Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-223 2004-01-21
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PREMIJOS ,,VILNIAUS GARSAS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2004 m. sausio 21 d. Nr. 1-223

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.      1.      Patvirtinti Premijos „Vilniaus garsas“ nuostatus (pridedama).

2.      2.      Pripažinti  netekusiu  galios  Vilniaus  miesto  tarybos 1994 m.  sausio  19  d.  sprendimą   

Nr. 20 „Dėl „Vilniaus garso“ premijos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\NUOSTATAI;KULTŪRA

 

 


                                                                                                  PATVIRTINTA

                                                                                                  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                  2004 m. sausio 21 d.

  sprendimu Nr. 1-223

 

 

PREMIJOS  „VILNIAUS GARSAS“ NUOSTATAI

 

BENDROJI DALIS

 

1.      1.      Premiją „Vilniaus garsas“ (toliau – premija) steigia Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

2.      2.      Premija mokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Kultūros,

švietimo ir sporto departamentui.

3.      3.      Premiją   skiria  Vilniaus   miesto   savivaldybės   meras   Premijos   „Vilniaus   garsas“

skyrimo  komisijos teikimu.

4.      4.      Premijos „ Vilniaus garsas“ suteikimo  komisiją  sudaro:  Vilniaus  miesto   savivaldybės

tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto, Kultūros, švietimo ir sporto departamento, visuomeninių kūrybinių ir mokslo organizacijų atstovai.

5.      5.      Premijos  skyrimo  komisijos  sudėtį  tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės  meras  savo

potvarkiu.

6.      6.      Premija „Vilniaus garsas“  skiriama kasmet.

 

II. PREMIJOS „VILNIAUS GARSAS“ SKYRIMO TVARKA

 

7.      7.      Premijos  teikėjai  analizuoja kultūros  ir  meno  veikėjų  ir mokslininkų, garsinusių  arba

garsinančių savo darbais ir kūryba  Lietuvos valstybės sostinės vardą Lietuvoje ir užsienyje, veiklą.

8.      8.      Premijai „Vilniaus   garsas“  atrenkami   ir  pristatomi   tiek    pavienių   kūrėjų,  atlikėjų,

mokslininkų bei kitų kultūros žmonių darbai, tiek kelių autorių, kolektyvų darbai, kūriniai. Premija, skiriama grupei žmonių, paskirstoma po lygiai.

9.      9.      Premijos „Vilniaus  garsas“ teikėjai  gali  nesiūlyti  premijos  kiekvienais  metais,  tačiau

neturi teisės skirti daugiau negu vieną premiją per metus.

10.  10.  Kandidatūrų,  teiktinų  Premijai „Vilniaus  garsas“ gauti,  parinkimo  ir svarstymo tvarką

nustato Premijos  „Vilniaus garsas“  skyrimo komisijos patvirtintas reglamentas.

11.  11.  Premijos   teikėjai   gali   pasitelkti   ekspertus, kultūros   ir   mokslo, meno   institucijas,

prašydami  įvertinti kandidatų darbus (veiklą).

12.  12.  Teikiant premijos   kandidatūrą,   pridedamas  išrašas  iš   posėdžio protokolo.

13.  13.  Premija įteikiama Vilniaus miesto rotušėje iškilmingo renginio metu.

14.  14.  Asmenims,   kuriems  paskirta  piniginė premija, įteikiamas medalis ir diplomas.

15. Premijos suma – 20000 (dvidešimt tūkstančių) Lt.

2008 m. lapkričio 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-715 redakcija

15.   

 

                 ____________________________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-715 - 2008-11-12
DĖL TARYBOS 2004-01-23 SPRENDIMO NR. 1-223 „DĖL PREMIJOS „VILNIAUS GARSAS“ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią