Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 474 2001-12-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS  Nr.  474

2001 12 28

DĖL DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ IR MUGIŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą (pridedama).

 

 

Meras

Artūras Zuokas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2001 m. gruodžio 28 d.

sprendimu Nr. 474

 

 

DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ IR MUGIŲ

PROGRAMA

 

I. PROGRAMOS KONCEPCIJA

 

1. Programa skirta Vilniaus miesto vizijos iki 2020 m. krypties ,,Savita aplinka“ ir plėtros prioriteto ,,Vilniaus miesto tarptautinio konkurencingumo didinimas“, patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 434,  įgyvendinimui.

Siekiama sudaryti sąlygas dailiųjų amatų, menų ir etnografinių mugių klestėjimui Vilniaus senamiestyje ir labiau susieti paveldą su dabarties gyvenimo įvairove, atkurti sunykusią dailiųjų amatų etnografinių verslų tradiciją, skatinti amatininkų dirbtuvių, parduotuvių, ,,gyvų” muziejų, meno galerijų, etnografinių užeigų steigimą senamiestyje. Šiuo tikslu siekiama kuo efektyviau naudoti Savivaldybei priklausantį turtą senamiestyje.

Siūloma atkurti po antrojo pasaulinio karo sunykusį istorinį priemiestį prie Tymo gatvės. Dabartiniu metu etnografinės mugės vyksta tik per įvairias šventes. Jos organizuojamos daugiausia Rotušės aikštėje. Dailiųjų amatų, etnografinių verslų, ,,gyvų“ muziejų ir mugių kvartalo steigimas bei plėtra vyktų palaipsniui ir nuosekliai, skatinama kultūros ir verslo poreikių. Kvartale būtų rodoma priemiesčio kultūra, kaimo ir miesto sąveika, istoriškumo principu tvarkomas želdynas.

 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI

            2. Programos tikslai yra šie:

            2.1. efektyviau saugoti ir labiau atskleisti senamiesčio vertę;

            2.2. sudaryti sąlygas dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių klestėjimui Vilniaus senamiestyje visus metus;

            2.3. naudingai panaudoti Savivaldybei priklausantį turtą senamiestyje;

2.4. suteikti miestiečiams ir svečiams, ypač turistams, papildomų pramogų, įspūdžių ir žinių apie Vilniaus istoriją, tradicijas ir kraštovaizdį;

2.5. sutvarkyti menkai naudojamas ir apleistas senamiesčio vietas;

2.6. sudaryti palankias sąlygas įdomių miesto panoramų apžvalgai;

2.7. sumažinti transporto srautus senamiestyje renginių metu.

 

 

III. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

3. Programos uždaviniai yra šie:

3.1. įtraukti į programos įgyvendinimą visuomenę, ypač verslo interesų grupes ir moksleivius;

3.2. sukurti dailiųjų amatų, menų ir etnografinių verslų įmonių tinklą senamiestyje;

3.3. atkurti sunykusią urbanistinę ir architektūrinę priemiesčio prie Tymo gatvės sandarą, taip pat:

- suteikti ,,Kūdrų“ parkui  priemiesčio gamtos įvaizdį;

- sutvarkyti teritorijos susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą;

-  pagal galimybes atkurti buvusį vandens kanalą.

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

4. Programos koordinatorius – Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra.

5. Programos vykdytojai  - Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Miesto plėtros departamentas, Ekonomikos departamentas, Energetikos ir ūkio departamentas , UAB ,,Vilniaus kapitalinė statyba”.

6. Programos partneriai – Kultūros ministerija, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Vilniaus prekybos ir pramonės rūmai, Lietuvos turizmo asociacija;

7. Programa finansuojama juridinių ir fizinių asmenų, tarptautinių ir vietos fondų,  Miesto plėtros fondo, iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO DARBO PLANAS

 

 

Eil. nr.

Darbai

Terminai

Vykdytojai

1.

Sudaryti Vilniaus senamiesčio dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos darbo grupę.

2001 m. gruodis

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (VSAA)

2.

Pateikti Savivaldybės turto, esančio senamiestyje ir būtino programos įgyvendinimui, sąrašą ir parengti jo naudojimo sąlygas dailiesiems amatams, etnografiniams verslams, ,,gyviems“ muziejams, meno galerijoms ir mugėms kurtis.

2001 m.

gruodžio 15 d.

Ekonomikos departamentas (ED)

3.

Pagal parengtas naudojimo sąlygas nuomoti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą senamiestyje.

2001 m.

gruodžio 28 d.

ED, Miesto plėtros departamentas (MPD)

4.

Parengti šiuos priemiesčio prie Tymo gatvės atgaivinimo projektus ir juos įgyvendinti:

 

MPD, ED, Energetikos ir ūkio departamentas (EŪD)

4.1.

parengti apžvalgos aikštelės ir smuklės Maironio ir Subačiaus gatvių sankryžoje detalųjį planą;

2002 m. I ketvirtis

MPD

4.2.

parengti Maironio ir Subačiaus gatvių sankryžos statybos projektą;

2002 m. II ketvirtis

EŪD

4.3.

skelbti apžvalgos aikštelės ir smuklės sklypo nuomos aukcioną;

2002 m. II ketvirtis

ED

 

4.4.

parengti ,,Kūdrų“ parko želdinių ir aplinkos tvarkymo planą ir pradėti jį įgyvendinti;

2002 m. I ketvirtis

EŪD, Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas (SSAD)

4.5.

parengti projektavimo sąlygas Tymo gatvės ir kitų greta stovėjusių pastatų atkūrimui bei naujų statinių statybai;

2002 m. I ketvirtis

MPD

4.6.

skelbti Tymo gatvės ir kitų greta stovėjusių pastatų sklypų nuomos ar pardavimo aukcionus;

2002 m. II-III ketvirčiai

ED, VSAA

4.7.

parengti buvusio vandens kanalo, inžinerinės infrastruktūros plėtros, ,,Kūdrų“ gatvės ir ,,Žuvų turgavietės“ tvarkymo statybos pagrindimą;

2002 m. II ketvirtis

MPD

4.8.

parengti ,,Kūdrų“ gatvės laiptų ir mugių vietos ,,Žuvų turgavietėje“ projektus;

2002 m. III ketvirtis

EŪD, MPD

4.9.

pradėti 4.7. ir 4.8. punktuose nurodytų projektų įgyvendinimą;

2002 m. III ketvirtis

EŪD

4.10.

parengti pėsčiųjų tako tarp Artilerijos bastėjos ir Tymo kvartalo su apžvalgos aikštele projektą;

2002 m. III ketvirtis

MPD

4.11.

sutvarkyti Vilnios krantines, Aukštaičių gatvę, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, nutiesti  pėsčiųjų taką tarp Artilerijos bastėjos ir Tymo kvartalo su apžvalgos aikštele;

2003 m.

EŪD

4.12.

projektavimo ir statybos darbų metu atlikti papildomas paieškas, o, aptikus miesto gynybinės sienos liekanas, jas konservuoti bei eksponuoti.

2002 – 2003 m.

MPD

 

 

Į pradžią