Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 01A-41-150 2003-12-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SUTIKIMAMS STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO) GAUTI, PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS

2003 m. gruodžio 3 d. Nr. 01A-41-150

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 9 straipsniu, (Žin., 2001, Nr. 43-1495, Nr. 56-1984), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti dokumentų, reikalingų sutikimams steigti lošimo namus (kazino) gauti, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką:

1.1. lošimo namai (kazino) Vilniuje steigiami pritarus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai (toliau - Taryba);

              1.2. bendrovių pateiktus dokumentus nagrinėja ir Tarybos sprendimų projektus dėl sutikimų steigti lošimo namus (kazino) rengia Ekonomikos departamentas;

1.3. bendrovė, norinti gauti sutikimą steigti lošimo namus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybai pateikia šiuos dokumentus:

1.3.1. prašymą, kuriame nurodoma bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai,  elektroninio pašto adresas, lošimo namų (kazino) adresas,  organizuojamų lošimų rūšys, numatomi lošimo įrenginiai, jų skaičius, bendrovės vadovo arba jo įgalioto asmens, užpildžiusio ir pasirašiusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė;

1.3.2. bendrovės įregistravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą bendrovės vadovo parašu ir antspaudu;

1.3.3. valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie visus sklype esančius nekilnojamojo turto savininkus, pastatą ir patalpas, kuriose ketinama steigti lošimo namus;

2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-988 redakcija

 

1.3.4. visų sklype esančių nekilnojamojo turto savininkų sutikimą;

2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-988 redakcija

 

1.3.5. lošimo namų planą (schemą) su pažymėtomis rūkymo zonomis;

2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-988 redakcija

 

1.3.6. automobilių stovėjimo vietų planą, suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės Energetikos ir ūkio departamentu, dėl automobilių stovėjimo vietų skaičiaus. Automobilių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis STR 2.06.01 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ 6 sk. 2 d. 10 lentelės 9.3 punktu.

2005 m. gruodžio 21 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimo Nr. 1-988 redakcija

 

1.4. sutikimai steigti lošimo namus bendrovėms neišduodami:

1.4.1. jei lošimo namai yra Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnyje nurodytose vietose:

1.4.1.1. gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamos patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;

1.4.1.2. ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

1.4.1.3. bendrojo lavinimo mokyklose;

1.4.1.4. profesinio mokymo įstaigose;

1.4.1.5. aukštesniosiose mokyklose;

1.4.1.6. aukštosiose mokyklose;

1.4.1.7. papildomo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigose;

1.4.1.8. sveikatos priežiūros įstaigose;

1.4.1.9. vaikų sanatorijose;

1.4.1.10. kultūros įstaigose;

1.4.1.11. bibliotekose;

1.4.1.12. teatruose;

1.4.1.13. muziejuose ir parodų salėse;

1.4.1.14. kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;

1.4.1.15. parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;

1.4.1.16. valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;

1.4.1.17. kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;

1.4.1.18. pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus;

1.4.2. kitais atvejais atskiru Tarybos sprendimu.

2. Nustatyti, kad bendrovės gali pradėti įrengti lošimų organizavimo vietą tik gavusios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sutikimą steigti lošimo namus.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\VERSLAS

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-988 - 2005-12-21
DĖL TARYBOS 2003-12-03 SPRENDIMO NR. 01A-41-150 „DĖL DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ SUTIKIMAMS STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO) GAUTI, PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO
Į pradžią