriuose nuomininkas buvo įsteigęs darbo vietas, skyriui pateikia:

22.1. pažymas apie nuomojamose patalpose ir pastatuose įsteigtas darbo vietas, kuriose darbo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 27 d. nutarimo Nr.1277 „Dėl darbo vietų higieninio įvertinimo" normalioms darbo sąlygoms keliamus reikalavimus (jeigu nuomininkas yra įmonė);

22.2. pažymą apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį paskutiniaisiais metais (nurodomas kiekvieno mėnesio darbo užmokestis);

22.3. pažymą apie darbuotojų darbo stažą toje įmonėje (išrašas iš valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo).

23. Skyrius išnagrinėja nuomininko pateiktus dokumentus ir pateikia juos turto vertintojams, kurių pasamdymą apmoka nuomininkas.

24. Turto vertintojams įvertinus objektą ir nustačius objekto vertės padidėjimo procentą dėl šiam objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų, dokumentai teikiami komisijai.

25. Komisija per 15 darbo dienų suderina objekto vertės padidėjimo procentą dėl šiam objektui (statiniui) pagerinti padarytų išlaidų arba grąžina dokumentus (išskyrus prašymą) nuomininkui su motyvuotu atsakymu.

26. Nuomininkas per 5 darbo dienas savo sutikimą su komisijos sprendimu patvirtina raštiškai, o nesutikus su komisijos sprendimu, pasirašo su Vilniaus miesto savivaldybe vertinimo išlaidų atlyginimo Vilniaus miesto savivaldybei sutartį dėl nepriklausomo turto vertintojo samdymo šiam procentui nustatyti.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Nuomininkas, padaręs išlaidas dėl privatizavimo objekto pagerinimo ir pageidaujantis, kad tos išlaidos būtų atlyginamos objekto privatizavimo metu, tačiau:

27.1. sutartyje su nuomotoju nebuvo numatyta teisė padaryti išlaidas dėl šio objekto pagerinimo;

27.2. pagal Tvarkos 24 punktą komisija grąžino dokumentus su motyvuotu atsakymu;

27.3. neturi visų dokumentų, kurie nurodyti Tvarkos III skyriaus 21.2, 21.4, 21.5, 21.6 punktuose.

28. Nuomininkas skyriui pateikia privatizavimo objekto (statinio) ekonominės ir finansinės ekspertizės išvadą (už ekspertizės atlikimą išlaidos neatlyginamos) arba turto vertinimo ataskaitą, atliktą prieš objekto pagerinimą, ir kitus 21.7-21.9,          22.1-22.3 punktuose nurodytus dokumentus.

29. Nuomininko, padariusio išlaidas dėl privatizavimo objekto (statinio) pagerinimo, raštišku sutikimu ir pirkėjui sutikus, jo įsiskolinimas (nuomos mokestis, komunalinės ir ryšio paslaugos) gali būti išskaičiuotas iš jam priklausančios lėšų dalies, įsiskolinimo sumą pervedant į nuomotojo sąskaitą.

 

______________

 

Į pradžią