Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-507 2004-08-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO IR PRITARIMO VISORIŲ-SANTARIŠKIŲ ŽINIŲ EKONOMIKOS BRANDUOLIO RAIDOS PROGRAMAI

2004 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-507

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995,                         Nr. 107-2391), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 607 „Dėl Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginio plano tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-308 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės stacionarių asmens priežiūros įstaigų pertvarkymo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 30-191 „Dėl leidimo rengti Santariškių medicinos miestelio detalųjį planą“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba                                 n u s p r e n d ž i a:

            1. Pakeisti Vilniaus miesto bendrojo plano 7 dalies „Socialinė ekonominė raida“ sprendinius.

            2. Pritarti Visorių-Santariškių žinių ekonomikos branduolio raidos programai (pridedama), numatančiai žinių ekonomikos branduolio teritorijos vystymą, ir prašyti rezervuoti nustatyta tvarka teritorijas šioms reikmėms:

2.1. 14,4 (keturiolika ir keturias dešimtąsias) ha Visorių mokslo ir technologijų parko plėtrai;

2.2. 68 (šešiasdešimt aštuonis) ha Santariškių ligoninių asociacijos ir biotechnologijų mokslo ir technologijų parko plėtrai;

2.3. 21 (dvidešimt vieną) ha miesto infrastruktūrai vystyti.

3. Nustatyti, kad:

3.1. raidos programa nekeičia galiojančių detaliųjų planų bei žemės ir kito savininkų ir naudotojų nekilnojamojo turto būklės, paskirties ir naudojimo pobūdžio;

            3.2. vadovaujantis 2 punkte nurodyta raidos programa, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai ir naudotojai nustatyta tvarka gali organizuoti savo teritorijų detaliųjų planų rengimą;

            3.3. raidos programa atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 21-617) detaliojo planavimo dokumento rengimo etapo koncepcijos nustatymo stadiją.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\PROGRAMOS

 

 

 

Į pradžią