Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1301 2009-11-18
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VlLNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS<br> VILNIAUS KULTŪRAI NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VlLNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS
VILNIAUS KULTŪRAI NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2009 m. lapkričio 18 d. Nr. 1-1301

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu
bei siekdama pagerbti ir paskatinti menininkus, jų pedagogus, kultūros ir meno darbuot
ojus, organizatorius, globėjus ir rėmėjus, prisidėjusius plėtojant kultūrą ir meną Vilniaus mieste
bei garsinant Vilniaus miestą Lietuvoje ir užsienyje, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai nuostatus (pridedama).

2. Pavesti Kultūros, sporto ir turizmo departamentui organizuoti 1 punkte nurodytų apdovanojimų pagaminimą.

 

 

Meras

Vilius Navickas

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2009 m. lapkričio 18 d.

sprendimu Nr. 1-1301

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ UŽ NUOPELNUS

VILNIAUS KULTŪRAI

NUOSTATAI

 

 

L BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimų už nuopelnus Vilniaus kultūrai skyrimo, įteikimo ir nešiojimo tvarką.

2. Apdovanojimo tikslas – pagerbti ir paskatinti menininkus, jų pedagogus, kultūros ir meno darbuotojus, organizatorius, globėjus ir rėmėjus, prisidėjusius plėtojant kultūrą ir meną Vilniaus mieste bei garsinant Vilniaus miestą Lietuvoje ir užsienyje.

3. Įsteigiami šie apdovanojimai:

3.1. Vilniaus kultūros garbės ženklas;

3.2. aukso medalis „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“;

3.3. sidabro medalis „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“.

4. Vilniaus kultūros garbės ženklą, aukso ir sidabro medalius „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ skiria Vilniaus miesto savivaldybės meras savo potvarkiais.

5. Vilniaus kultūros garbės ženklą, aukso ir sidabro medalius „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ įteikia Vilniaus miesto savivaldybės meras, jo pavaduotojas arba jų įgalioti asmenys.

6. Vilniaus miesto savivaldybės apdovanojimais už nuopelnus Vilniaus kultūrai gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių piliečiai.

 

 

II. APDOVANOJIMŲ SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

 

7. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros ir meno skyrius tvarko Vilniaus kultūros garbės ženklo, aukso ir sidabro medalių „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ apskaitą.

8. Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros ir meno skyrius:

8.1. tikrina, ar siūlomi apdovanoti asmenys atitinka šių nuostatų reikalavimus;

8.2.  teikia dokumentus Personalo skyriui, kuris rengia mero potvarkius;

8.3. organizuoja iškilmingą apdovanojimų įteikimą;

8.4.  tvarko apdovanotųjų sąrašus ir apdovanojimų liudijimus;

8.5. rūpinasi apdovanojimų gaminimu;

8.6. išduoda apdovanojimų liudijimų ir apdovanojimų ženklų dublikatus;

8.7. apie apdovanojamus asmenis ir apdovanojimų įteikimą informuoja visuomenę.

9. Siūlyti Vilniaus miesto savivaldybės merui apdovanoti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečius garbės ženklu ir medaliais gali Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas, kuruojantis kultūros ir meno sritį, Savivaldybės tarybos Kultūros, Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas, kuruojantis šią sritį, Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, Kultūros, sporto ir turizmo departamento Kultūros ir meno skyriaus vedėjas, valstybinės ir nevalstybinės kultūros ir meno organizacijos.

10. Teikimai apdovanoti asmenis pateikiami ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki ženklų ar medalių įteikimo.

11. Vilniaus kultūros garbės ženklas ar medalių „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ laipsnis nustatomas atsižvelgiant į apdovanojamojo nuopelnų svarbą, visuomeninę veiklą, autoritetą, laimėjimus įvairiuose Lietuvos bei užsienio šalių organizuotuose renginiuose, už Vilniaus miesto vardo garsinimą kultūros ir meno srityje Lietuvoje bei užsienyje.

12. Asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, negali būti siūlomi apdovanoti. Asmenys, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, negali būti apdovanoti iki kol pasibaigs bausmės vykdymo atidėjimo terminai.

13. Apdovanojamieji gauna ženklus, medalius, jų miniatiūras bei juos patvirtinančius liudijimus.

14. Ženklai ir medaliai bei jų miniatiūros ir juos patvirtinantys liudijimai įteikiami iškilmingai.

15. Antrą kartą tas pats (to paties laipsnio) apdovanojimas tam pačiam asmeniui neteikiamas.

16. Asmenims po mirties skirti apdovanojimai įteikiami artimiausiems giminėms.

 

 

III. APDOVANOJIMŲ SVARBUMO EILĖ

 

17. Vilniaus kultūros garbės ženklu apdovanojami įvairių kartų kultūros ir meno kūrėjai, savo ryškia kūryba ir veikla įrodę atliktų darbų brandumą bei svarbą ir Vilniaus bendruomenei, ir įvertinti bei pripažinti ne vien Lietuvos, bet ir visos Europos kultūros kontekste. Taip pat apdovanojami kiti asmenys, ypatingai nusipelnę Vilniaus kultūrai.

18. Aukso medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ apdovanojami iškilūs įvairių sričių meno kūrėjai, laimėję aukštas vietas prestižiniuose tarptautiniuose konkursiniuose renginiuose, ilgamečiai kultūros ir meno darbuotojai, savo srityje produktyviai dirbantys per dvidešimt metų, kultūrinės veiklos globėjai, kultūrinės veiklos organizatoriai, kultūros įstaigų vadovai ir kiti asmenys, ypatingai prisidėję pristatant Vilniaus kultūrą Lietuvoje ir užsienyje.

19. Sidabro medaliu „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“ apdovanojami įvairių sričių meno kūrėjai, laimėję prizines vietas tarptautiniuose konkursiniuose renginiuose, iškilius menininkus parengę pedagogai, kultūrinės veiklos rėmėjai, ilgamečiai kultūros ir meno darbuotojai, kurie šioje srityje dirba per dešimt metų, Savivaldybės įsteigtų kultūros įstaigų vadovai ir darbuotojai, kultūros žurnalistai bei kiti asmenys, svariai prisidėję plėtojant Vilniaus kultūrą.

20. Nusipelniusieji Vilniaus kultūrai taip pat gali būti apdovanoti Vilniaus miesto savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus padėkos raštais.

 

 

IV. APDOVANOJIMŲ ŽENKLŲ NEŠIOJIMO (SEGĖJIMO) TVARKA

 

21. Apdovanojimų ženklai nešiojami (segimi) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu „Dėl Lietuvos valstybės apdovanojimų bei jų pakaitų projektų, brėžinių ir etalonų, valstybės apdovanojimų nešiojimo taisyklių, Lietuvos valstybės apdovanojimų tarybos nuostatų, Lietuvos valstybės ordinų kanclerio nuostatų tvirtinimo“, (Žin., 2003, Nr. 2026).

22. Savivaldybės apdovanojimų ženklai nešiojami tokia eilės tvarka:

22.1. Vilniaus kultūros garbės ženklas;

22.2. aukso medalis „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“;

22.3. sidabro medalis „Už nuopelnus Vilniaus kultūrai“.

23. Vietoj Savivaldybės apdovanojimų ženklų galima segėti jų pakaitus – miniatiūras.

24. Apdovanojimų ženklų pakaitai įteikiami kartu su apdovanojimų ženklais.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Šie nuostatai gali būti keičiami, papildomi, pripažįstami negaliojančiais Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________________

 

Į pradžią