Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1179 2011-08-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2011 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 30-1179

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m.  sausio 14 d. įsakymu Nr. 40-19 „Dėl Lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti planavimo ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Viešųjų darbų programos  vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. L a i k a u  netekusiais galios:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 30-68 ,,Dėl Viešųjų darbų programos  vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. 30-2031 ,,Dėl Administracijos direktoriaus 2010-01-11 įsakymu Nr. 30-68 patvirtinto Viešųjų darbų programos vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

______________


           

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 12 d.

įsakymu Nr. 30-1179

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Viešųjų darbų programos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas  vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 ,,Dėl Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano 2 programos „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“ 5 tikslu „Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu priskirtas dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas“ ir siekiant išrinkti darbdavius Viešųjų darbų programai įgyvendinti ir suteikti laikinus viešuosius darbus bedarbiams ir kitiems asmenims, nustatyta tvarka užsiregistravusiems Vilniaus teritorinėje darbo biržoje.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose norminiuose  teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka atliekami įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose (toliau – darbdaviai), teikiantys socialinę naudą vietos bendruomenei, padedantys palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą (socialinės, švietimo, visuomeninio transporto, sveikatos, kultūros, prekybos ir viešojo maitinimo, buitinio gyventojų aptarnavimo, komunalinio butų ūkio, ryšių, asmens ir turto apsaugos sistemose ir kt.).

4. Viešųjų darbų tikslas – sudaryti galimybes bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams atostogų metu, taip pat kitiems įtrauktiems į teritorinės darbo biržos apskaitą ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką ir sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

 

II.  VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS ORGANIZAVIMAS

 

         5. Finansų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius), gavęs darbdavių prašymus vykdyti Viešųjų darbų programą, parengia lėšų poreikio suvestinę informaciją ir pateikia ją Viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijai (toliau – Komisija), kuri, įvertinusi valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai (Viešųjų darbų programai) vykdyti faktiškai skirtas lėšas, paskirsto asignavimus darbdaviams. Vadovaudamasis Komisijos nutarimu (protokolu), Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius parengia Viešųjų darbų programą, kurią tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Programos vykdymą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su Vilniaus teritorine darbo birža. Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžetas laiku nepatvirtinamas, lėšos viešiesiems darbams finansuoti nuo biudžetinių metų pradžios iki Savivaldybės biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų Savivaldybės biudžeto 1/12 viešiesiems darbams skirtų lėšų.

            2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

            6. Viešųjų darbų programoje numatytiems  darbams atlikti  Vilniaus teritorinė darbo birža ir  Savivaldybės administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas asmuo su parinktais darbdaviais sudaro trišales viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal tipinę formą – 13 priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-341 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 ,,Dėl Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

7. Kai darbdavio atstovas yra Savivaldybės administracijos seniūnijos, Savivaldybės administracija įgalioja:

7.1. seniūnus:

7.1.1. sudaryti darbo sutartis dėl viešųjų darbų atlikimo su viešuosius darbus dirbti siųstais  asmenimis, jas  pasirašyti ir patvirtinti seniūnijos herbiniu antspaudu, sutartyje nurodant asignavimų valdytojos Savivaldybės administracijos  rekvizitus;

7.1.2. pateikti Savivaldybės administracijos Personalo departamento Administravimo ir apskaitos skyriui (toliau – Administravimo ir apskaitos skyrius) informaciją apie sutartis tarnybiniu raštu ir įregistruoti darbo sutarčių registravimo žurnale;

            7.1.3. įforminti įsakymais asmenų, atliekančių viešuosius darbus, priėmimą, atleidimą ir kitus veiksmus, susijusius su darbo santykiais, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną (atleidžiant – atleidimo iš darbo dieną) įsakymų kopijas pateikti Savivaldybės administracijos Finansų departamentui (toliau – Finansų departamentas). Kartu su darbo sutarties kopija, įsakymais dėl viešuosius darbus dirbančių asmenų priėmimo Finansų departamentui pateikti šių asmenų prašymus dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo ir dėl darbo užmokesčio pervedimo į banko kortelės sąskaitą;

7.1.4. suvesti duomenis į personalo valdymo ir darbo užmokesčio  skaičiavimo taikomąją sistemą „Paskata“ (toliau – programa „Paskata“)  apie darbuotojus, dirbančius viešuosius darbus, ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki darbuotojo priėmimo į darbą;

7.1.5. suvesti duomenis į programoje „Paskata“ esantį darbo apskaitos žiniaraštį apie asmenų, atliekančių viešuosius darbus, nedraudiminį laikotarpį ir ne vėliau kaip kitą dieną pasibaigus nedraudiminiam laikotarpiui informuoti apie tai tarnybiniu raštu Administravimo ir apskaitos skyrių;

7.1.6. užvesti viešuosius darbus atliekančio asmens bylą (prašymas priimti atlikti viešuosius darbus, asmens įskaitos lapas, paso, asmens tapatybės kortelės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, įsakymas apie priėmimą, atleidimą, įregistruota darbo sutartis) ir, pasibaigus darbo santykiams, perduoti Administravimo ir apskaitos skyriui;

            7.1.7. pildyti viešuosius darbus dirbančių asmenų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, juos tvirtinti ir pateikti Finansų departamentui;

7.1.8. ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi  įteikti darbuotojui jo darbo pažymėjimą, kurį darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Instruktuoti viešuosius darbus dirbančius asmenis apie darbų saugą, kontroliuoti, kaip laikomasi jos reikalavimų;

2014 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-554 redakcija

 

7.1.9. aprūpinti viešuosius darbus dirbančius asmenis reikiamomis darbo priemonėmis, numatant Viešųjų darbų programos sąmatoje išlaidas joms įsigyti;

7.1.10. paskirstyti viešuosius darbus, kontroliuoti juos atliekančių asmenų darbo drausmę;

7.1.11. operatyviai informuoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentą (toliau – Miesto ūkio ir transporto departamentas) dėl transporto priemonių surinktoms atliekoms išvežti skyrimo;

7.1.12. ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų dienų kiekvienam ketvirčiui pasibaigus parengti ataskaitą apie vykdytus  viešuosius darbus (kiek žmonių buvo įdarbinta per ketvirtį, kokie konkrečiai darbai ir kokiose seniūnijos vietose buvo atlikti) ir pateikti Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui;

            7.2. Finansų departamentą:

7.2.1. sudaryti Viešųjų darbų programos sąmatą ir teikti tvirtinimui Administracijos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui, numatant lėšas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, darbo vietoms įrengti ir darbdavių socialinei paramai, tvarkyti išlaidų apskaitą;

7.2.2. pagal seniūnijų pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius skaičiuoti ir mokėti darbo užmokestį viešuosius darbus dirbantiems asmenims, o pasibaigus darbo santykiams – piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas;

            7.2.3. teikti su įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus Vilniaus teritorinei darbo biržai  kompensacijai gauti, vadovaujantis 2014 m. vasario 11 d. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-99 ,,Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo;

            2014 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-554 redakcija

 

            7.2.4. teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniam skyriui duomenis apie nedraudiminį laikotarpį dėl ligos ir atleidimą iš darbo bei mėnesio ataskaitas;

            7.2.5. teikti darbo apmokėjimo statistinę ketvirtinę ataskaitą Statistikos departamentui  (forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. DĮ-339 ,,Dėl Darbo apmokėjimo statistinės  ataskaitos formos patvirtinimo“);

            2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

7.2.6. kiekvienam einamųjų kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, apibendrinti Viešųjų darbų  programos įvykdymo duomenis ir per 12 darbo dienų nuo ketvirčio pabaigos pateikti Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui detalizuotą lėšų panaudojimo ataskaitą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-669 patvirtintą
formą – 6 priedą;

7.3. Administravimo ir apskaitos skyrių:

7.3.1. teikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus teritoriniam skyriui apie programoje „Paskata“ užregistruotų viešuosius darbus dirbančių asmenų priėmimą į darbą ir  nedraudiminį laikotarpį;

7.3.2. seniūnijų perduotas suformuotas viešuosius darbus dirbančių asmenų bylas nustatyta tvarka perduoti į archyvą;

7.4. Miesto ūkio ir transporto departamentą organizuoti ir finansuoti surinktų atliekų išvežimą.

 

III. VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

8. Viešųjų darbų programa finansuojama taip:

8.1. Savivaldybės administracija (40 procentų) ir Vilniaus teritorinė darbo birža (60 procentų) darbdaviui, įdarbinusiam pagal darbo sutartį viešiesiems darbams atlikti Vilniaus teritorinės darbo biržos siųstus asmenis, už kiekvieną įdarbintą asmenį moka šias kompensacijas:

8.1.1. darbo užmokesčio kompensaciją už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

8.1.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensaciją, apskaičiuotą nuo šio  aprašo  8.1.1 punkte nurodytos darbo užmokesčio kompensacijos;

8.1.3. piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

8.2. darbdavys dirbantiems viešuosius darbus gali mokėti papildomą darbo užmokesčio dalį, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas.

9. Kai darbdavys yra įmonė, įstaiga, organizacija ar kitokios teisinės formos juridinis asmuo, šio aprašo 8.1 punkte nurodytoms kompensacijoms gauti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus privalo Finansų departamentui, Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (darbdavį kuruojančiam departamentui) per E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 17 darbo vietą ir Vilniaus teritorinei darbo biržai pateikti su įdarbintų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus, vadovaujantis 2014 m. vasario 11 d. Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymu Nr. V-99 ,,Dėl subsidijai darbo užmokesčiui gauti darbdavių teikiamų su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų asmenų darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų sąrašo patvirtinimo“:

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

9.1. darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą arba kopiją;

9.2. darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašą arba kopiją bei vieną iš darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų: banko išrašą arba mokėjimo pavedimo kopiją arba kasos išlaidų orderio kopiją;

9.3. ataskaitą apie vykdytus  viešuosius darbus (kiek žmonių, kokius konkrečiai darbus, kada ir kokiose Vilniaus miesto  vietose atliko.

2014 m. kovo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-554 redakcija

 

         10. Savivaldybės administracija darbdaviui, įdarbinusiam Vilniaus teritorinės darbo biržos siųstą asmenį viešiesiems darbams atlikti, iš dalies kompensuoja kitas su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas, t. y. darbo priemonių, įrankių, medžiagų ir kitų prekių įsigijimą vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1792 patvirtintu Darbdaviui kompensuojamų kitų su viešaisiais darbais susijusių išlaidų sąrašu ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu. Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama lėšų suma neturi viršyti 7 procentų šio aprašo 8.1 punkte nurodytos Savivaldybės administracijos darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos.

        11. Vilniaus teritorinė darbo birža:        

        11.1. dirbantiems viešuosius darbus asmenims, gyvenantiems užmiestyje ir važinėjantiems iš gyvenamosios vietos į darbą tolimojo ar (ir) vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais, ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, gavusi iš darbdavio informaciją apie faktiškai dirbtas darbo dienas, kompensuoja jų kelionės išlaidas į darbo vietą ir atgal pagal mokėjimo mėnesį galiojančius važiavimo paprastu autobusu ar traukinio bendrame vagone tarifinius įkainius;

11.2. dirbantiems viešuosius darbus asmenims apmoka visas privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas.

 

IV. paraiškų ir kitų dokumentų pateikimas

 

12. Darbdaviai, norintys dalyvauti Viešųjų darbų programoje, skelbime ir šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais pateikia reikiamus dokumentus Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui:

12.1. Administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) – laisvos formos prašymą (nurodomi planuojami vykdyti viešieji darbai ir kokioje teritorijoje) ir lėšų poreikio viešųjų darbų programai vykdyti lentelę (pagal priedą) perduoda tarnybiniu raštu per Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą „@vilys“;

12.2. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas (atsižvelgdamas į jo kuravimo sričiai priskirtų juridinių asmenų, dalyvaujančių įgyvendinant Viešųjų darbų programą, didelį skaičių), švietimo įstaigoms pateikus lėšų poreikį Viešųjų darbų programai vykdyti, parengia suvestinę informaciją, užpildo lėšų poreikio viešųjų darbų programai vykdyti lentelę (pagal priedą) ir perduoda tarnybiniu raštu per Savivaldybės informacinę dokumentų valdymo sistemą „@vilys“;

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

12.3. įmonės, įstaigos ir organizacijos – laisvos formos prašymą (aprašoma veikla, pateikiama informacija apie įmonę, jos kodas, adresas, telefonas, elektroninis paštas, išvardijami  ir detaliai aprašomi planuojami vykdyti konkretūs viešieji darbai bei kokioje teritorijoje), lėšų poreikio viešųjų darbų programai vykdyti lentelę (pagal priedą) ir įmonės registracijos pažymėjimo kopiją pateikia per E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 17 darbo vietą. Darbdavių pateikta medžiaga turi būti susegta, sunumeruota ir  paskutiniame lape (nurodant lapų skaičių) patvirtinta darbdavio įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Pateikta medžiaga užregistruojama Savivaldybės informacinėje dokumentų valdymo sistemoje  „@vilys“.

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

 

13. Neteko galios.

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

           

V. paraiškų tikrinimas, vertinimas ir DARBDAVIŲ išrinkimas

 

14. Pasibaigus paraiškų dėl dalyvavimo Viešųjų darbų programoje pateikimo terminui, Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius per trisdešimt darbo dienų nuo paraiškų pateikimo pasibaigimo dienos:

14.1. patikrina, ar darbdavio paraiškoje siūlomi darbai atitinka Savivaldybės tarybos patvirtintą viešųjų darbų sąrašą;

14.2. įvertina, ar pateiktos paraiškos atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą, Nr. 86-3638), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu   patvirtintą  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, Viešųjų darbų programos vykdymo tvarkos aprašo reikalavimus;

14.3. išnagrinėja pateiktas paraiškas, parengia suvestinę informaciją ir pateikia  Komisijai.

15. Komisija, atsižvelgdama į viešiesiems darbams organizuoti numatytas asignavimų sumas, atrenka darbdavius, jiems paskirsto lėšas ir teikia savo siūlymus Savivaldybės administracijai ir Savivaldybės tarybai.

16. Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius, vadovaudamasis Komisijos posėdžio nutarimu (protokolu), parengia Viešųjų darbų programos projektą, kurį suderina su Vilniaus teritorine darbo birža ir reikalingais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, teikia Tarybos komitetams svarstyti ir Savivaldybės tarybai tvirtinti.

17. Asignavimų valdytojai (Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ir Finansų departamentas), kuruodami darbdavių, dalyvaujančių įgyvendinant Viešųjų darbų programą, veiklą pagal departamento funkcijas ir kompetenciją:

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

17.1. pasirašo trišales viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pagal formą,  patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-341 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. A1-499 ,,Dėl Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (13 priedas);

17.2. parengia Viešųjų darbų programos išlaidų sąmatas, numatant lėšas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, kompensacijoms už atostogas ir darbo vietoms įrengti;

17.3. tikrina, ar jo kuravimo sričiai priskirti juridiniai asmenys laiku pateikia dokumentus kompensacijoms gauti, ar tinkamai pagrindžia patirtas išlaidas ir rengia ataskaitų suvestines.

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

 

18. Finansų departamento Apskaitos skyrius vykdo apskaitą ir finansų kontrolę, pagal įstaigų pateiktus dokumentus apskaičiuoja ir apmoka išlaidų kompensacijas bei rengia ataskaitas.

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

 

19. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų mėnesiui pasibaigus parengia ataskaitą apie vykdytus viešuosius darbus kuruojamose įstaigose (kiek žmonių ir kokiose įstaigose buvo įdarbinta, kokie darbai buvo atlikti, kiek panaudota biudžeto asignavimų) ir pateikia Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui.

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

______________

 

 


Viešųjų darbų programos vykdymo tvarkos aprašo 

priedas

 

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-146 redakcija

 

2015 m. spalio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3405 redakcija

 

    

LĖŠŲ POREIKIS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMAI VYKDYTI

Viešųjų darbų  pavadinimas

Darbų trukmė (mėn.) ir darbų pradžios ir pabaigos data

Numatomų įsteigti laikinų darbo vietų skaičius (vnt.)

Apskaičiuotas  valandinis  atlygis*                                  1 asmeniui (2,13 Eur X 8 val. x21 d.)  Eurų

 

Mėnesio darbo užmokesčio fondas (Eurų)

(3 st.x 4 st.)

Iš viso darbo užmokesčio fondas (Eur)

(2 st. x 5 st.)

Kompensacija už nepanaudotas atostogas (Eur)

Socialinis draudimas, apskaičiuotas  nuo darbo užmokesčio ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas (Eur)

Kompensacija kitoms su viešjųjų darbų atlikimu susijusioms išlaidoms  (iki 7 proc. nuo Savivaldybės darbdaviui kompensuojamos lėšų sumos) (Eur)

Darbdavio lėšos (Eur)

Lėšų poreikis viešiesiems darbams atlikti

Vilniaus darbo biržos dengiamos išlaidos

Iš viso  (6 st.+7 st.+8 st.+9 st .+10 st.) (Eur)

Iš jų:

Lėšų poreikis kelionei į darbą ir atgal (Eur)

Lėšų poreikis privalomajam sveikatos tikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų (Eur) (prireikus)

Vilniaus darbo biržos  (Užimtumo fondo ir ES paramos projektų) lėšos (Eur)(6 st.+7 st.+8)  60 proc.                                    

 

Savivaldybės (tikslinės dotacijos) lėšos, (Eur) (6 st.+7 st.+8 st.) 40 proc.  +9 st.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą valandinį atlygį.

 

Darbdavio vadovas ______________________________________________________________________________________________________                                                                                                    (parašas, vardas ir pavardė)

Darbdavio vyr. finansininkas _______________________________________________________________________________________________                                                                                                    (parašas, vardas ir pavardė)

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-146 - 2013-01-18
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-12 ĮSAKYMO NR. 30-1179 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-554 - 2014-03-26
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-12 ĮSAKYMO NR. 30-1179 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3405 - 2015-10-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-12 ĮSAKYMO NR. 30-1179 ,,DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią