Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1992 2010-11-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR <br> REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTO SUSITARIMO FORMOS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR
REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTO SUSITARIMO FORMOS TVIRTINIMO

 

  2010 m. lapkričio 15 d. Nr.   30-1992

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu       Nr. 1-1713, „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“,

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir reklaminės veiklos subjekto susitarimo formą (pridedama).

2.  Į p a r e i g o j u  Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrių:

2.1. kontroliuoti, kaip vykdomi pagal patvirtintą formą sudaryti susitarimai;

2.2. parengtą susitarimo projektą derinti su Turto valdymo ir verslo paslaugų departamentu, o jei susitarimo projektas įgyvendinamas ne pagal patvirtintą formą arba keičiamas/pildomas pagal šią formą pasirašytas susitarimas (išskyrus jo priedą), – papildomai ir su Teisės departamentu.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

 


Priedas prie Susitarimo Nr.

 

Eil. Nr.

Reklamos bendrovė (pavadinimas, adresas)

Leidimo numeris, išdavimo data ir galiojimo trukmė

Reklamos įrenginys

Įrenginio, kuriame skleidžiama Savivaldybės informacija, adresas

Savivaldybės skleidžiamos informacijos laikotarpis (nuo-iki, dienų skaičius)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

 


                                                                                                              FORMA PATVIRTINTA

  Vilniaus miesto savivaldybės

  administracijos direktoriaus

  2010 m. lapkričio 15 d.

  įsakymu Nr. 30-1992

 

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTO _________________________

 

 

SUSITARIMAS

 

20­­­­­­­__________ m. _________________ d. Nr. ______

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ______________________________, ir ­­­­­­­­­­­­­­___________________________________, (toliau – Bendrovė), atstovaujama ______________________________, veikiančio pagal _________________________, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą:

 

 

                               I. SUSITARIMO DALYKAS

 

1. Informacijos teikimas apie Savivaldybės ir jos institucijų veiklą, organizuojamus Savivaldybės renginius, remiamus, vykdomus projektus Susitarime nustatytomis sąlygomis.

2. Savivaldybė neatsako už Bendrovės įsipareigojimus, o Bendrovė neatsako už Savivaldybės įsipareigojimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

 

                             II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Savivaldybė įsipareigoja:

3.1. skirti Savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus darbuotoją, atsakingą už informacijos, nurodytos Susitarimo 1 punkte, pateikimą. Šiam darbuotojui pasikeitus, Savivaldybė kitą Šalį apie tai privalo informuoti per 5 darbo dienas nuo darbuotojo pakeitimo dienos;

3.2. vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo               Nr. 1-1713 15 punktu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo vienerių metų laikotarpiui sumažinti Bendrovės mokamą metinę vietinę rinkliavą 40 proc. pagal Bendrovei išduotus leidimus_________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

su sąlyga, kad 10 proc. kiekvieno leidimo galiojimo laiko per šiuos kalendorinius metus šiame leidime nurodytuose reklaminiuose įrenginiuose Savivaldybė galės nevaržomai skleisti šio Susitarimo 1 punkte nurodytą informaciją.

 

4. Savivaldybė pasilieka teisę skaidyti Savivaldybės informacijos viešinimui skirtą 10 proc. leidimo galiojimo laikotarpį per kalendorinius metus dalimis ar išnaudoti visą jai skirtą laiką iš karto, taip pat rinktis visus ar kai kuriuos reklamos įrenginius, nurodytus kiekviename leidime.

5. Bendrovė įsipareigoja:

5.1. skleisti Susitarimo 1 punkte nurodytą informaciją per reklaminiuose leidimuose nurodytus  reklaminius įrenginius:  ____________________________________,esančius______________________________________________________________________________________________________ atlikti Savivaldybės pateiktos informacijos maketavimo, gamybos ir iškabinimo darbus                                        (reklaminių plokštumų adresai, iškabinimo grafikai nurodomi Susitarimo priede);

                       5.2. derinti visus darbus, numatytus Susitarimo 5 punkte, su Savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus atsakingu darbuotoju;

5.3. neatlygintinai atlikti visus 5.1 punkte nurodytus darbus pagal Savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus pateiktus reikalavimus;

5.4. pagal suderintus su Savivaldybės tarybos sekretoriato Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriumi maketus neatlygintinai pagaminti/sukurti informacinius pranešimus (reklaminę medžiagą) bei iškabinti juos ant konkrečiuose reklaminiuose leidimuose ir šio Susitarimo priede nurodytų reklaminių įrenginių;

5.5. prižiūrėti reklaminius įrenginius ir juose pateiktą informaciją visą jos eksponavimo laikotarpį, savo sąskaita atlikti trūkumų ir gedimų pašalinimo darbus. Jei reklaminis įrenginys ar jame eksponuojama informacija sugadinama dėl nelaimingo atsitikimo, vandalizmo aktų ar oro sąlygų, Bendrovė įsipareigoja pagaminti naują tinkamą naudoti reklaminį įrenginį ir informacinę medžiagą;

5.6. Užtikrinti galimybę eksponuoti Savivaldybės informaciją, nurodytą Susitarimo 1 punkte, per visą Savivaldybei priklausantį laikotarpį, kuris lygus 10 proc. leidimų, nurodytų 3.2 punkte, galiojimo trukmei per metus.

 

 

                          III. SUSITARIMO GALIOJIMAS

 

6 Susitarimas įsigalioja nuo jo ir Susitarimo priedo pasirašymo dienos ir galioja vienerius metus su galimybe pratęsti jį vieneriems metams tomis pačiomis sąlygomis.

7. Šalys susitaria, kad Susitarimo pakeitimai ir/ar papildymai galioja tik abiems Šalims dėl tokių pakeitimų ir/ar papildymų susitarus raštu.

8. Susitarimas prieš terminą gali būti nutraukiamas:

8.1. Šalių susitarimu;

8.2. vienos Šalies pareiškimu, jeigu kita Šalis nevykdo ar  netinkamai vykdo Susitarime numatytų įsipareigojimų, apie tai kitą Šalį įspėjus prieš 10 dienų;

8.3. pranešus raštu apie tai kitai Šaliai prieš 30 dienų;

9. Susitarimą nutraukus dėl Bendrovės įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo, kaip tai nurodyta 8.2 punkte, Bendrovė privalo per 1 mėnesį įmokėti į sąskaitą ________________ gautos rinkliavos lengvatos sumą kaip baudą už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

 

 

                         IV. KITOS SUSITARIMO SĄLYGOS

 

 10. Susitarimo sąlygos ir vykdant šį Susitarimą Šalių gauta informacija yra konfidenciali ir viešai neskelbiama be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

11. Nė viena iš Šalių neatsako už visišką ar dalinį Susitarime numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei ji gali įrodyti, kad įsipareigojimų nevykdė ar netinkamai vykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

                        12. Visi ginčai, kilę dėl Susitarimo sąlygų ar jų vykdymo, sprendžiami derybomis, o nepasiekus susitarimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo pirmos rašytinės pretenzijos pateikimo              dienos, – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

                       13. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

 

                                V. ŠALIŲ ADRESAI

 

                      14. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos         pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 23 36, faks. 211 23 25.

                      15. __________________________________________________________________

  (Bendrovės rekvizitai)

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės                                                   Bendrovės__________ įgaliotas asmuo

administracijos direktorius

                                                                                                             

________________________                                                   ______________________________

         (vardas, pavardė)                                                                                (vardas, pavardė)

 

 

A.V.                                                                                           A.V.

 

 

Į pradžią