Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1087 2006-03-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
SPRENDIMAS

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

 

 
SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2003-10-01 SPRENDIMO NR. 01A-41-89 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. kovo  22 d.      Nr. 1-1087

Vilnius

 

 

            Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Pakeisti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-89 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“:

            1. 4.3 punkte vietoj žodžių „mokesčio mokėtojo šeimoje yra I ar II grupės invalidų“ įrašyti žodžius „mokesčio mokėtojo šeimoje yra asmenų, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – ir I bei II grupės invalidai)“.

            2. Papildyti 7.4 punktu ir jį išdėstyti taip:

            „7.4. objektai priklauso nepelno organizacijoms, kurios vykdo visuomeninę, kultūrinę ir sportinę veiklą“.

            3. 8 punktą išdėstyti taip:

            „8. Jeigu fizinių ir juridinių asmenų prašymai suteikti mokesčių lengvatas neatitinka šiose taisyklėse nustatytų kriterijų, Ekonomikos departamento Mokesčių tarnyba turi pranešti pareiškėjams, kad jų prašymai nebus teikiami svarstyti. Prašymai suteikti mokesčių lengvatas taip pat neteikiami svarstyti ir apie tai pranešama pareiškėjams, jeigu ant jų nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto yra įrengta išorinė vaizdinė reklama, nesusijusi su pareiškėjų ar jų turimo nekilnojamojo turto naudotojų (nuomininkų) vykdoma veikla“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

 

Į pradžią