Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-586 2012-05-15
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR AUTOMATINĖS DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMOS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAUS PARINKIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ IR LEIDIMŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR AUTOMATINĖS DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMOS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAUS PARINKIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ IR LEIDIMŲ FORMŲ TVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 15 d. Nr. 1-586

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-384 „Dėl Tarybos 2010-07-14 sprendimo Nr. 1-1648 „Dėl pritarimo ne konkurso būdu išduoti UAB „Clear Channel Lietuva“, UAB „Baltijos vaizdinė reklama“, UAB „JCDecaux Lietuva“ leidimus įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą“ panaikinimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimą Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatus;

1.2. Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų operatoriaus parinkimo konkurso nuostatus;

1.3. leidimo įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste formą;

1.4. leidimo įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminius skydus) ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų formą.

2. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui patvirtinti šio sprendimo 1.1 punkte nurodytų nuostatų 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 prieduose paminėtus reikalavimus, vietų sąrašus ir schemas ir 1.2 punkte nurodytų nuostatų 1 priede numatytus vietų sąrašus.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 15 d.

sprendimu Nr. 1-586                       

 

REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (TRANSPORTO LAUKIMO PAVILJONŲ, KOLONŲ, MIESTO INFORMACINIŲ VITRINŲ, VIEŠŲJŲ AUTOMATINIŲ TUALETŲ, REKLAMINIŲ SKYDŲ) IR AUTOMATINĖS DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMOS VILNIAUS MIESTE ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAUS PARINKIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1 Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso (toliau – konkursas) nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

2. Konkurso organizatorė yra Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

3. Konkursą vykdo Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija), sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Konkursas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Konkursas yra atviras.

5. Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) (toliau – RIS) ir automatinę dviračių nuomos sistemą (toliau – ADNS) suteikimas, sukuriant galimybes miestiečiams ir miesto svečiams naudotis patogia Vilniaus miesto infrastruktūra. Konkurso laimėtojui suteikiama teisė rinkti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi viešaisiais automatiniais tualetais, integruotais į transporto laukimo paviljonus ir mokestį už dviračių nuomą.

6. Konkurso laimėtojas atleidžiamas nuo visų vietinių rinkliavų ir bet kokių mokesčių, susijusių su RIS ir ADNS naudojimu, išskyrus konkurse pasiūlytą mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama) dydį.

 

II. KONKURSO OBJEKTAS

 

7. Konkurso objektas – RIS (nuo 500 iki 700 transporto laukimo paviljonų, nuo 150 iki 200 kolonų, nuo 200 iki 250 miesto informacinių vitrinų, nuo 4 iki 14 viešųjų automatinių tualetų, nuo 50 iki 87 reklaminių skydų) ir ADNS (nuo 25 iki 36 dviračių nuomos punktų su 300 dviračių) įrengimas ir eksploatavimas Vilniaus mieste.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

8. Reikalavimai RIS ir ADNS, jų įrengimo (veikimo) vietų sąrašai ir schemos pateikiamos nuostatų prieduose Nr.: 1-6.

9. Konkurso objektas į dalis neskaidomas.

10. Konkurso laimėtojas bus atsakingas už RIS ir ADNS įrengimą ir eksploatavimą (veikimą ir administravimą) pagal reikalavimuose (1–6 priedai) nustatytus kriterijus penkiolika metų nuo atitinkamo leidimo išdavimo dienos, išskyrus reklaminius skydus. Teisė įrengti ir eksploatuoti reklaminius skydus konkurso laimėtojui bus suteikiama penkeriems arba dešimčiai metų nuo atitinkamo leidimo išdavimo dienos. Reklaminių skydų eksploatavimo terminas nurodomas 5 priede.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

11. RIS ir ADNS įrengiami ir eksploatuojami konkurso laimėtojo lėšomis. Konkurso laimėtojas prisiima visas RIS ir ADNS įrengimo ir eksploatavimo (veikimo ir administravimo) sąnaudas.

12. Konkurso laimėtojas, įrengęs RIS ir ADNS, turi teisę RIS ir ADNS eksploatavimo laikotarpiu ant transporto laukimo paviljonuose, kolonose, miesto informacinėse vitrinose, viešuosiuose automatiniuose tualetuose, reklaminiuose skyduose, dviračių terminaluose ir pačių dviračių įrengti ir eksploatuoti reklaminius plotus, gauti iš to pajamas;

13. Reikalavimuose (priedai Nr.: 1-6) nurodyti įrenginiai yra nesudėtingi statiniai, kurie turi būti įrengiami įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tokių statinių projektavimą ir statybą, nustatyta tvarka. RIS ir ADNS įrengimo projektai turi būti suderinti su atitinkamomis institucijomis, gauti tokių statinių įrengimui privalomi leidimai.

14. Konkurso laimėtojas įgyja teisę įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS, gavęs atitinkamus leidimus įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS. Įrengti RIS ir ADNS yra konkurso laimėtojo nuosavybė. RIS ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypai įrengimo vietoms neformuojami.

15. RIS ir ADNS turi būti įrengti vadovaujantis konkurso nuostatuose ir leidime įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS (toliau – leidimas) nustatytomis sąlygomis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos santykius, reklamos perdavimo priemonių įrengimą bei reklamos skleidimą reglamentuojančiais teisės aktais.

16. Konkurso laimėtojas atleidžiamas nuo visų vietinių rinkliavų ir bet kokių mokesčių, susijusių su RIS ir ADNS įrengimu ir eksploatavimu, mokėjimo, išskyrus konkurso metu pasiūlytą paramos dydį. Konkurso laimėtojui suteikiama teisė rinkti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi viešaisiais automatiniais tualetais, integruotais į transporto laukimo paviljonus, ir mokestį už dviračių nuomą.

17. Konkurso laimėtojas pasiūlytą paramos dydį pirmą kartą sumoka per vieną mėnesį nuo leidimo išdavimo dienos. Kiti metiniai paramos mokėjimai vykdomi iki kovo 1 d. kiekvienais leidimo galiojimo metais.

18. Konkurso laimėtojas turi teisę įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS penkiolika metų nuo atitinkamo leidimo išdavimo dienos, išskyrus reklaminius skydus. Teisė įrengti ir eksploatuoti reklaminius skydus suteikiama penkeriems arba dešimčiai metų nuo atitinkamo leidimo išdavimo dienos. Reklaminių skydų eksploatavimo terminas nurodomas 5 priede.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

19. Konkurso laimėtojas, tvarkingai vykdęs leidime nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl vienkartinio leidimo galiojimo termino pratęsimo penkeriems metams tomis pačiomis sąlygomis, išskyrus reklaminius skydus. Prašymas dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo pateikiamas raštu Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip trys mėnesiai iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo terminas pratęsiamas tomis pačiomis sąlygomis vieną kartą 5 metų laikotarpiui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

20. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, konkurso laimėtojas per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos privalo savo lėšomis išardyti, išvežti RIS ir ADNS, sutvarkyti jų įrengimo vietas ir perduoti jas Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą. Jei konkurso laimėtojas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža RIS ir ADNS, Savivaldybė turi teisę juos realizuoti ir (ar) kitaip panaudoti savo nuožiūra.

21. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, konkursas gali būti skelbiamas iš naujo.

22. Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, kad vieta, kur įrengta RIS ar ADNS, yra reikalinga visuomenės poreikiams, RIS ir ADNS įrenginiai toje vietoje išardomi (pašalinami), nesuteikiant kitos vietos.

 

III. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS IR  KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI. KONKURSO DALYVIŲ KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS.

 

23. Konkurso dalyvio (toliau – dalyvis) kvalifikacijos reikalavimai bei privalomi pateikti dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus:

 

Eil. nr.

Kvalifikacijos reikalavimai dalyviui

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti dalyviai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus

23.1.

Dalyvis turi turėti teisę verstis veikla, susijusia su reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) (toliau – RIS) ir automatinės dviračių nuomos sistemos (toliau – ADNS) įrengimu ir eksploatavimu.

Kompetentingos institucijos pažyma, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje dalyvis registruotas, liudijanti dalyvio teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas dalyvis pateikia valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinio asmens (įmonės) registravimo pažymėjimo kopiją ir įstatus.

23.2.

Dalyvis (juridinio asmens vadovas), turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti konkurso dalyvio apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl dalyvio (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių dalyvių nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Išrašas iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas.

 

Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

23.3.

Dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankrotas nėra vykdomas ne teismo tvarka, neinicijuota priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūra arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas dalyvis, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma.

 

Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

2. Laisvos formos dalyvio deklaracija, kad dalyvis su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos.

 

 

23.4.

Dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra įregistruotas dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.

Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23.5.

Dalyvis turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas dalyvis, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.

 

Nurodytas dokumentas turi būti  išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

23.6.

Turi būti teigiama grynojo pelno (nuostolių) rodiklio per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jei dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) vidutinė reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį ir dalinamos iš 3 arba iš atitinkamo  metų skaičiaus jei dalyvis veiklą vykdė mažiau nei 3 metus.

Pastarųjų 3 finansinių metų arba laiko nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos.

23.7.

Dalyvio vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip 1 mln. Lt.

Pastarųjų 3 finansinių metų arba laiko nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos.

23.8.

Dalyvio (juridinio asmens arba juridinio asmens filialo) patirtis - per paskutinius 3 metus  arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 sutartį (projektą), kurios objektas susijęs su RIS ir ADNS įrengimu ir eksploatavimu, o sutarties (projekto) vertė buvo ne mažesnė kaip 1 mln. Lt (įskaitant PVM).

 

Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 3 metus), įvykdytų panašių sutarčių (projektų) aprašymas, įvykdytų panašių sutarčių (projektų) sąrašas, nurodant pavadinimą (objektą), pradžios/pabaigos datas, vertę bei užsakovus. Įrodymui apie sutarčių (projektų) įvykdymą dalyviai pateikia gavėjo pažymą arba priėmimo – perdavimo aktus.

Pastabos:

a) Savivaldybė pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus;

b) dalyvis gali pateikti prašomų dokumentų ir informacijos, kuriuos turi pateikti dalyviai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, tinkamai patvirtintas kopijas, tačiau Savivaldybė pasilieka teisę paprašyti originalų. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra” ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);

c) užsienio valstybių dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys (įrodantys, pagrindžiantys) dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti vertėjo parašu;

d) užsienio valstybių dalyvių kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699);

e) jeigu dalyvis negali pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti dalyvio priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, oficialia dalyvio deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai jo registruotos buveinės vietos šalyje.

24. Dalyvis turi atitikti visus 23 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

25. Dalyvis privalo pateikti visus 23 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinančius dokumentus ir informaciją.

26. Dalyvio kvalifikacijos vertinimo tvarka: bus atliekamas kiekvieno dalyvio kvalifikacijos tikrinimas, ar dalyvis atitinka šiuose nuostatuose nurodytus teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo reikalavimus.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

27. Konkursas yra atviras.

28. Konkurso komisija ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl konkurso nuostatų patvirtinimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir šalies dienraščiuose skelbia informaciją apie pradedamą vykdyti konkursą ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip septynių kalendorinių dienų pertrauka.

29. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamų dokumentų sąrašą nustato konkurso komisija.

30. Konkurso skelbime nurodoma:

30.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (RIS ir ADNS vietų sąrašai, pasiūlymų atrankos kriterijus, teisės įrengti RIS ir ADNS suteikimo trukmė ir kt. informacija);

30.2. paraiškų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų pateikimo terminas;

30.3. informacija apie galimybę susipažinti su konkurso nuostatais, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vietą, adresą, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir darbo laiką;

30.4. konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas (kabinetas, data ir tikslus laikas);

30.5. kita informacija ir sąlygos, kurias nusprendžia skelbti konkurso komisija.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

31. Konkurse gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus.

32. Dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

33. Dalyvis prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo rengimu ir įteikimu, Savivaldybė šių išlaidų ar jų dalies neatlygina. Savivaldybė neatsakys ir neprisiims šių išlaidų, nepriklausomai nuo to, kaip vyktų ir baigtųsi šis konkursas.

34. Dalyvis, teikdamas pasiūlymą, sutinka su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis šiuose nuostatuose (su priedais), įskaitant, bet neapsiribojant, leidime nustatytas sąlygas.

35. Dalyviai, įsigiję konkurso dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys jame dalyvauti, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia užklijuotus ir užantspauduotus vokus, ant voko užrašydami žodį „Konkursui“. Visi dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Dalyvis į pagrindinį voką turi įdėti užpildytą nustatytos formos paraišką (7 priedas) ir techninio pasiūlymo dokumentus bei atskirą užklijuotą voką su nustatytos formos konkursiniu pasiūlymu (8 priedas). Pagrindiniame voke turi būti susiūti, sunumeruoti ir užantspauduoti šie dokumentai:

35.1. užpildyta ir dalyvio pasirašyta nustatytos formos paraiška pagal nuostatų 7 priedą;

35.2. dalyvio atitikimą konkurso sąlygų 23 punkte nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinantys dokumentai;

35.3. dalyvio įmonės registravimo pažymėjimo kopija;

35.4. banko išduota konkurso pasiūlymo 100000 (vieno šimto tūkstančių) Lt vertės garantija (10 priedas), galiojanti iki kol konkurso laimėtojui bus išduotas leidimas, bet ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo konkurso pasiūlymo garantijos išdavimo dienos;

35.5. vizualinis projektas, kuriame turi būti pateikti brėžiniai arba nuotraukos su RIS ir ADNS išdėstymu;

35.6. dalyvio patirties įgyvendinant panašias veiklas aprašymas, nurodant: projektų (sutarčių) sąrašą su kiekvieno projekto (sutarties) trumpu aprašymu, projektų (sutarčių) užsakovus, ar projektai (sutartys) buvo tinkamai užbaigti, projektų (sutarčių) užbaigimo datą ir vietą, vykdytas užsakovo, valdytojo, vykdytojo ar kitas funkcijas;

35.7. reikalavimuose (priedai Nr.: 1-6) reikalaujamų sertifikatų ar kitų dokumentų tinkamai patvirtintos kopijos;

35.8. pasirašyta dalyvio sąžiningumo deklaracija (11 priedas);

35.9. atskiras užklijuotas ir užantspauduotas vokas su nustatytos formos konkursiniu pasiūlymu, kuris įdedamas į pagrindinį voką (8 priedas). Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas.

36. Neįvykdžius nors vieno iš 32-35 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikus klaidingą informaciją, dalyvių paraiškos su priedais atmetamos, o vokas su konkursiniu pasiūlymu neatplėšiamas.

37. Konkursui pateikti dokumentai (medžiaga) dalyviui negrąžinami. Visi dalyvio pateikti konkursui dokumentai turi būti pasirašyti konkurso dalyvio įgalioto asmens ir patvirtinti konkurso dalyvio antspaudu. Kartu su konkursui teikiamais dokumentais turi būti pateiktas ir juos pasirašiusio asmens įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

38. Konkursui pateikti dokumentai registruojami Savivaldybės kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, o ant pateikto voko užrašomas dalyvio registravimo numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

39. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali. Už konkurso organizavimą atsakingi asmenys, iki konkurso komisijos posėdžio pradžios neturi teisės supažindinti kitų asmenų su duomenimis apie įregistruotus konkurso dalyvius.

40. Konkurso komisijos sekretorius privalo saugoti konkursui pateiktus dokumentus konkurso organizavimo laikotarpiu ir penkerius metus jam pasibaigus.

 

VI. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS. KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

41. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose konkurso komisijos posėdžiuose.

42. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną, pirmame atvirame vokų atplėšimo posėdyje (apie kurio datą, laiką ir vietą buvo nurodoma konkurso skelbimo tekste), atplėšia pagrindinius vokus (išskyrus vokus su konkursiniais pasiūlymais), patikrina konkurso dalyvių dokumentus (užpildytas nustatytos formos paraiškas ir techninių pasiūlymų dokumentus).

43. Konkurso komisija, atplėšusi pagrindinius vokus ir patikrinusi visus juose esančius dokumentus, surašo dalyvių pateiktų dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Užpildytą inventorizavimo protokolą pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

          44. Konkurso komisija per 10 darbo dienų nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos privalo:

44.1. įvertinti ar dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka nuostatų 32-35 punktuose nustatytus reikalavimus, ar dalyviai atitinka nuostatų 23 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ar pateikti techniniai pasiūlymai atitinka nuostatų 35 punkte nustatytus reikalavimus;

44.2. paprašyti dalyvių patikslinti savo kvalifikaciją per konkurso komisijos nustatytą laiką;

44.3. parengti konkurso dokumentų atitikties nuostatams posėdžio protokolą. Protokole nurodomi visi dalyviai, ir atskirai tie, kurie neatitinka nuostatų 23 ar/ir 32-35 punktuose nustatytų reikalavimų. Konkurso komisijos dokumentų atitikties nuostatams posėdžio protokolą pasirašo visi konkurso komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai.

45. Apie pasiūlymų atitikimą/neatitikimą nuostatų 23 ar/ir 32-35 punktuose nustatytiems reikalavimams, konkurso komisija informuoja dalyvius per 3 darbo dienas nuo konkurso komisijos dokumentų atitikties nuostatams protokolo pasirašymo dienos. Dalyviai, nesutinkantys su konkurso komisijos priimtu sprendimu, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundus per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo registruotu laišku dienos. Dalyvių pateiktus skundus nagrinėja konkurso komisija ir savo išvadas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima galutinį sprendimą dėl skundų pagrįstumo.

46. Per 10 darbo dienų nuo konkurso komisijos dokumentų atitikties nuostatams protokolo pasirašymo dienos arba per 7 darbo dienas nuo skundų išnagrinėjimo dienos, jeigu jų gauta, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija), remdamasi nuostatų 47 punktu, atlieka dalyvių pasiūlymų pirmojo etapo vertinimą. Vertinami tik tie dalyvių pasiūlymai, kurie atitinka nuostatų 23, 32-35 punktuose nustatytus reikalavimus.

47. Dalyvių pasiūlymų vertinimas pirmajame etape:

47.1. pirmuoju etapu vertinama dalyvių pateikti pasiūlymai pagal šiuos vertinimo kriterijus:

 

Eil. nr.

Vertinimo kriterijus (rodiklio pavadinimas)

Maksimalus balų skaičius

1.

Vizualinis projektas

60

2.

Dalyvio patirtis įgyvendinant projektus

40

Iš viso:

100

 

47.2. vertinant vizualinį projektą bus atsižvelgiama į RIS ir ADNS derėjimą prie aplinkos (estetinis vaizdas, forma, medžiagos, spalvos);

47.3. vertinant dalyvio patirtį įgyvendinant projektus bus atsižvelgiama į įgyvendintų projektų skaičių, juose atliktas funkcijas, jų skaičių;

48. Kiekvieno pasiūlymo įvertinimo balą nustato Ekspertų komisija, vertindama juos nuo 1 iki 100 balų. Dalyvis, kurio pasiūlymo bendra pirmojo etapo vertinimo balų suma yra mažiau kaip 70 balų, nepatenka į antrąjį vertinimo etapą.

49. Apie pirmojo etapo vertinimo rezultatus dalyviai informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Ekspertų komisijos posėdžio dienos. Dalyviai, nesutinkantys su jų pasiūlymų vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie pirmojo etapo vertinimo rezultatus išsiuntimo registruotu laišku dienos. Dalyvių pateiktus skundus nagrinėja Ekspertų komisija ir savo išvadas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima galutinį sprendimą dėl skundų pagrįstumo.

50. Antrajame konkurso komisijos vokų atplėšimo posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo nuostatų 49 punkte nurodyto apskundimo termino pabaigos arba per 7 darbo dienas nuo skundų išnagrinėjimo dienos, jeigu jų gauta, atplėšiamas (-i) konkurso dalyvio (-ių) pateiktas (-i) vokas (-ai) su konkursiniu pasiūlymu, kuriame yra nurodytas siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams. Konkurso komisija, antrajame vokų plėšimo posėdyje, atlieka antrojo etapo vertinimą, kurio rezultatus įformina dalyvių pasiūlymų vertinimo protokolu. Antrojo etapo vertinimo kriterijus - siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams. Konkursą laimi tas konkurso dalyvis, kuris pasiūlė mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį. Antrojo konkurso etapo dalyvių pasiūlymai nurodomi konkurso komisijos posėdžio protokole eilės tvarka, pradedant nuo didžiausios pasiūlytos paramos sumos.

51. Apie antrojo etapo vertinimo rezultatus dalyviai, kurių pasiūlymai buvo vertinami antrame etape, informuojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo konkurso komisijos posėdžio dienos, nurodant konkurso vertinimo rezultatus ir konkurso laimėtoją. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su antrojo etapo vertinimo rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie antrojo etapo vertinimo rezultatus išsiuntimo registruotu laišku dienos.

52. Nelaimėjusių dalyvių skundus nagrinėja konkurso komisija. Konkurso komisija savo išvadas dėl gauto skundo kartu su siūlymu tvirtinti konkurso rezultatus teikia Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima galutinį sprendimą dėl skundo pagrįstumo ir konkurso rezultatų.

53. Konkurso rezultatus, jei nebuvo gauta skundų ar jie pripažinti nepagrįstais, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo konkurso komisijos posėdžio, kurio metu buvo patvirtinti pasiūlymų vertinimo rezultatai, dienos arba per 7 darbo dienas nuo skundų išnagrinėjimo dienos, jeigu jų gauta, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu. Patvirtinus konkurso rezultatus, konkurso komisija per 5 darbo dienas raštu informuoja dalyvius, kurių pasiūlymai buvo vertinami antrame etape, apie Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtintus konkurso rezultatus ir konkurso laimėtoją.

54. Konkurso laimėtoju gali tapti ir vienintelis konkurse dalyvaujantis dalyvis, jeigu jo pasiūlymas atitinka visus šių nuostatų reikalavimus.

55. Jeigu kelių dalyvių vertinimo balai yra vienodi, konkursą laimi tas dalyvis, kuris konkursinį pasiūlymą pateikė pirmas (pagal ant voko užrašyto registravimo numerį ir tikslų dokumentų priėmimo laiką).

56. Dalyvių kvalifikacijos duomenys ir pateikti pasiūlymai nagrinėjami konfidencialiai, nedalyvaujant dalyviams arba jų atstovams.

57. Konkurso komisija privalo saugoti konkurso laimėtojo visus pateiktus dokumentus visą leidimo galiojimo laikotarpį.

58. Konkurso organizavimo ir vykdymo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama.

59. Jeigu dalyvauti konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba atmetami visi pateikti pasiūlymai, konkursas skelbiamas kartotinai arba atidedamas komisijos sprendimu.

 

VII. LEIDIMO IŠDAVIMAS KONKURSO LAIMĖTOJUI. LEIDIMO SĄLYGOS.

 

60. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus ir konkurso laimėtoją, o konkurso laimėtojui ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos Savivaldybei pateikus prašymą ir prie jo reikalingus dokumentus (parengtus ir suderintus techninius projektus, banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri lygi 200000 (dviejų šimtų tūkstančių) Lt, konkurso laimėtojui išduodamas leidimas įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS. Leidimo sąlygų įvykdymo garantija turi galioti iki 2027 m. spalio 1 d.

61. Savivaldybės tarybos patvirtintos formos leidimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

62. Jei konkurso laimėtojas praėjus penkiems mėnesiams nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos nepateikia Savivaldybei prašymo išduoti leidimą ir/ar pateikia prašymą ne visiems laimėtiems RIS ir ADNS elementams įrengti, ir/ar ne visus laimėtus RIS ir ADNS įrenginių suderintus techninius projektus, ir/ar netinkamą banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri turi būti lygi 200000 (dviejų šimtų tūkstančių) Lt, Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę anuliuoti konkurso rezultatus ir panaudoti banko išduotą konkurso pasiūlymo garantiją.

