Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-1231 2006-06-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
SPRENDIMAS

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO VILNIAUS MIESTE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJAI 

 

2006 m. birželio  28 d.      Nr. 1-1231

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-246, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 1-545 ,,Dėl aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimu Nr.1-661 ,,Dėl pritarimo teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Neries upės raidos programai ir šios teritorijos detaliųjų planų rengimui“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Aukštybinių pastatų išdėstymo Vilniaus mieste specialiojo plano koncepcijai (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Vilniaus miesto centrinėje dalyje aukštybinių pastatų statybą reglamentuoja Vilniaus miesto centrinės dalies papildomų apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schema, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-224 ,,Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies papildomų apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schemos tvirtinimo“ su apribojimais, nustatytais šio sprendimo 2.2 ir 2.3 punktuose;

2.2. Vilniaus miesto centrinės dalies ,,C“ zonai, nustatytai Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos 2004 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. 1-224 ,,Dėl Vilniaus miesto centrinės dalies papildomų apribojimų aukštuminiams pastatams statyti schemos tvirtinimo“, naujai priskirtoje teritorijoje, esančioje Konstitucijos pr. 20, aukštybiniai pastatai gali būti statomi tik parengus ir patvirtinus šios teritorijos specialiojo plano sprendinius;

2.3. aukštybiniai pastatai negali būti statomi zonoje ,,D“ (Senamiestyje, Žvėryne) ir zonoje ,,C“, išskyrus teritoriją Konstitucijos pr. 20.

3. Išskirti likusioje Vilniaus miesto teritorijoje šias zonas:

3.1. „A1“, kurioje draudžiama statyti aukštybinius pastatus;

3.2. „B1“, kurioje galima statyti aukštybinius pastatus, jeigu yra parengti ir patvirtinti aukštybinių pastatų statybą nustatantys teritorijų planavimo dokumentai.

4. Įpareigoti Miesto plėtros departamentą išduodant sąlygas projektuoti aukštybinius pastatus  ,,B“, ,,C“, ,,B1“ zonose  reikalauti, kad užsakovai atliktų urbanistinę, paminklosauginę, socialinę, ekonominę ir transporto analizę tokių pastatų poreikiui pagrįsti, o numačius statyti tokius pastatus, rengti architektūrinius konkursus.

5. Nustatyti, kad Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų sprendiniuose nurodytose svarbiausių lokalių centrų, rajonų centrų ir kitų mišrių didelio užstatymo intensyvumo teritorijų funkcinėse zonose gali būti statomos pavienės aukštybinių pastatų vertikalės ar jų linijinės kompozicijos, siekiant  savitos architektūrinės išraiškos:

5.1. Ukmergės gatvės aplinkoje (bendrajame plane pažymėta indeksais ŠV. 2.1.5, ŠV. 3.1.3, ŠV. 2.1.4, ŠV. 2.1.2, ŠV. 2.1.3, ŠV. 2.1.1, ŠV. 1.1.3, ŠV. 1.1.1), pabrėžiant urbanistinę ašį: pagrindinis miesto centras – naujai formuojamas Šiaurės vakarų centras;

5.2. greta Šiaurės miestelio (bendrajame plane pažymėta indeksais ŠR. 1.1.5, ŠR. 1.2.2, ŠR. 1.2.1); 

5.3. Viršuliškių mikrorajono centre (bendrajame plane pažymėta indeksais ŠV. 1.1.4, ŠV1.1.2);   

5.4. Geležinio Vilko gatvės ir Laisvės prospekto sankirtoje (bendrajame plane pažymėta                        indeksu PV. 2.1.4);

5.5. nuo oro uosto palei Dariaus ir Girėno gatvę (bendrajame plane pažymėta indeksais PR. 3.1.1, PR. 3.1.3), akcentuojant urbanistinę ašį pagal  oro uostui eksploatuoti būtinus aukščio apribojimus. 

2008 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-550 redakcija

 

6. Nustatyti, kad nagrinėjant 5 punkte  nurodytose teritorijose pavienių aukštybinių pastatų vertikalių statybos galimybę, tokių pastatų poreikiui pagrįsti būtina atlikti urbanistinę, paminklosauginę, socialinę, ekonominę ir transporto analizę, o numačius statyti aukštesnius kaip 16 aukštų  pastatus, rengti architektūrinius konkursus. Rengiant atskirus šių teritorijų aukštybinių pastatų išdėstymo specialiuosius planus, užstatymo intensyvumo rodiklius nustatyti pagal bendrojo plano atitinkamų funkcinių zonų reikalavimus.

2008 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-550 redakcija

 

7. Nustatyti, kad:

7.1. teritorijoje piečiau Žalgirio gatvės aukštybinių pastatų išdėstymą reglamentuoja Šnipiškių detaliojo plano raidos programa (koncepcija);

2008 m. birželio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-550 redakcija

 

 

 

 

 

Meras

Artūras Zuokas

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-550 - 2008-06-18
DĖL PRITARIMO AUKŠTYBINIŲ PASTATŲ IŠDĖSTYMO VILNIAUS MIESTE SPECIALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PAPILDYMUI
Į pradžią