Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-953 2005-11-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
SPRENDIMAS

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO IR JO APLINKOS 2005-2006 METŲ PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS BEI VILNIAUS SENAMIESČIO DETALIOJO PLANO RAIDOS PROGRAMOS PAPILDYMO TVIRTINIMO

 

2005 m. lapkričio 23 d.      Nr. 1-953

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr.107-2391) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 2004,      Nr. 153-5571), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti:

1.1. Vilniaus senamiesčio ir jo aplinkos 2005-2006 metų paveldotvarkos programą (pridedama);

1.2. Vilniaus senamiesčio detaliojo plano raidos programos papildymą (pridedama).

2. Pavesti Miesto plėtros departamentui apmokėti Vilniaus senamiesčio detaliojo plano rengėjai __ UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ už faktiškai atliktus darbus ir nutraukti 2002 m. rugsėjo 16 d. Tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr. 57 „Dėl Vilniaus senamiesčio detalaus plano korektūros parengimo“.

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

 


              PATVIRTINTA

              Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

              2005 m. lapkričio 23 d.

              sprendimu Nr.1-953

 

 

VILNIAUS SENAMIESČIO IR JO APLINKOS 2005-2006 METŲ

PAVELDOTVARKOS PROGRAMA

 

 

Nr.

 

Pavadinimas

 

Vykdymo terminai

 

Pastabos

1.

Vilniaus senamiesčio valdymo planas (strateginis planas)

2005 – 2006 m.

Šiuo planu nustatomos strateginės senamiesčio apsaugos ir tvarkymo nuostatos. Planą rengia Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė.

2.

Vilniaus senamiesčio detalusis planas (I etapas) – parengtos detaliojo plano teritorijos raidos programos sprendinių papildymas pagal ekspertų pastabas:

2.1. suvestinis vertybių planas;

2.2. tvarkybos darbų planas;

2.3. sklypų ribų ir servitutų planas;

2.4. žemėnaudos planas

2005 m.

III ketv.

 

Planai sudaromi pagal Vilniaus senamiesčio (U1P) dosjė duomenis ir Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentą.

3.

Vilniaus senamiesčio detalusis planas (II etapas) – subalansuotos istorinės raidos koncepcija, sprendiniai

2006 m.

Detaliojo plano sprendiniai tikslinami pagal atliktų tyrimų medžiagą, sprendiniai rengiami ir tvirtinami atskirais kvartalais.

4.

Vilniaus senamiesčio priežiūros ir tvarkybos taisyklės

 

2006 m.

 

Derinamos su patikslintu Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu, rengiamos pagal atskirą programą.

5.

Vertingųjų savybių turinčių Vilniaus urbanistinių vietovių specialieji planai, tikslinantys Urbanistikos paminklo (UV70) ir jo apsaugos zonų ribas bei paminklosaugos režimą

2006 m.

III ketv.

Rengiami pagal atskirą darbų programą, sprendinius derinant su Vilniaus senamiesčio (U1P) apsaugos zonomis bei rengiamo Vilniaus miesto bendrojo plano paveldosaugos dalimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2005 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr.1-953

 

 

 

Vilniaus senamiesčio detaliojo plano RAIDOS PROGRAMOS papildymas

(DETALIOJO PLANAVIMO KONCEPCIJOS STADIJA: NUSTATOMI TERITORIJOS NAUDOJIMO IR APSAUGOS SVARBIAUSIOS KRYPTYS IR TVARKYMO PRIORITETAI)

 

 

            Bendroji dalis

1. Planavimo pagrindas __ Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. 2530V „Dėl leidimo Miesto plėtros departamentui rengti Vilniaus senamiesčio detalųjį planą (Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcijos ir sklypų plano papildymą)“.

2. Raidos programa parengta remiantis:

2.1. Vilniaus miesto bendruoju planu (patvirtintu Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292);

2.2. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtintu Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. vasario 21 d. nutarimu Nr.145 „Dėl Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategijos projekto“ (Žin., 1997, Nr. 17-378);

2.4. Vilniaus senamiesčio __ kultūros paminklo apsaugos specialiuoju planu (patvirtintu Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2002 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 304 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 764);

2.5. Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-388 ,,Dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo“ (Žin., 1997, Nr. 66-1620; 1998, Nr. 39-1036);

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111 Dėl Vilniaus Pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3059);

2.7. Vilniaus miesto 2002-2011 metų strateginiu planu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 607);

2.8. Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu (patvirtintu kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-490 (Žin., 2004, Nr. 25-744);

2.9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 25 d. sprendimu Nr.1-288 „Dėl pritarimo bendrojo plano sprendinių keitimui ir Vilniaus Senamiesčio – kultūros paminklo (U1P) detaliojo plano žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio planui (raidos programai)“.

 

Programos tikslai

3. Išsaugoti ateities kartoms ir tinkamai naudoti kultūros paminklą - Vilniaus senamiestį (U1P) bei jo teritorijoje esančius pavienius ir kompleksinius nekilnojamojo kultūros paveldo objektus.

4. Nustatyti prioritetinius paveldotvarkos darbus. Garantuoti apsaugos bei tvarios plėtros balansą.

5. Maksimaliai atkurti senamiesčio urbanistinės struktūros pagrindą __ sklypų struktūrą.

6. Reguliuoti žemėnaudą, siekiant išsaugoti prioritetinę gyvenamąją funkciją Vilniaus senamiestyje. Užtikrinti viešųjų ir privačių erdvių balansą.

7. Nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus, kurių pagrindu bus rengiami atskirų senamiesčio kvartalų ir/ar sklypų teritorijų planavimo dokumentai (detalieji ir/ar specialieji planai).

8. Raidos programoje nustatoma Vilniaus senamiesčio teritorijoje esančių paveldo verčių sudėtis ir apimtis, jų tvarkybos darbai bei statybos reglamentai, tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdai, tikslinamas sklypų planas.

 

Raidos programos aprašymas

9. Vilniaus senamiestis priklauso gyvų, besivystančių ir besikeičiančių istorinių miestų tipui ir atitinka UNESCO Pasaulio paveldo objektams nustatytas jų vertes ir kriterijus. Senamiestis – kompleksinė vertybė, susidedanti iš urbanistinės vertybės teritorijos, archeologinės vietovės bei atskirų vertybių __ pastatų ir jų kompleksų. Paveldo vertybių planas __ suvestinis visų senamiesčio teritorijoje nustatytų paveldo vertybių brėžinys, parengtas pagal urbanistinės vertybės sudėties ir apimties paso (dosjė) duomenis (brėžinys Nr.1).

10. Paveldo tvarkybos darbų ir statybos reglamentų planas parengtas vadovaujantis Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentu, patvirtintu kultūros ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-490. Visiems reglamentuotos statybos bei atkūrimo darbams, kurių galimybės ir apimtys yra nurodytos šiame brėžinyje, būtina atlikti teritorijų planavimo (detaliojo ir/ar specialiojo) procedūras. Atkūrimas ir kiti paveldo tvarkybos darbai grindžiami išsamiais visapusiškais tyrimais bei viešomis diskusijomis (brėžinys Nr.2).

11. Sklypų ribų ir servitutų planas yra vienas svarbiausių saugotinos urbanistinės struktūros komponentų. Jo apsauga deklaruota tarptautinei visuomenei, įtraukiant 1994 metais Vilniaus senamiestį į UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąrašą (sąrašo Nr.541) ir pripažįstant, kad jis turi išskirtinę pasaulinę vertę istoriniu, meniniu, moksliniu, estetiniu, etnologiniu ir antropologiniu požiūriais. Esminiai sklypų plano pakeitimai nėra pageidautini. Patikslinimai gali būti atliekami tik parengus ir aprobavus atskirų sklypų detaliuosius planus bei vykdant sklypų tiksliuosius matavimus. Visi būtini servitutai buvo įteisinti 1995 m. Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto sklypų plane. Papildomi pėsčiųjų ir infrastruktūros plėtros servitutai atsirado atliekant žemės nuomos procedūras (brėžinys Nr.3).

12. Žemėnaudos planas parengtas vadovaujantis patvirtintais Vilniaus senamiesčio detaliojo plano žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio planu (raidos programa), atskirais detaliaisiais planais, esama žemės nuoma bei viešą interesą atspindinčiais Vilniaus senamiesčio detaliojo plano koncepcijos svarstymais su visuomene. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Vilniaus senamiesčio atgaivinimo strategijos projektu bei kitais strateginiais dokumentais, pirmenybė teikiama dabartinėms ir istorinėms viešosioms erdvėms išlaikyti, gyvenamajai funkcijai senamiestyje išsaugoti ir pramoninių teritorijų konversijai į mažiau kenksmingą žemės naudojimo būdą (brėžinys Nr.4).

13. Nuosekliai vykdant raidos programą, tikimasi vieningo visų su senamiesčio apsauga ir subalansuota plėtra susijusių institucijų bendradarbiavimo. Todėl būtina:

13.1. parengti ir aprobuoti vienodą žinybinių veiksmų senamiestyje programą;

13.2. rengti atskirų kvartalų teritorijų planavimo dokumentus.

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Į pradžią