Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 01A-41-159 2003-12-03
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SAVIVALDYBĖS BALANSE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIŲ) APGYVENINIMO TVARKOS TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS BALANSE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIŲ) Apgyvendinimo TVARKOS TVIRTINIMO

2003 m. gruodžio 3 d. Nr. 01A-41-159

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Savivaldybės balanse esančių gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) apgyvendinimo tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios šiuos Vilniaus miesto tarybos sprendimus:

            2.1. 1995 m. spalio 12 d. sprendimą Nr. 67 „Dėl Savivaldybės balanse esančių bendrabučių apgyvendinimo tvarkos tvirtinimo“;

            2.2. 1998 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 137 „Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995-10-12 sprendimo Nr. 67 „Dėl Savivaldybės balanse esančių bendrabučių apgyvendinimo tvarkos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“;

            2.3. 2000 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 488 „Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995-10-12 sprendimo Nr. 67 „Dėl Savivaldybės balanse esančių bendrabučių apgyvendinimo tvarkos tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\TVARKA IR PRIEŽIŪRA

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 12d.

sprendimu Nr. 01A-41-131

 

2009 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1195 redakcija

 

GYVENAMŲJŲ  PATALPŲ (BENDRABUČIO)

NUOMOS SUTARTIS

.............................................................

[data], [numeris]

.............................................................

[sutarties sudarymo vieta]

 

[teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], (toliau - Nuomotojas), ir

[vardas, pavardė], asmens kodas [asmens kodas], gyvenantis [nuolatinė gyvenamoji vieta], (toliau - Nuomininkas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, remdamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus [data] įsakymu Nr. [numeris] [įsakymo pavadinimas] sudarė šią gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutartį (toliau – Sutartis).

 

I.     SUTARTIES DALYKAS

 

1.   Nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti Nuomininkui šioje Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminu valdyti ir naudotis bendrabučio gyvenamosiomis patalpomis, kurias charakterizuojantys duomenys yra nurodyti šios Sutarties 2 punkte (toliau – gyvenamosios patalpos), o Nuomininkas įsipareigoja šias gyvenamąsias patalpas priimti ir mokėti nuomos mokestį bei kitus Sutartyje nurodytus mokėjimus.

2.   Išnuomojamą gyvenamąją patalpą bendrabutyje charakterizuojantys duomenys:

2.1.  adresas: [adresas];

2.2.  unikalus Nr.: [numeris];

2.3.  kambario numeris: [skaičius (skaičiais ir žodžiais)];

2.4.  nuomojamas bendrasis plotas: [plotas (skaičiais ir žodžiais)];

2.5.  nuomojamas naudingasis plotas: [plotas (skaičiais ir žodžiais)];

2.6.  pagrindinės įrenginių charakteristikos: [išvardyti ir apibūdinti];

2.7.  kita reikalinga informacija: [nurodyti].

3.   Šalys susitaria, kad gyvenamosios patalpos yra nuomojamos Nuomininkui išimtiniu tikslu, t.y., jose gyventi. Šiose gyvenamosiose patalpose turi teisę gyventi šie nuomininko šeimos nariai: [vardas(-ai), pavardė(-ės), asmens kodas(-ai)].

 

II.  PATALPŲ naudojimo sąlygos

 

4.   Gyvenamosios patalpos perduodamos perdavimo ir priėmimo aktu. Šalys pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Gyvenamosios  patalpos perdavimo ir priėmimo aktas sudaromas pagal formą (Sutarties 1 priedas).

5.   Nuomininkas įsipareigoja savo sąskaita likviduoti gyvenamosiose patalpose, pastate ar jų inžinerinėse sistemose įvykusias avarijas ar gedimus, inžinerinių sistemų funkcionavimo sutrikimus, taip pat tokių avarijų, gedimų ar sutrikimų pasekmes bei atstatyti gyvenamųjų patalpų, pastato ir (ar) jų inžinerinių sistemų ar kitos juose esančios įrangos ar įrengimų būklės pablogėjimą, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko, jo lankytojų ar kitų asmenų veikimo ar neveikimo, įskaitant tuos atvejus, jeigu tokios avarijos, gedimai ar sutrikimai įvyko dėl to, kad Nuomininkas laiku neatliko ar netinkamai atliko kambario einamojo remonto darbus, nurodytus Sutarties 15 punkte.

6.   Nuomininkas privalo nedelsdamas žodžiu ir raštu informuoti Nuomotoją ir, esant reikalui, atitinkamas avarines ir (ar) pagalbos tarnybas apie gyvenamosiose patalpose, pastate ar jo inžinerinėse sistemose įvykusią avariją ar gedimus, minėtų sistemų funkcionavimo sutrikimus ir jų pasekmes, taip pat apie gyvenamųjų patalpų (kambario), pastato ar jo inžinerinių sistemų pablogėjimą ar aplinkybes, kurios gali sukelti ar sukelia žalą nuomojamom gyvenamosioms patalpoms, ir imtis atitinkamų priemonių šioje dalyje nurodytoms avarijoms, gedimams, sutrikimams ir jų pasekmėms pašalinti ar tolesnei žalai išvengti (prevencijai).

 

III.   Nuomos terminas

 

7.   Gyvenamosios patalpos išnuomojamos [terminas skaičiais ir žodžiais] terminui (toliau – nuomos terminas). Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.   Pasibaigus šios sutarties terminui, su Nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ir neišnykus priežastims, dėl kurių gyvenamoji patalpa buvo suteikta nuomos pagrindais, sutartis gali būti pratęsta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

9.   Pasibaigus šiai Sutarčiai arba Šalims nutraukus ją prieš terminą, išskyrus Sutarties 22 punkte nurodytu atveju, Nuomininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 dienas po šios Sutarties pasibaigimo ar jos nutraukimo prieš terminą dienos, atlaisvinti gyvenamąją patalpą nuo visų Nuomininkui priklausančių daiktų ir perduoti Nuomotojui gyvenamąją patalpą bei perdavimo priėmimo akte nurodytus daiktus pagal abiejų Šalių pasirašomą gyvenamosios patalpos perdavimo ir priėmimo aktą, tokios pačios būklės, kokios jie buvo perduoti Nuomininkui, išskyrus patalpų normalų nusidėvėjimą.

 

IV.   Nuomininko teisės ir pareigos

 

10.    Nuomininkas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo sudaryti atitinkamas sutartis dėl paslaugų teikimo su komunalines ir kitas susijusias paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir/ar organizacijomis, t.y., su: [išvardyti konkrečius paslaugų teikėjus].

11.    Nuomininkas 10 punkte nurodytas sutartis (originalus) per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų sudarymo dienos  privalo pateikti Nuomotojui.

12.    Nuomininkas privalo laiku mokėti Sutartyje numatytą nuomos mokestį ir kitus Sutartimi nustatytus mokėjimus (mokesčius).

13.    Nuomininkas įsipareigoja naudoti gyvenamąją patalpą tik pagal paskirtį, numatytą Sutarties 3 punkte, ją prižiūrėti ir laikyti geros būklės (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), rūpintis Nuomotojo turto saugumu ir priežiūra, griežtai laikytis teisės aktų ir kitų taisyklių, susijusių su kambario ir (ar) pastato, kuriame yra gyvenamoji patalpa, (toliau – pastatas) eksploatavimu bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, nustatytais pastatui ir (ar) kambariui.

14.    Nuomininkas privalo naudotis gyvenamąja patalpa taip, kad nebūtų pažeistos kitų pastate esančių gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų savininkų ir (ar) naudotojų teisės bei interesai.

15.    Nuomininkas įsipareigoja visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį savo sąskaita ir jėgomis nuolat prižiūrėti gyvenamąją patalpą bei joje esančią įrangą, baldus (jeigu baldai perduoti) ar kitus daiktus, organizuoti jų tvarkymą, įskaitant, bet neapsiribojant sugadintų (apgadintų) ar sulaužytų (sunaikintų) gyvenamųjų patalpų elementų (durų, langų ar jų rankenų, taip pat grindų, sienų bei lubų dangos ir pan.) pakeitimą ir (ar) atnaujinimą tokiu būdu, kad gyvenamosios patalpos būklė kiek įmanoma atitiktų tą būklę, kokios gyvenamoji patalpa buvo perduotas Nuomininkui.

16.    Nuomininkas privalo suremontuoti ar kompensuoti įrangai, baldams (jeigu baldai perduoti) ir kitiems perdavimo akte nurodytiems daiktams padarytą žalą, nepriklausomai nuo momento, kada ši žala yra nustatyta, ne mažesne negu atstatomąja verte. Jei Nuomininkas nesuremontuos ar nekompensuos pirmiau minėtiems daiktams padarytos žalos, jis įsipareigoja pakeisti sugadintus baldus ar įrangą arba sumokėti kompensaciją, lygią sugadinto (apgadinto) daikto vertei, nurodytai akte.

17.    Nuomininkas turi teisę savo sąskaita daryti gyvenamosios patalpos pagerinimus ir pertvarkymus, gavęs Savivaldybės ir Nuomotojo sutikimus.

18.    Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomininkas taip pat įsipareigoja savo sąskaita atlikti gyvenamosios patalpos ir (ar) jame esančios įrangos ar baldų (kai baldai perduoti) einamąjį remontą. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad šių remonto darbų atlikimo metu kambarys, bendrojo naudojimo patalpos ir kitiems asmenis priklausančios patalpos nebūtų užterštos, taip pat kad nebūtų trukdoma kitiems pastate gyvenantiems ar veiklą vykdantiems asmenims įprastu būdu naudotis pastate esančiomis gyvenamosiomis patalpomis.

19.    Nuomininkas privalo sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamų patalpų būklę.

20.    Nuomininkas privalo nedelsdamas raštu informuoti Nuomotoją apie kiekvieną įvykusią avariją, gaisrą ar žalos atvejį bei priemones, kurių imtasi gyvenamajai patalpai ir joje esantiems daiktams padarytai žalai sumažinti. Padaryta žala ir kitos įvykio pasekmės turi būti raštu nurodytos Nuomotojui ir, gavus jo rašytinį sutikimą, pašalintos.

21.    Nuomininkas privalo per 3 dienas nuo gyvenamojo būsto įsigijimo dienos, apie tai pranešti Nuomotojui.

22.    Nuomininkas gyvenamąją patalpą (bendrabutį) privalo atlaisvinti per 15 dienų nuo socialinio būsto išsinuomojimo ar privataus būsto įsigijimo dienos.

23.    Nuomininkui draudžiama be Nuomotojo rašytinio sutikimo atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą).

24.    Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą, apgyvendinti kitus gyventojus  arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis.

 

V.  Nuomotojo teisės ir pareigos

 

25.     Nuomotojas turi teisę patekti į gyvenamąją patalpą, kai Nuomininkas pažeidė šią Sutartį arba įvykus avarijai ar gedimui. Nuomininkas neturi teisės be svarių priežasčių neleisti Nuomotojui patekti į gyvenamąją patalpą.

26.     Nuomotojas turi teisę prireikus (dėl remonto, avarijos ir kt.) perkeldinti Nuomininką iš vienos bendrabučio gyvenamosios patalpos į kitą bendrabučio gyvenamąją patalpą tame pačiame ar  kitame pastate toje pačioje vietovėje.

27.     Kitos Nuomotojo teisės ir pareigos nustatytos įstatymais, kitais teisės aktais ir kitomis šios Sutarties nuostatomis.

 

VI.   Mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį

 

28.     Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui už gyvenamąją patalpą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto dydžio nuomos mokestį. Nuomos mokestis Sutarties sudarymo metu yra [nuomos mokestis skaičiais ir žodžiais] litų per mėnesį už vieną kvadratinį metrą.

29.     Sutartyje numatytas nuomos mokesčio dydis ne dažniau kaip vieną kartą per metus gali būti keičiamas atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinus naujus gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžius.

30.     Nuomininkas moka komunalinius ir kitus susijusius mokesčius pastato administracijos ar/ir paslaugų teikėjų nurodytais terminais ir tvarka.

31.     Nuomos mokestis ir kiti mokėjimai skaičiuojami nuo gyvenamosios patalpos  perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

32.     Nuomos mokestis už pirmąjį mėnesį sumokamas ne vėliau kaip [data]. Visi vėlesni mokėjimai mokami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 20 dienos.

33.     Į nuomos mokestį įskaičiuoti mokesčiai susiję su gyvenamąja patalpa, išskyrus:

33.1.      mokestį už telekomunikacijas;

33.2.      mokestį už elektrą;

33.3.      mokestį už dujas;

33.4.      mokestį už vandenį;

33.5.   mokestį už šiluminę energiją;

33.6.      mokestį už kitas paslaugas (šiukšlių išvežimą, bendrojo naudojimo patalpų valymą, šaligatvių valymą, sniego valymą ir kitas faktiškai suteiktas paslaugas, susijusias su teritorijos, esančios prie pastato, priežiūra ir t.t.).

            34. Nuomininkas moka komunalinius mokesčius ir mokesčius už patalpoms tiekiamą energiją (šilumos, elektros), dujas, šaltą ir (ar) karštą vandenį pastato administracijos ir (ar) paslaugų tiekėjų nurodytais terminais ir tvarka

           

VII.     Atsakomybė

 

34.     Jei Nuomininkas laiku nesumoka Sutartyje numatyto nuomos ir kitų  mokesčių, jis privalo mokėti Nuomotojui 0,05 (penkių šimtųjų)  procento nuo nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

35.     Nuomininkui vėluojant perduoti gyvenamąją patalpą šios Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka, Nuomininkas įsipareigoja, Nuomotojui to pareikalavus, mokėti jam 0,05 (penkių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo šios Sutarties 28 punkte numatyto Nuomos mokesčio už kiekvieną uždelstą dieną. Bet kuriuo atveju Nuomininkas privalo mokėti Sutarties 28 punkte numatytą nuomos mokestį ir kitus Sutarties VI dalyje nustatytus mokėjimus iki gyvenamosios patalpos perdavimo Nuomotojui dienos.

36.     Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojui visus nuostolius, kuriuos Nuomotojas patiria dėl šioje Sutartyje numatytų Nuomininko įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuomininkas atsako už žalą, padarytą gyvenamosioms bei bendrojo naudojimo patalpoms ar perdavimo ir priėmimo akte nurodytiems daiktams, dėl jo ar jo svečių kaltės.

37.     Nuomininkas privalo atlyginti žalą tretiesiems asmenims, jei ji buvo padaryta dėl Nuomininko kaltės ar aplaidumo.

 

VIII.  Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

 

38.     Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško ir tinkamo šioje Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo prieš terminą jos ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka.

39.     Sutartis gali būti keičiama pakitus nuomininkų skaičiui kambaryje, atitinkamai keičiant užimamą gyvenamojo ploto dydį.

40.     Visi šios Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių.

41.     Sutartis nutraukiama prieš terminą, jeigu Nuomininkas:

41.1.   netinkamu elgesiu sudaro neįmanomas sąlygas kitiems kartu ar greta gyventi, trikdo bendrabučio gyventojų rimtį, t.y., triukšmauja, girtuokliauja, rūko, pažeidžia higienos sanitarines normas ir kitus viešosios tvarkos reikalavimus;

41.2.   Jei Nuomininkas ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka nuomos mokesčio ir/ar mokesčių už patalpoms tiekiamą energiją (šilumos, elektros), dujas, šaltą ir (ar) karštą vandenį,  komunalines paslaugas;

41.3.   subnuomoja gyvenamąsias patalpas;

41.4.   gadina gyvenamąsias ar/ir bendrojo naudojimo patalpas;

41.5.   gyvenamąją patalpą naudoja ne pagal paskirtį;

41.6.   leidžia kitiems asmenims naudotis gyvenamąja patalpa arba kitaip netinkamai vykdant Sutartį;

41.7.   išsinuomoja socialinį būstą iš Savivaldybės arba įsigyja kitą būstą (paveldi, nusiperka ir kt.);

41.8.   kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais nustatytais pagrindais.

42.     Pasibaigus gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčiai ar ją nutraukus prieš terminą, Nuomininkas ir jo šeimos nariai iškeldinami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

43.     Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį raštu pareikalavęs Nuomininko ištaisyti nurodytus Sutarties pažeidimus, suteikdamas Nuomininkui ne trumpesnį kaip 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą šiems pažeidimams ištaisyti.

 

IX.   baigiamosios nuostatos

 

44.     Bet koks ginčas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su ja, kuris per 14 dienų nuo vienos Šalies pareikšto reikalavimo dėl šios Sutarties įsipareigojimų vykdymo neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45.     Šiai Sutarčiai yra taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

46.     Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti pateikiami raštu ir turi būti siunčiami registruotu laišku ar kurjerių paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami pasirašytinai toliau nurodytais adresais. Šalys privalo informuoti viena kitą apie jų adreso, telefonų numerių pasikeitimą prieš jiems pasikeičiant. Jeigu nėra galimybės pranešti kitai Šaliai prieš šiems duomenims pasikeičiant, Šalys įsipareigoja tai padaryti kuo greičiau po jų pasikeitimo.

 

Nuomotojui:

[vardas, pavardė / pavadinimas]

[adresas]

[telefono numeris]

[fakso numeris]

Nuomininkui:

[vardas, pavardė]

[adresas]

[telefono numeris]

 

 

47.     Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais, po vieną egzempliorių Sutarties Šalims ir vieną Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.

48.     Sutarties priedai:

48.1.   Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) perdavimo ir priėmimo akto forma (1 priedas);

48.2.   [kiti priedai].

49.     Abi Šalys perskaitė šią Sutartį. Šalys supranta jos turinį ir pasekmes ir pasirašė šią Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį jų tikslus ir poreikius.

 

Nuomotojas:

[vardas, pavardė / pavadinimas]

__________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)                       A. V.

Nuomininkas:

[vardas, pavardė]

__________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutarties 1 priedas

(Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio)

perdavimo ir priėmimo akto forma)

 

 

[Nuomotojo teisinė forma, pavadinimas ir kodas]

 

[Nuomininko vardas, pavardė ir asmens kodas]

 

 

 

gyvenamųjų patalpų (BENDRABUČIO) PERDAVIMO ir PRIĖMIMO

A K T A S

 

[pasirašymo data] Nr. [numeris]

 

[pasirašymo vieta]

 

 

Nuomotojas [teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo], ir Nuomininkas [vardas, pavardė], asmens kodas [asmens kodas], gyvenantis [gyvenamoji vieta], remdamiesi Gyvenamųjų patalpų (bendrabučio) nuomos sutartimi Nr. [numeris], sudaryta [data], perdavė ir priėmė gyvenamąsias patalpas (bendrabutį) (nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas, inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių pagrindinės charakteristikos; statinio žymėjimas plane; būklė): [nurodyti]

 

 

Perdavė

 

 

Nuomotojo atstovas

 

[Nuomotojo atstovo pareigos]                                  [Parašas]                             [Vardas,  pavardė]

 

                        A.V.

 

 

Priėmė

 

Nuomininkas

 

[Vardas,  pavardė]                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniau miesto

Savivaldybės tarybos

2003 m. Gruodžio 3 d.

Sprendimu Nr. 01A-41-159

 

 

 

 

SAVIVALDYBĖS BALANSE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIŲ)

APGYVENDINIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1.  Bendrabučiai yra specialiai pastatyti šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai.

2.   Bendrabučiu gali būti naudojami tik sanitarinius ir techninius reikalavimus atitinkančios gyvenamosios patalpos.

3.    Bendrabučiai gali būti lovų tipo, kai po kelis asmenis gyvena viename kambaryje, ir kambarių tipo, kai kiekvienam gyventojui (su šeimos nariais) išnuomojamas atskiras kambarys arba keli kambariai.

4.    Gyvenamosios patalpos, naudojamos bendrabučiams ir atitinkančios buto reikalavimus (yra atskiras įėjimas, bent vienas gyvenamasis kambarys, virtuvė ir kita atitinkama buto įranga), turi būti įregistruotos kaip bendrabutis, sudarant su gyventojais bendrabučio nuomos sutartis. Nuomos sutarties sudarymo pagrindas yra Vilniaus miesto savivaldybės, administracijos direktoriaus įsakymas.

5.    Į kambarių ir lovų tipo: kambarius (sublokuotuose kambariuose), kuriuose kiekvienam bendrabučio gyventojui tenka mažiau negu 10 kv.m bendrojo (naudingojo) ploto, nauji gyventojai neįkeldinami, išskyrus atvejus, kai esami gyventojai sukuria šeimas.

II. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIŲ APGYVENDINIMAS

6.        Gyvenamosios patalpos bendrabutis nuomojamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai, ne ilgiau kaip 3 metams.

7.  Patuštintos gyvenamos patalpos bendrabučiai gali buti nuomojamos:

7.1. bendrabučio gyventojams, kuriems tenka mažiau, negu 10 kv.m. bendrojo (naudingojo) ploto, (punkto dalis „šeimoms, kuriose yra I, II grupės invalidas arba vaikas invalidas iki 16 metų, kuriam būtina nuolatinė slauga“ panaikinta vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 balandžio 2 d. nutartimi) pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai;

     7.2. Punktas „našlaičiams, I, II grupės invalidams, asmenims,. grįžusiems iš įkalinimo įstaigos ir kitiems asmenims, pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bėi patalpų komisijai“ panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 balandžio 2 d. nutartimi

8.      Asmenys, nurodyti 7.1 ir 7.2 punktuose pateikia rašytinį prašymą Savivaldybės Energetikos ir ūkio departamento Energetikos ir būsto skyriui dėl gyvenamojo ploto išnuomojimo bendrabutyje. Kartu su prašymu turi būti pateikti šie asmens dokumentai: valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas (esant reikalui gali būti prašoma pateikti duomenys (deklaracija) apie asmens (šeimos) metines pajamas ir turtą prieš prašymo pateikimo metus); prireikus - invalidumą, našlaičio ar likusių be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantys dokumentai; pažyma iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis).

