Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1459 2005-09-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO

 

  2005 m. rugsėjo 19 d. Nr.   30-1459

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A1-283 ,,Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u   Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo Vilniaus mieste tvarką (pridedama).

2. Į g a l i o j u   Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vedėją, o jo nesant – Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus darbuotoją, vykdantį skyriaus vedėjo funkcijas, pasirašyti sprendimus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

2007 m. birželio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1215 redakcija

2007 m. lapkričio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2125 redakcija

2008 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-794 redakcija

2009 m. lapkričio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1974 redakcija

2011 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1031 redakcija

 

3.  S u d a r a u  šią Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisiją:

Vida Bučienė – Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkė), o jos nesant – to paties skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kiselienė;

Kristina Andriuškaitė – Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vilija Puodžiuvienė – Savivaldybės biudžetinės įstaigos Socialinės paramos centro Pagalbos į namus skyriaus vedėja.

2007 m. birželio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1215 redakcija

2007 m. lapkričio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2125 redakcija

2008 m. balandžio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-794 redakcija

2009 m. lapkričio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1974 redakcija

2011 m. vasario 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-261 redakcija

2011 m. liepos 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1031 redakcija

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius


                                                                                                PATVIRTINTA

                                                                                                Vilniaus m. savivaldybės

administracijos  direktoriaus                              2005 m. rugsėjo 19 d.

                                                                                                įsakymu  Nr. 30-1459

 

 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKA

 

 

              I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

            1. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo Vilniaus mieste tvarka (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin.,             2004 m., Nr. 83-2983), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A1-283 ,,Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004 m., Nr. 184-6811) ir 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu                            Nr. A1-259 ,,Dėl Neįgaliojo pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004 m., Nr. 172-6354).

2. Ši tvarka reglamentuoja asmens specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo bei tenkinimo principus Vilniaus mieste.

            3. Pagrindinės šios tvarkos sąvokos:

3.1. specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir nepalankių aplinkos veiksnių;

            3.2. specialiųjų poreikių lygis -  asmens kompleksiškos veiklos ir dalyvavimo galimybių, kilusių dėl sveikatos ir su sveikata susijusios būklės bei nepalankių aplinkos veiksnių, suvaržymo mastas, kuris įvertinamas reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtimi;

            3.3. specialiosios pagalbos priemonės – specialiojo poreikio tenkinimo priemonės, kurių tikslas – jas gaunančiam neįgaliajam užtikrinti lygias ugdymo, profesines, socialines bei visaverčio integravimosi į visuomenę galimybes;

3.4. pagrindinės neįgaliųjų veiklos sritys – sritys, kuriose nustatomi ir tenkinami specialieji poreikiai (buitis ir asmeninis gyvenimas, ugdymas, darbinė veikla ir visuomeninis gyvenimas);

            3.5. kitos tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

            4. Asmens specialiuosius poreikius, vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais, pagal kompetenciją nustato:

            4.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

            4.2. ankstyvosios reabilitacijos tarnybos (vaikams iki 3 m.);

            4.3. pedagoginė psichologinė tarnyba vaikams nuo 3 m. iki 18 m., taip pat besimokantiems iki 21 m.;

            4.4. sveikatos priežiūros įstaigos;

            4.5. medicininės ir profesinės reabilitacijos centrai;

            4.6. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas administracijos specialistas;

4.7. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisija;

4.8. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras). 

 

            II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO PRINCIPAI

 

            5. Nustatant asmens specialiuosius poreikius ir jų lygį laikomasi šių principų:

            5.1.  lygių teisių – neįgalieji turi tokias pačias teises, kaip ir kiti visuomenės nariai;

            5.2. lygių galimybių – asmuo, kuris kreipiasi dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo, negali būti diskriminuojamas dėl lyties, kalbos, tautybės, religijos, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų;

            5.3. socialinės atskirties mažinimo ir socialinės integracijos – specialiųjų poreikių tenkinimas didina žmogaus savarankiškumą, įtrauktumą į visuomenės gyvenimą tiek tiesiogiai (stiprinant jo funkcionavimą), tiek netiesiogiai (pritaikant aplinką, didinat specialistų profesinę kompetenciją);

            5.4. užimtumo skatinimo – specialiųjų poreikių tenkinimas skatina ir palengvina asmens užimtumą (ugdymąsi, mokymąsi, darbo paiešką, įsidarbinimą ir išsilaikymą darbe, laisvalaikį);

            5.5. atsakomybės ir atskaitomybės – tiek asmuo, kuriam nustatomi specialieji poreikiai, tiek juos nustatantys specialistai (socialinis darbuotojas, psichologas, gydytojas, specialusis pedagogas ir kt.) bei juos tenkinančios institucijos atsako už pateikiamų duomenų teisingumą ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo ir tenkinimo pagrįstumą bei atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka;

            5.6. decentralizacijos – asmenų specialieji poreikiai tenkinami kuo arčiau jų gyvenamosios vietos;

            5.7. bendradarbiavimo – specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo specialistai ir institucijos dirba glaudžiai bendradarbiaudami;

            5.8. solidarumo – šeima ir bendruomenė įtraukiama į asmens specialiųjų poreikių nustatymą ir tenkinimą.           

 

 

III. DOKUMENTŲ DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO

PATEIKIMAS

 

6. Socialinės paramos centro specialistai pagal kompetenciją priima asmenų prašymus dėl atskirų specialiųjų poreikių ir pagal nustatytą poreikį teikia techninės pagalbos priemones, finansinės pagalbos priemones ar socialines paslaugas.

7. Asmenims, kuriems nustatyti kompleksiniai specialieji poreikiai ne mažiau kaip dviem specialiosios pagalbos priemonių rūšims, nustatomas specialiųjų poreikių lygis. Kompleksiniai specialieji poreikiai turi būti nustatyti šioms specialiosios pagalbos priemonių rūšims:

7.1. techninės pagalbos priemonėms ir finansinės pagalbos priemonėms;

7.2. techninės pagalbos priemonėms ir socialinėms paslaugoms;

7.3.  finansinės pagalbos priemonėms ir socialinėms paslaugoms;

7.4.  techninės   pagalbos   priemonėms,   finansinės   pagalbos  priemonėms  ir  socialinėms

paslaugoms.

8. Vilniaus savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravęs suaugęs asmuo (jo įgaliotas atstovas ar jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), globėjas, rūpintojas) (toliau – asmuo) pageidaujantis, kad jam būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis, kreipiasi į Socialinės paramos centro specialistą (toliau – specialistas) ir pateikia:

8.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas);

8.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę) ir jo kopiją;

8.3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

8.4. kitų valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, - leidimą

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jo kopiją;

8.5. kompetentingų institucijų, išvardytų 4 punkte, išduotų dokumentų kopijas;

            8.6. kitus dokumentus pagal pareikalavimą.

            9. Jeigu dokumentus teikia asmens šeimos narys, globėjas/rūpintojas ar kitas asmens atstovas, turi būti pateikiamas giminystės ryšį, globos/rūpybos steigimą ar asmens atstovavimą liudijantis dokumentas ir jo kopija.

10. Specialistas renka reikalingą informaciją apie asmenį, besikreipiantį dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, pildo Informacijos apie asmenį, kuris kreipėsi dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, formą (toliau – informacija) (2 priedas) ir teikia savo išvadas, vadovaudamasis Specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašu (3 priedas).

            11. Per 10 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo ir visų būtinų dokumentų gavimo specialistas informaciją, išvadas ir kitus 8 punkte nurodytus dokumentus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai (toliau – komisijai).

           

IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO KOMISIJOS

DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12.  Komisija įvertina asmens pateiktus dokumentus, išnagrinėja specialisto pateiktą informaciją dėl asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir pateikia išvadą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio ir specialiosios pagalbos priemonių teikimo.

13. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas, jis šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja. Komisijos darbo dokumentus tvarko specialistas, kuris yra komisijos sekretorius.

14. Pagrindinė komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie šaukiami pagal poreikį.

15. Komisijos posėdžių metu svarstyti klausimai ir priimtos išvados surašomos į Aprašo dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo formą (3 priedas), kurį pasirašo pirmininkas.

16. Komisijos posėdžių priimti sprendimai teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė jos narių.

 

V. IŠVADOS DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO PRIĖMIMAS

 

            17. Komisija, teikdama išvadą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo, vadovaujasi šiomis nuostatomis:

17.1. surinkus  didesnį  nedidelių  asmens  specialiųjų  poreikių  lygių  skaičių –  nustatomas

nedidelių specialiųjų poreikių lygis;

17.2. surinkus  didesnį  vidutinių  asmens  specialiųjų  poreikių  lygių  skaičių  –  nustatomas

vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

17.3. surinkus   didesnį  didelių   asmens   specialiųjų  poreikių  lygių  skaičių   -  nustatomas

didelių specialiųjų poreikių lygis;

17.4. surinkus po vieną visų lygių -  nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

           

VI. SPRENDIMO DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO PRIĖMIMAS

 

            18. Specialistas, gavęs komisijos išvadą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, rengia Administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimo (toliau – sprendimo) projektą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo.

            19. Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į komisijos pateiktas išvadas, pasirašo sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo (4 priedas).

            20. Sprendime nurodomas:

            20.1. nustatytas specialiųjų poreikių lygis;

            20.2. specialios pagalbos priemonės, kurių teikimą organizuos socialinę paramą ir paslaugas teikiančios tarnybos.

            21. Specialistas per 10 dienų nuo sprendimo pasirašymo informuoja asmenį apie priimtą sprendimą.

VII. NEĮGALIOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

22. Asmeniui, kuriam nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, Socialinės paramos centro Socialinių išmokų skyriuje pagal nustatytą tvarką išduodamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos Neįgaliojo pažymėjimas.

            23.  Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo asmenys (jų įgalioti atstovai ar jų tėvai (įtėviai), sutuoktiniai, vaikai (įvaikiai), globėjai, rūpintojai) (toliau – asmenys) pateikia tokius dokumentus:

            23.1. prašymą išduoti pažymėjimą;

            23.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

            23.3. neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ar specialiųjų poreikių lygį patvirtinantį dokumentą, išduotą Savivaldybės administracijos įgalioto atstovo;

            23.4. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

            23.5. 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.

            24. Jeigu dokumentus teikia asmens šeimos narys, globėjas/rūpintojas ar kitas asmens atstovas, turi būti pateikiamas giminystės ryšį, globos/rūpybos steigimą ar asmens atstovavimą liudijantis dokumentas (jo kopija).

25. Pažymėjimas asmeniui išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir registravimo dienos. 

                                             ________________________________________

                             Specialiųjų poreikių ir jų lygio

                                         nustatymo Vilniaus mieste tvarkos                                                           

                                         1 priedas

                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

(asmens (jo įgalioto atstovo ar  jo tėvų (įtėvių), sutuoktinio, vaiko, globėjo, rūpintojo) vardas ir pavardė, asmens kodas)

_________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

______________________ savivaldybei

 

 

PRAŠYMAS

DĖL  SPECIALIŲJŲ  POREIKIŲ  LYGIO  NUSTATYMO  IR  TENKINIMO

__________________

(data)

 

 

Prašau nustatyti _____________________________________________________________

                                                                                      (vardas ir pavardė, adresas)

specialiųjų poreikių lygį ir pateikti išvadą dėl tenkinimo bei finansavimo galimybių.

________________________________________________________________________________

          (nurodomos kreipimosi priežastys)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Pridedama·:

 

1. ................................................................................................................................................

 

2. ................................................................................................................................................

 

3. ................................................................................................................................................

           

 

 

_______________________                           _______________________________

                                          (parašas)                                                                                                    (vardas ir pavardė)


 

                              Specialiųjų poreikių ir jų lygio

                                         nustatymo Vilniaus mieste tvarkos                                                           

                                         2 priedas

                                                                                               

 

 

___________________________________________________________

(savivaldybės administracijos įgalioto asmens pavadinimas)

 

 

INFORMACIJA APIE ASMENĮ, kuris  kreipėsi DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO

 

____________________Nr. _____________

(užpildymo data)

 

 

 

__________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamą atsakymą pažymėkite T

 

Pažymėti informacijos gavimo būdus:

£ rašytiniai dokumentai     

£ paties asmens      

£ kitų asmenų     

£ betarpiško stebėjimo ir įvertinimo

 

I. Demografiniai duomenys

 

1. GYVENAMOJI VIETA: 

Deklaruota __________________________________________________________________________

Faktinė______________________________________________________________________________

Telefonas____________________________________

El. paštas____________________________________

 

2. IŠSILAVINIMAS:  

£aukštasis universitetinis

£aukštasis neuniversitetinis, aukštesnysis

£profesinės studijos

£vidurinis

£pagrindinis

£specialioji mokykla

£pradinis

£ neįgijo išsilavinimo

 

3. UŽIMTUMAS DABARTINIU METU (pažymėti tik vieną labiausiai tinkantį punktą):

£dirba apmokamą darbą                                                                       

£dirbantis sau                                                             

£neapmokamas darbas (pvz., savanoriškas)                  

£moksleivis, studentas                                

£ikimokyklinio amžiaus vaikas                                   

£namų šeimininkas (-ė), ūkininkas      

£pensininkas

£nedirbantis dėl sveikatos

£nedirbantis dėl kitų priežasčių     

£kita (nurodykite)________________________________________________________________         

 

II. Informacija apie sveikatą

 

4. Ar naudojatės TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS? (pvz., akiniais, klausymo aparatu, ramentais, vaikštyne, vežimėliu, specialiai pritaikyta transporto priemone ir pan.)?    

£NE             

£TAIP      

Jei TAIP, nurodykite kokiomis _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________          __

 

5.  NEGALIOS POBŪDIS ( nurodyti sveikatos problemą)_______________________________________

________________________________________________________________________________________

                                                            

6.  DARBINGUMO  ar  NEĮGALUMO LYGIS :  

 £ darbingumo lygis (procentais) _____________

 £ neįgalumo lygis ________________________

 

III. Socialiniai duomenys

 

7. PILIETYBĖ:  

£Lietuvos Respublikos

£kitos šalies (nurodykite)___________________________________________________________

 

8. Ar turi leidimą gyventi Lietuvoje ?

£  Turi nuolatinį  leidimą

£  Turi laikiną leidimą

£ Neturi


9. BENDRAVIMO KALBA:

£Lietuvių     

£kita (nurodykite)_________________________________________________________________

                                         

10. KOKIOS SPECIALIOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS BUVO SUTEIKTOS PER paskutinius 3 METUS?

 

Specialiosios pagalbos priemonių tipai

Asmeniui

Šeimai

Techninės pagalbos priemonės

1.

2.

3.  …

1.

2.

3. …

Finansinės pagalbos priemonės

1.

2.

3. …

1.

2.

3. …..

Socialinės paslaugos

1.

2.

3. …

1.

2.

3. …

 

11. DĖL KOKIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO KREIPIASI šiuo metu: _______________________________________________________________________________________

 

12. GYVENIMO APLINKYBĖS, DARANČIOS įtakĄ specialIESIEMS poreikiAMs (veiklos ribotumas ir dalyvavimo galimybių varžymas, aplinkos veiksniai, asmens savybės) _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

13. PAJAMŲ ŠALTINIs:

£ Pajamos iš darbo (darbo užmokestis, pajamos iš žemės ūkio, pajamos iš verslo)

£Pensija

£ Socialinės  ir kitos pašalpos

£ kita (nurodykite) ______________________________________________________________________

 

14. SOCIALINIAI RYŠIAI:

£ gyvena vienas

£ gyvena su šeima

£ kita (nurodykite) ______________________________________________________________________

 

15. ŠEIMOS NARIAI IR JŲ SOCIALINĖ PADĖTIS:

 

Eil.

Nr.

Asmens  šeimos narių vardai ir pavardės

Gimimo data

Ryšys (vyras, žmona, vaikas, anūkas, kita)

Šeimos nario socialinė padėtis (pensininkas, neįgalusis, dirbantis ir kt.)

1.

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3.

 

 


 

16.  AR Nustatytas specialiųjų poreikių lygis ?

£ Taip

£ Ne

£ Jei Taip, nurodykite lygį_______________________________

 

17. Specialiojo poreikio įvardijimas pagal specialiosios  pagalbos priemones

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3.   …

18. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ FINANSAVIMO šaltinis:

£ asmens lėšomis

£ savivaldybės lėšomis

£ valstybės lėšomis

£ NVO (programos) lėšomis

£ kitomis lėšomis

19. KITOS  PASTABOS __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_______________________              _________________              _________________________

(informaciją parengusios  asmens                                                     (parašas)                                                                   (vardas ir pavardė)

 pareigų pavadinimas)

 

Su pateikta informacija susipažinau.

 

                                    ______________________                ________________________________

                                                        (parašas)                                                                                          (asmens vardas ir pavardė)

 

 


                             Specialiųjų poreikių ir jų lygio

                                         nustatymo Vilniaus mieste tvarkos                                                           

                                         3 priedas

                                                                                   

 

 

 

 

___________________________________________________________

(dokumento sudarytojo  pavadinimas)

 

SPECIALIOSIOS  PAGALBOS PRIEMONIŲ,  KURIOMIS  TENKINAMI  SPECIALIEJI  POREIKIAI  IR  JŲ  NUSTATYMO  LYGIS,  aprašas

 

____________________Nr. _____________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

 

Vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis socialinės apsaugos ir darbo ministro,

________________________________________________________________________________

                        (vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas)

________________________________________________________________________________

 

nustatomas specialiųjų poreikių lygis:

 

 

 

Nr.

 

Specialiosios pagalbos priemonės

 

Specialiųjų poreikių lygis

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas (nedidelis, vidutinis, didelis)

nedidelis

vidutinis

didelis

1.

Techninės pagalbos priemonės

(asmens judėsenos priemonės, būsto ir aplinkos pritaikymas, bendravimo ir kt.)

Transportas:

 gali keliauti  be kitų pagalbos visuomeniniu transportu, vairuoti automobilį, judėti vienas.

Nuolat techninės pagalbos priemonių nereikia arba reikalingos nesudėtingos  techninės pagalbos priemonės.

Transportas:

gali keliauti be kitų pagalbos visuomeniniu transportu, pats vairuoti automobilį, judėti vienas techninės pagalbos priemonių pagalba, tačiau tam reikia sudėtingesnių techninės pagalbos priemonių.

 

Transportas:

gali keliauti su palydovo pagalba visuomeniniu transportu,  pats vairuoti spec. automobilį, naudotis elektra varomu vežimėliu, negali judėti vienas techninės pagalbos priemonių pagalba (vežimėliu).

Prikaustytas prie  lovos.

 

Būstas:

reikalingas labai nedidelis būsto ar aplinkos pritaikymas.

 

 Būstas:

reikalingas dalinis būsto (prausimosi, maudymosi vonioje ir duše priemonės, persikėlimo priemonės) ir aplinkos pritaikymas (pandusas, nuolydis ir kt.).

Būstas:

reikalingas pilnas būsto (durų praplatinimas,  specialių baldų įsigijimas, keltuvai, lifto ir kt.) ir aplinkos pritaikymas arba naujas pritaikytas būstas.

 

Bendravimas:

pats gali bendrauti su kitais, dalyvauti  pokalbiuose, suprasti ženklus, sugebėti siųsti ir gauti įvairią informaciją.

Bendravimas:

gali bendrauti kitų priemonių pagalba (gestų kalbos pagalba, kompiuterio pagalba ir kt.), gali bendrauti ir suprasti ženklus, dalyvauti  pokalbiuose.

Bendravimas:

sunkiai sekasi bendrauti ir suprasti ženklus, techninės pagalbos priemonės mažai padeda.

 

 

 

Vaikai:

Gali lankyti ir mokytis visose švietimo įstaigose.

 

Vaikai:

gali mokytis su spec. pedagogo pagalba ar specialiojoje mokykloje.

Vaikai:

gali būti ugdomi dienos centre, užimtumo dienos centre ir mokytis specialiojoje mokykloje.

 

Darbingi asmenys:

gali dalyvauti darbo rinkoje ar kitoje veikloje.

 

Darbingi asmenys:

gali dirbti pritaikius darbo vietą ir aplinką bei sudarius tinkamas

darbo sąlygas.

Darbingi asmenys:

Negali savarankiškai dalyvauti darbo rinkoje. Gali dirbti socialinėje įmonėje.

 

 

Kitos priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada

Reikalinga kartais nesudėtingų techninės pagalbos priemonių.

Reikalingos nuolat techninės pagalbos priemonės (nesudėtingos ir sudėtingos).

Reikalinga  ypatingai sudėtingos ir brangios techninės pagalbos priemonės.

 

 


 

2.

Finansinės pagalbos priemonės

(socialinė piniginė parama, tikslinės kompensacijos ir išmokos bei lengvatos)

 

Reikalingos  tikslinės kompensacijos  (transporto išlaidų  ir spec. automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija).

Reikalingos tikslinės kompensacijos (transporto išlaidų  ir spec. automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija).

Reikalingos  tikslinės kompensacijos (transporto išlaidų  ir spec. automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija).

 

 

 

 

socialinė piniginė parama

socialinė piniginė parama

 

 

išmoka priežiūrai ir pagalbai

išmokos: slaugai, priežiūrai ir pagalbai

 

 

lengvatos:

lengvatos:

 

 

Kita finansinė parama

 

 

 

 

3.

Socialinės paslaugos (bendrosios ir specialiosios)

Nustatytas pakankamas savarankiškumo lygis.

Nustatytas dalinis savarankiškumo lygis.

Nustatytas visiškai netektas (neturimas) savarankiškumo lygis.

 

 

 

Nustatytas asmens specialiųjų poreikių lygis·  _____________________.

 

Prioritetine tvarka rekomenduojamos tenkinti šios specialiosios pagalbos priemonės:

 

Nr.

Specialiosios pagalbos priemonės

Teikėjas

Tenkinimo galimybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                 ______________                                   __________________

 (asmens,  nustačiusio specialiųjų poreikių lygį,                                                  (parašas)                                                                                             (vardas ir pavardė)

 pareigų pavadinimas)

 

 

 


 

                                                                                         Specialiųjų poreikių ir jų lygio

                                         nustatymo Vilniaus mieste tvarkos                                                            

                                         4 priedas

                                                                                               

 

 

 

 

___________________________________________________________

(savivaldybės administracijos įgalioto asmens pavadinimas)

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ........................................... SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO IR TENKINIMO

 

____________________Nr. _____________

(data)

_________

(sudarymo vieta)

 

            Vadovaujantis Specialiosios pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, 20__ m. ________________d. aprašu Nr. ________, _____________________

                                                                                                                                   (vardas ir pavardė,

________________________________________________________________________________

                                            asmens kodas, adresas, telefonas)

nustatytas specialiųjų poreikių lygis________________.

 

Prioritetine tvarka rekomenduojamos tenkinti šios specialiosios pagalbos priemonės:

 

Nr.

Specialiosios pagalbos priemonės

Teikėjas

Tenkinimo galimybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …                               ….                                                       …                                …

 

 

 

 

_______________________                          _________________              ____________________

        (pareigų pavadinimas)                                                                                                          (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)

                 

                                                                                         

 · Išvardijami pridedami dokumentai ar jų kopijos ir nurodomas jų lapų skaičius.

· Asmens specialiųjų poreikių lygis nustatomas:

1) jei surenkamas didesnis nedidelių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis nedidelis;

2) jei surenkamas didesnis vidutinių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis vidutinis;

3) jei surenkamas didesnis didelių specialiųjų poreikių lygių skaičius, tai asmens specialiųjų poreikių lygis didelis;

4) jei surenkama po vieną visų lygių, tai asmens specialiųjų poreikių lygis vidutinis.

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1215 - 2007-06-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO NR.30-1459 ,,DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2125 - 2007-11-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-1459 „DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-794 - 2008-04-21
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-1459 ,,DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1974 - 2009-11-10
DĖL ADMINSTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-1459 ,,DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-261 - 2011-02-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-1459 „DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1031 - 2011-07-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-09-19 ĮSAKYMO Nr. 30-1459 „DĖL SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR JŲ LYGIO NUSTATYMO VILNIAUS MIESTE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią