Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 1-319 2011-11-23
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PREKYBOS TURGAVIETĖSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2011 m. lapkričio 23 d.

sprendimu Nr. 1-319

 

 

prekybos TURGAVIETĖSE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos turgavietėse taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001,
Nr. 51-1778;), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. 3D-355 „Dėl Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2442), Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170
„Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927; 2004, Nr. 76-2630).

2. Taisyklės reglamentuoja prekybos ir paslaugų teikimo tvarką Vilniaus miesto savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse (toliau – turgavietė). Taisyklių tikslas – nustatyti prekybos ir paslaugų teikimo, mokesčių pagal nustatytus turgavietės įkainius surinkimo tvarką turgavietėje, siekti užtikrinti turgavietėje tvarką, švarą, saugumą, parduodamų prekių saugą ir kokybę, sudaryti sąlygas maisto produktams, savo ūkyje užaugintiems žemės ūkio produktams ir iš jų pagamintiems maisto produktams bei ne maisto prekėms parduoti galutiniam vartotojui.

3. Turgavietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję mokestį pagal nustatytą turgavietės įkainį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia teisės aktai.

 

II. REIKALAVIMAI TURGAVIETEI

 

5. Turgavietė privalo turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu.

6. Prekybos vietos turgavietėje privalo būti pažymėtos pagal turgavietės administratoriaus parengtą turgavietės schemą. Turgavietės schemoje turi būti nurodyti prekybos vietų numeriai ir prekybos zonos. Turgavietėje leidžiama prekiauti tik įrengtose prekybos vietose ar kitose nustatytose vietose pagal atitinkamoms prekių grupėms skirtas zonas.

7. Mokesčiai pagal nustatytus turgavietės įkainius mokami už įrengtą prekybos vietą ar atitinkamą prekybos vietos plotą, prekystalio ilgį, kiosko, automobilio stovėjimo vietą, nurodytą turgavietės schemoje, ir (ar) už teikiamas paslaugas. Turgavietės įkainius nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Turgavietėje leidžiama prekiauti tik sumokėjus mokesčius pagal nustatytus turgavietės įkainius.

8. Vartotojui parduodamų prekių kainas nurodo pardavėjas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintų Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių nustatyta tvarka.

9. Turgavietė privalo atitikti higienos reikalavimus teritorijai, patalpoms, įrengimams, atliekų tvarkymui, vandens tiekimui, asmens higienai, maisto produktams ir kitoms prekėms, maisto produktų ir kitų prekių vyniojimui, pakavimui bei kitus reikalavimus, nustatytus teisės aktuose.

10. Turgavietės patalpų, įrangos (inventoriaus) dezinfekcijai turi būti naudojamos tik Lietuvos Respublikoje registruotos ir leidžiamos naudoti maisto įmonėse dezinfekcinės medžiagos.

11. Draudžiama eksploatuoti turgavietėje įrengtą prekybos vietą, kai joje įvyksta vandentiekio, kanalizacijos, elektros tinklų avarija, neveikia šaldymo įrengimai, atliekamas pagrindinių patalpų remontas, valymas.

13. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami maisto produktų ir kitų prekių masei, tūriui, ilgiui nustatyti, turi būti su galiojančiu metrologinės patikros žymeniu ir tikti pagal matavimo ribas ir tikslumą. Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.

12. Turgavietėje galima prekiauti tik tokiomis prekių grupėmis, kurių prekybai paskirtos zonos ir sudarytos sąlygos prekėms laikyti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus tik tinkamomis sąlygomis.

14. Greitai gendančios prekės turi būti laikomos tik šaldymo įrenginiuose, kurių temperatūra turi atitikti greitai gendančių prekių laikymo sąlygų reikalavimus, ir tik iš jų prekiaujama.

15. Turgavietėje draudžiama prekiauti prekėmis, kurių mažmeninė prekyba yra uždrausta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

16. Žemės ūkio produktų ir (arba) maisto produktų grupės ir (arba) ne maisto prekės turi būti veiksmingai atskirtos teisės aktų nustatyta tvarka.

17. Licencijuojama veikla turgavietėse gali verstis tik asmenys, įsigiję licencijas šiai veiklai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

18. Turgavietės administratorius privalo:

18.1. parengti:

18.1.1. turgavietės vidaus darbo tvarkos taisykles, suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamentu, Saugaus miesto departamentu bei seniūnijos, kurioje yra turgavietė, seniūnu, ir jas patvirtinti. Taisyklėse turi būti nurodyta prekybos vietų užpildymo tvarka, kiti šiose Taisyklėse nurodyti reikalavimai;

18.1.2. patvirtinti turgavietės schemą su sunumeruotomis prekybos vietomis, kurioje turi būti:

18.1.2.1. pažymėtos prekybos zonos (kokiomis prekėmis kokioje zonoje galima prekiauti);

18.1.2.2. nurodyta turgavietės administratoriaus vieta, paslaugų tarnyba, sanitariniai mazgai;

18.1.2.3. per 5 darbo dienas patvirtintą šių Taisyklių 18.1.2 punkte nurodytą schemą pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

18.2. rinkti mokesčius pagal nustatytus turgavietės įkainius, juos apskaityti, atlikti griežtą pajamų surinkimo kontrolę užtikrinant, kad pardavėjai turi sumokėti mokesčius pagal nustatytus turgavietės įkainius iki turgavietės vidaus darbo tvarkos taisyklėse nustatyto laiko, užtikrinti, kad pardavėjai laikytųsi šių Taisyklių reikalavimų;

18.3. sudaryti prekybos vietos nuomos sutartis su pardavėjais, kurie užsiima tas pačias prekybos vietas ne trumpiau kaip vieną mėnesį, mokesčius pagal nustatytus turgavietės įkainius sumokant kartą per mėnesį;

18.4. sudarant prekybos vietos nuomos sutartis reikalauti pateikti įmonės registracijos pažymėjimą, individualios veiklos vykdymo pažymą arba atitinkamos veiklos verslo liudijimą. Jei prekiaujama savo ūkyje užaugintais žemės ūkio ir iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba dokumentą, patvirtinantį žemės valdymą ar naudojimą, ir galiojantį techninės apžiūros taloną (kai apžiūros talonas yra privalomas), jei prekiaujama iš transporto priemonės;

18.5. užtikrinti prekybos vietos nuomos sutarčių sąlygų kontrolę, tikrinti kioskų ir kitų nuomojamų patalpų naudojimą pagal paskirtį;

18.6. užtikrinti, kad prireikus asmenims, savo ūkyje užauginusiems žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminusiems maisto produktus, būtų suteikta ne mažiau kaip 25 proc. visų prekybos vietų, kuriose prekiaujama žemės ūkio ir maisto produktais;

18.7. užtikrinti, kad turgavietės darbo laiku nuolat būtų palaikoma tvarka ir švara turgavietės teritorijoje, kad būtų pastatytos šiukšlių dėžės (1 šiukšlių dėžė 10 prekybos vietų), prireikus atlikti remonto darbai ir kitos ūkio funkcijos, teikti svėrimo prietaisų, drabužių, šaldymo įrangos nuomos, prekių saugojimo ir kitas paslaugas, turėti  pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlę ir kontrolines svarstykles;

18.8. sudaryti sutartį su atliekas tvarkančiu operatoriumi, atliekų konteinerius išdėstyti taip, kad jais galėtų naudotis visi turgavietės pardavėjai.

19. Turgavietėje turi būti iškabinta informacija apie turgavietę, jos priklausomybė, schema, darbo laikas, nustatyti įkainiai už prekybos vietas ir (ar) paslaugų teikimą, mokėjimo tvarka, turgavietės vidaus darbo tvarkos taisyklės ir šios Taisyklės. Prie kiekvienų turgavietės vartų turi būti iškabinta informacija apie turgavietės priklausomybę ir darbo laiką.

 

III. REIKALAVIMAI PREKYBAI

 

20. Pardavėjai privalo:

20.1. vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose mažmeninės prekybos taisyklėse nustatytas pardavėjų pareigas, laikytis reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais, turgavietės administratoriaus nustatytomis turgavietės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei šiomis Taisyklėmis;

20.2. laikyti matomoje vietoje leidimą prekiauti ir dokumentą, įrodantį, kad sumokėti mokesčiai pagal nustatytus turgavietės įkainius. Dokumente, įrodančiame, kad mokestis pagal nustatytą turgavietės įkainį sumokėtas, turi būti nurodytas galiojimo laikas ir prekybos vietos numeris pagal turgavietės schemą;

20.3. pateikti tikrinantiems pareigūnams dokumentus, susijusius su prekyba turgavietėje;

20.4. užtikrinti tvarkingą ir švarią prekybos vietą.

21. Pardavėjai turi teisę:

21.1. gauti prekybos vietą, leidimą prekiauti ir dokumentą, įrodantį, kad sumokėti mokesčiai pagal nustatytus turgavietės įkainius;

21.2. naudotis visomis turgavietėje teikiamomis paslaugomis.

22. Pirkėjų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklės.

23. Į turgavietę prekės turi būti pristatomos tik su dokumentais (važtaraščiais, sąskaitomis faktūromis, atitikties deklaracijomis ir kt.). Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama savo ūkyje užauginta ir (ar) pagaminta produkcija. Savo ūkyje užauginta ir (ar) pagaminta produkcija į turgavietę pristatoma su laisvos formos krovinio važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Prekyviečių, prekiaujančių žemės ūkio ir maisto produktais, darbo taisyklėse nustatyti privalomi rekvizitai.

24. Turgavietėje parduodami maisto produktai ir kitos prekės turi būti atgabenti tokiomis transporto priemonėmis, kurios užtikrina tinkamą temperatūros režimą ir atitinka higienos reikalavimus.

25. Maisto produktai, skirti vartoti be šiluminio apdorojimo ar plovimo, turi būti parduodami supakuoti. Nepakuotam maistui turi būti skirti pakavimo maišeliai ir įrankiai.

26. Sveriamiems produktams pakuoti naudojamos pakavimo medžiagos masė į prekės masę neįskaitoma, šios pakavimo medžiagos vertė į prekės kainą neįskaičiuojama.

27. Nepakuoti maisto produktai, skirti vartoti be plovimo ar šiluminio apdorojimo, gali būti liečiami tik tam skirtais įrankiais arba mūvint apsauginėmis pirštinėmis.

28. Asmenys, norintys prekiauti savo ūkyje užaugintais žemės ūkio produktais ar iš jų pagamintais maisto produktais, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir asmens medicininę knygelę.

IV. ATSAKOMYBĖ

 

29. Už turgavietėje parduodamų prekių saugą, kokybę ir ženklinimą atsako atsakingas turgavietės asmuo ir turgavietės pardavėjas.

30. Už turgavietėje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų saugos kontrolę yra atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

31. Turgavietę eksploatuojantis asmuo privalo sudaryti sąlygas kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams atlikti patikrinimus teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Turgavietę eksploatuojantis asmuo ar pardavėjas, supažindintas su kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę atliekančias institucijas ir įstaigas.

33. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Už šių Taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

______________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią