Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1249 2011-08-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO

 

  2011 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 30-1249

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“:

1. T v i r t i n u   pridedamus: 

1.1. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo tvarkos aprašą;

1.2. Neteko galios.

2013 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2250 redakcija

 

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui:

2.1. iki 2011 m. rugsėjo 6 d. sudaryti Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupę iš Miesto ūkio ir transporto departamento, Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos atstovų;

2.2. nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio departamento direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. A15-4145(2.1.4-UK) „Dėl darbo grupės sudarymo“.

3. L a i k a u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 30-1839 „Dėl Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

4.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

    

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio 26 d.

įsakymu Nr. 30-1249

 

2012 m. sausio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-112 redakcija

 

NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠAS IR LEIDIMŲ SKAIČIUS

 

Neteko galios.

2013 m. spalio 22 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2250 redakcija

 


 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2011 m. rugpjūčio  26 d.

įsakymu Nr. 30-1249

 

 

AuTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-127 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ (toliau – Tarybos sprendimas).

2. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos miesto gatvėse ir aikštėse, patenkančiose į Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos zonas.

     

II. TAIKYMO SRITYS

 

3. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, užsienio valstybių ambasadoms ir konsulatams, valstybės biudžetinėms įstaigoms, Savivaldybės administracijai ir seniūnijoms prie jų buveinės (veiklos) vietų.

4. Užsienio valstybių ambasadų poreikiams jų pageidavimu prie ambasadų ir konsulatų rezervuojama ne daugiau kaip 5 automobilių vietos, netaikant rinkliavos.

5. Savivaldybės administracijos pastato, valstybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų poreikiams prie šių įstaigų statinių jų pageidavimu rezervuojamos automobilių stovėjimo vietos 5–15 m ilgio gatvės dalyje, netaikant rinkliavos.

 

III. REZERVAVIMO SĄLYGOS

6. Savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos departamentas, kuruojantis eismo organizavimo sritį), atsižvelgdamas į automobilių stovėjimo vietų poreikį gatvėje ar aikštelėje, suteikia teisę rezervuoti automobilio stovėjimo vietą (-as) pagal Tarybos sprendime nurodytą rinkliavos mokestį, atsisako rezervuoti stovėjimo vietas arba panaikina suteiktą teisę į rezervuotą vietą.

7. Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos ne arčiau kaip 15 metrų nuo Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ eksploatuojamo transporto priemonių stovėjimo bilietų automato.

8. Asmenys, savo lėšomis įrengę automobilių stovėjimo vietas už jų valdomo sklypo ribų ir jas perdavę Savivaldybės administracijai, turi teisę jų prašymu tam tikrą laiką neatlygintinai rezervuoti automobilių stovėjimo vietas. Neatlygintiną automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminą nustato Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas), įvertinęs automobilių stovėjimo vietoms įrengti panaudotų lėšų ir nustatytos automobilių stovėjimo vietų vietinės rinkliavos santykį. Neatlygintinas automobilių stovėjimo vietų rezervavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo įrengtų automobilių stovėjimo vietų perdavimo Savivaldybės administracijai dienos (perdavimo–priėmimo akto pasirašymo).

9. Įmonės, įstaigos ir organizacijos, pageidaujančios rezervuoti automobilių stovėjimo vietas, Savivaldybės administracijos įgaliotam padaliniui pateikia laisvos formos prašymą.

10. Įmonių, įstaigų ir organizacijų, pageidaujančių rezervuoti automobilių stovėjimo vietas, prašymus nagrinėja Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos įgaliotam padaliniui galutiniam sprendimui priimti.

11. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė savo siūlymus įformina pasitarimų protokolais.

12. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė prašymus išnagrinėja ir siūlymus pateikia Savivaldybės administracijos įgaliotam padaliniui, įgalioto padalinio vadovas galutinius atsakymus juridiniams asmenims pateikia per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

13. Automobilių stovėjimo vietų rezervavimo darbo grupė, nutarusi nepritarti automobilių stovėjimo vietų rezervavimui arba panaikinti anksčiau rezervuotas stovėjimo vietas, motyvuotu išaiškinimu siūlymą teikia Savivaldybės administracijos įgalioto padalinio vadovui galutinio sprendimo priėmimui.

14. Įmonė, įstaiga ar organizacija, sudariusi sutartį dėl automobilio stovėjimo vietos   (-ų) rezervavimo, įsirengusi schemoje nenumatytus kelio ženklus, privalo juos išmontuoti savo lėšomis. Jei šis įsipareigojimas nevykdomas, Savivaldybės administracijos įgaliotas padalinys vienašališkai gali panaikinti leidimą naudotis rezervuotomis automobilių stovėjimo vietomis, o ne pagal suderintą schemą įrengti kelio ženklai pašalinami vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“.

15. Gatvės dangos, bortų, šaligatvių, požeminių komunikacijų remonto metu ir miesto renginių, švenčių, užsienio valstybių vadovų vizitų ir pan. metu įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms statyti automobilius rezervuotose vietose draudžiama tuo laiku, kuris reikalingas darbams atlikti arba renginiui (vizitui) organizuoti.

 

IV. REZERVUOTŲ VIETŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

16. Įmonei, įstaigai ir organizacijai, kuri gavo įgalioto padalinio sutikimą rezervuoti automobilių stovėjimo vietas mokant nustatyto dydžio rinkliavą, Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ nustatyta tvarka parengia, suderina ir išduoda rezervuotas automobilių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų ir papildomų informacinių lentelių, nurodančių kokiu laiku, kokiu atstumu ir kokiai įmonei, įstaigai ar organizacijai yra skirtos rezervuotos stovėjimo vietos, schemą, sudaro su juridiniu asmeniu sutartį dėl automobilio stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo.

2019 m. gegužės 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-1087/19 redakcija

 

17. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie automobilių stovėjimo vietų skaičių, sudarytų automobilių stovėjimo vietų rezervavimo sutarčių skaičių, rezervavimo galiojimo laiką, vietą mieste ir duomenis teikia įgaliotam padaliniui.

18. Rezervuotoje vietoje stovintis automobilis turi būti pažymėtas specialiu leidimu.

19. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ išduoda specialų leidimą  transporto priemonei stovėti rezervuotoje  automobilio stovėjimo vietoje.

20. Leidimas galioja nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių.

21. Leidimo pirmoje pusėje nurodomas juridinio asmens pavadinimas, leidimo galiojimo vieta, laikas, leidimo numeris.

22. Išduotas leidimas tvirtinamas (užklijuojamas) ant priekinio automobilio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje.

23. Kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo reguliavimo priemonės, kurios žymi rezervuotas automobilių stovėjimo vietas, įrengiamos ir išmontuojamos asmenų, kuriems suteikta teisė rezervuoti automobilių stovėjimo vietą (-as), lėšomis.

24. Asmenys, kurie, panaikinus teisę rezervuoti automobilių stovėjimo vietas, neišmontuoja jas žyminčių kelio ženklų, Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ privalo atlyginti išlaidas už kelio ženklų išmontavimą pagal pateiktą įmonės sąskaitą faktūrą (kelio ženklų išmontavimo įkainiai nurodomi sutartyje dėl automobilio stovėjimo vietos (-ų) rezervavimo).

 

­­­____________________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-112 - 2012-01-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-726 - 2012-04-17
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 "DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO" PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1034 - 2012-05-24
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 "DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO" PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1670 - 2012-08-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2233 - 2012-11-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-841 - 2013-04-10
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1865 - 2013-08-22
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2250 - 2013-10-22
DĖL TERITORIJŲ IR JŲ RIBŲ, KURIOSE GALIOJA GYVENTOJAMS IŠDUODAMI LEIDIMAI STATYTI AUTOMOBILIUS MOKAMOSE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOSE, TVIRTINIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-1087/19 - 2019-05-09
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2011-08-26 ĮSAKYMO NR. 30-1249 „DĖL MOKAMŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ REZERVAVIMO TVARKOS APRAŠO IR NAMŲ, KURIŲ GYVENTOJAMS IŠDUODAMI GYVENTOJŲ LEIDIMAI, SĄRAŠO IR LEIDIMŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
Į pradžią