Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-618 2011-08-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PUOŠYBOS OBJEKTŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PUOŠYBOS OBJEKTŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2011 m. rugpjūčio 19 d. Nr.   40-618

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 40-107 patvirtinto Rekomendacijų Miesto plėtros departamentui, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano 2 punktu, 

t v i r t i n u  Pritarimo mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams tvarkos aprašą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

______________

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 19 d.

įsakymu Nr. 40-618

                                                                                                 

PRITARIMO MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS IR MIESTO PUOŠYBOS OBJEKTŲ

ĮRENGIMO PROJEKTAMS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pritarimo mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų pritarti mažosios architektūros (skulptūriniai meniniai akcentai, miesto infrastruktūros elementai, įranga ir kt.) ir miesto puošybos (dekoratyvinis apšvietimas, miesto puošimas, apipavidalinimas renginių metu ir kt.) objektų, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamų nesudėtingiems statiniams, įrengimo Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje projektams (toliau – prašymas) ir prie prašymo pridedamų dokumentų pateikimo bei pritarimo mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams (toliau – projektas) tvarką.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

2. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis ant pastato arba kito objekto Savivaldybės teritorijoje įrengti mažosios architektūros ar miesto puošybos objektą (toliau – objektas), Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (to-           liau – Interesantų aptarnavimo skyrius) pateikia nustatytos formos prašymą (priedas), kuris registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“.

3. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3.2. projekto 2 egzemplioriai:

3.2.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta ir tikslas, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);

3.2.2. objekto tekstas, jei toks numatomas, suderintas su Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistu (vyriausiuoju kalbos tvarkytoju);

3.2.3. objekto įrengimo Savivaldybės teritorijoje vietos schema;

3.2.4. objekto brėžinys su pagrindiniais matmenimis (pasirinktu masteliu);

3.2.5. objekto įrengimo ant pastato (statinio) vaizdas su pagrindiniais matmenimis arba objekto įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano (išduoda Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris);

3.2.6. objekto architektūrinis-meninis sprendimas (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas, eskizas);

3.3. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei mažosios architektūros ar miesto puošybos objektas įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jo apsaugos zonoje;

3.4. pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;

3.5. pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, savininko (bendraturčių) sutikimas.

4. Parengto projekto sprendiniai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nuostatoms ir turi atitikti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 699V patvirtintų Vilniaus senamiesčio tvarkymo ir statybos taisyklių bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių tvarkybos darbus senamiestyje, reikalavimus.

5. Jei prie prašymo pateikiami ne visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojas nepriima prašymo, informuodamas asmenį apie trūkstamus dokumentus.

6. Už prašyme pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo.

 

III. PROJEKTO TIKRINIMAS IR PRITARIMAS PROJEKTUI

 

            7. Kartu su prašymu pateiktą projektą ir dokumentus, atitinkančius Aprašo reikalavimus, tikrina ir projektui raštiškai pritaria Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus bei Teritorijų planavimo skyriaus specialistai. Jei mažosios architektūros ar miesto puošybos objektas projektuojamas kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, raštiškai turi pritarti ir to paties departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus specialistas.

8. Jeigu pateikto mažosios architektūros ar miesto puošybos objekto įrengimo projekto sprendiniai neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, apie projekto trūkumus Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus specialistas per 10 (dešimt) darbo dienų praneša asmeniui prašyme nurodytais kontaktais ir paprašo patikslinti informaciją arba pateikti trūkstamus dokumentus.

 

IV. PROJEKTO REGISTRAVIMAS

IR IŠDAVIMAS PRAŠYMĄ PATEIKUSIAM ASMENIUI

 

9. Aprašo 7 punkte nurodytų skyrių specialistams raštiškai pritarus, projektas registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (projektų registrą administruoja Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyrius).

10. Registruoto projekto 1 (vienas) egzempliorius per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos perduodamas į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo turi pasirašyti Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

11. Antrasis projekto egzempliorius su raštiškomis specialistų pritarimo žymomis teisės aktų nustatyta tvarka saugomas Miesto plėtros departamente.

______________

 

 

 

 

 

 


Pritarimo mažosios architektūros ir

miesto puošybos objektų

įrengimo projektams tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo pritarti mažosios architektūros ar miesto puošybos objekto įrengimo projektui forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas ir kodas, didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________________________________________________________

(adresas)

_____________________________________________________________________________________

(telefono Nr.)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamentui

 

prašymas

pritarti  MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS AR MIESTO PUOŠYBOS OBJEKTO ĮRENGIMO PROJEKTUI

 

20____ m. ______________________ d.

Vilnius

 

Prašau pritarti

_______________________________________________________________________________ ,

(objekto pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(adresas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(užsakovas)

 

_______________________________________________________________________________ .

(projektą parengė)

 

                                                _______________                  ________________________________

                                                       (parašas)                                             (vardas, pavardė)

______________

 

Į pradžią