Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1206 2006-06-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio  7 d.      Nr. 1-1206

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, 73-3357) 17 straipsnio 48 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimą Nr. 3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 5-94), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto valdybos 2000 m. kovo 23 d. sprendimo               Nr. 643V „Dėl Vilniaus miesto valdybos 1999-07-08 sprendimo Nr. 1283V dalinio pakeitimo“               1.4 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

 

______________

 

 

 


                                                                                                            

                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                       Vilniaus miesto savivaldybės 

                                                                                                       tarybos 2006 m. birželio 7 d.

                                                                                                       sprendimu Nr.1-1206

 

 

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS

ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO

 METODIKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Ši metodika reglamentuoja daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo tvarką, kai administravimą vykdo pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 4.84 straipsnį Vilniaus miesto savivaldybės paskirta įmonė (toliau – administratorius).

            2. Šią metodiką rekomenduojama taikyti daugiabučių namų savininkų bendrijoms, taip pat namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties dalyviams sudarant sutartis su įmonėmis dėl bendrosios nuosavybės administravimo.

            3. Informacija apie daugiabučio namo bendrosios nuosavybės aprašą administravimo darbų sąrašą, apimtis, tarifus, apskaičiuotus pagal šią metodiką, turi būti skelbiama viešai.

 

II. NUORODOS

 

            4. Metodika parengta vadovaujantis gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimą reglamentuojančiais šiais teisės aktais:

            4.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin.,2000, Nr. 74-2262);

            4.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2001, Nr. 64-2323, Nr. 71-2515, Nr. 85-2969, Nr. 99-3519, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 33-1256, Nr. 43-1604);

            4.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2000, Nr. 101-3597);

            4.4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187);

            4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr.3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų  ir kitų patalpų savininkų  bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, sausio 9 d.);

            4.6. Statybos techniniu reglamentu STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504);

            4.7. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2003, Nr. 70-3193);

            4.8. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-259 (Žin., 2003, Nr. 70-3194);

            4.9. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01 (6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (Žin., 1999, 107-3120);

            4.10. Bendrosiomis paslaugų teikimo taisyklėmis, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 445;

            4.11. Rekomendacijomis daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifams apskaičiuoti, aprobuotos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sekretoriaus 2003 m. vasario 11 d. raštu Nr. 13-6-855.

            5. Rengiant metodiką, naudotasi šiomis knygomis:

            5.1. V. Dubinas. „Darbo apmokėjimo organizavimas“, Vilnius, 1997. 72 p.

            5.2. V. Navickas, K. Paulavičius „Darbo rinka. Teorija ir valstybės politika“, Vilnius VPU, 1999. 106 p.

            5.3. R. Ginevičius, V. Aukščiūnas „Statybos kaina ir išteklių ekonomika“,VGTU, 2004.

            5.4. J. Žvinklys, E. Vabalas „Įmonės ekonomika“, Vilnius, 2001.

 

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

            6. Šioje metodikoje vartojamos sąvokos:

 

            Administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio  namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirti užtikrinti.

            Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų remontas, rekonstravimas – šios sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr.32-788; 2001, Nr.101-3597) pateiktus sąvokų „statinio remontas“ ir „statinio rekonstravimas“ apibrėžimus.

            Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinė techninė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugos naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas.

            Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų  techninė priežiūra – techninių ir organizacinių priemonių, skirtų gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti, visuma, apimanti bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) ir remontą.

            Gyvenamojo namo bendrojo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai – Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintuose norminiuose dokumentuose (statybos techniniuose reglamentuose, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėse ir kitur) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai.

            Gyvenamasis namas – gyventi pritaikytas pastatas, kuriame daugiau kaip pusė naudingo ploto yra gyvenamosios patalpos.

            Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis  namas. Daugiabučiame  name gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos.

            Butas – daugiabučio namo dalis iš vieno ar kelių gyvenamųjų kambarių ir kitų patalpų, atitvarų konstrukcijomis atskirta nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų.

            Patalpos – gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, esančios daugiabučiame name ir nustatyta tvarka įregistruotos Nekilnojamojo  turto registre.

