Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-171 2011-08-31
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1-171

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n  d ž i a:

1. Patvirtinti Mokesčių lengvatų teikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 01A-41-89 „Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“.

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. rugpjūčio 31 d.

sprendimu Nr. 1-171

 

MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies     18 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba priima sprendimus teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas Savivaldybės biudžeto sąskaita. Mokesčių lengvatų teikimo taisyklės (toliau − Taisyklės) nustato žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto, paveldimo turto mokesčių sumažinimo / atleidimo ir paveldimo turto mokesčio mokėjimo atidėjimo  tvarką.

2. Taisyklės  parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymu  ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio
už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“.

3. Savivaldybės taryba gali teikti šių mokesčių lengvatas:

3.1. žemės;

3.2. valstybinės žemės nuomos;

3.3. nekilnojamojo turto;

3.4. paveldimo turto.

 

II. MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMAS

 

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys prašymus suteikti mokesčių lengvatas už einamąjį mokestinį laikotarpį teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam struktūriniam padaliniui (toliau – struktūrinis padalinys). Prašymai priimami Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus 16 arba 17 darbo vietoje, el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba prašymą atsiuntus paprastu/registruotu paštu.

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

 

5. Fiziniai asmenys prie motyvuoto prašymo suteikti mokesčio lengvatą prideda:

5.1. žemės / nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų kopijas, Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus pažymą apie paveldimo turto apmokestinamąją vertę, jei kreipiamasi dėl paveldimo turto mokesčio;

5.2. pažymas apie fizinio asmens ir jo šeimos narių gaunamas pajamas (įskaitant socialines išmokas);

5.3. pažymas iš Vilniaus teritorinės darbo biržos apie fizinio asmens ir jo šeimos narių registravimąsi darbo biržoje ir nedarbo draudimo išmokų gavimą;

5.4. dokumentus, nurodančius atitikimą vienam iš Taisyklių 7.1-7.3 punktuose išvardintų kriterijų.

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

 

6. Juridiniai asmenys prie motyvuoto prašymo suteikti mokesčio lengvatą prideda:

6.1. žemės / nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų kopijas;

6.2. pažymą apie atsiskaitymą su Valstybės ir savivaldybių biudžetais bei fondais;

6.3. pažymas  apie vidutinį darbuotojų mėnesio atlyginimą;

6.4. pažymą  apie juridinio asmens buveinės Vilniaus mieste įregistravimą;

            6.5. pažymas apie darbuotojų deklaruojamą gyvenamąją vietą.

6.6. kitus dokumentus, patvirtinančius atitikimą Taisyklių 8 punkte nurodytiems kriterijams.

7. Mokesčių lengvatų teikimo fiziniams asmenims klausimas teikiamas Savivaldybės tarybos komitetams svarstyti tik esant šioms sąlygoms: mokesčio suma yra 90 (devyniasdešimt) Eur ir didesnė, fizinio asmens kiekvieno šeimos nario mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius) yra mažesnės už dvigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokesčio mokėtojas ne trumpiau kaip vienus metus yra deklaravęs gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje, mokesčio mokėtojui ir jo šeimai priklauso ne daugiau negu vienas nekilnojamojo turto vienetas, kuris yra vienintelė mokesčio mokėtojo ir jo šeimos narių gyvenamoji vieta, ir bent vienam iš šių kriterijų:

7.1. mokesčio mokėtojo šeimoje vienus metus ir ilgiau (skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos) yra bedarbių asmenų;

7.2. mokesčio mokėtojo šeimoje yra asmenų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;

7.3. mokesčio mokėtojas yra nepilnametis ir jo šeimoje nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai iki 24 metų amžiaus).

2014 m. rugsėjo 10 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1973 redakcija

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

 

8. Mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims klausimas teikiamas Ekonomikos ir finansų komitetui svarstyti, jeigu juridinis asmuo atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

8.1. Savivaldybė dalyvauja juridinio asmens inicijuojamuose investiciniuose projektuose;

8.2. Savivaldybė turi turtinių ar finansinių įsipareigojimų juridiniam asmeniui;

8.3. Objektai priklauso socialinę, visuomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą vykdančioms nepelno organizacijoms arba kitų juridinių asmenų objektai yra unikalūs ir/ar reikšmingi socialine, visuomenine, kultūrine ir sportine veikla;

8.4. juridinis asmuo pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su Savivaldybe, kurioje įsipareigojo ne mažesnes negu mokesčio dydis lėšas panaudoti investicijoms arba nemokamoms paslaugoms teikti. Bendradarbiavimo sutartyje turi būti numatytas planuojamų investicijų įgyvendinimo laikotarpis, sutarties įsipareigojimų įvykdymo ataskaitos pateikimo terminas, sutarties kontrolę vykdantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Kartu su bendradarbiavimo sutartimi juridinis asmuo privalo pateikti sutarties įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančią banko garantiją, kurios suma lygi mokesčio sumai.

2014 m. liepos 9 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1912 redakcija

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

 

9. Fiziniams ir juridiniams asmenims pateikus prašymą suteikti mokesčio lengvatą ir visus Taisyklių 5 ar 6 punkte nurodytus dokumentus, struktūrinis padalinys patikrina, ar prašymai atitinka Taisyklėse nustatytus kriterijus.

10. Jeigu prašymas neatitinka Taisyklių 7 ar 8 punkte nustatytų kriterijų arba nepateikti visi 5 ar 6 punkte nurodyti dokumentai, struktūrinis padalinys per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apie tai raštu praneša pareiškėjui. Pareiškėjui pateikus papildomus dokumentus, klausimas dėl lengvatų teikimo svarstomas iš naujo.

11. Struktūrinis padalinys, išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad mokesčio mokėtojas atitinka šių Taisyklių 7 ar 8 punkte nustatytus kriterijus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokesčio lengvatos suteikimo. 

12. Savivaldybės tarybos sprendimo projektai dėl mokesčių lengvatų suteikimo fiziniams asmenims teikiami svarstyti Socialinių reikalų komitetui, o jam pritarus – Ekonomikos ir finansų komitetui. Savivaldybės tarybos sprendimo projektai dėl mokesčių lengvatų suteikimo juridiniams asmenims teikiami svarstyti Ekonomikos ir finansų komitetui.

13. Jeigu Savivaldybės tarybos komitetai nepritaria Tarybos sprendimo projektui, struktūrinis padalinys praneša  pareiškėjui apie komitetų priimtus sprendimus.

14. Jeigu Savivaldybės tarybos komitetai pritaria Tarybos sprendimo projektui, toliau jis yra teikiamas svarstyti Savivaldybės tarybai.

15. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl mokesčio lengvatos suteikimo/nesuteikimo struktūrinis padalinys raštu apie tai praneša pareiškėjui.

16. Struktūrinis padalinys raštu apie suteiktą lengvatą informuoja Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

 

 III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai už šių Taisyklių nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Taisykles įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Už tinkamą šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo departamento direktorius. Taisyklių įgyvendinimo kontrolę vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus audito skyrius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

20. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ir pripažįstamos netekusios galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

2017 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1161 redakcija

______________

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1912 - 2014-07-09
DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-171 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1973 - 2014-09-10
DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-171 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-1161 - 2017-09-25
DĖL TARYBOS 2011-08-31 SPRENDIMO NR. 1-171 „DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią