Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-495 2008-05-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LICENCIJUOJAMOS KELIŲ TRANSPORTO VEŽĖJŲ VEIKLOS REGLAMENTAVIMO VILNIAUS MIESTE

 

2008 m. gegužės 28 d. Nr. 1-495

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo (Žin.,1995, Nr. 41-991) 11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 4 straipsnio 3 dalimi, Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių (Žin., 1997, Nr. 34-859; 2003, Nr. 30-1267)
5 punktu bei Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis (Žin., 2002, Nr. 124-5664), Vilniaus miesto savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Reikalavimų keleivių vežimui lengvaisiais automobiliais taksi bei autobusais  Vilniaus mieste  aprašą;

1.2. Licencijos ir licencijos kortelės galiojimo sustabdymo, licencijos panaikinimo
ir licencijos kortelių išdavimo tvarkos aprašą;

1.3. Lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinių kursų organizavimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą;

1.4. M2  klasės  autobusų vairuotojų kvalifikacinio mokymo programą;

1.5. M2 klasės autobusų vairuotojų atestavimo liudijimo formą;

1.6. Lengvųjų  automobilių taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo programą;

1.7. Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimo formą;

1.8. Lengvųjų automobilių taksi ar M2 klasės autobusų vairuotojų mokinio pažymėjimo formą.

2. Nustatyti, kad Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų susisiekimo ministro  2003 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, papildomi reikalavimai lengviesiems automobiliams taksi ir autobusams Vilniaus mieste įsigalioja kitą dieną nuo šio sprendimo paskelbimo vietinėje spaudoje dienos:

2.1. reklamą, nesusijusią su vežėjo veikla, leidžiama įrengti autobuso išorėje tik pagal
su Miesto plėtros departamento Miestovaizdžio skyriaus Miesto estetikos poskyriu suderintą projektą:

2.1.1. reklama ant autobusų langų  draudžiama, išskyrus  reklamą iš skaidrios plėvelės 
ant galinio autobuso stiklo;

2.1.2. išilgai transporto priemonės šonų iš abiejų pusių ir gale reklama leidžiama
iki atpažinimo juostos;

2.2. užrašai ant maršruto rodyklės privalo būti suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Valstybinės kalbos kontrolės tarnyba.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių įsakymu nustatyti lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinę mokymo, egzaminavimo, jų atestavimo liudijimų išdavimo ir peratestavimo tvarką. 

4. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimą Nr. 1-656 „Dėl licencijuojamos kelių transporto vežėjų veiklos reglamentavimo Vilniaus mieste“. 

 

 

 

Meras

Juozas Imbrasas

 

 


                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495

                                                                         

 

 

 

REIKALAVIMŲ KELEIVIŲ VEŽIMUI  LENGVAISIAIS

AUTOMOBILIAIS TAKSI IR AUTOBUSAIS VILNIAUS MIESTE APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

         1.  Reikalavimų  keleivių vežimui lengvaisiais  automobiliais  taksi ir autobusais Vilniaus mieste aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 punktu ir yra privalomas visiems vežėjams ir lengvųjų automobilių taksi bei autobusų vairuotojams (toliau – vairuotojai).

         2.  Apraše reikalavimai  nustatyti  taksi ir autobusų vairuotojų aprangai, taksi automobiliams, autobusams, informacijos pateikimui apie nustatytus ir taikomus vežėjo tarifus.

         3.  Vežėjai keleivius lengvaisiais automobiliais  taksi bei autobusais gali vežti tik turėdami nustatyta tvarka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus (toliau – Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius) išduotą licenciją vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba autobusais ir atitinkamas licencijos korteles.

         4.   Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti keleivių, vežamų lengvaisiais automobiliais taksi ir autobusais, saugumą bei kultūringą aptarnavimą.

         5.  Vežėjai  privalo organizuoti  ir  užtikrinti vairuotojų neblaivumo  (girtumo) medicininę apžiūrą Vyriausybės nustatyta tvarka.

         6.   Įmonė, kuri  nori  užsiimti  arba verčiasi  licencijuojama  kelių  transporto veikla,  privalo turėti arba nuomoti šiai veiklai naudojamų transporto priemonių stovėjimo vietą (kuri negali būti gatvė, gyvenvietės daugiabučio namo kiemas ar želdynų teritorija) ir įmonės buveinę – negyvenamąją patalpą, kuri savo dydžiu, išplanavimu bei įranga būtų pritaikyta aptarnauti klientus, tvarkyti ir nustatytą laiką saugoti dokumentus, susijusius su keleivių vežimu. Buveinėje turi būti bent viena pastovaus telefono ryšio linija. Įmonė, pakeitusi buveinės adresą, per 10 dienų privalo raštu informuoti licenciją (leidimą) išdavusią instituciją, nurodydama naują įmonės buveinės adresą.

         7.  Įmonė,  kuri  verčiasi  licencijuojama  kelių transporto veikla, privalo leisti institucijų, turinčių kontrolės teisę, pareigūnams įmonės administracijos nustatytu darbo metu be išankstinio įspėjimo nekliudomai įeiti į įmonės patalpas ir teritoriją bei tikrinti jų kompetencijai priklausančius dokumentus, transporto priemones, vairuotojų darbą, taip pat privalo pateikti kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus).

8. Vežėjo, turinčio licenciją transporto priemonei, kuri naudojama keleiviams vežti,   išduodama atitinkanti licenciją licencijos kortelė. Transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kortelę. Vežėjas išregistravęs transporto priemonę,  valdomą nuosavybės ar turto patikėjimo teise ir turinčią galiojančią licencijos kortelę, privalo per tris darbo dienas raštu informuoti licencijos kortelę išdavusią instituciją, grąžinant jai licencijos kortelę.

         9. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustato Kelių transporto kodeksas, Kelių transporto veiklos licencijavimo ir Kelių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės.

 

 

II. REIKALAVIMAI LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI IR AUTOBUSŲ  VAIRUOTOJAMS  BEI JŲ VAIRUOJAMIEMS  AUTOMOBILIAMS

 

         10.   Lengvųjų  automobilių  taksi  bei  M2  klasės  autobusų  vairuotojai  nuo  2005 m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus mieste gali dirbti tik turėdami galiojantį atestavimo liudijimą arba  mokinio pažymėjimą.

         11.   Darbdaviai  privalo užtikrinti,  kad kelių  transporto  priemonių, kurioms netaikomos reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos, vairuotojai vairuojamoje transporto priemonėje turėtų savo darbo grafiko egzempliorių.

         12.     Darbo  metu vairuotojai be  taksi taisyklėse nurodytų  dokumentų   privalo  turėti:

         12.1. užpildytą kelionės lapą,  patvirtintą įmonės antspaudu bei įmonės  vadovo įsakymu įgalioto asmens parašu;

         12.2. neblaivumo (girtumo) patikrinimo aktą  ar atžymą kelionės lape, patvirtintą įmonės vadovo įsakymu įgalioto asmens parašu.

         13.     Darbo metu vairuotojai turi būti nepriekaištingai apsirengę:

         13.1.  vairuotojų apranga turi būti tvarkinga (švari, nesuplyšusi);

         13.2.  vairuotojams  darbo  metu  draudžiama  dėvėti  trumpą  aprangą,  išskyrus  marškinėlius trumpomis rankovėmis, ir sportinę aprangą (taip pat ir sportinius marškinėlius), sportinę avalynę ar šlepetes. Basutės turi būti uždarais užkulniais.

         14.    Lengvasis automobilis taksi privalo turėti mažą geltonos spalvos atpažinimo „M-1” tipo plafoną, M2 klasės autobusas – „D-1“ tipo plafoną.

         15.  Lengvasis automobilis taksi ar autobusas privalo būti tvarkingas (neprišiukšlintas, neprirūkytas, švarus vidus ir išorė), apipavidalintas nustatyta tvarka.

         16.     Draudžiama rūkyti lengvajame automobilyje taksi ar autobuse.

         17.   Keleiviui  pageidaujant,  lengvojo automobilio  taksi  ar  autobuso  vairuotojas turi sumažinti garsą arba išjungti automagnetolą.

 

 

III.   INFORMACIJOS APIE NUSTATYTUS LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI

IR AUTOBUSŲ TARIFUS PATEIKIMAS

 

          18.    Vežėjas raštu  informuoja  Miesto  ūkio  departamento  Eismo organizavimo skyrių: 

          18.1. per  5  dienas  nuo  Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus paklausimo dienos apie  šiuo  metu  nustatytus  taksi  paslaugų  tarifus, nurodant telefonų numerius, kuriais paskambinus taikomas keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi 1 km tarifas „pagal iškvietimą“;

          18.2. apie numatomus keisti taksi paslaugų tarifus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki naujų tarifų taikymo dienos.

          19.   Vežėjo   raštu  pateikta  informacija apie nustatytus  taksi  paslaugų  tarifus ir taksi iškvietimo visus telefonų numerius turi būti patvirtinta įmonės vadovo parašu ir įmonės antspaudu.

          20.    Autobusų tarifai nustatomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

 

______________________________________

 

 

                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                  


PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495                                                                                          

 

 

 LICENCIJOS IR LICENCIJOS KORTELĖS GALIOJIMO SUSTABDYMO,

LICENCIJOS PANAIKINIMO IR LICENCIJOS KORTELIŲ

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

          1.    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 18 punktu, Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus Viešojo transporto poskyris išduoda ir pratęsia vežėjams licencijos korteles, kurių galiojimo laikas nustatomas:

          1.1.   lengviesiems automobiliams, ne senesniems kaip 5 metai, – 2 metai, bet ne ilgiau negu juridinis asmuo naudojasi transporto priemone (žiūrint įrašą transporto priemonės registracijos liudijime);

          1.2.   lengviesiems  automobiliams, senesniems  kaip 5 metai, – 1 metai, bet ne ilgiau negu juridinis asmuo naudojasi transporto priemone (žiūrint įrašą transporto priemonės registracijos liudijime);

          1.3.    autobusams – 2  metai,  bet   ne   ilgiau   negu   juridinis  asmuo   naudojasi   transporto priemone (žiūrint įrašą transporto priemonės registracijos liudijime).

           2.     Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 34 ir 40 punktais, Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius sustabdo licencijos galiojimą 3 mėnesiams:

           2.1.   nustačius, kad įmonė neturi  buveinės, atitinkančios  Reikalavimų  keleivių vežimui lengvaisiais  automobiliais  taksi ir autobusais Vilniaus mieste aprašo 6 punktą;

           2.2. pakartotinai nustačius, kad įmonės vairuotojai  dirba neturėdami teisės vairuoti atitinkamą transporto priemonę,   galiojančio atestavimo liudijimo ar mokinio pažymėjimo;

           2.3.   nustačius,  kad įmonės (vežėjo) vairuotojas teikia keleivių vežimo paslaugas su įmonei priklausančiu automobiliu be darbo sutarties;

           2.4.  pakartotinai   nustačius,   kad   įmonė (vežėjas)   teikė    keleivių  vežimo paslaugas   transporto  priemonėmis,  neturinčiomis galiojančios licencijos kortelės;

           2.5.  nustačius,  kad  įmonės (vežėjo) vairuotojai    prieš darbą įmonės  vadovo įsakymu įgalioto asmens nebuvo  patikrinti daugiau kaip du kartus per metus Vyriausybės nustatyta tvarka;

           2.6.  nustačius,  kad   įmonės (vežėjo)  vairuotojai darbo  metu    dėl įmonės (vežėjo) kaltės neturėjo užpildyto kelionės lapo daugiau kaip du kartus per metus;

           2.7.  nustačius,  kad  įmonės (vežėjo)   vairuotojai vairuojamoje   transporto priemonėje neturėjo savo darbo grafiko egzemplioriaus dėl įmonės (vežėjo) kaltės daugiau kaip du kartus per metus;

           2.8.  jei  vežėjas, vežantis  keleivius  lengvaisiais automobiliais taksi, nepateikė ar pateikė neteisingą informaciją apie už taksi paslaugas nustatytus tarifus;

           2.9.  jei nurodyti taksi paslaugų tarifai taksi vairuotojo kortelėje skiriasi nuo vežėjo Vilniaus miesto savivaldybei raštu pateiktų nustatytų taksi paslaugų tarifų;

           2.10. įmonei   neįsileidus   institucijų,  turinčių   kontrolės  teisę,  pareigūnų   be  išankstinio įspėjimo įmonės administracijos nustatytu darbo metu  nekliudomai įeiti į įmonės patalpas ir teritoriją bei tikrinti jų kompetencijai priklausančius dokumentus, transporto priemones, vairuotojų darbą;

           2.11. Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 34 punkte numatytais atvejais.

           3.     Vadovaudamasis   Lietuvos   Respublikos   kelių   transporto    veiklos  licencijavimo taisyklių  40  punktu,  Miesto  ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus, Kontrolės poskyriui nustačius atitinkamus pažeidimus, sustabdo licencijos kortelių galiojimo laiką 14 kalendorinių dienų.

           4.      Vadovaudamasis   Lietuvos   Respublikos   kelių   transporto  veiklos  licencijavimo taisyklių  35  punktu  Miesto  ūkio  departamento  Eismo  organizavimo  skyrius panaikina  licenciją, jei vežėjas:

           4.1.    per  nustatytą laiką  nepašalina   priežasčių ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas; 

           4.2.    padarė nusikaltimą, administracinį ar baudžiamąjį  nusižengimą  finansų  sistemai ar ekonomikai ir verslo tvarkai;

           4.3.     šiurkščiai pažeidžia transporto paslaugų teikimo tvarką:

           4.3.1. pakartotinai nustačius,  kad įmonės (vežėjo) vairuotojas teikia keleivių vežimo paslaugas su įmonei priklausančiu automobiliu be darbo sutarties.

           5.     Miesto ūkio departamento Eismo  organizavimo  skyrius  informuoja   vežėją,  jei nustatyta, kad vežėjo vairuotojas:

           5.1.     taikė tarifus, kurie skiriasi nuo vežėjo nustatytų tarifų;

           5.2.     dirbo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

           5.3.   netinkamai aptarnavo keleivius,  klaidingai pateikė informaciją keleiviams apie vežėjo rekvizitus, taikomus tarifus arba tokios informacijos nepateikė.

            6.    Licencijos ar licencijos kortelės galiojimo sustabdymo terminas skaičiuojamas nuo licencijos ar licencijos kortelės grąžinimo dienos, panaikinamas, kai vežėjas raštu informuoja, kad pašalintos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas jų galiojimas.

           7.   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 39 punktu, Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius panaikinęs licenciją ar licencijos kortelę, išskyrus atvejus, nurodytus Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 35.1 ir 37.1 punktuose, naują licenciją išduoda bendra tvarka po 18 mėnesių, o licencijos kortelę – po 9 mėnesių nuo jų galiojimo panaikinimo.

 

 

 

______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           


PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495                                                                                       

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI IR M2 KLASĖS AUTOBUSŲ

VAIRUOTOJŲ KVALIFIKACINIŲ KURSŲ ORGANIZAVIMO IR

KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.      BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1.  Lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinių kursų organizavimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių (Žin. 1997, Nr. 34-859; 2003, Nr. 30-1267) 5 punktu ir Lengvųjų automobilių-taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo programa (Žin., 1997,                   Nr. 118-3069).

     2.  Lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų (toliau – vairuotojai) kvalifikacinių kursų organizavimo ir kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vairuotojų kvalifikacinių kursų organizavimą, mokymo ir egzaminavimo tvarką pagal nustatytą kvalifikacinio mokymo programą, kvalifikacinio mokymo programos trukmę, dokumentų pateikimo tvarką, kvalifikacijos suteikimą, kvalifikacinės įskaitos laikymą, atestavimo liudijimo išdavimą, atestavimo liudijimo galiojimo sustabdymą ir peratestavimą.

     3.      Šis aprašas privalomas vežėjams, dirbantiems Vilniaus mieste, lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojams, mokymo centrams ir įgaliotai įstaigai.

     4.       Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

     4.1.   kvalifikacinio  mokymo  programa – programa,  kurios  turiniu,  perteikimo  būdais  ir metodais siekiama suteikti numatytas  kompetencijas;

     4.2.   kvalifikacinio  mokymo  įskaita – tai  lengvųjų  automobilių  taksi  ir maršrutinių taksi vairuotojų reikiamų žinių ir sugebėjimų patikrinimas;

     4.3.   peratestavimas – pakartotinis  kvalifikacinės  įskaitos  laikymas,  kai atestavimo liudijimo galiojimo laikas sustabdomas;

     4.4.   atestavimo   liudijimas – nustatytos    formos   dokumentas,    išduodamas  5   metams vairuotojams, baigusiems lengvųjų automobilių taksi ar M2 klasės autobusų kvalifikacinio mokymo programą ir išlaikiusiems įskaitą arba išlaikiusiems kvalifikacinę įskaitą eksternu;

     4.5. lengvųjų automobilių  taksi ir M2  klasės autobusų vairuotojų mokymo ir egzaminavimo tvarka – mokymo ir egzaminavimo tvarka, parengta pagal Lengvųjų automobilių taksi ar M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinio mokymo programas, nustatyta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir įtraukta į Darbo rinkos neformaliojo profesinio mokymo programų sąvadą;

     4.6.  mokymo centrai – mokymo centrai, įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą mokymo centrų sąrašą ir kuriems pavesta rengti lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų mokymą;

     4.7.  mokinys – asmuo,  sudaręs  praktinio mokymo sutartį  su įmone (vežėju) dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais  taksi ar M2 klasės autobusais;

     4.8.   praktinis mokymas – profesinių įgūdžių ugdymas įmonės (vežėjo) įstaigoje;

     4.9.   praktinio mokymo sutartis – mokinio ir įmonės (vežėjo) sutartis dėl praktinio mokymo ir mokymosi;

     4.10. praktinio mokymo vadovas – įmonės (vežėjo) kvalifikuotas darbuotojas atsakingas už praktinį mokymą;

     4.11. praktinio mokymo laikotarpis – laikotarpis iki 3 mėnesių, kurio metu įmonės (vežėjo) įstaigoje vykdomas praktinis mokymas;

     4.12. mokinio pažymėjimas – nustatytos formos dokumentas, išduodamas lengvųjų automobilių taksi ar M2 klasės autobusų būsimiems vairuotojams praktinio mokymo laikotarpiui;

     4.13. įgaliota   įstaiga – įstaiga,    įgaliota   Vilniaus    miesto    savivaldybės    administracijos direktoriaus įsakymu išduoti mokinio pažymėjimą ir, pasibaigus praktinio mokymo laikotarpiui, organizuoti kvalifikacinę įskaitą, atlikti vairuotojų žinių vertinimą, išduoti atestavimo liudijimus ir peratestuoti.

     5.    Kitos šiame apraše vartojamos  sąvokos  suprantamos  taip, kaip  jas  apibrėžia  Kelių transporto kodeksas, Kelių transporto veiklos licencijavimo, Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi ir Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklės.

     6.   Vairuotojai, vežantys keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ar vietinio susisiekimo maršrutais M2 klasės autobusais Vilniaus mieste, nuo 2005 m. liepos 1 d. privalo turėti nustatytos formos galiojantį atestavimo liudijimą arba mokinio pažymėjimą.

 

II.      KVALIFIKACINIŲ KURSŲ ORGANIZAVIMAS IR DOKUMENTŲ

                                                              PATEIKIMAS

 

     7.   Vairuotojų kvalifikacinį mokymą  vykdo mokymo centrai, įtraukti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą mokymo centrų sąrašą ir atitinkantys nustatytus reikalavimus.

     8.    Vairuotojų kvalifikacinį vertinimą, atestavimo liudijimų išdavimą ir peratestavimą vykdo įgaliota įstaiga.

     9.   Reikalavimai  mokymo  centrams nustatomi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu   patvirtintoje Lengvųjų automobilių taksi ir M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinio mokymo, žinių vertinimo ir peratestavimo bei atestacijos liudijimų išdavimo tvarkoje (toliau – Mokymo ir žinių vertinimo tvarka).

    10.   Taksi  vairuotojų   kvalifikacijos  kursai  organizuojami  pagal  Lietuvos  Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 469 patvirtintą programą.  

     11.   M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacijos kursai organizuojami pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą M2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinio mokymo programą.

     12.   Mokymo  ir  žinių vertinimo tvarkoje turi  būti nurodyta: programos apibūdinimas, įgyjama kompetencija, mokymo planas, reikalavimai mokymo centrams, jų mokymo bazei ir mokymo personalui, baigiamasis žinių, mokėjimų tikrinimas ir vertinimas, atestavimo liudijimo išdavimo ir peratestavimo tvarka.

     13.   Visi mokymo centrai privalo mokyti  tik pagal Mokymo ir žinių vertinimo tvarką.

     14.  Lengvųjų  automobilių  taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo trukmė – 80 valandų, M2  klasės  autobusų  vairuotojų kvalifikacinio mokymo trukmė – 37 valandos.

     15.   Kvalifikaciniai mokymo kursai vykdomi nuo 2005 m. vasario 1 d.

     16.  Vairuotojas,  pageidaujantis baigti kvalifikacinius mokymo kursus ir laikyti kvalifikacijos suteikimo įskaitą, mokymo centrui turi pateikti šiuos dokumentus:

     16.1. nustatytos formos prašymą;

     16.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

     16.3. galiojantį  vairuotojo  pažymėjimą,  suteikiantį  teisę   vairuoti  atitinkamos   kategorijos automobilius;

     16.4. galiojantį valstybinės kalbos mokėjimo I kategorijos pažymėjimą (iki 1991 metų baigusiems nelietuviškas mokyklas);

     16.5. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą;

     16.6. dokumentą apie įgytą išsilavinimą;

     16.7. dokumentą, įrodantį deklaruojamą gyvenamąją vietą;

     16.8. galiojantį sveikatos žinių pažymėjimą ne vėliau kaip iki įskaitos laikymo dienos.

     17.   Lengvųjų automobilių ir M2 klasės autobusų vairuotojai, savarankiškai pasiruošę (eksternu) kvalifikacinei įskaitai, 16 punkte išvardytus dokumentus pateikia įgaliotai įstaigai registruodamiesi laikyti kvalifikacinę įskaitą.

     18.   Asmuo, sudaręs  praktinio  mokymo  sutartį  su  įmone (vežėju),  gali  mokytis   praktinių įgūdžių. Sutartis galioja tik įregistruota įgaliotoje institucijoje ir asmuo privalo turėti įgaliotos institucijos išduotą galiojantį mokinio pažymėjimą. Praktinio mokymo sutartį ir 2 nuotraukas mokinys pateikia įgaliotai institucijai, kuri per 5 darbo dienas išduoda mokinio pažymėjimą. Įgaliota institucija   mokinio pažymėjimą sunaikina šio aprašo  26.2 ir 26.3 punktuose nustatytais  atvejais.

      19. Praktinio mokymo sutartis tarp mokinio ir vežėjo įmonės sudaroma ne ilgiau kaip 3 mėnesiams. Nutraukus sutartį su įmone (vežėju), mokinys turi teisę tęsti praktinį mokymą kitoje įmonėje, bet ne ilgiau įgaliotos įstaigos pirmoje sutartyje nustatyto laiko pabaigos. Šiuo atveju sudaroma nauja praktinio mokymo sutartis ir išduodamas naujas mokinio pažymėjimas. Praktinio mokymo metu vežėjo įmonės atsakingas   asmuo privalo užtikrinti, kad mokinys laikytųsi taksi veiklą reglamentuojančių taisyklių, turėtų teisės aktuose nustatytus dokumentus, būtų tikrinamas prieš darbą neblaivumui (girtumui) nustatyti. 

     20.  Nutraukus praktinio mokymo sutartį, įmonė (vežėjas)  informuoja įgaliotą įstaigą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. 

 

 

III.     KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKA IR PERATESTAVIMAS

 

     21.   Kvalifikacinės įskaitos laikymą organizuoja įgaliotos įstaigos vadovo įsakymu sudaryta komisija.

     22.   Kvalifikacinės  įskaitos metu stebėtojų teisėmis gali dalyvauti  Savivaldybės  atstovai.   Pagal išankstinį susitarimą su   Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus atsakingais asmenimis kvalifikacinės įskaitos metu stebėtojų teisėmis gali dalyvauti vežėjų ar profesinės sąjungos įgalioti atstovai. 

     23.   Vairuotojams, išlaikiusiems įskaitą, 5 metams išduodamas nustatytos formos atestavimo liudijimas.

     24.   Asmuo, neišlaikęs  kvalifikacinės  įskaitos, pakartotinai laiko kvalifikacinę įskaitą kaip nustatyta Mokymo ir žinių vertinimo tvarkoje.

     25.  Įgaliota įstaiga Vilniaus miesto savivaldybei nuolat teikia statistinę informaciją apie kvalifikacinę įskaitą išlaikiusius ir peratestuotus vairuotojus bei kitą Vilniaus miesto savivaldybės prašomą informaciją. 

     26.  Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius sustabdo atestavimo liudijimo galiojimo laiką ir vairuotojai peratestuojami:

     26.1. jei yra nustatyta, kad taksi ar M 2 klasės autobuso vairuotojas daugiau nei 2 kartus per 12 mėnesių pažeidė keleivių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Atestavimo liudijimo galiojimo laikas sustabdomas vairuotojo peratestavimo laikotarpiui;

     26.2. nustačius, kad taksi ar M 2 klasės autobuso vairuotojas dirba neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. Atestavimo liudijimo galiojimo laikas sustabdomas 1 metams. Pasibaigus nustatytam terminui vairuotojas peratestuojamas;

     26.3. nustačius,  kad  taksi vairuotojas taiko taksi paslaugų tarifus, kurie  skiriasi nuo vežėjo nustatytų ir pateiktų Vilniaus miesto savivaldybei. Atestavimo liudijimo galiojimo laikas sustabdomas vairuotojo peratestavimo laikotarpiui;

     26.4 sutartis nutraukiama nustačius, kad mokinys,  pagal praktinio mokymo sutartį teikiantis keleivių vežimo paslaugą, dirba neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.  Kvalifikacinę įskaitą atestavimo liudijimui gauti leidžiama laikyti tik po 2 metų, skaičiuojant nuo sutarties nutraukimo dienos.

     27. Sustabdžius atestavimo liudijimo galiojimo laiką, atestavimo liudijimas paimamas kontrolinio patikrinimo metu ir apie vairuotojo peratestavimo būtinybę   Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyrius informuoja   vežėją ir įgaliotą įstaigą. 

     28.   Jei sustabdžius atestavimo liudijimo galiojimo laiką atestavimo liudijimo negalima paimti kontrolinio patikrinimo metu, tai jį vairuotojas privalo grąžinti  Miesto ūkio departamento Eismo organizavimo skyriui per 3 kalendorines dienas.

     29.   Atestavimo liudijimo galiojimo laiko sustabdymas panaikinamas vairuotojui persiatestavus.

     30.   Peratestuojant vairuotojus atestavimo liudijimo galiojimo laikas nepratęsiamas.

     31.   Praradus    atestavimo   liudijimą    arba   mokinio   pažymėjimą ir pateikus motyvuotą   paaiškinimą bei spaudoje pateiktą informacinį pranešimą   apie atestavimo liudijimo ar mokinio pažymėjimo praradimą  įgaliota   įstaiga    išduoda  jo dublikatą su žyma „Dublikatas“.

 

 

_______________________________________

 

 

                                                                                  

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495

                                                                                       

 

  M2 KLASĖS AUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ KVALIFIKACINIO MOKYMO

      PROGRAMA

 

Eil. Nr.

Mokymo dalykas ir programa

Trukmė, val.

1.

Kelių transporto verslo organizavimas: norminiai dokumentai, reglamentuojantys keleivinio kelių transporto veiklą; reikalavimai M2 klasės miesto autobusams, valstybinių techninių apžiūrų periodiškumas; vairuotojo darbo ir poilsio laiko režimas bei apskaitos dokumentai; LR darbo kodeksas

8

2.

Keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais paslaugų apmokėjimas: paslaugų tarifai, kasos aparatų rūšys, naudojimas, techniniai eksploataciniai reikalavimai

2

3.

Kelių eismo taisyklės ir saugus eismas: kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo reikalavimai vežant keleivius: sustojimai ir stovėjimas, KET ypatumai, žinotini M2 klasės miesto maršrutinių autobusų verslo srityje; autobuso vairavimo ypatumai įvairiais metų laikais; gedimai, kuriems esant draudžiama eksploatuoti M2 klasės miesto maršrutinius autobusus

12

4.

Psichologija: elgesys su rizikos grupės keleiviais; stresas ir jo valdymas; konfliktai ir jų sprendimai

3

5.

Vairuotojo etika, kalbos ir vairavimo kultūra: reikalavimai M2 klasės miesto maršrutinių autobusų vairuotojui; vairuotojo elgesys su keleiviais ir kitais eismo dalyviais

6

6.

Teisės pagrindai: atsakomybės rūšys už kelių transporto veiklos, kelių eismo taisyklių pažeidimus; aplinkos apsauga, darbų sauga ir priešgaisrinė apsauga; draudimas; atsakomybė už kasos aparatų eksploatavimo pažeidimus

6

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                          

                                                                                           

 

 Forma patvirtinta

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495

                                                                                      

 

M2 KLASĖS AUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ ATESTAVIMO LIUDIJIMO FORMA

 

Atestavimo liudijimo matmenys: 75 x 105 mm.

 

 

ATESTAVIMO LIUDIJIMAS

NR………

 

……………………………………………………..

(liudijimą išdavusios įgaliotos įstaigos pavadinimas)

 

……………………………………………………..

(vardas, pavardė)

Asmens kodas…..………………………………..

 

       Išklausė M 2 klasės autobusų vairuotojų kvalifikacinio mokymo

       programą ir išlaikė įskaitą.

                               Liudijimą išdavusios įgaliotos įstaigos vadovo

vardas, pavardė, parašas…………………………………

 

 

……………………………………………………..

A.V.

 

Įskaitų komisijos pirmininko

vardas, pavardė, parašas……………………….

……………………………………………………..

 

Išdavimo data: 200.. m………………….d.

Galioja iki: 200.. m………………….d.                                                    

                                                                                         

 


PATVIRTINTA

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495 

 

LENGVŲJŲ  AUTOMOBILIŲ  TAKSI VAIRUOTOJŲ

KVALIFIKACINIO MOKYMO PROGRAMA

 

 

Tema

Trukmė

KELIŲ TRANSPORTO VERSLO ORGANIZAVIMAS (8 val.)

 

1.

Kelių transporto kodeksas; taksi taisyklės, kiti norminiai aktai, reglamentuojantys keleivinio kelių transporto veiklą, keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais   taksi organizavimą. Licencijavimo tvarka, taksi apipavidalinimo nuostatai; licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais   taksi įgijimo tvarka.

4 val.

2.

Reikalavimai lengvajam automobiliui   taksi, valstybinių techninių apžiūrų taisyklės, šių apžiūrų periodiškumas; transporto priemonių valstybinis registravimas; vairuotojo darbo ir poilsio laiko režimas bei apskaitos dokumentacija. Savivaldybės  tarybos sprendimai bei Administracijos direktoriaus įsakymai, reglamentuojantys taksi verslą Vilniaus mieste.

4 val.

TAKSI PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS (4 val.)

 

1.

Taksi paslaugų tarifai, taksometrų rūšys, taksometrų naudojimas ir techniniai–eksploataciniai reikalavimai; darbas su automobiline radijo stotimi.

4 val.

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS IR SAUGUS EISMAS (11 val.)

 

1.

KET ypatumai, žinotini lengvųjų automobilių taksi verslo srityje. Kelių eismo taisyklės ir saugaus eismo reikalavimai vežant keleivius.

6 val.

2.

Sustojimas ir stovėjimas. Automobilių laikymas nedarbo metu.

2 val.

3.

Automobilio vairavimo ypatumai įvairiais metų laikais.

Gedimai, kuriems esant draudžiama eksploatuoti lengvuosius automobilius   taksi.

3 val.

VAIRUOTOJO ETIKA, KALBOS KULTŪRA IR UŽSIENIO KALBA (21 val.)

 

1.

Etikos reikalavimai lengvojo automobilio  taksi vairuotojui. Elgesys su keleiviais ir kitais eismo dalyviais.

3 val.

2.

Taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas bendraujant su žmonėmis. Profesinės kalbos kultūra.

8 val.

3.

Pokalbiui su keleiviais reikalingos frazės anglų kalba.

10 val.

SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOS, RAJONAI IR OBJEKTAI JUOSE (8 val.)

 

1.

Savivaldybės įžymybės ir objektai, jų istorija

4 val.

2.

Savivaldybės rajonai, gatvės

4 val.

TEISĖS PAGRINDAI (8 val. )

 

1.

Atsakomybės rūšys už kelių transporto verslo pažeidimus.

2 val.

2.

Atsakomybės rūšys už kelių eismo taisyklių pažeidimus.

2 val.

3.

Darbo kodeksas. Darbo sutartis.

1 val.

4.

Darbų sauga.

1 val.

5.

Transporto priemonių draudimo rūšys. Vairuotojo veiksmai įvykus eismo įvykiui. Vairuotojo elgesys  pamačius autoįvykį. Pirmos pagalbos suteikimas.

2 val.

Iš viso teorijai

 

60 val.

Iš viso praktiniam mokymui

 

20 val.

Visai programai

80 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                           Forma patvirtinta

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495 

 

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ  TAKSI VAIRUOTOJŲ ATESTAVIMO LIUDIJIMO FORMA

 

                   Atestavimo liudijimo matmenys: 75 x 105 mm.

 

 

ATESTAVIMO LIUDIJIMAS

NR………

 

……………………………………………………..

(liudijimą išdavusios įgaliotos įstaigos pavadinimas)

 

……………………………………………………..

(vardas, pavardė)

Asmens kodas…..………………………………..

 

       Išklausė lengvųjų automobilių  taksi vairuotojų kvalifikacinio mokymo

       programą ir išlaikė įskaitą.

                               Liudijimą išdavusios įgaliotos įstaigos vadovo

vardas, pavardė, parašas…………………………………

 

 

……………………………………………………..

A.V.

 

Įskaitų komisijos pirmininko

vardas, pavardė, parašas……………………….

……………………………………………………..

 

Išdavimo data: 200.. m………………….d.

Galioja iki: 200.. m………………….d.

                                                    Forma patvirtinta

                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

                                                                                      2008 m. gegužės 28 d.

                                                                                      sprendimu Nr. 1-495 

 

 

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ  TAKSI AR M2 KLASĖS AUTOBUSŲ VAIRUOTOJŲ   MOKINIO PAŽYMĖJIMO FORMA

 

                  Pažymėjimo formos matmenys: 75 x 105 mm.

 

 

MOKINIO PAŽYMĖJIMAS

NR………

 

……………………………………………………..

(pažymėjimą išdavusios įgaliotos įstaigos pavadinimas)

 

……………………………………………………..

(vardas, pavardė)

Asmens kodas…..………………………………..

                        Priimtas mokytis   lengvųjų automobilių   taksi ar M2 klasės autobusų vairuotoju      

                        Įmonės (vežėjo) pavadinimas

adresas

įmonės kodas

įmonės vadovo vardas, pavardė

praktinio mokymo vadovo vardas, pavardė

                        Pažymėjimą išdavusios įgaliotos įstaigos vadovo

vardas, pavardė, parašas…………………………………

 

 

……………………………………………………..

A.V.

 

Išdavimo data: 200.. m………………….d.

Galioja iki: 200.. m………………….d.

 

 

Į pradžią