Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-480 2007-05-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CHARAKTERISTIKŲ DĖL LEIDIMO LAIKYTI GINKLĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

  2007 m. gegužės 29 d. Nr.   40-480

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 40-421 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų tvirtinimo“,

t v i r t i n u   Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo paslaugos teikimo tvarką (pridedama).

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2007 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. 40-480

 

 

CHARAKTERISTIKŲ DĖL LEIDIMO LAIKYTI GINKLĄ IŠDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA

 

1. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą (toliau – charakteristikos) išdavimo paslaugos teikimo tvarka (toliau – tvarka) nustato charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo paslaugos teikimo tvarką.

2. Tvarkos paskirtis – garantuoti, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims charakteristikos būtų išduodamos remiantis šiais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 40-421 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos nuostatų tvirtinimo“.

3. Interesantas privalo pateikti prašymą seniūnijai dėl paslaugos „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas“ teikimo. Pateikdamas prašymą interesantas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, jeigu prašymą ir dokumentus pateikia bei pasirašo įgaliotasis asmuo, ir pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius bei jos kopiją, įrodančią, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kad pareiškėjas yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo.

4. Patikrinama asmens tapatybė ir ar teisingai užpildytas prašymas, grąžinami asmens dokumentai ir registruojamas prašymas.

5. Jeigu pateikti ne visi arba neteisingai įforminti dokumentai arba asmens nėra gyventojų duomenų bazėje, vykdytojas telefonu arba žodžiu, o į raštišką užklausimą raštu informuoja apie tai prašymo pateikėją ir suteikia kitą reikalingą informaciją.

5. Pasirašyta ir antspaudu patvirtinta pažyma išduodama interesantui, patikrinus jo asmens tapatybę, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo pateikimo.

6. Paslauga teikiama nemokamai.

7. Siekiant, kad paslaugos būtų teikiamos kokybiškai, interesantams siūloma užpildyti grįžtamojo ryšio anketą.

 

 

Į pradžią