            Bendro naudojimo objektai – bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų  nuosavybė. Tai yra:

            1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (bendrųjų balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);

            2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendro naudojimo patalpose ar konstrukcijose (išskyrus buto), taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;

            3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.

            Administravimo tarifas. Išlaidų dydis, privalomoms administravimo funkcijoms vykdyti, konkretaus namo naudingojo ploto kvadratiniam metrui.

 

 

IV. DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ NUSTATYMO TVARKA

 

7. Administravimo tarifas apskaičiuojamas vadovaujantis administravimo darbų sąrašu,  kuris sudarytas  pagal daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatus.

8. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės  administravimo darbų  sąrašas, sudarytas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais:

8.1. bendro naudojimo objektų aprašo sudarymas, paskelbimas gyventojams, papildymas, pakeitimas;

8.2. nuolatinių stebėjimų vykdymas, tikrinant namo bendrojo naudojimo objektus;

8.3. pastebėtų defektų, gedimų,  galimų avarinių situacijų fiksavimas atitinkamuose dokumentuose, numatant priemones jiems šalinti;

8.4. kasmetinių ir neeilinių apžiūrų atlikimas, apžiūros aktų ir namo techninės  priežiūros  žurnalų pildymas;

8.5. namo būklės įvertinimas ir jos atitikimo privalomųjų reikalavimų visumai nustatymas  pagal nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų rezultatus;

8.6. metinių ir ilgalaikių remonto  ar kitokio tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planų   sudarymas, viešas skelbimas patalpų savininkams;

8.7. būsto savininkų sprendimų priėmimo organizavimas remontui ar  rekonstravimui;

8.8. rangos darbų arba paslaugų įprastos komercinės praktikos ar konkursų būdu organizavimas, vadovaujantis paslaugų kainos ir  kokybės kriterijais. Sutarčių paslaugoms, remontui ar rekonstrukcijai sudarymas.

8.9.  remonto ar rekonstravimo darbų techninės priežiūros vykdymo kontrolė ir darbų priėmimas;

8.10. mėnesinių išlaidų už komunalines ir kitas paslaugas daugiabučio namo bendroms  reikmėms apskaičiavimas šių išlaidų kontrolės, surinkimo ir naudojimo apskaita;

8.11. pastato šilumos punktų ir kitos inžinerinės įrangos priežiūros konkursų organizavimas,

 sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo kontrolės užtikrinimas;

8.12. mėnesinių išlaidų patalpų savininkams paskaičiavimas, jų paskirstymas, sąskaitų – pranešimų spausdinimas ir pristatymas, įmokų surinkimas ir mokėjimų kontrolės vykdymas;

8.13. bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo  organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas;

8.14. kasmetinių ir neeilinių  butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu  organizavimas, skatinimas steigti bendrijas bei pagalba jas steigiant, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas;

8.15. skelbimų lentų įrengimo organizavimas;

8.16. prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų ieškojimas teismine  tvarka;

8.17. butų ir kitų patalpų paskirties apskaitos tvarkymas;

8.18. namui priskirto žemės sklypo (jeigu jis Savivaldybės priskirtas arba privatizuotas), bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, holų, kitų patalpų) tvarkymo organizavimas, namo techninės ir kitos dokumentacijos parengimas;

8.19. dalyvavimas viešuose aptarimuose dėl patalpų paskirties keitimo, apskaitos vykdymas

 ir jų saugojimas, kitų komisijų darbo organizavimas;

8.20. administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas;

8.21. kiekvieno namo naudojimo  (eksploatavimo) pajamų ir išlaidų apskaita.

Administravimo išlaidos apskaičiuojamos konkrečiam namui kartą per kalendorinius metus ir įtraukiamos į metinius remonto ar kitų tvarkymo darbų ir lėšų poreikio planus. Konkretaus namo administratorius apie naujus tarifus viešai praneša gyventojams mėnesį prieš naujus finansinius metus.

9. Apskaičiuojant administravimo išlaidas, įvertinama:

9.1. darbų apimtis;

Darbų apimtis nustatoma pagal administravimo darbų sąrašą bei kitas administratoriui privalomas funkcijas ekonometriniu tyrimo būdu arba pagal analogus, taikomus praktikoje.

