Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-47 2011-01-20
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1258 „DĖL UAB „CASTRADE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2009-07-10 ĮSAKYMO NR. 30-1258 „DĖL UAB „CASTRADE“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAPILDYMO

 

2011 m. sausio 20 d.   Nr.  30-47  

Vilnius

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 30-485 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus keitimo butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyva tvarkos aprašo patvirtinimo“:

                      1. P a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 30-1258 „Dėl UAB „Castrade“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Castrade“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą 38 ir 39 eilutėmis pagal priedą.

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. uždarąją akcinę bendrovę „Adminsta“ per mėnesį nuo šio įsakymo pasirašymo dienos perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Castrade“ turimus priede nurodytų daugiabučių namų  S. Žukausko g. 39, plane pažymėto 305A9/p (unikalus numeris 4400-0123-7308), ir  S. Žukausko g. 39, plane pažymėto 288A5p (unikalus numeris 1300-1012-9108), statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei sutartis dėl bendrojo naudojimo objektų priežiūros, remonto ir tvarkymo, surinktas nepanaudotas atskaitymų lėšas priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams remontuoti ar kitaip tvarkyti;

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Castrade“:

2.2.1. per mėnesį nuo perėmimo administruoti daugiabučius namus dienos valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų   S. Žukausko g. 39, plane pažymėto 305A9/p (unikalus numeris 4400-0123-7308), ir  S. Žukausko g. 39, plane pažymėto 288A5p (unikalus numeris 1300-1012-9108), bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą. Nurodytu laikotarpiu neįregistravus administravimo juridinio fakto, šis įsakymas netenka galios;

2.2.2. neviršyti pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. 1-1206 patvirtintą Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodiką nustatyto bendrosios nuosavybės administravimo mokesčio.

3. Keičiu:

3.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 30-375 „Dėl UAB „Adminsta“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Adminsta“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 25 ir 26 eilutes;

3.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 30-2304 „Dėl Administracijos direktoriaus 2009-07-10 įsakymo Nr. 30-1258 „Dėl UAB „Castrade“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“ ir vietoj skaičių 14–16 įrašau skaičius 40–42.

 

Administracijos direktorius

Vytautas Milėnas

______________

 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. sausio 20 d.

įsakymo Nr. 30-47

priedas

 

 

Eil. nr.

Namo adresas

Pastato žymėjimas plane

Namo bendras plotas, kv. m

Namo naudingasis plotas, kv. m

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Negyvenamųjų patalpų skaičius

Priskirtas žemės sklypas

Įsigijimo pagrindas

Sklypo plotas, ha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

38.

S. Žukausko g. 39

305A9/p

5948,54

3742,81

60

35

Apskrities viršininko 2009-02-26 įsakymas  Nr. 2.3-2759-(01)

 

0,6969

39.

S. Žukausko g. 39

288A5p

4499,71

2618,43

44

37

-

-

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  „CASTRADE“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Į pradžią