Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-370 2011-12-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2011-07-13 SPRENDIMO NR. 1-127 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI  NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. 1-370

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu
Nr. 1-127 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti nuostatų 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

            „8. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ 2011 metais kas mėnesį skiriama 20 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“ kas mėnesį skiriama
50 proc. surinktos vietinės rinkliavos sumos šių nuostatų 6 punkte numatytoms funkcijoms vykdyti.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

3. Pavesti Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas
šis sprendimas.

 

Meras

Artūras Zuokas

______________

 

 

 

Į pradžią