9.2. darbo užmokestis;

Darbo užmokestis nustatomas pagal darbų (pareigybių) vertinimo sistemą, nurodytą šios  metodikos V skyriuje, iš žmogaus darbo dienos (ar valandos) svertinės kainos, nustatytos  pagal personalo kvalifikacinę struktūrą ir atitinkamos kvalifikacijos darbuotojų darbo laiko kainą rinkoje (nustatoma analogo principu);

9.3. socialinio draudimo mokestis – pagal įstatymo  nustatytą jo dydį ir apskaičiavimo tvarką:

9.4. pridėtinės išlaidos  - 40 procentų nuo darbo užmokesčio.

Pridėtinės išlaidos apskaičiuojamos procentais nuo darbuotojų darbo užmokesčio sumos.

9.4.1. Pridėtines išlaidas sudaro:

9.4.1.1.  ūkio išlaidos:

9.4.1.1.1. ūkio išlaidos (pašto, ryšių, transporto, informacinės, kanceliarinės, apsaugos,

apšvietimo, apšildymo,  vandentiekio kanalizacijos, patalpų valymo ir pan.);

9.4.1.1.2.  ilgalaikio turto amortizaciniai atskaitymai, inventoriaus įsigijimo, nusidėvėjimo ir remonto išlaidos;

                   9.4.1.2. darbuotojų aptarnavimo ir priežiūros išlaidos:

 9.4.1.2.1. sanitarinė ir higieninė priežiūra bei buitinės paslaugos;

                   9.4.1.2.2. žmonių sauga darbe.

 9.4.1.3. darbų organizavimo išlaidos:

 9.4.1.3.1. prietaisų ir įrangos amortizaciniai atskaitymai, nusidėvėjimo, remonto, priežiūros išlaidos;

                   9.4.1.3.2. priešgaisrinės apsaugos, normatyvų rengimo, techninių  tyrimų, darbų, priežiūros ir tvarkymo, darbų priėmimo naudoti išlaidos;

                    9.4.1.3.3. darbo įrankiai, drabužiai, avalynė bei apsaugos priemonės.

  9.4.1.4.  kitos pridėtinių išlaidų  išlaidos:

              9.4.1.4.1. privalomasis draudimas;

                    9.4.1.4.2. mokestis už žemę;

                    9.4.1.4.3. mokestis už kelius;

                    9.4.1.4.4. gamybinio personalo rengimas;

                    9.4.1.4.5. juridinių kontorų paslaugos ir pan.;

                    9.5. pelnas, kurio norma neturėtų viršyti 5 procentų;

              9.6. pridėtinė vertė (PVM), kuri  apskaičiuojama pagal nustatytąjį normatyvinį procentą (18%) nuo bendros administravimo paslaugų vertės.

              10. Administravimo tarifas išreiškiamas eurais per mėnesį patalpų naudingojo ploto vienam kvadratiniam metrui.

                2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

 

V. NORMUOJAMŲ IŠLAIDŲ ADMINISTRAVIMUI

NUSTATYMO TVARKA

 

11.  Normuojamų     administracinėms    funkcijoms     vykdyti       išlaidų     skaičiavimą

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Finansų, Aplinkos bei Ūkio ministerijų teisės aktai bei šios metodikos nuostatos ir sudaro:

 

I  = IDu + IDR + IPR. + Np + IPVM+ IBSC       Eur

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

I – išlaidos administravimo funkcijoms atlikti

IDu -  darbo užmokesčio išlaidos.

 

12. Darbo užmokesčio  išlaidų poreikis skaičiuojamas vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose pridedamu privalomu darbų sąrašu bei kitais privalomaisiais administravimo funkcijoms vykdyti reikalavimais. Nustatomas rekomenduotinas administruojamos įmonės valdymo darbuotojų pareigybių poreikis bei jų kvalifikaciniai reikalavimai:

įmonės  direktorius   kt = 7,6,   n = 1;    direktoriaus   pavaduotojas    kt = 5,2,   n = 1;  projektų vadovas  kt = 4,0,  n = 1;   vadybininkai (techninei  priežiūrai)   kt = 2,8,   n  = 4;   vyriausiasis  buhalteris   kt = 5,2,   n = 1;    vyriausiojo buhalterio pavaduotojas  kt = 4,0,  n = 1;  informatikas ekonomistas  kt = 4,0,  n = 1;  teisininkas  kt = 2,8,  n = 1;  

 

13. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimas orientuotas į valstybės įstatymais nustatytus minimalius valandinius ir mėnesinius atlygius. Šiuo metu jis sudaro 159 eurai mėnesiui.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

14.  Darbas  ir   pareigybės  vertinami  balais   pagal  10 darbų  sudėtingumo  kriterijų,  pagal  tai nustatomos darbuotojų kvalifikacinės kategorijos bei atitinkami tarifiniai koeficientai.

 

15.Įmonės darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos:

 

                           n

              IDU   =    å  a  x  kt x  ni          Eur;

                                                    i –n                                   

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

a – darbuotojų minimalus mėnesinis atlygis (MMA)

 

kt – MMA tarifinio atlygio koeficientas   - 12 p.

 

ni – atitinkamų pareigybių skaičius  - 12 p.

IDR -  išlaidos socialiniam draudimui 31%

 

IDR  =  IDU x 0,31

 

IPR  - pridėtinės išlaidos    40 %

 

IPR  = IDU  x 0,4

 

N- norminis pelnas 5%

 

Np = (IDU +  IDR  + IPR ) x 0,05

 

IPVM  =  išlaidos pridėtinės vertės mokesčiui (PVM) 18%    

 

IPVM = (IDU +   IDR + IPR + Np) x 0,18

 

IBSC – išlaidos  skaičiavimo centrui ir banko paslaugoms 1,8 %

 

IBSC = (IDU +   IDR + IPR + Np + IPVM) x 0, 018

 

ni – atitinkamos pareigybės darbuotojų skaičius

 

15. Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginis tarifas apskaičiuojamas:

                  

                                                                             I

T sąl  = –––––––– Eur/kv. m

                                                                            Ssąl         

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

S sąl – sąlyginis vidutinis Vilniaus miesto administruojamos įmonės namų butų naudingas

           plotas S sąl = 350 tūkst. m2

 

VI. ADMINISTRAVIMO TARIFO NUSTATYMO TVARKA

 

            16. Namo bendrosios nuosavybės administravimo tarifas apskaičiuojamas:

 

Tn  =  Tsąl  x  k1  x  k2    Eur/kv. M

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Tn  ≤ Tsąl

 

k1  - tarifo diferenciacijos koeficientas,  priklausantis nuo pastato ilgaamžiškumo (1 lentelė)

                                                                                                                  

                               PASTATŲ  ILGAAMŽIŠKUMO VERTINIMAS

                                                                                                                                            1 lentelė

Pastato amžius

Koeficiento k1  reikšmė

iki 10 metų

0,7

10-20 metų

0,9

20-35 metų

0,95

daugiau kaip  35 metai

1

 

k2 - koeficientas nustatantis administravimo darbų apimtis priklausomai nuo bendrosios nuosavybės objektų bei komunalinių paslaugų valdymo

                                                                                                                   n

                                                                           å Ln

                                                                                                                  1-n

                                                           k2  =   ––––––––––

                                                                          100

 

 n

å L- administravimo darbų apimtys  % (2 lentelė)

1-n

 

                               ADMINISTRAVIMO DARBŲ APIMČIŲ NUSTATYMAS                            

                                                                                                                                                                   2 lentelė

                                                                                                                                        Eil. Nr.

 

Reikalingų administruoti darbų ir paslaugų pavadinimas

 

Administravimo

Darbų ir paslaugų apimtys %

1

Šildymo sistemų ir karšto vandens administravimo

23

2

Šiukšlių arba atliekų išvežimo administravimo

14

3

Liftų administravimo

10

4

Šiukšlių šalintuvų administravimo

5

5

Bendro naudojimo elektros priežiūros administravimo

12

6

Techninės priežiūros administravimo

27

7

Valymo paslaugų administravimo

9

                                                                                                                                                             å Ln   100 %

 

 

 

VII.          BENDROSIOS  NUOSAVYBĖS  ADMINISTRAVIMO SĄLYGINIO TARIFO   APSKAIČIAVIMAS

 

Bendrosios nuosavybės administravimo sąlyginis tarifas apskaičiuojamas:

 

                                      I        

         Tsąl =   ––––––– Eur/kv. m

                                     Ssąl   

 

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

 

Išlaidos administravimo funkcijoms atlikti apskaičiuojamos:

 

                                n

            IDU = åa x kt x n = 159 x [( 7,6x1) + (5,2x1) + (4,0x1) + (2,8x4) + (5,2x1) + (4,0x1)+

                          1-n            

 (4,0x1) + (2,8x1) ] = 159 x 44 = 7009 Eur.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Socialinio draudimo išlaidų apskaičiavimas:

 

 

                   IDR = IDU x 0,31 =  7009 x 0,31 = 2173 Eur.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

 

Pridėtinių išlaidų apskaičiavimas:

 

 

         I PR = IDU x 0,4 = 7009 x 0,4 = 2804 Eur.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Norminio pelno apskaičiavimas:

 

 

          Np  =  (IDU + IDR + IPR )  x 0,05 = (7009 + 2173 + 2804) x 0,05 = 11986 x 0,05 = 599 Eur

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

 

Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas

 

 

    IPVM = ( IDU + IDR + IPR + NP) x 0,18 = (7009 + 2173 + 2804+ 599) x 0,18 = 12584 x 0,18 = 2265 Eur.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

 

Banko paslaugų ir skaičiavimo centro išlaidų apskaičiavimas

 

 

 IBSC = (IDU + IDR + IPR + NP + IPVM) x 0,018 = (7009 + 2173 + 2804+ 599+ 2265) = 0,018 = 14850 x 0,018 = 267  Eur.

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Išlaidų administravimo funkcijoms atlikti apskaičiavimas

 

 

      I = IDU + IDR + IPR + NP + IPVM + IBSC = 7009+ 2173+ 2804+ 599+ 2265+ 267= 15117 Eur

 

                I = 15117 Eur

                                 I                15117

     Tsąl =   ––––––  =  –––––––––   =   0,0434

                                Ssąl            350000

 

            Tsąl ≤ Tmax = 0,0434 Eur/kv. m

 

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

VIII.       ADMINISTRUOJAMO NAMO ADMINISTRAVIMO TARIFO

APSKAIČIAVIMAS

 

 

Administravimo tarifo priklausomybė nuo pastato ilgaamžiškumo ir administravimo darbų apimčių:

 

 

T=  Tsąl  x  k1  x  k2 = 0,0434 x  k1  x  k2    Eur/kv. m

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Administravimo tarifo priklausomybė nuo pastato  ilgaamžiškumo (3 lentelė):

 

                                                                                                                 3 lentelė

  Pastato amžius

Koeficientas k1

Tarifas įvertinus ilgaamžiškumą  Tsąl (Tmax) Eur

iki 10 metų

 

 

0,7

 

 

0,0304

10–20 metų

 

0,9

 

 

0,0391

20–35 metai

 

0,95

 

 

0,0411

daugiau kaip 35 m.

 

1

 

 

0,0434

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

Administravimo tarifo priklausomybė nuo administravimo darbų apimčių (4 lentelė):

 

 

                                                                                                                   n

                                                                           å Ln

                                                                                                                  1-n

                                                           k2  =   –––––––––

                                                                          100

 

 

                                                                                                                                          4 lentelė

                                                                                                                                        Eil. Nr.

 

Reikalingų administruoti darbų ir paslaugų pavadinimas

 

Administravimo

Darbų ir paslaugų apimtys %

1

Šildymo sistemų ir karšto vandens administravimo

23

2

Šiukšlių arba atliekų išvežimo administravimo

14

3

Liftų administravimo

10

4

Šiukšlių šalintuvų administravimo

5

5

Bendro naudojimo elektros priežiūros administravimo

12

6

Techninės priežiūros administravimo

27

7

Valymo paslaugų administravimo

9

                                                                                                                                                             å Ln   100 %

 

 

 

Administruojamo namo tarifo apskaičiavimas:

 

 

Tn =  0,0434  x  k1  x  kEur/kv. M

2014 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-2060 redakcija

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-2060 - 2014-10-22
DĖL TARYBOS 2006-06-07 SPRENDIMO NR. 1-1206 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią