Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Neapibrėžtas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-617 2011-08-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO ANTKAPIŲ IR KAPAVIEČIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS <br> TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ANTKAPIŲ IR KAPAVIEČIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2011 m. rugpjūčio 19 d. Nr.   40-617

Vilnius

 

1. Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 40-107 patvirtinto Rekomendacijų Miesto plėtros departamentui, pateiktų vidaus audito ataskaitoje, įgyvendinimo priemonių plano 2 punktu,  t v i r t i n u  Pritarimo antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams tvarkos aprašą (pridedama).

2. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 12 d. sprendimą Nr. 679V „Dėl Kapaviečių statinių statymo Vilniaus miesto kapinėse taisyklių tvirtinimo“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Jonas Urbanavičius

______________

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m.  rugpjūčio 19  d.

įsakymu Nr. 40-617

 

PRITARIMO ANTKAPIŲ IR KAPAVIEČIŲ ĮRENGIMO PROJEKTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pritarimo antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato prašymų pritarti antkapių, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamų nesudėtingiems statiniams, ir kapaviečių įrengimo Vilniaus miesto kapinėse, įrašytose į Kultūros vertybių registrą, bei Antakalnio kapinėse projektams (toliau – prašymas) ir prie prašymo pridedamų dokumentų pateikimo bei pritarimo antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams (toliau – projektas) tvarką.

 

II. PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

2. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklą, antkapį, kitą kapavietės statinį, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams, Vilniaus miesto kapinėse, įrašytose į Kultūros vertybių registrą, bei Antakalnio kapinėse, pateikia Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriui (toliau – Interesantų aptarnavimo skyrius) nustatytos formos prašymą (priedas), kuris registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“.

3. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

3.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3.2. projekto 2 egzemplioriai:

3.2.1. aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta, planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);

3.2.2. situacijos schema (ištrauka iš kapinių plano);

3.2.3. architektūriniai brėžiniai: kapavietės planas ir fasadai, įrangos detalės (M1:25, M1:20, M1:10) su pagrindiniais matmenimis;

3.2.4. kapavietės sutvarkymo estetinio vaizdo sprendiniai (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas, eskizas);

3.3. atitinkamų kapinių priežiūros administracijos atstovo raštiškas pritarimas;

3.4. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniaus miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas.

4. Projektas rengiamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 1-1798 patvirtintomis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėmis.

5. Parengto projekto sprendiniai negali prieštarauti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nuostatoms ir turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr.1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ patvirtintų Kapinių tvarkymo taisyklių reikalavimus.

6. Jei prie prašymo pateikiami ne visi Aprašo 3 punkte nurodyti dokumentai, Interesantų aptarnavimo skyriaus darbuotojas nepriima prašymo, informuodamas asmenį apie trūkstamus dokumentus.

7. Už prašyme pateiktos informacijos ir duomenų teisingumą atsako prašymą pateikęs asmuo.

 

III. PROJEKTO TIKRINIMAS IR PRITARIMAS PROJEKTUI

 

            8. Kartu su prašymu pateiktą projektą ir dokumentus, atitinkančius Aprašo reikalavimus, tikrina ir projektui raštiškai pritaria Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus specialistas.

9. Jeigu pateikto antkapio ir kapavietės įrengimo projekto sprendiniai neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų, apie projekto trūkumus Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus specialistas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos praneša asmeniui prašyme nurodytais kontaktais ir paprašo patikslinti informaciją arba pateikti trūkstamus dokumentus.

 

IV. PROJEKTO REGISTRAVIMAS

IR IŠDAVIMAS PRAŠYMĄ PATEIKUSIAM ASMENIUI

 

10. Projektas, jam raštiškai pritarus Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus specialistui, registruojamas Savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ (projektų registrą administruoja Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyrius).

11. Registruoto projekto 1 (vienas) egzempliorius per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos perduodamas į Interesantų aptarnavimo skyrių, kurio specialistas jį išduoda prašymą pateikusiam asmeniui. Atsiimdamas projektą, asmuo turi pasirašyti Savivaldybės interesantams išduodamų dokumentų apskaitos žurnale.

12. Antrasis projekto egzempliorius su raštiškomis specialistų pritarimo žymomis teisės aktų nustatyta tvarka saugomas Miesto plėtros departamente.

______________

 

 

 

 

 

 

 

 


Pritarimo antkapių ir kapaviečių

įrengimo projektams tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo pritarti antkapio ir kapavietės įrengimo projektui forma)

 

 

______________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė / įmonės pavadinimas ir kodas, didžiosiomis raidėmis)

_____________________________________________________________________________________

(adresas)

_____________________________________________________________________________________

(telefono Nr.)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Miesto plėtros departamentui

 

 

prašymas

pritarti  ANTKAPIO IR KAPAVIETĖS ĮRENGIMO PROJEKTUI

 

20____ m. ______________________ d.

Vilnius

 

 

Prašau pritarti

_______________________________________________________________________________ ,

(objekto pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(adresas)

 

_______________________________________________________________________________ ,

(užsakovas)

 

_______________________________________________________________________________ .

(projektą parengė)

 

                                                _______________                  ________________________________

                                                       (parašas)                                             (vardas, pavardė)

 

______________

 

Į pradžią