Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-471 2006-05-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL STATYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJOS PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJOS PATVIRTINIMO

 

  2006 m. gegužės 31 d. Nr.   40-471

Vilnius

 

  Siekdamas užtikrinti skaidrius ir sąžiningus sklypų formavimo, teritorijų planavimo ir statybos leidimo išdavimo procesus:

1. T v i r t i n u  Statytojo sąžiningumo deklaraciją (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktorių užtikrinti, kad visi fiziniai ir juridiniai asmenys (interesantai, dalyvaujantys sklypų formavimo, teritorijų planavimo ir statybos leidimo gavimo procesuose) pasirašytų Statytojo sąžiningumo deklaraciją.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2006 m.                 d.

įsakymu Nr.

 
STATYTOJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

2006-   - 

Vilnius

 

Aš,

(statytojas)

 

 

(statytojo kodas ir kiti duomenys)

 

į s i p a r e i g o j u:

 

1.      Remdamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais teisės aktais, sąžiningai ir skaidriai dalyvauti sklypų formavimo, teritorijų planavimo ir statybos leidimo gavimo procesuose.

2.      Siekdamas palankių sprendimų, nedaryti neteisėtos įtakos Nuolatinės statybos ir Žemės sklypų tvarkymo ir planavimo komisijų bei kitų Savivaldybės komisijų nariams bei ekspertams, kitiems Savivaldybės politikams, tarnautojams ir darbuotojams.

3.      Veikti sąžiningai, neduoti ir neketinti duoti pinigų, dovanų, nesuteikti ar neketinti suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už palankaus sprendimo priėmimą.

4.      Paaiškėjus, kad kiti statytojai, dalyvaujantys sklypų formavimo, teritorijų planavimo ir statybos leidimo gavimo procesuose, veikia neteisėtai ir nesąžiningai, nedelsiant raštu pranešti apie tai Savivaldybės administracijos direktoriui.

5.      Saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri taps žinoma dalyvaujant sklypų formavimo, teritorijų planavimo ir statybos leidimo gavimo procesuose.

6.      Pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis bei dokumentus, reikalingus sklypų formavimui, teritorijų planavimui ir statybos leidimui gauti.

 

Esu įspėtas, kad pažeidęs šią Statytojo sąžiningumo deklaraciją, privalėsiu atlyginti padarytus nuostolius, taip pat apie tokius pažeidimus Savivaldybės administracijos direktorius galės informuoti visuomenę.

 

    ______________________________                          ___________                _________________

(įmonės vadovo arba įgalioto asmens pareigos*)                          (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

*–pildo tik juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

______________

 

Į pradžią