Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1736 2010-09-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

  2010 m. rugsėjo 8 d. Nr.   30-1736

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu     Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašą;

1.2. leidimo važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) formą;

1.3. leidimo važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) išdavimo sąlygų formą;

1.4. prašymo išduoti leidimą važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) formą;

1.5. leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) registravimo žurnalo formą.

2. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 30-1835 „Dėl Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. Į p a r e i g o j u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrių paskelbti Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašą spaudoje iki     2010 m. rugsėjo 15 d.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

 


                                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                                      Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                                                              administracijos  direktoriaus

                                                                                                                                              2010 m. rugsėjo 8 d.

                                                                                                                                              įsakymu Nr. 30-1736

 

 

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS  DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS)

IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių tvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

2. Šiuo Tvarkos aprašu nustatoma leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarka.

3. Transporto priemonė su kroviniu ar be jo laikoma didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore, jei viršijami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ nustatyti maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos didžiagabaritė transporto priemonė, sunkiasvorė transporto priemonė, gatvė  ir kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme apibrėžtas sąvokas.

           

II. LEIDIMŲ VAŽIUOTI DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMAS

 

5. Važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius,  galima tik gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento Eismo organizavimo skyriaus (toliau – Eismo organizavimo skyrius) išduotą Leidimą važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) (toliau – leidimas). Leidimai išduodami atsižvelgiant į eismo situaciją bei gatvių ir jų statinių būklę. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai tokių krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

6. Leidimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.

7. Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki numatomo važiavimo dienos Eismo organizavimo skyriui pateikia užpildytą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą prašymo važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) (toliau – prašymas) formą.

8. Kai didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė (jų junginys) su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, leidžiamas ašies (ašių) apkrovas, leidžiamus bendrosios masės dydžius ir gali kilti pavojus eismo saugumui, pakenkti eismo techninėms reguliavimo priemonėms bei gatvės važiuojamosios dalies dangai ar gatvių įrangai, Eismo organizavimo skyriaus nurodymu transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas privalo važiavimo maršrutą ir krovinio vežimo sąlygas suderinti su:

8.1. Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kai transporto priemonė platesnė nei 3,5 m arba ilgesnė nei 24 m, arba sunkesnė nei 60 t;

8.2. AB „RST“, kai transporto priemonės (jų junginio) su kroviniu ar be jo aukštis yra didesnis nei 4,5 m;

8.3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, kai transporto priemonės (jų junginio) su kroviniu ar be jo aukštis yra didesnis ar lygus 4,5 m, plotis – 5 m, ilgis – 24 m ir jei krovinio vežimo maršrute yra geležinkelio pervaža;

8.4. UAB „Vilniaus troleibusai“ kai transporto priemonės (jų junginio) su kroviniu ar be jo aukštis yra didesnis nei 4,2 m ir krovinio vežimo maršrute yra troleibusų linijų kontaktinis tinklas;

8.5. Komunalinio ūkio departamento Infrastruktūros skyriumi ir tiltus bei viadukus eksploatuojančia įmone, kai bendroji masė lygi ar didesnė nei 60 t;

9. Kai transporto priemonės (jų junginio) su kroviniu ar be jo bendroji masė yra didesnė ar lygi 50 t, važiuoti leidžiama tik nuo 20.00 val. iki 6.00 val.

10. Jei didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė (jų junginys) su kroviniu ar be jo viršija bent vieną iš išvardytų parametrų (plotis – 5 m, aukštis – 4,9 m, ilgis – 28 m, svoris – 80 t), prašymo pareiškėjas kroviniui vežti kartu su užpildyta prašymo forma pateikia parengtą maršruto ir eismo organizavimo projektą.

11. Eismo organizavimo skyrius, atsižvelgdamas į eismo sąlygas, kai gali kilti pavojus eismo saugumui, pakenkti gatvės važiuojamosios dalies dangai ar gatvių įrangai, motyvuotai raštu turi teisę reikalauti, kad transporto priemonės (jo junginio) savininkas ar valdytojas pateiktų raštišką garantinį įsipareigojimą atstatyti gatvės važiuojamosios dalies dangą ar gatvės technines eismo reguliavimo priemones, jas sugadinus.

12. Leidimas gali būti išduotas važiuoti vieną kartą, mėnesiui ar metams.

13. Leidimas išduodamas nustatyta tvarka, sumokėjus 2005 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi Vilniaus miesto gatvėmis ir jų infrastruktūra.

14. Prašymą išduoti leidimą pasirašo transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas, kuris atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

15. Prašymą išduoti leidimą gali pateikti pats asmuo, atvykęs į Vilniaus miesto savivaldybę, faksimiliniu ryšiu arba paštu.

16. Leidimas važiuoti vieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ir galioja važiuojant vieną kartą leidime nurodytu maršrutu. Konkrečią važiavimo datą specialioje leidimo dalyje nurodo transporto priemonės (jo junginio) savininkas ar valdytojas, patvirtindamas parašu. Leidime, išduotame vieno mėnesio ar vienerių metų laikotarpiui, nerašoma važiavimo data, vairuotojo vardas ir pavardė. Transporto priemonės (jų junginio) savininko ar valdytojo prašymu leidime, išduodamame vienam mėnesiui ar vieneriems metams transporto priemonei (jų junginiui), specialiai pagamintai ar pritaikytai nedalomiems kroviniams (pvz. negabaritiniams mechanizmams, statybinėms konstrukcijoms ar įrenginiams ir pan.) vežti, gali būti nurodyti kelių vilkikų valstybiniai numeriai, tačiau jų matmenys negali viršyti nurodytų leidime.

17. Eismo organizavimo skyrius pasilieka teisę keisti išduodamo leidimo galiojimo terminą, atsižvelgdamas į eismo saugumo, gatvių dangų būklės užtikrinimą ir kt.

18. Leidimas reikalingas ir karjeruose (išskyrus privatiems asmenims priklausiančiose teritorijose) naudojamoms transporto priemonėms, kurios su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus matmenimis, ašies (ašių) apkrovas ar bendrąją masę.

19. Išduodant leidimą nustatoma transporto priemonės (jų junginio) lydėjimo tvarka. Transporto priemonės palydą užsako ir su tuo susijusias išlaidas apmoka transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas. Kai transporto priemonė platesnė nei 3,5 m arba ilgesnė nei      24 m, arba sunkesnė nei 60 t, leidžiama važiuoti tik su policijos palyda. Vilniaus miesto savivaldybės įgalioto asmens sprendimu palydos gali būti reikalaujama ir kitais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias eismo sąlygas.

20. Leidimas išduodamas arba motyvuotai raštu atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei nustatoma, kad krovinio vežimas didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) gali būti ypač pavojingas saugiam eismui arba dėl kitų eismo aplinkybių negalimas, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 50 cm ir (ar) plotis – 100 cm,  ir (ar) ilgis – 500 cm, ir (ar) leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t, kai bendroji pakrautos priemonės (jų junginio) masė viršija leidžiamus dydžius du ir daugiau kartų, leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

21. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

22. Už teisingą transporto priemonės (jų junginio) faktiškų matmenų, ašies (ašių) apkrovos, bendro svorio nurodymą dokumentuose atsako transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas.

23. Prieš vežant krovinį savininkas ar valdytojas privalo užpildyti leidimo dalį „Pildo vežėjas“ ir nurodyti išvykimo laiką,  vairuotojo vardą ir pavardę.

24. Savininkas ar valdytojas turi užtikrinti, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės (jų junginio) vairuotojas atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, laikytųsi Kelių eismo taisyklių ir šio Tvarkos aprašo reikalavimų.

25. Važiuoti galima tik leidime nurodytu laiku ir maršrutu. Jei dėl tam tikrų priežasčių pasikeičia važiavimo laikas ar maršrutas, šiuos pakeitimus būtina derinti su Eismo organizavimo skyriumi.

26. Jeigu važiuojant sugadinama gatvės danga, techninės eismo reguliavimo priemonės ir kiti gatvės elementai, vežėjas nedelsiant praneša bendruoju pagalbos telefonu bei per 1 darbo dieną privalo informuoti Eismo organizavimo skyrių ir atlyginti nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

27. Leidimų išdavimas ribojamas:

27.1. polaidžio, potvynių laikotarpiu;

27.2. esant itin karštiems orams (+25ºC ir daugiau), kai dėl to gali būti sugadintos gatvių dangos, ir paros temperatūrai nukritus žemiau –20°C, kai dėl to gali būti sugadinti metaliniai tiltai ar kiti inžineriniai statiniai;

27.3. esant apsnigtai ar slidžiai gatvės dangai ir blogam matomumui;

27.4. stichinių nelaimių, eismo įvykių, gatvės priežiūros darbų metu (gatvės taisymo) ir kitais atvejais, kai kyla grėsmė saugiam eismui, bei renginių metu;

27.5. važiuoti gatvėmis, kuriose transporto priemonė dėl savo gabaritų ar svorio sugadintų gatvės dangą, šviesoforų postus ar ženklus ir kitas eismo technines reguliavimo priemones;

27.6. važiuoti gatvėmis, kuriose dėl krovinio gabaritų kiltų pavojus kitiems eismo dalyviams;

27.7. kai transporto priemonės (jų junginio) su kroviniu ar be jo matmenys ir (ar) bendroji masė viršija gatvės statinių matmenis ar keliamąją galią. Transporto priemonė (su kroviniu ar be jo), kuriai išduodamas leidimas, turi būti ne mažiau kaip 0,4 metro žemesnė už potilčio aukštį.

28. Tikrinti kelių transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas, bendrą svorį ir mokesčių už važiavimą vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis sumokėjimą turi teisę policijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistai, pasitelkę policijos ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnus.

29. Transporto priemonės vairuotojas privalo leidimą ir banko išduotą mokesčio sumokėjimo kvitą turėti su savimi ir pateikti jį, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams.

30. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, važiuojantys Vilniaus miesto gatvėmis be leidimo, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

31. Kontroliuojančiam pareigūnui uždraudus transporto priemonei toliau važiuoti, atsakomybė ir išlaidos už krovinių perkrovimą, iškrovimą, saugojimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir transporto priemonės saugojimą tenka transporto priemonės savininkui ar valdytojui.

32. Transporto priemonės (jų junginio) bendrą svorį pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

III.  MOKĖJIMO UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ TVARKA

33. Leidimas išduodamas, kai transporto priemonių savininkai ar valdytojai, vadovaudamiesi Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į teritorinių valstybinių mokesčių inspekcijų biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160, sumoka Tvarkos aprašo 13 punkte nurodytą nustatyto dydžio mokestį.

34. Transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas turi teisę mokestį mokėti grynaisiais pinigais, mokėjimo pavedimu ar kitomis įstatymų nustatytomis mokėjimo priemonėmis ar būdais. Jeigu mokestis sumokėtas pavedimu, mokėjimo pavedimas turi būti patvirtintas banko antspaudu.

35. Mokesčio už leidimo išdavimą mokėjimo tvarka yra tokia:

35.1. jei prašymas yra patenkinamas, leidimus išduodantis specialistas pagal 2005 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ nurodytą tvarką apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį, kurį transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas privalo sumokėti;

35.2. transporto priemonių savininkai, valdytojai privalo sumokėti vienkartinį, mėnesinį ar metinį mokestį už kiekvieną transporto priemonę (jų junginį), mokėjimo dokumente nurodydami tos transporto priemonės (vilkiko, priekabos, puspriekabės) valstybinius numerius;

35.3. leidimas išduodamas važiuoti tik ta transporto priemone (jų junginiu), už kurią sumokėtas mokestis;

35.4. mokestis sumokamas, kai Eismo organizavimo skyrius suderina nustatytų matmenų krovinio vežimo maršrutą ir sąlygas;

35.5. transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas įvykdytas Leidimo važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) išdavimo sąlygas kartu su banko patvirtintu mokesčio apmokėjimo kvitu pateikia Vilniaus miesto savivaldybei. Atsakingas specialistas įvertina pateiktus dokumentus ir nesant pastabų išduoda leidimą ir užregistruoja jį Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo registravimo žurnale;

35.6. sumokėjus vienkartinį mokestį, leidimas negali būti pratęstas, negali būti išduotas jo dublikatas ar už tą patį mokestį išduotas leidimas kitai transporto priemonei;

35.7. sumokėjus mėnesio ar metų mokestį už krovinio vežimą viena transporto priemone ir norint vežti krovinį jį kita analogiška transporto priemone, naujas leidimas gali būti išduotas nereikalaujant papildomo mokesčio, grąžinus ankstesnįjį leidimą. Pametus leidimą, jo dublikatas gali būti išduotas tik tai pačiai transporto priemonei.

36. Mokestis nemokamas už Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai bei įstaigoms prie šios ministerijos priklausančias transporto priemones, priskirtas kovinei, kovos mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, bei už užsienio valstybių karinei apsaugos sistemai priklausančias transporto priemones, kurių matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrova, ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamus dydžius ir už specialias kelių transporto priemones, skirtas specialiems darbams atlikti. Šių transporto priemonių važiavimo maršrutą būtina suderinti su Eismo organizavimo skyriumi.

37. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), važiuodami Vilniaus miesto gatvėmis, privalo turėti dokumentus (pvz. pažymas), patvirtinančius transporto priemonės, už kurią mokestis nemokamas, priskyrimą atitinkamai transporto grupei ir jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

______________

 


 

          Forma patvirtinta

        Vilniaus miesto savivaldybės

        administracijos direktoriaus

                                                                                                                                2010 m. rugsėjo 8 d.

                                                                                                                                įsakymu Nr.30-1736

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________________________________

(adresas, telefono nr., faksas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI LEIDIMĄ VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITE IR (AR) SUNKIASVORE TRANSPORTO PRIEMONE (JŲ JUNGINIU)

 

201__ m.                      mėn. ___ d.

Vilnius

 

Prašome išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (jų junginiu) maršrutu _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1. Transporto priemonės (jų junginio) savininkas ar valdytojas________________________________

_______________________________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

_______________________________________________________________________________________

2. Automobilio (traktoriaus):                                  3. Priekabos (puspriekabės):

markė_____________________;                              markė___________________;

modelis____________________;                               modelis_________________;

valstybinis Nr._______________.                               valstybinis Nr.____________.

 

4. Duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

ilgis                                                          m;

plotis                                                        m;

aukštis                                                      m;

posūkio spindulys________________________________________

krovinio svoris                                           t;

faktinė pakrautos transporto priemonės masė                      t.

5. Krovinio pavadinimas ______________________________________________________________

6. Važiavimo data ir laikas_____________________________________________________________

7. Krovinio dalių skaičius ir jo svoris ____________________________________________________

8. Pakrautos transporto priemonės (jų junginio) vaizdas iš šono ir galo, ašių išsidėstymo schema, apkrovų dydžiai bei atstumai tarp ašių:

 

 

 

 

________________ ____________   _______________     ___________________

(pareigos)                                (parašas)                                              (vardas, pavardė)

                                                         A.V.                                          

______________

 

 

 

 

                                                                                         Forma patvirtinta

                                     Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                                         administracijos   direktoriaus

                                                                                                                                                             2010 m. rugsėjo 8d.

                                                                                                                          įsakymu Nr.30-1736 

LEIDIMO VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITE IR

(AR) SUNKIASVORE TRANSPORTO PRIEMONE (JŲ JUNGINIU)

IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

 

1. Vežimo maršrutas _______________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

2. Automobilio (traktoriaus):                  3. Priekabos (puspriekabės):

markė_____________________;                                           markė______________________;

modelis____________________;                                           modelis_____________________;

valstybinis Nr.______________ .                                            valstybinis Nr.________________.

 

4. Duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):             5. Mokestis už leidžiamų:

                                                                         5.1. matmenų viršijimą:

ilgis                                   m;                                            ________________Lt;

 

ilgis _______________________________________    m;                            ________________                ________________                Lt;

 

aukštis                                               m;                                                            Lt; 

 

krovinio svoris                  t;                              iš viso                     Lt;

 

faktinė pakrautos transporto                                            

priemonės masė                                                       t;                       5.2. masės ir ašies apkrovos viršijimą:

 

bendras svoris viršija leidžiamą          ________________t;                              ________________________________ Lt;

 

      ašių apkrovos (viršijančios leistiną normą):

 

       automobilio                                       t;                                                              Lt;

 

       priekabos                                          t.                                                              Lt;

 

                                                                                iš viso                      Lt.

 

6. SUDERINTI

(nurodo leidimą išduodanti institucija)

ð        Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas _________________________________________

ð        AB „RST“ ___________________________________________________________________________

ð        AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ _____________________________________________________________

ð        UAB „Vilniaus troleibusai“____________________________________________________________

ð       _______________________________________________________________________

______________

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                    

 

               Forma patvirtinta

                                     Vilniaus miesto savivaldybės

                                                                                                                         administracijos   direktoriaus

                                                                                                                                                              2010 m. rugsėjo 8 d.

                                                                                                                                        įsakymu Nr.30-1736

LEIDIMAS Nr. ______

VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS DIDŽIAGABARITE IR (AR)

SUNKIASVORE TRANSPORTO PRIEMONE (JŲ JUNGINIU)

 

1. Vežimo maršrutas _______________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas______________________________________________________________                                                                             (vežėjo pavadinimas, adresas, telefono nr.)

________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Automobilio (traktoriaus):                                                 4. Priekabos (puspriekabės):

markė_____________________;                                                                         markė______________________;

modelis____________________;                                                                         modelis_____________________;

valstybinis Nr.______________ .                                                                          valstybinis Nr._______________.

 

5. Duomenys apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):             6. Mokestis už leidžiamų:

                                                                         6.1. matmenų viršijimą:

ilgis                                   m;                                            ________________Lt;

 

plotis _______________________________________  m;                            ________________                ________________                Lt;

 

aukštis                                               m;                                                            Lt;

 

krovinio svoris                  t;                              iš viso                     Lt;

 

faktinė pakrautos transporto                                            

priemonės masė                                                       t;                       6.2. masės ir ašies apkrovos viršijimą:

 

bendras svoris viršija leidžiamą          ________________t;                              ________________________________ Lt;

 

      ašių apkrovos (viršijančios leistiną normą):

 

       automobilio                                       t;                                                              Lt;

 

       priekabos                                          t.                                                              Lt;

 

                                                                                iš viso                      Lt.

7. Krovinio pavadinimas__________________________________________________________________

 

8. Krovinio vežimo sąlygos ________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Krovinį vežti leidžiama nuo _____________________________  iki  ______________________________________

 

10. Žyma apie sumokėtą mokestį _________________________________________________________________________________

                                                (suma žodžiais, pavedimo arba kvito išdavimo data ir numeris, spaudas)

 

_____________________________      __________________________   _____________________________  201__m.             d.

                (pareigos)                    A.V.                     (parašas)                     (vardas, pavardė)                  

 

     PILDO TRANSPORTO PRIEMONĖS (JŲ JUNGINIO) SAVININKAS AR VALDYTOJAS

 

 _______________________________________________________________________________________________________

(važiavimo data, transporto priemonės (jų junginio) savininko ar valdytojo vardas, pavardė, parašas)

 

PASTABA.  Neužpildžius šios dalies, leidimas negalioja

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Šis leidimas suteikia teisę važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis transporto priemone, kai viršijama leidžiama ašies (-ių) apkrova ir (ar) leidžiama transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė ir (ar) matmenys, leidime nurodytu maršrutu.

2. Vairuotojas privalo vežiotis leidimą transporto priemonėje ir pateikti, pareikalavus asmenims, turintiems kontrolės teisę.

3. Leidimas negalioja, jei vežėjas jo neužpildė arba jame yra pakeitimų ir (ar) taisymų, nepatvirtintų kompetentingos įstaigos.

 

 

            Forma patvirtinta

        Vilniaus miesto savivaldybės

        administracijos   direktoriaus

                                                                                                                                2010 m. rugsėjo 8 d.

                                                                                                                                įsakymu Nr.30-1736

 

 

LEIDIMŲ VAŽIUOTI VILNIAUS MIESTO GATVĖMIS  DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO REGISTRAVIMO ŽURNALAS

Eil. nr.

Leidimo numeris

(S, D)

Transporto priemonės savininkas ar valdytojas

Transporto priemonė

Transporto priemonės matmenys

Mokesčio dydis

pavadinimas, vardas, pavardė

adresas, telefonas

markė, modelis

valstybinis numeris

matmenų pavadinimas

leistinos normos viršijimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

Į pradžią