Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-661 2005-01-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
<INSTITUCIJA>

VILNIAUS MIESTO TARYBA

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO TERITORIJOS TARP GELEŽINIO VILKO, ŽALGIRIO, KALVARIJŲ GATVIŲ IR NERIES UPĖS RAIDOS PROGRAMAI IR ŠIOS TERITORIJOS DETALIŲJŲ PLANŲ RENGIMUI

2005 m. sausio 19 d. Nr. 1-661

 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004,   Nr.21-617,  Nr.152-5531)  ir atsižvelgdama  į Vilniaus  miesto   savivaldybės   administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr.30-635 ,,Dėl Vilniaus miesto investicijų 2004 metų programos tvirtinimo”,   Vilniaus  miesto  savivaldybės  taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti:

1.1. teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Neries upės raidos programai (brėžiniai Nr. 1 ir Nr. 2 pridedami);

1.2. teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Neries upės bendrojo plano rengimui.

2. Nustatyti, kad:

2.1. 1.1 punkte patvirtinta raidos programa atitinka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr.21-617) detaliojo planavimo dokumento rengimo koncepcijos nustatymo stadiją.

3. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

3.1. patvirtinti 1.2 punkte nurodytos teritorijos bendrojo plano sprendinių keitimo sąlygas;

3.2. organizuoti 1.2 punkte nurodytos teritorijos bendrojo plano keitimo procesą. 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

Taryba\DETALUSIS PLANAVIMAS

 

 

 

Į pradžią