Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-858 2008-04-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ (ŠEIMŲ) ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS SOCIALINIO BŪSTO NUOMAI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2008 m. balandžio 28 d. Nr.   30-858

Vilnius

 

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymu (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2003, Nr. 48-2109; 2005, Nr. 47-1554, Nr. 88-3287; 2007, Nr. 43-1633) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2897):

            1. T v i r t i n u  Asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai tvarkos aprašą (pridedama).

            2. P a v e d u   Socialinių reikalų departamento direktoriui  kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 30-1779 „Dėl Asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai tvarkos tvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


                                                            PATVIRTINTA

                                    Vilniaus miesto savivaldybės

                                    administracijos direktoriaus

                                    2008 m. balandžio 28 d.

                                    įsakymu Nr. 30-858

 

ASMENŲ (ŠEIMŲ) ĮRAŠYMO Į SĄRAŠUS SOCIALINIO BŪSTO NUOMAI

TVARKOS APRAŠAS

 

            1. Asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai tvarkos aprašas (toliau –aprašas) reglamentuoja asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2003, Nr. 48-2109; 2005,          Nr. 47-1554, Nr. 88-3287; 2007, Nr. 43-1633) ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 630 „Dėl Asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto apskaičiavimo teikiant valstybės paramą būstui įsigyti, savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2897), įrašymą į sąrašus.

2. Sąrašai socialinio būsto nuomai peržiūrimi kasmet. Iš sąrašų išbraukiami visi asmenys, kuriems Administracijos direktoriaus įsakymu  išnuomojamas socialinis  būstas iki gruodžio 31 d. Taip pat  išbraukiami ir asmenys (šeimos), netekę teisės išsinuomoti socialinį būstą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą. Papildyti sąrašai (įrašyti nauji asmenys (šeimos), patikslinta šeimos sudėtis bei asmenys (šeimos) perrašyti iš vieno sąrašo į kitą)  patvirtinami iki kiekvienų metų sausio 20 d.

3. Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi asmenys (šeimos), jeigu jie neturi nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų. Nustatant teisę į socialinį būstą, į bendrąjį naudingąjį plotą neįskaitomas bendro naudojimo koridorių ir vestibiulių plotas privatizuotuose bendrabučiuose.

4. Asmenų (šeimų), deklaravusių gyvenamąją vietą Vilniuje arba prie Vilniaus miesto savivaldybės, dokumentai ir prašymai įrašyti į sąrašus socialinio būsto nuomai priimami nuolat. Asmenys,  pateikę dokumentus  iki kiekvienų metų gruodžio 15 d., bus įrašomi į ateinančiais metais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamus sąrašus socialinio būsto nuomai. Dėl įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai būtina pateikti šiuos dokumentus (dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas):

4.1. asmens (šeimos) prašymą įrašyti į sąrašą socialinio būsto nuomai  (forma pridedama);

4.2. asmens (šeimos) pajamų  ir turto  deklaraciją, teisei į valstybės paramą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą nustatyti (už praėjusius metus);

4.3. darboviečių ar kitų įstaigų pažymas apie asmens (šeimos) gautas pajamas per praėjusius metus;

4.4. Gyventojų registro tarnybos (Lvovo g. 7/6) pažymą apie deklaruotą (registracijos) gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį;

4.5. valstybės įmonės Registrų centro (Lvovo g. 25) pažymas apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (kiekvienam suaugusiam pareiškėjo šeimos nariui).

            5. Socialinių reikalų departamentas ar kitas Savivaldybės administracijos struktūrinis dalinys, gavęs asmens raštišką sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo, turi teisę registruoti asmens prašymą dėl įrašymo į eilę socialinio būsto nuomai. Administracijos direktoriaus įsakymų projektai dėl socialinio būsto išnuomojimo rengiami remiantis valstybės įmonės Registrų centro ar kitų institucijų (įstaigų) informacinių sistemų duomenimis.

            6. Paliekama teisė pareikalauti iš asmens (šeimos) ir kitų dokumentų teisei į valstybės paramą nustatyti.

————————————————

                                   

 

                                                            Asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus

                                                            socialinio būsto nuomai tvarkos aprašo

                                                            priedas

 

 

 
                                                                                Asmens bylos numeris                                      

 

……………………………………………….………………………………

                               (vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

…………………………………………………………………………………

                                (deklaruota gyvenamoji vieta adresas, telefonas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų  departamento

Socialinio būsto  skyriui

 

PRAŠYMAS

ĮRAŠYTI Į SĄRAŠĄ SOCIALINIO BŪSTO NUOMAI

200  -    -

 

            Prašau pagal kitoje lapo pusėje pasirinktą teikiamą informaciją įrašyti mane į ………………………………..........sąrašą (nurodyti nr. arba pavadinimą) socialinio būsto nuomai.

Šiuo metu gyvenu (kas reikia, pabraukti) nuosavame, nuomojamame iš Savivaldybės …..kambario(-ių) bute (bendrasis naudingas plotas – ……kv. m); nuomojamame komercinėmis sąlygomis bute, tėvų bute, bendrabutyje, tarnybiniame bute, pagal terminuotą socialinio būsto nuomos sutartį.

Mano šeimą sudaro (įskaitant pareiškėją):

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Giminystės ryšys

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA (apibraukti tai, kas teikiama):

1. Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracija už praėjusius metus (grynosios pajamos ………….Lt ir turtas ..................     Lt), ….....  lapas (-ai).

2. Pažyma (-os) apie asmens (šeimos) gautas pajamas per praėjusius metus,..... lapas (-ai).

3. Pažyma (-os) apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį, ….. lapas (-ai).

4. Valstybės įmonės Registrų centro (Lvovo g. 25 ) pažyma (-os) apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina (kiekvienam suaugusiam pareiškėjo šeimos nariui), …. lapas (-ai).

5. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją (tie, kurie juda tik vežimėlyje, apibrėžti taip, ……lapas (-ai).

6. Pažyma iš gydymo įstaigos dėl lėtinės ligos,…. lapas (-ai).

7. Našlaičio ar likusio be tėvų globos statusą patvirtinantys dokumentai, ….. lapas (-ai).

 

 

3 ir 4 punktuose nurodytų pažymų galima nepateikti, jeigu  sutinkate, kad Savivaldybė gautų informaciją iš valstybės registrų ir kitų valstybinių informacinių sistemų apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pajamas ir nekilnojamąjį turtą ir ją naudotų teisei į socialinį būstą nustatyti pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą.

 

.........................................................................................................................................                                   (visų pilnamečių šeimos narių parašai)         

 

Pastaba. Asmens (šeimos) pajamų ir turto deklaracijos forma užpildoma kartu su šiuo prašymu.

 

Prašymą priėmiau

............................

(parašas) 

............................................

(vardas ir pavardė)

200   -    -         ............... val.

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJUI

 

Socialinio būsto nuomai sudaryti tokie sąrašai (tinkamo/pasirinkto sąrašo numerį apibraukti):

1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, jei kiekvienas  sutuoktinis yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas.

3. Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų (šeimų). Į šį sąrašą įrašomi našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys (jų šeimos), kurie, pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui, yra ne vyresni kaip 35 metų.

4. Neįgalių asmenų (šeimų). Į šį sąrašą įrašomi asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, arba šeimos, kuriose yra nedarbingas ar iš dalies darbingas asmuo arba nustatytas neįgalumo lygis vaikui, arba sergantys lėtinių ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu  Nr. V-814 patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis.

5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys, nepatenkantys į 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus sąrašus.

6. Socialinio būsto nuomininkų. Į šį sąrašą įrašomi asmenys (šeimos), turinčios teisę į būsto sąlygų pagerinimą (naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra asmuo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba nustatytas neįgalumo lygis vaikui, arba yra sergantys lėtinių ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-814 patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis).

 

TEISĖ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINĮ BŪSTĄ AR JO SĄLYGŲ PAGERINIMĄ

 

Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi asmenys (šeimos), kurių metinės pajamos ir turtas prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius ir (ar) jų apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ir jeigu tie asmenys (šeimos):

1. Neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m.

2. Gyvena Savivaldybės išnuomotame būste, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra nedarbingas ar iš dalies darbingas asmuo arba nustatytas neįgalumo lygis vaikui, arba sergantys lėtinių ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-814 patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis.

 

 

Pastaba. Socialinio būsto nuomos sutartyje  bus nustatyta, kad nuomininkas duomenis apie pajamas ir turtą pateikia ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus.

    _______________________________

 

 

 

Į pradžią