9.     Energetikos ir būsto skyriuje sudaromas sąrašas asmenų pageidaujančių išsinuomoti bendrabutį. Sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo datą (l priedas).

10.   Asmenų sąrašą kartą per metus peržiūri ir tvirtina Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisija. Sąrašą pateikia Energetikos ir busto skyrius.

11.     Bendrabučiuose (kai yra techninės galimybės) gali būti sudarytos sąlygos likusių neprivatizuotų gyvenamųjų patalpų (bendrabučių) nuomininkams perplanuoti patuštintus kambarius ir įrengti juose butui reikalingas patalpas (virtuvę, atskirą sanitarinį mazgą ir kt.), apsvarsčius Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijoje, jai pritarus ir įstatymų nustatyta tvarka suderinus projektą ir gavus leidimą, iš Miesto plėtros departamento.

12.     Bendrabutyje      patuštinta gyvenamoji patalpa - kambarys, pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai, gali būti suteikta gretimo buto arba sublokuoto kambario gyventojams, neprivatizuotose bendrabučio gyvenamosiose patalpose gyvenantiems nuomininkams ar privatizuotų gyvenamųjų patalpų savininkams. Jeigu tokių asmenų nėra, neprivatizuotose bendrabučio (buto) kambariuose likę gyventi asmenys (šeimos) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai, gali būti perkelti į kitas gyvenamąsias patalpas bendrabutyje, nebloginant gyvenimo sąlygų. Nuomininkui atsisakius persikelti į kitą gyvenamąją patalpą, ginčas sprendžiamas teisme.

III. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIO) NUOM0JIMO SĄLYGOS

13.  Bendrabučio nuomos sutartis (2 priedas) sudaroma su nuomininkais remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, pritarus Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai.

14. Terminuotos nuomos sutarties pratęsimo klausimą sprendžia Administracijos direktorius esant Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų, komisijos pritarimui.

15.  Gavę bendrabučius asmenys nepraranda teisės.į socialinį būstą ir iš eilės neišbraukiami.

16. Nuomos sutartis nutraukiama ir bendrabučių gyventojai gali būti iškeldinti, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, jeigu:

16.1.    jie daugiau kaip 3 mėnesius nemoka už bendrabučio  nuomą ir komunalinius patarnavimus;

16.2.  gadina gyvenamąją patalpą;;

16.3.  gyvenamąją patalpą naudoja ne pagal paskirtį;

16.4. kitais įstatymo numatytais atvejais.                                            

17.  Bendrabučiuose gyvenantys nuomininkai neturi teisės subnuomoti savo nuomojamos gyvenamosios patalpos bei apgyvendinti laikinų gyventojų.

18.  Prireikus (dėl remonto, avarijos ir kt. priežasties) bendrabučio nuomininkai iš vienos bendrabučio gyvenamosios patalpos į kitą bendrabučio gyvenamąją patalpą tiek tame pačiame, tiek ir kitame pastate toje pat vietovėje gali būti perkeldinti be nuomininko sutikimo.

19. Jeigu bendrabučio nuomininkas išsinuomoja socialinį būstą iš Savivaldybės arba įsigyja kitą būstą (paveldi, nusiperka, ir kt.), gyvenamąją patalpą (bendrabutį) privalo atlaisvinti per 15 dienų nuo socialinio būsto išsinuomojimo ar privataus būsto įsigijimo dienos.

Energetikos ir būsto skyrius kontroliuoja terminuotų ir netemiinuotų sutarčių vykdymą, pratęsimą ir užtikrina, kad Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai sutarties pratęsimo klausimas būtų pateiktas prieš 30 dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-144 - 2007-07-18
DĖL TARYBOS 2003-12-03 SPRENDIMO NR. 01A-41-159 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS BALANSE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIŲ) APGYVENDINIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1195 - 2009-09-09
DĖL TARYBOS 2003-11-12 SPRENDIMO NR. 01A-41-131 „DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS“ PAKEITIMO IR DĖL TARYBOS 2003-12-03 SPRENDIMO NR. 01A-41-159 „DĖL SAVIVALDYBĖS BALANSE ESANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ (BENDRABUČIŲ) APGYVENDINIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią