Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-568 2011-07-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS<br> MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO<br> STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ<br> NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO
STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS IR JO POSKYRIŲ
NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

  2011 m. liepos 15 d. Nr.   40-568

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u   pridedamus:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus nuostatus;

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Statybų leidimų poskyrio nuostatus;

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio nuostatus.

1.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrio nuostatus.

2. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus  2009 m. rugsėjo 2d. įsakymą   Nr. 40-1248  „Dėl Miesto plėtros departamento Statybų leidimų skyriaus ir jo poskyrių nuostatų tvirtinimo“ ir 2010 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. 40-219  „Dėl Administracijos direktoriaus 2009-09-02 įsakymo Nr. 40-1248 „Dėl Miesto plėtros departamento Statybų leidimų skyriaus ir jo poskyrių nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. N u s t a t a u,    kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________


 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. 40-568

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS

PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ POSKYRIO

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektavimo sąlygų poskyrio nuostatai  (toliau – nuostatai) nustato Projektavimo sąlygų poskyrio (toliau – poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarką bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Poskyris yra Miesto plėtros departamento (toliau – departamentas) Statybos dokumentų skyriaus (toliau – skyrius) struktūrinis padalinys, sprendžiantis poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus, tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

3. Poskyris, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu  kodeksu, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Statybos, Teritorijų planavimo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais.

4. Poskyris nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5. Poskyris savo antspaudo neturi.

6. Poskyrio struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Poskyrio adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji poskyrio uždaviniai:

8.1.  nustatyti statinio specialiuosius architektūros reikalavimus;

8.2. vykdyti nustatytas ir pavestas funkcijas, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus; 

9.  Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima ir nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus

Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, kurie yra reikalingi nustatant specialiuosius architektūros reikalavimus;

9.2. nagrinėja teritorijų planavimo, sklypo suformavimo dokumentus, kitus teisės aktus, kuriais remiantis nustatomi specialieji architektūros reikalavimai;

9.3. jei reikia, prašo statytojo (užsakovo) pateikti  eskizinį projektą, kurio tikslas – išreikšti  projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;

9.4. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie neturi prieštarauti:

9.4.1. Kultūros paveldo departamento išduotiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams, taikomiems kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;

9.4.2. saugomos teritorijos direkcijos išduotiems specialiesiems saugomos teritorijos  tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, taikomiems konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

9.5. parengtus specialiuosius architektūros reikalavimus teikia tvirtinti savivaldybės  administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui);

9.6. išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;

9.7.raštu praneša statytojui (užsakovui) priežastis, dėl kurių specialieji architektūros reikalavimai neišduodami;

9.8. probleminius statybos objektus teikia svarstyti departamento pasitarimams plėtros klausimais;

9.9. tvarko specialiųjų architektūros reikalavimų registrą;

9.10. nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų skundus, pasiūlymus, prašymus ir rengia atsakymus vykdomos veiklos klausimais;

9.11. vykdo kitas funkcijas pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymus.

 

III. POSKYRIO TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš departamento struktūrinių padalinių ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių poskyrio kompetencijos klausimais;

10.2. teikti departamento direktoriui, o jo pavedimu ir Savivaldybės administracijai, merui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus ir rekomendacijas poskyrio kompetencijos klausimais;

10.3 atstovauti Savivaldybei ir departamentui poskyrio kompetencijos klausimais;

10.4. dalyvauti pasitarimuose poskyrio kompetencijos klausimais;

 

IV. POSKYRIO SANDARA IR VALDYMAS

 

11. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

12. Nesant poskyrio vedėjo, jo funkcijas vykdo departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Vyriausiuosius specialistus, kurie yra karjeros valstybės tarnautojai, į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Vyriausiuosius specialistus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia iš jo Administracijos direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

V. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Poskyrio darbo organizavimo pagrindas yra Statybos įstatymas.

16.  Poskyrio vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

19. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. 40-568

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

STATYBOS  DOKUMENTŲ  SKYRIAUS

PROJEKTŲ PATIKRINIMO POSKYRIO

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Projektų patikrinimo poskyrio  nuostatai  (toliau – nuostatai) nustato Projektų patikrinimo poskyrio (toliau – Poskyris) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą ir darbo organizavimo tvarką.

2. Poskyris yra Miesto plėtros departamento (toliau – Departamentas) Statybos dokumentų skyriaus (toliau – Skyrius) struktūrinis padalinys, sprendžiantis Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus, tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

3. Poskyris, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu  kodeksu, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Statybos, Teritorijų planavimo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės vyriausiojo architekto (Departamento direktoriaus) įsakymais.

4.  Poskyris nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas.

5.  Poskyris savo anspaudo neturi.

6. Poskyrio struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

8.1. tikrinti projektinės dokumentacijos atitikimą galiojantiems teritorijų planavimo, specialiųjų architektūros reikalavimų ir specialiųjų sąlygų dokumentams;

8.2. tikrinti projektinės dokumentacijos atitikimą prisijungimo sąlygų dokumentams;

8.3. rengti pasiūlymus dėl sklypų dydžių ir ribų, nustatyti parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų naudojimo apribojimus, žemės naudojimo servitutus;

          8.4. vykdyti nustatytas ir pavestas funkcijas, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus;

          8.5. teikti informaciją statytojams apie Nuolatinės statybų komisijos išvadas ir išduotus statybą leidžiančius dokumentus.

9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

          9.1. priima iš Skyriaus Statybų leidimų poskyrio techninę dokumentaciją kartu su prašymais išduoti statybą leidžiančius dokumentus;

9.2. koordinuoja miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimus;

9.3. konsultuoja miesto inžinerinės infrastruktūros, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir planavimo klausimais;

9.4. tikrina dokumentacijos atitikimą galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei statybos techniniams reglamentams;

9.5. teikia patikrintą dokumentaciją Nuolatinei statybų komisijai (toliau – NSK);

9.6. organizuoja NSK darbą;

9.7. pateikia Departamento Kultūros vertybių skyriui objektų, patenkančių į Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas, projektinę dokumentaciją;

9.8. sudaro NSK posėdyje svarstomų projektų projektavimo sąlygų įvykdymo ir projekto atitikimo teritorijų planavimo dokumentams sąrašus;

9.9. tvarko NSK posėdyje numatomų tikrinti projektų protokolus;

9.10. pristato NSK posėdyje tikrinamus projektus, referuoja apie pirminio patikrinimo Poskyryje išvadas;

9.11. kontroliuoja komisijos narių pareikštų pastabų įvykdymą per nustatytus terminus;

9.12. įformina NSK protokolus, teikia juos pasirašyti pirmininkui;

9.13. organizuoja NSK posėdį inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų įvykdymui patikrinti;

9.14. vadovaudamasis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ tikrina ir pritaria (arba nepritaria) statinio projekto sprendinių pakeitimui po statybą leidžiančio dokumento  išdavimo, kai pagal taip pakeistą statinio projektą statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas;

9.15. atlieka tikrinamų objektų analizę;

9.16. sudaro NSK nariams (eksploatuojančių įmonių atstovams) svarstomų detaliųjų planų ir techninių projektų sąrašus ir teikia jiems svarstomų projektų dokumentaciją;

9.17. atlieka Miesto plėtros departamentui pateiktų planavimo dokumentų transporto bei inžinerinės dalies analizę ir teikia išvadas;

9.18. dalyvauja pastatytų objektų priėmimo komisijos veikloje;

9.19. tikrina, ar perduodami eksploatuoti statiniai atitinka projektinę dokumentaciją;

9.20. tikrina, ar perduodamų objektų eksploatuoti inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos atitinka techninę dokumentaciją;

9.21. tikrina, ar nutiestų atskirų inžinerinių tinklų išpildomosios nuotraukos atitinka projektinę dokumentaciją prieš jų teisinę registraciją bei prieš priimant naudoti inžinerinius tinklus;

9.22. registruoja perduodamus eksploatuoti objektus ir atskirus inžinerinius tinklus;

9.23. tvarko suderintų detaliųjų planų ir techninės projektinės dokumentacijos archyvą bei kartoteką;

9.24. registruoja ir perduoda Miesto ūkio ir transporto departamentui patikrintų projektų dokumentus;

9.25. teikia projektuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims informaciją apie anksčiau suprojektuotus inžinerinius tinklus bei inžinerinės infrastruktūros objektus;

9.26. nagrinėja fizinių ar juridinių asmenų, valdžios institucijų raštus, pareiškimus, skundus,

9.27. teikia konsultacijas statinių projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų klausimais;

9.28. vykdo kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus bei Administracijos direktoriaus įsakymus ir nurodymus.

                    

III. POSKYRIO TEISĖS

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

10.1. gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Departamento struktūrinių padalinių ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių Poskyrio kompetencijos klausimais;

10.2. koordinuoti darbus rengiant inžinerinius planus, inžinerinės plėtros projektus, programas;

10.3. dalyvauti rengiant specialiuosius ir detaliuosius planus inžinerinės infrastruktūros klausimais;

10.4. dirbti komisijose, darbo grupėse, rengti pasitarimus inžinerinių tinklų klausimais;

10.5. neišduoti statybą leidžiančių dokumentų, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir teritorijų planavimo dokumentams;

10.6. teikti Departamento direktoriui, o jo pavedimu ir Savivaldybės administracijai, merui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus ir rekomendacijas Poskyrio kompetencijos klausimais;

10.7. atstovauti Savivaldybei bei Departamentui Poskyrio kompetencijos klausimais;

10.8. dalyvauti pasitarimuose Poskyrio kompetencijos klausimais;

10.9. kelti poskyrio darbuotojų kvalifikaciją Savivaldybės biudžeto lėšomis;

10.10. teikti vadovybei siūlymus dėl darbo priemonių įsigijimo ir naudojimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo, socialinių ir kitų reikmių sprendimo.

11. Poskyris gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

                                  IV. POSKYRIO SANDARA IR VALDYMAS

 

         12. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.                          

          13. Nesant Poskyrio vedėjo, jo funkcijas vykdo Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

          14. Vyriausiuosius specialistus, kurie yra karjeros valstybės tarnautojai, į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, bendruoju planu, Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, metų ir ketvirčių darbo planais, Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

16. Poskyris organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą, kurios posėdžiai vyksta kiekvieną savaitę (trečiadieniais ir ketvirtadieniais).

17. Poskyrio darbuotojai nuolatos bendradarbiauja su Miesto ūkio ir transporto departamentu, uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis „Vilniaus vandenys“ ir „Grinda“, Aplinkos ministerija ir Vilniaus visuomenės sveikatos centru.

18. Poskyrio vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

19. Prireikus rengiami poskyrio tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai. Juose gali būti nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, planų vykdymo eiga, kiti einamieji klausimai. Pasitarimai rengiami poskyrio vedėjo nurodytu laiku.

20. Savivaldybės tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus bei Departamento direktoriaus įsakymų projektus rengia Poskyrio darbuotojai pagal savo kompetenciją ir funkcijas. Teisės aktų projektai rengiami ir derinami vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1369 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybėje teikiamų (priimamų) teisės aktų projektų rengimo ir derinimo taisyklių tvirtinimo“.

 

                                     VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Poskyrio valstybės tarnautojai.

22. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

admininistracijos direktoriaus

2011  m. liepos 15 d.

įsakymu  Nr. 40-568

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

STATYBOS DOKUMENTŲ SKYRIAUS

                                                 STATYBŲ LEIDIMŲ  POSKYRIO

N U O S T A T A I

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Statybų leidimų poskyrio nuostatai nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus Statybų leidimų poskyrio (toliau – Poskyris) uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką ir pertvarkymą.

2.      Poskyris yra Miesto plėtros departamento (toliau – Departamentas) Statybos dokumentų skyriaus (toliau – Skyrius) padalinys, sprendžiantis Poskyrio kompetencijai priklausančius klausimus.

3.      Poskyris, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi statybos procesą ir teritorijų planavimą nustatančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Savivaldybės vyriausiojo architekto (Departamento direktoriaus), Skyriaus vedėjo įsakymais, Departamento, Skyriaus bei šiais nuostatais.

4.      Poskyrio vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

5.      Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą, perkėlimą, atleidimą, darbo užmokestį, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, tarnybinių nuobaudų skyrimą, mokymą, kvalifikacijos kėlimą nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas bei kiti teisės aktai.

6.      Poskyris nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ar organizacijų steigėjas.

7.      Poskyrio adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. POSKYRIO  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

            8.  Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai:

            8.1. priimti interesantus statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir projektavimo klausimais, suteikti jiems reikiamą informaciją pagal poskyrio kompetenciją;

            8.2. organizuoti ir vykdyti pateikiamų prašymų ir Vilniaus mieste projektuojamų statybos objektų projektų kokybės kontrolę;

            8.3. rengti, komplektuoti ir atiduoti (įteikti) statytojams statybą leidžiančius dokumentus, užregistruotus įgaliotų valstybės tarnautojų rašytinius pritarimus statinių projektams;

            8.4.   informuoti  statytojus  apie  Nuolatinės  statybos  komisijos  išvadas  ir  nepritartus  projektus;

            8.5. vykdyti nustatytas ir pavestas funkcijas, taip pat Tarybos sprendimus, mero potvarkius ir Administracijos direktoriaus įsakymus.

           9. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima iš statytojų (užsakovų) statybos dokumentaciją kartu su prašymais išduoti statybą leidžianti dokumentą,  raštu pritarti statinio projektui ir t.t.;

9.2. tikrina, ar pateikiama dokumentacija visiškai sukomplektuota ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus  bei teisės aktus pagal poskyriui priskirtą kompetenciją;

9.3. atlieka pirminį pateikiamų prašymų bei teisinių dokumentų, sudarančių prielaidas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, patikrinimą;

9.4. perduoda priimtus (patikrintus, užantspauduotus ir pasirašytus) prašymus  departamento Projektų patikrinimo poskyriui; nepriimtus prašymus grąžina statytojui ar jo įgaliotam asmeniui, nurodydamas nepriėmimo priežastis;

9.5. atiduoda statytojams pasirašytus statybą leidžiančius dokumentus, užregistruotus rašytinius pritarimus statinio projektui ir iš Nuolatinės statybos komisijos gautus posėdžių protokolus;

9.6. kontroliuoja valstybinės rinkliavos apmokėjimą už išduotus statybą leidžiančius dokumentus;

9.7.  grąžina statytojui ar jo įgaliotam asmeniui nepritartos projektinės dokumentacijos bylas;                  

           9.8. rengia, kopijuoja, antspauduoja ir komplektuoja dokumentus perduoti į archyvą su lydraščiais;

           9.9. priima interesantus projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais, teikia reikiamą informaciją pagal Poskyrio kompetenciją;

           9.10. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ir skundus projektavimo bei statybos leidimų išdavimo klausimais;

9.11. vykdo kitas funkcijas, numatytas Departamento ir Skyriaus nuostatuose.

 

III. POSKYRIO teisės

 

10. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas,  turi šias teises:

10.1. gauti iš kitų Departamento skyrių dokumentus ir informaciją, reikalingą pavestiems uždaviniams spręsti;

10.2. nepriimti prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą, registruoti nesudėtingo statinio projektą ir kitų prašymų, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams;

10.3. dalyvauti komisijų ir darbo grupių veikloje, rengti pasitarimus Poskyrio kompetencijos klausimais.

 

IV. POSKYRIO SANDARA IR VALDYMAS

 

11. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaudamasis Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

12. Poskyris nuolat bendradarbiauja su kitais Departamento skyriais, Savivaldybės administracijos vadovybe.

13. Poskyrio veiklos organizavimo pagrindas yra darbo planai, apibrėžiantys Poskyrio funkcijas ir uždavinius.

14. Poskyris vykdo Departamento direktoriaus (pavaduotojo) ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

15. Poskyrio darbuotojai yra pavaldūs Poskyrio vedėjui, o jo nesant – Poskyrio vedėjo funkcijas vykdančiam valstybės tarnautojui.

 

V. POSKYRIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

16. Poskyrio darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, strateginiais planais, metų ir ketvirčių darbo planais,  Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

17. Poskyris, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, konstruktyviai bendradarbiauja su kitais skyriaus poskyriais.

           18. Poskyrio vedėjo žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

20. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. 40-568

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

STATYBOS  DOKUMENTŲ  SKYRIAUS

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Statybos dokumentų skyriaus nuostatai  (toliau – nuostatai) nustato Statybos dokumentų skyriaus (toliau – skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarką bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Miesto plėtros departamento (toliau – departamentas)  struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas departamento direktoriui ir departamento direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyrių.

3. Skyrius, vykdydamas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu  kodeksu, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, Statybos, Teritorijų planavimo, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kitais įstatymais, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymais bei šiais nuostatais.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėjas, jis gali tik vykdyti Savivaldybės tarybos ar Administracijos jam pavestas įmonių steigėjo funkcijas.

5. Skyrius savo anspaudo neturi.

6. Skyriaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus patvirtintu pareigybių sąrašu.

            7. Skyriaus adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

8.1.  nustatyti statinio specialiuosius architektūros reikalavimus;

8.2. vykdyti nustatytas ir pavestas funkcijas, Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus; 

9.  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. priima ir nagrinėja prie prašymo pridedamus privalomuosius dokumentus, nurodytus Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme, kurie yra reikalingi nustatant specialiuosius architektūros reikalavimus;

9.2. nagrinėja teritorijų planavimo, sklypo suformavimo dokumentus, kitus teisės aktus, kuriais remiantis nustatomi specialieji architektūros reikalavimai;

9.3. jei reikia, prašo statytojo (užsakovo) pateikti  eskizinį projektą, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją;

9.4. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus, kurie neturi prieštarauti:

9.4.1. Kultūros paveldo departamento išduotiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams, taikomiems kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;

9.4.2. saugomos teritorijos direkcijos išduotiems specialiesiems saugomos teritorijos  tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, taikomiems konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje.

9.5. parengtus specialiuosius architektūros reikalavimus teikia tvirtinti savivaldybės  administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui);

9.6. išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus;

9.7. raštu praneša statytojui (užsakovui) priežastis, dėl kurių specialieji architektūros reikalavimai neišduodami;

9.8. probleminius statybos objektus teikia svarstyti departamento pasitarimams plėtros klausimais;

9.9. tvarko specialiųjų architektūros reikalavimų registrą;

9.10. nagrinėja įstaigų, organizacijų, gyventojų skundus, pasiūlymus, prašymus ir rengia atsakymus vykdomos veiklos klausimais;

9.11. vykdo kitas funkcijas pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymus.

10.1. priimti statytojų (užsakovų) prašymus ir dokumentus;

10.2. nagrinėti statytojų  (užsakovų) prašymus pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio ir statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ reikalavimus.

11. Skyrius, įgyvendindamas jam  pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

11.1. organizuoja Vilniaus mieste projektuojamų objektų statybų leidimų, projektų patikrinimo ir projektavimo sąlygų kokybės kontrolę;

11.2. informuoja statytoją apie trūkstamus dokumentus, kuriuos jis turi pateikti, kad įregistravus prašymą, visi dokumentai būtų perduoti specialistui tikrinti ir Nuolatinei statybos komisijai;

11.3. tikrina, ar  techniniai projektai, detalieji planai ir specialieji planai atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei statinio projekto architektūrinius ir prisijungimo sąlygų reikalavimus, taip pat Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniuose nuostatuose nurodytus teisės aktus;

11.4. organizuoja Nuolatinės statybų komisijos darbą ir vadovauja jos veiklai;

11.5. pagal savo kompetenciją rengia ir teikia informaciją apie rengiamus statybos projektus;

11.6. rengia pasiūlymus dėl sklypų dydžio ir ribų, nustato parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų naudojimo apribojimus;

11.7. dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl investicinių projektų;

11.8. koordinuoja miesto inžinerinės infrastruktūros plėtros klausimus;

11.9. organizuoja dokumentų, pateiktų statybą leidžiančių dokumentų gavimui, juridinę ir techninę kontrolę;

11.10. parengia statybą leidžiančius dokumentus ir juos registruoja skaitmeninėse laikmenose;

11.11. informuoja statytoją apie statybą leidžiančio dokumento neišdavimą, nurodant konkrečias priežastis;

11.12. teikia informaciją apie statybą leidžiančius dokumentus Savivaldybės administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos , valstybės įmonei Registrų centrui ir Kultūros vertybių apsaugos departamento Vilniaus teritoriniam padaliniui, Savivaldybės internetiniam puslapiui;

11.13. tikrina užbaigtų statinių inžinerinės infrastruktūros įvykdymo atitiktį projektinei dokumentacijai;

11.14. teikia konsultacijas statinių projektavimo ir statybą leidžiančių dokumentų klausimais;

11.15. vykdo kitas funkcijas ir uždavinius pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus ir departamento direktoriaus įsakymus ir nurodymus;

11.16. rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, prašymus ir skundus projektavimo bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo klausimais.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

12. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi šias teises:

12.1.gauti reikiamą informaciją ir dokumentus iš Administracijos struktūrinių padalinių ir Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių skyriaus kompetencijos klausimais;

12.2. teikti departamento direktoriui, jo pavedimu ir Savivaldybės administracijai, merui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus ir rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

12.3. atstovauti Savivaldybei bei departamentui pagal priskirtą kompetenciją;

12.4. dalyvauti pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais. 

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

13. Skyriuje yra šie poskyriai:

13.1. Statybų leidimų;

13.2. Projektų patikrinimo;

13.3. Projektavimo sąlygų.

14. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

15. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas vykdo vienas iš poskyrių vedėjų, kuriam pavedama.

16. Skyriaus poskyriams vadovauja  vedėjai. Poskyrių vedėjai yra karjeros valstybės tarnautojai, kuriuos į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos  direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

17. Skyriaus vyriausiuosius specialistus, kurie yra karjeros valstybės tarnautojai, į pareigas priima ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybinės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

18. Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia iš jo Administracijos direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

19. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, strateginiais planais, metų ir ketvirčių darbo planais,  Savivaldybės ir Administracijos vadovybės pavedimais ir rezoliucijomis.

20. Prireikus rengiami skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pasitarimai. Juose gali būti nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai, programų projektai, planų vykdymo eiga, kiti einamieji klausimai. Pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku.

21. Poskyriai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, konstruktyviai bendradarbiauja tarpusavyje.

22. Skyriaus ir poskyrių vedėjų žodiniai ir rašytiniai pavedimai vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

23. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Su šiais nuostatais pasirašytinai supažindinami visi skyriaus  ir į jo sudėtį įeinančių poskyrių valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

25. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Į pradžią