Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1441 2008-07-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRIĖMIMO NUOSAVYBĖN IŠ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2008 m. liepos 11 d. Nr.   30-1441

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397)          6 straipsniu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262)  3.88 straipsniu,

            t v i r t i n u   Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų perėmimo nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktorius

Gintautas Paluckas


                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                    administracijos direktoriaus

                                                                                    2008 m. liepos 11 d.

                                                                                    įsakymu Nr. 30-1441

 

 

NEGYVENAMŲJŲ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ

PRIĖMIMO NUOSAVYBĖN IŠ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ

ASMENŲ TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimo nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų tvarka nustato nekilnojamojo turto (butų, negyvenamųjų patalpų, pastatų) priėmimo iš juridinių ir fizinių asmenų Savivaldybės nuosavybėn tvarką.

2. Užsakydamas paslaugą ,,Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų“, interesantas privalo pateikti prašymą Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriui.

            3. Prie prašymo juridiniai asmenys prideda:

            3.1. perduodamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos kopiją;

3.2. pažymas iš paslaugų teikėjų apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas (patalpų šildymą, karštą, šaltą vandenį, elektrą, dujas, kitas paslaugas);

            3.3. nekilnojamojo turto nuomos sutarties kopiją (jei perduodamos patalpos išnuomotos);

            3.4. pažymą apie nekilnojamojo turto apskaitos likutinę vertę.

            4. Prie prašymo fiziniai asmenys prideda:

            4.1. perduodamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos kopiją;

            4.2. pažymas iš paslaugų teikėjų apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas (patalpų šildymą, karštą, šaltą vandenį, elektrą, dujas, kitas paslaugas).

            5. Jeigu perduodamas nekilnojamasis turtas sutuoktiniams priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise, prašymą pasirašo abu sutuoktiniai.

            6. Gautus dokumentus tikrina Turto departamento Apskaitos ir sutarčių skyrius ir, jeigu jie atitinka nustatytus reikalavimus, per 10 darbo dienų teikia svarstyti Negyvenamųjų ir gyvenamųjų pastatų bei patalpų komisijai (toliau – komisija).

            7. Jeigu pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, Apskaitos ir sutarčių skyrius per teisės aktų nustatytą terminą raštu apie tai praneša interesantui ir siūlo neatitikimus ištaisyti.

            8. Apie komisijos priimtą sprendimą Apskaitos ir sutarčių skyrius per 10 darbo dienų (nuo komisijos posėdžio datos) informuoja interesantą.

            9. Komisijai priėmus teigiamą sprendimą, rengiamas Tarybos sprendimo projektas dėl sutikimo perinti nekilnojamąjį turtą ir teikiamas svarstyti.

            10. Apie Tarybos priimtą sprendimą Apskaitos ir sutarčių skyrius per 10 darbo dienų (nuo Tarybos sprendimo priėmimo datos) raštu informuoja interesantą.

 

________________________________

 

 

Į pradžią