Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 01-29 2004-03-25
Padalinys: DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS

PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU,

TVARKOS TVIRTINIMO

 

2004 m. kovo 25 d. Nr. 01-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 371 „Dėl paslaugų, teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse bei ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pacientams, kuriems stacionarinis gydymo terminas, už kurį apmoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, tvarkos patvirtinimo",

t v i r t i n u ambulatorinių paslaugų teikimo asmenims, neapdraustiems privalomuoju    sveikatos draudimu, tvarką (pridedama).

 

 

 

 

 

 

     Direktorius                                                                              Adomas Janulionis

 

 


 

 

   PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos

Sveikatos ir socialinės apsaugos

Departamento direktoriaus

2004 m. kovo 25 d.

įsakymu Nr. 01-29

 

AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENIMS, NEAPDRAUSTIEMS

PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU,

TVARKA

1.  Ši tvarka nustato ambulatorinių paslaugų teikimo asmeninis, neapsidraudusiems
privalomuoju sveikatos draudimu, ir apmokėjimo už šias paslaugas tvarką.

2. Asmuo, neapsidraudęs privalomuoju sveikatos draudimu ir kuriam reikalinga
medicininė pagalba, dėl nukreipimo į ambulatorinę gydymo įstaigą   kreipiasi į Vilniaus
miesto savivaldybės Socialinės paramos centrą (toliau - Centras).

3.    Centro   atsakingas darbuotojas  išduoda  nukreipimą  (priedas  Nr.1), jei
besikreipiantis asmuo atitinka šias sąlygas:

3.1.  yra Vilniaus miesto gyventojas;

3.2. yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (1996-05-21, Nr. I-1343) 6 straipsnio 3 punkte išdėstytomis nuorodomis.

4.    Jei asmuo turi asmens dokumentus, Centro atsakingas darbuotojas įvertina
galimybę asmeniui įgyti apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statusą ir realizuoja
priemonių planą šiam tikslui įgyvendinti, t.y. nukreipia registruotis darbo biržoje, susisiekia su
socialiniais darbuotojais pagal asmens gyvenamąją vietą, kad šie suteiktų reikiamą pagalbą ir
kt.

5.    Centro darbuotojas, atsakingas už neapdraustųjų privalomuoju sveikatos
draudimu nukreipimą į ambulatorines sveikatos priežiūros įstaigas, išduodamus nukreipimus
registruoja registracijos žurnale.

6.          Asmuo, gavęs nukreipimą, kreipiasi į VšĮ Centro poliklinikos filialus:

 

-  Naujamiesčio filialą, K. Kalinausko g. 4, 700 -1900 val. darbo dienomis;

-  Naujamiesčio filialo PASP skyrių, G. Vilties g. la, 700-1900 val. darbo dienomis;

 

-    Lukiškių filialą, Jakšto g. 2, 700 -1900 vai. darbo dienomis;

-    Senamiesčio filialą, Pylimo g. 56, 700-1900 val. darbo dienomis.

7. Asmeniui išvardintose ambulatorinėse gydymo įstaigose, atvykusiam su Socialinės paramos centro nukreipimu, suteikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos, atliekami būtini medicininiai tyrimai, taip pat šios nemedicininės paslaugos:

išrašas iš asmens sveikatos istorijos pačiam pacientui prašant;

-pažyma apie sveikatos būklę pačiam pacientui prašant.


8.          Jei asmeniui reikalingos slaugos ligoninės paslaugos, ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros specialistas išduoda nukreipimą į VšĮ Vilkpėdės ligoninę ar VšĮ Vilniaus
universitetinę slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninę.

9.          Už ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  atliktus būtinus
medicininius tyrimus ir už suteiktas nemedicinines paslaugas,  Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentas apmoka pagal VšĮ Centro
poliklinikos pateiktą išklotinę (priedas Nr.2)  bei   Socialinės paramos skyriui pateiktą PVM
sąskaitą-faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo datos.

10.  Centro socialinis darbuotojas, atsakingas už asmenų, neapdraustų privalomuoju
sveikatos draudimu nukreipimą į ambulatorines gydymo įstaigas, pateiktas sąskaitas faktūras
sutikrina ir tvirtina parašu.

11.    Asmenims,   neapdraustiems   privalomuoju   sveikatos   draudimu   paslaugos
teikiamos ir apmokama už šias paslaugas vadovaujantis sutartimi tarp VšĮ Centro poliklinikos
ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento
iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Į pradžią