Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 40-668 2011-10-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIAUS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. spalio  11 d.

įsakymu Nr. 40-668

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SKYRIAUS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos (toliau – Administracija) Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus  nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Administracijos Miesto plėtros departamento (toliau – Departamentas) Kultūros paveldo apsaugos skyriaus (toliau __ Skyrius) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, valdymą, darbo organizavimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą bei reikalų ir turto perdavimą.

2. Skyrius yra Departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės vyriausiajam architektui (Departamento direktoriui) (toliau – Departamento direktorius) ir atskaitingas Administracijos direktoriui.

3. Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo, Statybos ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ir Aplinkos ministrų bei Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento bei šiais nuostatais.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo ir negali būti įmonių, įstaigų, organizacijų ir fondų steigėjas. Skyriaus buhalterinę apskaitą tvarko Finansų departamento Apskaitos skyriaus Vidaus apskaitos poskyris.

5. Skyrius turi apvalų antspaudą su užrašu „Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyrius“.

6. Skyriaus vidaus struktūra formuojama vadovaujantis Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybių sąrašu.

7. Skyriaus adresas __ Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Skyriaus uždaviniai:

8.1. formuoti Savivaldybės politiką kultūros paveldo apsaugos srityje;

8.2. rengti Savivaldybės kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo ir lavinimo bei kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;

8.3. inicijuoti kultūros paveldo objektų ir vietovių skelbimą saugomais;

8.4. užtikrinti kultūros paveldo saugojimo, tvarkybos, naudojimo ir nustatytų paveldosaugos reikalavimų laikymąsi;

8.5. bendradarbiauti su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais, organizuoti tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su kultūros paveldo apsauga;

8.6. teikti kitiems Savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą kultūros paveldo apsaugos klausimais.

9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

9.1. metodiškai vadovauja Savivaldybės kultūros paveldo apsaugai;

9.2. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo Vilniaus mieste inventorizavimą, jo atskleidimą, teikia išvadas dėl pastatų kultūrinės vertės, jų įtraukimo į Kultūros vertybių registrą ar skelbimo saugomais;

9.3. dalyvauja organizuojant kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

9.4. organizuoja Savivaldybės rengiamų kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja svarstant kitų planavimo subjektų parengtus kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentus;

9.5. rengia planavimo sąlygas kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentams rengti;

9.6. dalyvauja rengiant kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų raidos analizę, prognozę, strateginius planus ir programas;

9.7. rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo, apsaugos, tvarkybos, propagavimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;

9.8. sudaro ir išduoda savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;

9.9. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui, praneša visiems asmenims, kurių daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus tokių objektų teritorijos ribose yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre;

9.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra savivaldybės saugomi kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;

9.11. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;

9.12. informuoja Kultūros paveldo departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;

9.13. organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbą;

9.14. sudaro su valdytojais savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos sutartis;

9.15. pritaria (pasirašo) kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių ir apsaugos zonų teritorijų planavimo dokumentams;

9.16. įvertina ir pritaria kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose projektavimo ir planavimo sąlygų sąvadams;

9.17. peržiūri Departamento išduodamas sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

9.18. tikrina ir nustato kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose tvarkybos darbų projektų atitikimą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei projektavimo sąlygų sąvado paveldosauginiams reikalavimams;

9.19. dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos darbe, teikia Administracijos direktoriui pasirašyti statybos leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius Vilniaus senamiesčio __ kultūros paminklo U1P teritorijoje;

9.20. peržiūri žemės sklypų ribas, nustato jiems paveldosauginius apribojimus;

9.21. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, priežiūrą ir tvarkybą, kaupia apie juos informaciją, o, esant reikalui, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;

9.22. Kultūros ministro nustatyta tvarka prieš sandorius tikrina kultūros paveldo objektų būklę ir išduoda valdytojams patikrinimo aktus;

9.23. administruoja Savivaldybės tarybos paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų tvarkybą, dalyvauja vykdant kitų kultūros paveldo objektų tvarkybos, priežiūros ir naudojimo kontrolę;

9.24. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims istorinę, tyrimų, projektinę medžiagą apie kultūros paveldo statinius, objektus ir vietoves, taip pat  siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos klausimais;

9.25. vykdo kultūros paveldo statinių, objektų, statinių kultūros paveldo objektų teritorijose, vietovėse ir apsaugos zonose atminimo-įamžinimo lentų, mažųjų architektūros formų, laikinų vasaros lauko kavinių, nesudėtingų statinių projektų peržiūrą ir jų atitikimą paveldosauginiams reikalavimams;

9.26. atstovauja Departamentui ir Savivaldybės Administracijai Skyriaus vykdomos veiklos klausimais;

9.27. rengia kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių, Departamento direktoriaus įsakymų) projektus;

9.28. tarpininkauja tarp kultūros paveldo valdytojų ir Kultūros paveldo departamento: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;

9.29. teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo tvarkybą, parengti projektiniai pasiūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;

9.30. teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, nagrinėja jų skundus ir prašymus;

9.31. tikrina, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai, teikia Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;

9.32. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais, organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje;

9.33. tvarko skyriaus vykdomos veiklos klausimais kaupiamą archyvą;

9.34. atlieka kitas funkcijas pagal atskirus Savivaldybės tarybos sprendimus ir Administracijos direktoriaus įsakymus.

9.35. rengia Skyriaus viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

10. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas,  turi šias teises:

10.1. gauti iš Administracijos struktūrinių padalinių, įmonių, įstaigų ir organizacijų reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus pavestiems uždaviniams spręsti;

10.2. gauti iš kitų Administracijos struktūrinių padalinių išvadas dėl rengiamų sprendimų, potvarkių ir kitų dokumentų projektų, pasitelkti jų atstovus bei specialistus šiems projektams rengti;

10.3. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kultūros paveldo statinių valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo statinius ir  objektus, apžiūrėti fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;

10.4. teikti Savivaldybės tarybai, Merui, Administracijos direktoriui, Departamento direktoriui, jų sudarytoms komisijoms siūlymus ir rekomendacijas Skyriaus kompetencijos klausimais;

10.5. derinti Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų, Mero potvarkių projektus Skyriaus vykdomos veiklos klausimais;

10.6. siūlyti kultūros paveldo objektus įrašyti į Kultūros vertybių registrą ir skelbti savivaldybės saugomais;

10.7. atstovauti Savivaldybės Administraciją ir Departamentą savo kompetencijos klausimais.

11. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

 

IV. SKYRIAUS SANDARA IR VALDYMAS

 

12. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

13. Nesant Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus įsakymu jį pavaduoja vienas iš Skyriaus vyriausiųjų specialistų.

14. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Administracijos direktorius. Skyriaus darbuotojų kompetencija ir atskaitingumas nustatyti jų pareigybių aprašymuose, kuriuos tvirtina Administracijos direktorius. 

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

15. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis strateginiais planais, metų darbo planais, Savivaldybės administracijos, Departamento direktoriaus pavedimais ir rezoliucijomis.

16. Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo žodiniai bei rašytiniai pavedimai (rezoliucijos) vykdomi bei už įvykdymą atsiskaitoma vadovaujantis pavaldumo ir atskaitomybės principais.

17. Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus bei Skyriaus vedėjo įsakymų projektus rengia Skyriaus specialistai pagal savo kompetenciją. Rengėjai privalo derinti dokumentų projektus vadovaudamiesi Administracijos nuostatų reikalavimais.

18. Gyventojų, įstaigų ir organizacijų pasiūlymai, prašymai bei skundai nagrinėjami ir interesantai priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir Administracijos nuostatais.

19. Prireikus rengiami Skyriaus darbuotojų pasitarimai vedėjo nurodytu laiku.

 

VI. SKYRIAUS LIKVIDAVIMAS IR PERTVARKYMAS

 

20. Skyrius likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu, o pertvarkomas Administracijos direktoriaus įsakymu.

21. Likviduojant Skyrių, jo turtas perduodamas Savivaldybės administracijai, o pertvarkant __ Savivaldybės administracijos padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas. Perduodant turtą Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija, kuri surašo turto perdavimo ir priėmimo aktą dviem egzemplioriais. Akte pateikiamas detalus turto aprašas, nurodant materialiojo turto pradinę ir likutinę vertes bei jo susidėvėjimą.

22. Administracijos direktoriui priėmus įsakymą dėl skyriaus vedėjo atleidimo iš pareigų, buvęs skyriaus vedėjas Administracijos direktoriaus įsakyme nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam vedėjui ar kitam Administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. 

23. Perduodant reikalus dviem egzemplioriais surašomas reikalų perdavimo ir priėmimo aktas. Akte turi būti pateikti svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę skyriaus būklę, sandarą,  etatus, darbuotojų sudėtį, turto aprašus, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo įsakymų, Skyriaus vykdomos veiklos klausimais sudarytų sutarčių vykdymą.

24. Turto ir reikalų perdavimo ir priėmimo aktus pasirašo turtą ar reikalus perduodantys ir juos, o tvirtina Administracijos direktorius. Vienas akto egzempliorius atiduodamas Administracijos direktoriui, kitas – turtą ar reikalą perimančiam asmeniui. Buvęs vedėjas turi teisę gauti akto kopiją. Jei perduodantis ar priimantis asmuo nesutinka su kuriais nors akto skyriaus (punktais), tai nurodo raštu pasirašydamas aktą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Su šiais nuostatais visi Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, supažindinami pasirašytinai ir privalo jų laikytis.

26. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Administracijos direktoriaus įsakymu.

______________

 

Į pradžią