 

VIII. KONKURSO NUOSTATŲ PRIEDAI

 

63. Transporto laukimo paviljonų reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (1 priedas).

64. Kolonų reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (2 priedas).

65. Miesto informacinių vitrinų reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (3 priedas).

66. Viešųjų automatinių tualetų reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (4 priedas).

67. Reklaminių skydų reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (5 priedas).

68. Automatinės dviračių nuomos sistemos reikalavimai, vietų sąrašas ir schema (6 priedas).

69. Paraiška (7 priedas).

70. Konkursinis pasiūlymas (8 priedas).

71. Leidimo sąlygų įvykdymo garantija (9 priedas).

72. Konkurso pasiūlymo garantija (10 priedas).

73. Konkurso dalyvio sąžiningumo deklaracija (11 priedas).

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

TRANSPORTO LAUKIMO PAVILJONŲ REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 2 priedas

 

KOLONŲ REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

MIESTO INFORMACINIŲ VITRINŲ REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

VIEŠŲJŲ AUTOMATINIŲ TUALETŲ REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

5 priedas

 

REKLAMINIŲ SKYDŲ REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

Eksploatavimo terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 6 priedas

 

AUTOMATINĖS DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMOS REIKALAVIMAI, VIETŲ SĄRAŠAS IR SCHEMA

 

I. REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VIETŲ SĄRAŠAS

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 7 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

                                                                                                                                                       

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

                                                                                                                                                       

(adresas, telefonas, faksas ir el. paštas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

2012 m.                             d.

Vilnius

                                                                                                                                                       

(asmens pavadinimas)

pageidaujame dalyvauti Reklaminių inžinerinių statinių ( ____ vnt. transporto laukimo paviljonų, ____ vnt. kolonų, _____vnt. miesto informacinių vitrinų, ____ vnt. viešųjų automatinių tualetų, ____vnt. reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos (__ dviračių nuomos punktų su ____ dviračių) Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurse (toliau – konkursas) ir sutinkame su visais konkurso nuostatų (su priedais) reikalavimais.

Laimėję konkursą, įsipareigojame ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto konkurso laimėtojo ir konkurso rezultatų, Vilniaus miesto savivaldybei pateikti:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis parengtus ir suderintus reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos elementų techninius projektus, vadovaudamiesi konkurso nuostatais ir konkurso rezultatais.

2. Banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri yra lygi 200000 Lt, galiojančią ne trumpiau kaip iki 2027 m. spalio 1 d.

3. Prašymą išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste.

4. Įrengti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste pagal konkurso nuostatų reikalavimus ir vizualinį projektą.

 

Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

 

Eil. nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Lapo nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

        (pareigos)                                       (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

                                            A. V.

 

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 8 priedas

 

 

(Konkursinio pasiūlymo forma)

 

________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

 

                                                                                      

(įmonės adresas)

 

_________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

KONKURSINIS PASIŪLYMAS

 

2012 m. ______________ d.

Vilnius

_______________________________________________________________ pageidauja  įrengti ir

(įmonės pavadinimas)

eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (___ vnt. transporto laukimo paviljonų, ____vnt. kolonų, ___vnt. miesto informacinių vitrinų, ___vnt. viešųjų automatinių tualetų, __ vnt. reklaminių skydų) ir automatinę dviračių nuomos sistemą (___ dviračių nuomos punktus su ____vnt. dviračių) Vilniaus mieste.

Mūsų siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams yra

______________________________________________(skaičių nurodyti žodžiais) Lt, kurį įsipareigojame mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą Nr. LT 93 7044 0600 0123 5077, esančią AB SEB banke (banko kodas 70440) pagal Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatuose ir leidime įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste nustatytą tvarką.

 

______________                _____________________                       ______________________

        (pareigos)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                                            A. V.

 

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 9 priedas

 

(Leidimo sąlygų įvykdymo garantijos forma)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

 

LEIDIMO SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

 

2012 m. ________________ d.

_________________________

(vieta)

 

_________________________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo

                               (kliento pavadinimas, adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas) organizuotą atvirą Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkursą (toliau – konkursas) ir jam bus išduotas leidimas įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste (toliau – leidimas).

________________________________________________________________, atstovaujamas (-a)

                            (banko pavadinimas)

__________________________________________________________________________  filialo,

                                   (banko filialo pavadinimas)

__________________________________________________ (toliau – Garantas),  šioje garantijoje

                                              (adresas)

nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui 200000 (dviejų šimtų tūkstančių Lt) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė leidimo sąlygų, nurodant, kokios leidimo sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto leidimo sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 2012 m. ___________________________ d.

                     (garantijos išdavimo data)

Bet kokius rašytinius pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu banko patvirtinimu, kad jo parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki 2027 m. spalio 1 d.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu per 5 darbo dienas po garantijos galiojimo termino pabaigos Garantui šioje garantijoje nurodytu adresu nebus išsiųstas Garantijos gavėjo rašytinis reikalavimas mokėti (originalas).

Jokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie nebus išsiųsti šioje garantijoje nurodytu Garanto adresu per 5 darbo dienas nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

Vėlesni leidimo priedo (-ų) pakeitimai neturės įtakos Garanto įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymui ir (ar) garantijos dydžiui ir neatleis Garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo terminui.

 

 

 

 

_____________________                       _____________                  _______________________

(įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                             (vardo raidė, pavardė)

 

                                                                        A. V.

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 10 priedas

 

(Konkurso pasiūlymo garantijos forma)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

 

KONKURSO PASIŪLYMO GARANTIJA

 

2012 m. _________________ d.

________________________

(vieta)

 

___________________________________________ (toliau – Klientas) pateikė paraišką

                                     (kliento pavadinimas, adresas)

dalyvauti Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurse (toliau – konkursas).

________________________________________________________________, atstovaujamas (-a)

                            (banko pavadinimas)

__________________________________________________________________________ filialo,

                                          (banko  filialo pavadinimas)

________________________________________(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis

                               (adresas)

sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas), 100000 (vieno šimto tūkstančių) Lt per 5 darbo dienas, gavęs pirmą rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias šias nustatytas sąlygas:

1. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies, laikoma, kad Klientas atsisakė savo pasiūlymo.

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas konkurso laimėtojas laiku nepateikė: prašymo išduoti leidimą ir/ar pateikė prašymą ne visiems laimėtiems reklaminiams inžineriniams statiniams (transporto laukimo paviljonams, kolonoms, miesto informacinėms vitrinoms, viešiesiems automatiniams tualetams, reklaminiams skydams) ir automatinei dviračių nuomos sistemai įrengti, ir/ar ne visus statinių ir elementų suderintus techninius projektus, ir/ar netinkamą banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri turi būti lygi 200000 (dviejų šimtų tūkstančių) Lt.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu 2012 m. ___________________________ d.

                        (garantijos išdavimo data)

Bet kokius rašytinius pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu banko patvirtinimu, kad jo parašai yra autentiški. Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki leidimo konkurso laimėtojui išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo konkurso pasiūlymo garantijos išdavimo dienos.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantui šioje garantijoje nurodytu adresu nebus išsiųstas Garantijos gavėjo rašytinis reikalavimas mokėti (originalas).

2. Garantui grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė savo įsipareigojimus.

Jokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie nebus gauti šioje garantijoje nurodytu Garanto adresu per 5 darbo dienas nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus jos galiojimo terminui.

 

 

 

 

_____________________                       _________________         __________________________

 

(įgalioto asmens pareigos)                                 (parašas)                          (vardo raidė, pavardė)

 

                                                                             A. V.

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos Vilniaus mieste įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų 11 priedas

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(dalyvio pavadinimas)

 

KONKURSO DALYVIO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

     

(Data, numeris)

     

(Vieta)

 

            Aš,

     

,

 

(Dalyvio įgalioto asmens vardas, pavardė)

 

vadovaujantis (atstovaujantis)

     

 

(dalyvio  pavadinimas)

 

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Investicijų plėtros komisijos vykdomame konkurse, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. Nedavė ir neketina duoti Savivaldybės Investicijų plėtros komisijos nariams, ekspertams, vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų konkurso dalyvių atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti konkursą.

2. Šiame konkurse veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame konkurse ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais.

3. Investicijų plėtros komisijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga:
1. Mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.
2. Mano pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, Leidimas įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus) ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste nebus išduodamas.
 

 

     

 

 

 

     

 

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 15 d.
sprendimu Nr. 1-586

 

L E I D I M A S

ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINIUS INŽINERINIUS STATINIUS (TRANSPORTO LAUKIMO PAVILJONUS, KOLONAS, MIESTO INFORMACINES VITRINAS, VIEŠUOSIUS AUTOMATINIUS TUALETUS, REKLAMINIUS SKYDUS)  IR AUTOMATINĘ DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMĄ VILNIAUS MIESTE

 

2012 m.                          Nr.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius, vadovaudamasis 2012 m.                              d. įsakymu Nr.             , leidžia reklaminių inžinerinių statinių (transporto laukimo paviljonų, kolonų, miesto informacinių vitrinų, viešųjų automatinių tualetų, reklaminių skydų) ir automatinės dviračių nuomos sistemos įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso (toliau – konkursas) laimėtojui (toliau – laimėtojas)

_______________________________________________________________________________, kodas ________________________, adresas ____________________________________, telefonas __________________________, įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (___ vnt. transporto laukimo paviljonų, ___ vnt. kolonų, ___ vnt. miesto informacinių vitrinų, ____ vnt. viešųjų automatinių tualetų, ____ vnt. reklaminių skydų) (toliau – RIS) ir automatinę dviračių nuomos sistemą (___dviračių nuomos punktų su ___ vnt. dviračių) (toliau – ADNS), pagal konkurso nuostatų ir jo priedų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybą ir reklaminę veiklą, reikalavimus.

2. Konkurso laimėtojas privalo:

2.1. pagal su Savivaldybe suderintą grafiką, bet ne vėliau, kaip per ____ nuo šio leidimo išdavimo dienos savo lėšomis įrengti ir eksploatuoti RIS ir ADNS pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir suderintus techninius projektus, vadovaudamasis konkurso nuostatais ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais;

2.2. neperduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;

2.3. užtikrinti, kad išorinės reklamos vaizdas ir turinys atitiktų teisės aktų reikalavimus, būtų suderintas su atitinkamais Savivaldybės įgaliotais asmenimis, o RIS ir ADNS elementai būtų užimti reklama ar kita informacija;

2.4. užtikrinti, kad RIS ir ADNS būtų tvarkingi, saugūs, kokybiški ir tinkamai prižiūrimi. Sugadintus ar pažeistus RIS ir ADNS elementus savo lėšomis turi suremontuoti arba pažeidimus pašalinti nedelsiant. Prie kiekvieno RIS ir ADNS elemento turi būti pritvirtinta informacinė lentelė, kurioje būtų aiškiai nurodytas šio leidimo gavėjo pavadinimas. Informacinės lentelės plotas negali viršyti 0,1 kv. m;

2.5. savo lėšomis padengti RIS ir ADNS prijungimo prie maitinimo tinklų/komunikacijos sistemų bei gatvių apšvietimo arba elektros tiekimo sistemos ir elektros sunaudojimo išlaidas;

2.6. atlyginti žalą asmens gyvybei, sveikatai ir turtui, padarytą dėl to, kad Konkurso laimėtojas, jo darbuotojai arba subkontraktoriai netinkamai įrengė, naudojo ar prižiūrėjo RIS ir/ar ADNS.

2.7. šiame leidime nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį                               (nurodyti žodžiais) Lt metams (toliau – paramos dydis). Paramos dydis kiekvienais metais mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą Nr. LT 93 7044 0600 0123 5077, esančią AB SEB banke (banko kodas 70440). Konkurso laimėtojas pasiūlytą paramos dydį pirmą kartą sumoka per vieną mėnesį nuo šio leidimo išdavimo dienos. Kiti metiniai paramos mokėjimai vykdomi iki kovo 1 d. kiekvienais šio leidimo galiojimo metais. Pavedimų kopijos pateikiamos Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius) (Konstitucijos pr. 3, 1106 kab., telefonas 219 7946, faksas 211 2244);

2.8. pasibaigus leidimo galiojimo terminui, per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos savo lėšomis išardyti, išvežti RIS ir ADNS, sutvarkyti jų įrengimo vietas ir perduoti jas Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą. Jei konkurso laimėtojas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža RIS ir ADNS, Savivaldybė turi teisę juos realizuoti ir (ar) kitaip panaudoti. Konkurso laimėtojas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl RIS ir ADNS elementų realizavimo ir (ar) kito panaudojimo;

2.9. laikytis visų teisės aktų, nustatančių reklaminę veiklą, konkurso nuostatų, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir šio leidimo reikalavimų.

3. Konkurso laimėtojas atleidžiamas nuo visų vietinių rinkliavų, ir bet kokių mokesčių, susijusių su RIS ir ADNS įrengimu ir eksploatavimu, mokėjimo, išskyrus konkurse pasiūlytą paramos dydį ir mokėjimus už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (vanduo, elektra, atliekų tvarkymas ir pan.). Konkurso laimėtojui suteikiama teisė rinkti Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už naudojimąsi viešaisiais automatiniais tualetais, integruotais į transporto laukimo paviljonus, ir dviračių nuomą.

4. RIS ir ADNS elementų vietos ir kiekiai, nurodyti konkurso nuostatų prieduose, ir kita informacija taip pat nurodoma leidimo priede.

5. Įrengti RIS ir ADNS yra konkurso laimėtojo nuosavybė. RIS ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypai įrengimo vietoms neformuojami.

6. Jeigu bet kuriuo šio leidimo galiojimo metu Savivaldybė pareikalaus ar Konkurso laimėtojas paprašys bet kurio RIS ir ADNS vieneto perkėlimo iš vietos, kurioje jis buvo įrengtas, perkėlimas galimas:

6.1. jeigu vieta, kurioje įrengtas RIS ar ADNS, tampa netinkama tolimesniam RIS ar ADNS eksploatavimui;

6.2. gavus reikalingus sutikimus (leidimus), Savivaldybei pasiūlius naują vietą, kokybiškai panašią į pirminę vietą, kuo arčiau buvusios vietos.

7. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai panaikinti leidimą, apie tai raštu įspėjęs konkurso laimėtoją ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei:

7.1. konkurso laimėtojas konkurso nuostatuose ir šiame leidime nustatyta tvarka ir terminais nemoka konkursiniame pasiūlyme nurodyto paramos dydžio;

7.2. konkurso laimėtojas RIS ir ADNS įrengia ir eksploatuoja nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų, konkurso nuostatų, kitų teisės aktų ir/ar šio leidimo reikalavimų (sąlygų);

8. Panaikinus šį leidimą 7.1 ir/ar 7.2 punktų pagrindu, sumokėta parama negrąžinama, taip pat konkurso laimėtojui neatlyginamos jokios kitos išlaidos, susijusios su pagal šį leidimą įgytų teisių ir nustatytų pareigų įgyvendinimu.

9. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą Savivaldybė turi teisę pasinaudoti leidimo sąlygų įvykdymo garantija.

10. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai pakeisti leidimo priedą, apie tai raštu įspėjęs konkurso laimėtoją ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama, kad vieta, kur yra RIS ir/ar ADNS, reikalinga miesto poreikiams. Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, kad vieta, kur įrengtas RIS ir/ar ADNS elementai, yra reikalinga visuomenės poreikiams, RIS ir/ar ADNS elementai toje vietoje išardomi (pašalinami), nesuteikiant kitos vietos.

11. Pakeitus leidimo priedą 10 punkte numatytu atveju, konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis išardyti, išvežti RIS ir ADNS elementus, sutvarkyti įrengimo vietas ir perduoti jas Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą.

12. Leidimas įrengti ir eksploatuoti transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus ir automatinę dviračių nuomos sistemą galioja penkiolika metų nuo leidimo išdavimo dienos. Leidimas įrengti ir eksploatuoti reklaminius skydus galioja iki jo priede nurodytų reklaminių skydų eksploatavimo terminų pabaigos.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

13. Konkurso laimėtojas, tvarkingai vykdęs leidime nurodytas sąlygas, turi teisę kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl vienkartinio leidimo galiojimo termino pratęsimo penkeriems metams, išskyrus reklaminius skydus. Prašymas dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo pateikiamas raštu Savivaldybės administracijos direktoriui ne vėliau kaip trys mėnesiai iki leidimo galiojimo termino pabaigos. Leidimo galiojimo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą tomis pačiomis sąlygomis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

14. Pasibaigus pratęsto leidimo galiojimo laikui, konkursas gali būti skelbiamas iš naujo.

 

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorius                      ________________________         _______________

                                                                                 (parašas)                             (vardas, pavardė)

 

                                                                                    A. V.

 

 

 

Konkurso laimėtojo įgaliotas asmuo      ________________________         _______________

                                                                                 (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

                                                                                    A.V.

 

 

Leidimo įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (transporto laukimo paviljonus, kolonas, miesto informacines vitrinas, viešuosius automatinius tualetus, reklaminius skydus)ir automatinę dviračių nuomos sistemą Vilniaus mieste priedas

 

 

RIS IR ADNS ĮRENGINIŲ VIETOS, KIEKIAI, PARAMETRAI IR KT.

 

 

 

Eil. nr.

Vieta

Įrenginio tipas

Reklamos plotas

Reklamos plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

Eksploatavimo terminas

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m. gegužės 15 d.

sprendimu Nr. 1-586                       

 

REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (LABAI DIDELIO, DIDELIO IR VIDUTINIO FORMATO REKLAMINIŲ SKYDŲ) ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAUS PARINKIMO KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1 Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatai (toliau – konkurso nuostatai) reglamentuoja reklaminių inžinerinių statinių (toliau – RIS) įrengimo ir eksploatavimo ant Vilniaus miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų operatoriaus parinkimo konkurso (toliau – konkurso) organizavimo ir vykdymo tvarką bei sąlygas.

2. Konkurso tikslas – terminuotos teisės įrengti ir eksploatuoti RIS suteikimas konkurso dalyviui, pasiūliusiam mokėti didžiausią paramos socialinės infrastruktūros plėtrai (toliau – parama) dydį metams.

Pasiūlytas paramos dydis metams mokamas kasmet iki leidimo galiojimo termino pabaigos.

Vietinė rinkliava už leidimo įrengti ir eksploatuoti RIS ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdavimą mokama pagal Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose Savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713, nurodytus dydžius, t. y. 365 Lt už 1 kv. m reklamos ploto įrengimą vieniems metams, Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame leidime įrengti ir eksploatuoti RIS ant Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų (toliau – leidimas) nustatyta tvarka.

Pasikeitus vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Savivaldybės teritorijoje išdavimą dydžiams, mokėjimo terminams, tvarkai ir sąlygoms, konkurso laimėtojas vadovaujasi naujais Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais.

3. Konkurso organizatorė yra Savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

4. Konkursas yra atviras.

5. Konkursą vykdo Savivaldybės administracijos Investicijų plėtros komisija (toliau – konkurso komisija). Organizacinį darbą (susirašinėjimus su konkurso dalyviais, informacijos parengimą ir kt.) atlieka Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius.

6. Konkurso komisija ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl konkurso nuostatų patvirtinimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir šalies dienraščiuose skelbia informaciją apie pradedamą vykdyti konkursą ne mažiau kaip du kartus su ne trumpesne kaip septynių kalendorinių dienų pertrauka.

7. Konkurso skelbimo tekstą, dalyviams pateikiamų dokumentų sąrašą nustato konkurso komisija.

8. Konkurso skelbime nurodoma:

8.1. trumpa informacija apie organizuojamą konkursą (RIS vietų sąrašai, pasiūlymų atrankos kriterijus, teisės įrengti RIS suteikimo trukmė ir kt. informacija);

8.2. paraiškų dalyvauti konkurse ir kitų dokumentų pateikimo terminas;

8.3. informacija apie galimybę susipažinti su konkurso nuostatais, konkurso dalyvių paraiškų pateikimo vietą, adresą, atsakingo už konkurso dokumentų priėmimą asmens telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir darbo laiką;

8.4. konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai, vieta ir laikas (kabinetas, data ir tikslus laikas);

8.5. kita informacija ir sąlygos, kurias nusprendžia skelbti konkurso komisija.

9. Konkurse gali dalyvauti visi asmenys, atitinkantys konkurso nuostatų reikalavimus.

 

III. KONKURSO OBJEKTAS

 

10. Konkursas skelbiamas labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų vietų sąrašams, pagal kuriuos nuo 2013 m. vasario 1 d. turi būti įrengti ir eksploatuojami RIS. Galimų RIS vietų sąrašai pateikiami 1 priede. Konkurso dalyviai gali dalyvauti konkurse dėl vieno ar kelių vietų sąrašų.

11. Konkurso laimėtojui vietinė rinkliava už leidimo išdavimą pradedama skaičiuoti nuo 2013 m. vasario 1 d. Įrengti RIS yra konkurso laimėtojo nuosavybė. RIS ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypai įrengimo vietoms neformuojami.

12. RIS turi būti įrengti vadovaujantis konkurso nuostatuose ir leidime nustatytomis sąlygomis, griežtai laikantis RIS vietų sąrašuose įtvirtintų RIS parametrų ir jų kiekių, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos santykius, reklamos perdavimo priemonių įrengimą bei reklamos skleidimą reglamentuojančiais teisės aktais.

13. Vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą konkurso laimėtojas moka į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus. Konkurso laimėtojui vietinė rinkliava apskaičiuojama pagal konkurso laimėtojo laimėtą vietų sąrašą, jame nurodytą RIS skaičių ir plotą. Vietinė rinkliava mokama neatsižvelgiant į tai, ar ant RIS yra eksponuojama, ar nėra eksponuojama išorinė reklama.

Pasikeitus vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydžiams, mokėjimo terminams, tvarkai ir sąlygoms, konkurso laimėtojas vadovaujasi naujais Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais.

14. Vietinė rinkliava pradedama mokėti nuo 2013 m. vasario 1 d.

15. Konkurso laimėtojas pasiūlytą metinį paramos dydį pirmą kartą sumoka per vieną mėnesį nuo leidimo išdavimo dienos. Kiti metiniai paramos mokėjimai vykdomi iki kovo 1 d. kiekvienais leidimo galiojimo metais.

16. Konkurso laimėtojas turi teisę įrengti ir eksploatuoti RIS penkerius arba dešimt metų nuo leidimo išdavimo dienos. RIS eksploatavimo terminas nurodomas 1 priede.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

17. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, konkurso laimėtojas per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos privalo savo lėšomis išardyti, išvežti reklamos įrenginius, sutvarkyti jų įrengimo vietas ir perduoti jas Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą. Jei konkurso laimėtojas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža reklamos įrenginių, Savivaldybė turi teisę juos realizuoti ir (ar) kitaip panaudoti.

18. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, konkursas gali būti skelbiamas iš naujo. Išduotų leidimų galiojimo terminas nepratęsiamas.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka nustačius, kad vieta, kur įrengtas RIS, yra reikalinga visuomenės poreikiams, RIS iš tos vietos pašalinamas, nesuteikiant kitos vietos tokiam RIS įrengti.

 

IV. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS, KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS BEI TVARKYMAS

 

20. Konkurso dalyvis privalo būti nelikviduojamas, nebankrutavęs ir nebankrutuojantis, jo veikla turi būti nesustabdyta ar kitaip neapribota.

21. Dalyviai, įsigiję konkurso dokumentus, susipažinę su konkurso nuostatais ir norintys jame dalyvauti, skelbime ir konkurso nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais pateikia užklijuotus ir užantspauduotus vokus, ant voko užrašydami žodį „Konkursui“ ir pageidaujamą vietų sąrašo numerį. Konkurso dalyvis į pagrindinį voką turi įdėti nustatytos formos paraišką (2 priedas) su dokumentais ir atskirą užklijuotą voką su nustatytos formos konkursiniu pasiūlymu (3 priedas). Pagrindiniame voke turi būti susiūti, sunumeruoti ir užantspauduoti šie dokumentai:

21.1. nustatytos formos užpildyta, pasirašyta įgalioto asmens ir juridinio asmens antspaudu patvirtinta paraiška dalyvauti konkurse dėl pageidaujamo vietų sąrašo (konkurso dalyvis pats pasirenka vietų sąrašą ir nurodo jo numerį) ir įsipareigojimai laimėjus konkursą ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo konkurso laimėtojo ir konkurso rezultatų patvirtinimo dienos Savivaldybei pateikti:

21.1.1. prašymą išduoti leidimą pagal patvirtintus konkurso rezultatus;

21.1.2. banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją (4 priedas), kuri lygi 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt, už laimėtą vietų sąrašą, galiojančią ne trumpiau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.;

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

21.1.3. savo lėšomis ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir suderintus RIS techninius projektus;

21.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija;

21.3. banko išduota konkurso pasiūlymo 20000 (dvidešimties tūkstančių) Lt vertės garantija (5 priedas), galiojanti iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

21.4. atskiras užklijuotas ir užantspauduotas vokas su nustatytos formos konkursiniu pasiūlymu, kuris įdedamas į pagrindinį voką. Ant šio voko turi būti nurodytas konkurso dalyvio pavadinimas ir pageidaujamas vietų sąrašo numeris.

22. Neįvykdžius nors vieno iš 20 ir 21 punktuose nurodytų reikalavimų, pateikus klaidingą informaciją, dalyvių paraiškos su priedais atmetamos, o vokas su konkursiniu pasiūlymu neatplėšiamas. Apie tai dalyviai informuojami per tris darbo dienas nuo konkurso dokumentų inventorizavimo protokolo pasirašymo dienos.

23. Konkursui pateikta medžiaga dalyviui negrąžinama. Visi konkurso dalyvio pateikti konkursui dokumentai turi būti pasirašyti konkurso dalyvio įgalioto asmens ir patvirtinti konkurso dalyvio antspaudu. Kartu su konkursui teikiamais dokumentais turi būti pateiktas ir juos pasirašiusio asmens įgaliojimą patvirtinantys dokumentai.

24. Konkursui pateiktą medžiagą registruoja Savivaldybės administracijos E. departamento Interesantų aptarnavimo skyrius dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, ant pateiktų vokų užrašomas konkurso dalyvio registracijos numeris ir tikslus dokumentų priėmimo laikas.

 

V. KONKURSO DALYVIŲ PARAIŠKŲ BEI KITŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS, VERTINIMAS IR KONKURSO LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

 

25. Pasibaigus paraiškų ir kitų dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, konkurso komisija tą pačią dieną atvirame konkurso komisijos posėdyje (apie kurio datą, laiką ir vietą pranešama konkurso skelbime) atplėšia vokus (išskyrus vokus su konkursiniais pasiūlymais), patikrina konkurso dalyvių dokumentus ir per penkias darbo dienas nuo posėdžio surašo konkurso dalyvių dokumentų inventorizavimo protokolą, kuriame nurodo pateiktų dokumentų pavadinimus ir lapų skaičių. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

26. Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius apie konkurso komisijos priimtą sprendimą dėl kiekvieno pateikusio dalyvio dokumentų, ar jie atitinka šių nuostatų 20 ir 21 punktų reikalavimus, praneša kiekvienam konkurso dalyviui ne vėliau kaip per aštuonias darbo dienas nuo konkurso komisijos posėdžio, raštu papildomai nurodydamas kito konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su  konkursiniais pasiūlymais, datą, laiką ir vietą. Teisę toliau dalyvauti konkurse turi tik tie dalyviai, kurių dokumentai ir pasiūlymai atitinka šių nuostatų 20 ir 21 punktuose nustatytus reikalavimus.

27. Konkurso paraiškų vertinimo kriterijus – didžiausias pasiūlytas mokėti paramos dydis metams (pasirinktam vietų sąrašui).

28. Dalyvis, pasiūlęs mokėti didžiausią paramos dydį metams už konkretų vietų sąrašą, skelbiamas laimėtoju.

29. Jeigu dviejų ar daugiau konkurso dalyvių siūlomas mokėti paramos dydis metams už konkretų vietų sąrašą sutampa, laimėtojas nustatomas pagal konkurso dalyvio dokumentų registracijos datą ir priėmimo laiką. Laimi konkurso dalyvis, anksčiausiai pateikęs voką su dokumentais, nurodytais šių nuostatų 20 ir 21 punktuose.

            30. Konkurso rezultatai surašomi konkurso komisijos posėdžio protokole, kurį ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po posėdžio pasirašo konkurso komisijos pirmininkas ir sekretorius.

31. Konkurso rezultatai ir laimėtojas konkrečiam vietų sąrašui tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Rezultatai ir laimėtojas turi būti patvirtinti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo konkurso komisijos posėdžio protokolo pasirašymo dienos. Patvirtinus konkurso rezultatus ir laimėtoją, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius per penkias darbo dienas raštu praneša visiems konkurso dalyviams apie konkurso rezultatus. Konkurso dalyviai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, turi teisę pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui skundą per dešimt darbo dienų nuo pranešimo apie konkurso rezultatus išsiuntimo registruotu laišku dienos. Visi gauti skundai dėl konkurso rezultatų turi būti išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą konkurso dalyviui pranešta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

32. Konkurso metu gauti dalyvių dokumentai privalo būti saugomi Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriuje konkurso organizavimo laikotarpiu ir vienus metus nuo jo pabaigos, o konkurso laimėtojo, kuriam buvo išduotas leidimas, – visą leidimo galiojimo laiką. Konkurso organizavimo metu gauta informacija yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neskelbiama. Negavus nė vienos paraiškos, konkurso komisijos sprendimu konkursas gali būti skelbiamas iš naujo.

 

VI. LEIDIMO IŠDAVIMAS KONKURSO LAIMĖTOJUI

 

33. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus ir konkurso laimėtoją, o konkurso laimėtojui ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos Savivaldybei pateikus prašymą ir prie jo reikalingus dokumentus (parengtus ir suderintus techninius projektus, banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri lygi 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt, už laimėtą vietų sąrašą, konkurso laimėtojui išduodamas leidimas. Leidimo sąlygų įvykdymo garantija turi galioti iki 2023 m. liepos 1 d.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

34. Patvirtintos formos leidimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

35. Jei konkurso laimėtojas praėjus penkiems mėnesiams nuo konkurso rezultatų patvirtinimo dienos nepateikia Savivaldybei prašymo išduoti leidimą pagal visą laimėtą vietų sąrašą ir/ar pateikia prašymą ne viso laimėto sąrašo RIS įrengti, ir/ar ne viso laimėto sąrašo RIS suderintus techninius projektus, ir/ar netinkamą banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri turi būti lygi 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt už laimėtą vietų sąrašą, Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs atitinkamą konkurso komisijos siūlymą, turi teisę anuliuoti konkurso rezultatus ir panaudoti banko išduotą konkurso pasiūlymo garantiją.

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

1 priedas

 

VIETŲ SĄRAŠAS NR. 1

(LABAI DIDELIO IR DIDELIO FORMATO REKLAMINIŲ SKYDŲ)

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Reikalavimai

Eksploatavimo terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

 

VIETŲ SĄRAŠO NR. 1 SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

Double Bracket: 1
 


VIETŲ SĄRAŠAS NR. 2

(VIDUTINIO FORMATO REKLAMINIŲ SKYDŲ)

 

Eil. nr.

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Reikalavimai

Eksploatavimo terminas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

VIETŲ SĄRAŠO NR. 2 SCHEMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištrauka iš žemėlapio su sutartiniais ženklais

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

2 priedas

 

(Paraiškos forma)

 

                                                                                                                                                       

(juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

                                                                                                                                                       

(adresas, telefonas, faksas ir el. paštas)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

PARAIŠKA

2012 m.                             d.

Vilnius

                                                                                                                                                       

(asmens pavadinimas)

pageidauja dalyvauti reklaminių inžinerinių statinių (toliau – RIS) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurse vietų sąrašui Nr.            (nurodyti konkretų vietų sąrašo numerį) laimėti.

Laimėję konkursą, įsipareigojame ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto konkurso laimėtojo ir konkurso rezultatų, Vilniaus miesto savivaldybei pateikti:

1. Teisės aktų nustatyta tvarka savo lėšomis parengtus ir suderintus RIS techninius projektus, vadovaudamiesi konkurso nuostatais ir konkurso rezultatais.

2. Banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri yra lygi 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt, už laimėtą vietų sąrašą, galiojančią iki 2023 m. liepos 1 d.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

3. Prašymą išduoti leidimą įrengti ir eksploatuoti RIS ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų.

 

                                                                                                                                                         

        (pareigos)                                       (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

3 priedas

 

 

(Konkursinio pasiūlymo forma)

 

________________________________

(įmonės pavadinimas ir kodas)

 

                                                                                      

(įmonės adresas)

 

_________________________________

(telefonas, faksas ir el. paštas)

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Investicijų plėtros komisijai

 

 

 

KONKURSINIS PASIŪLYMAS

 

2012 m. ______________ d.

Vilnius

 

___________________________________________ pageidauja nuo 2013 m. vasario 1 d. įrengti ir                    (įmonės pavadinimas)

eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų pagal vietų sąrašą Nr. ____________ (nurodyti vietų sąrašo numerį).

Siūlomas mokėti paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydis metams yra

______________________________________________(skaičių nurodyti žodžiais) Lt, kurį įsipareigojame mokėti į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą Nr. LT 93 7044 0600 0123 5077, esančią AB SEB banke (banko kodas 70440) pagal Reklaminių inžinerinių statinių įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatuose ir leidime įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų nustatytą tvarką.

 

______________                _____________________                       ______________________

        (pareigos)                                            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

4 priedas

 

(Leidimo sąlygų įvykdymo garantijos forma)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

 

LEIDIMO SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA

 

2012 m. ________________ d.

_________________________

(vieta)

 

_________________________________________ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo

                               (kliento pavadinimas, adresas)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas) organizuotą atvirą reklaminių inžinerinių statinių įrengimo ir eksploatavimo ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų operatoriaus parinkimo konkursą (toliau – konkursas) ir jam bus išduotas leidimas įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų (toliau – leidimas).

________________________________________________________________, atstovaujamas (-a)

                            (banko pavadinimas ir adresas)

__________________________________________________________________________  filialo,

                                   (banko filialo pavadinimas ir adresas)

__________________________________________________ (toliau – Garantas),  šioje garantijoje

                                              (adresas)

nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui 50000 (penkiasdešimt tūkstančių Lt) per 5 darbo dienas, gavęs pirmą rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ________________, patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė leidimo sąlygų, nurodant, kokios leidimo sąlygos nebuvo įvykdytos. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto leidimo sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu 2012 m. ___________________________ d.

                     (garantijos išdavimo data)

Bet kokius rašytinius pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu banko patvirtinimu, kad jo parašai yra autentiški.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki 2023 m. liepos 1 d.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Per 10 darbo dienų po garantijos galiojimo termino pabaigos Garantui šioje garantijoje nurodytu adresu nebus išsiųstas Garantijos gavėjo rašytinis reikalavimas mokėti (originalas).

2. Garantui grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Jokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie nebus išsiųsti Garantui šioje garantijoje nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

Vėlesni leidimo priedo pakeitimai neturės įtakos Garanto įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymui ir (ar) garantijos dydžiui ir neatleis Garanto nuo visiško įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo terminui.

 

 

_____________________                       _____________                  _______________________

(įgalioto asmens pareigos)                              (parašas)                             (vardo raidė, pavardė)

 

                                                                         A.V.

 

 

 

Reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso nuostatų

5 priedas

 

(Konkurso pasiūlymo garantijos forma)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

 

KONKURSO PASIŪLYMO GARANTIJA

 

2012 m. _________________ d.

________________________

(vieta)

 

___________________________________________ (toliau – Klientas) pateikė paraišką

                                     (kliento pavadinimas, adresas)

dalyvauti reklaminių inžinerinių statinių įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurse (toliau – konkursas).

________________________________________________________________, atstovaujamas (-a)

                            (banko pavadinimas ir adresas)

__________________________________________________________________________ filialo,

                                          (banko filialo pavadinimas ir adresas)      

________________________________________(toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis

                               (adresas)

sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Garantijos gavėjas), 20000 (dvidešimt tūkstančių) Lt per 5 darbo dienas, gavęs pirmą rašytinį Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr._______________. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau savo rašte turi nurodyti, kad reikalaujama suma priklauso jam pagal vieną ar kelias šias nustatytas sąlygas:

1. Klientas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies, laikoma, kad Klientas atsisakė savo pasiūlymo.

2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas konkurso laimėtojas laiku nepateikė: prašymo išduoti leidimą pagal visą laimėtą vietų sąrašą ir/ar pateikia prašymą ne viso laimėto sąrašo statiniams įrengti, ir/ar ne viso laimėto sąrašo statinių suderintus techninius projektus, ir/ar netinkamą banko išduotą leidimo sąlygų įvykdymo garantiją, kuri turi būti lygi 50000 (penkiasdešimt tūkstančių) Lt, už laimėtą vietų sąrašą.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu 2012 m. ___________________________ d.

                        (garantijos išdavimo data)

Bet kokius rašytinius pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su gautu banko patvirtinimu, kad jo parašai yra autentiški. Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki leidimo konkurso laimėtojui išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo konkurso pasiūlymo garantijos išdavimo dienos.

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantui šioje garantijoje nurodytu adresu nebus išsiųstas Garantijos gavėjo rašytinis reikalavimas mokėti (originalas).

2. Garantui grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.

Jokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie nebus gauti šioje garantijoje nurodytu Garanto adresu per 5 darbo dienas nuo garantijos galiojimo termino pabaigos.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus jos galiojimo terminui.

 

 

 

_____________________                       _________________         __________________________

 

(įgalioto asmens pareigos)                                 (parašas)                          (vardo raidė, pavardė)

 

                                                                              A.V.

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

2012 m.  gegužės 15 d.

sprendimu Nr. 1-586

 

L E I D I M A S

ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI REKLAMINIUS INŽINERINIUS STATINIUS (LABAI DIDELIO, DIDELIO IR VIDUTINIO FORMATO REKLAMINIUS SKYDUS) ANT VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AR VALDYTOJO TEISE VALDOMŲ OBJEKTŲ

 

201    m.                          Nr.

Vilnius

1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius, vadovaudamasis 2012 m.                              d. įsakymu Nr.             , leidžia reklaminių inžinerinių statinių (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) įrengimo ir eksploatavimo operatoriaus parinkimo konkurso (toliau – konkursas) laimėtojui (toliau – laimėtojas)

_______________________________________________________________________________, kodas ________________________, adresas ____________________________________, telefonas __________________________, nuo šio leidimo išdavimo dienos įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (toliau – RIS), išvardytus leidimo priede, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus.

2. Laimėtojas privalo:

2.1. nuo šio leidimo išdavimo dienos savo lėšomis įrengti RIS pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir suderintus techninius projektus, vadovaudamasis konkurso nuostatais ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais, nustatančiais reklaminę veiklą;

2.2. neperduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;

2.3. užtikrinti, kad išorinės reklamos vaizdas ir turinys atitiktų teisės aktų reikalavimus, būtų suderintas su atitinkamais Savivaldybės įgaliotais asmenimis, o RIS būtų užimti reklama ar kita informacija;

2.4. užtikrinti, kad RIS būtų tvarkingi, saugūs, kokybiški ir tinkamai prižiūrimi. Sugadintus ar pažeistus RIS savo lėšomis turi suremontuoti arba pažeidimus pašalinti nedelsiant. Prie kiekvieno RIS turi būti pritvirtinta informacinė lentelė, kurioje būtų aiškiai nurodytas šio leidimo gavėjo pavadinimas. Informacinės lentelės plotas negali viršyti 0,1 kv. m;

2.5. šiame leidime nustatyta tvarka ir sąlygomis mokėti konkursiniame pasiūlyme nurodytą paramos socialinės infrastruktūros plėtrai dydį                               (nurodyti skaičiais) Lt metams (toliau – paramos dydis). Paramos dydis kiekvienais metais mokamas į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Finansų departamento (kodas 188708377) sąskaitą Nr. LT 93 7044 0600 0123 5077, esančią AB SEB banke (banko kodas 70440). Konkurso laimėtojas pasiūlytą paramos dydį pirmą kartą sumoka per vieną mėnesį nuo šio leidimo išdavimo dienos. Kiti metiniai paramos mokėjimai vykdomi kiekvienais šio leidimo galiojimo metais iki kovo 1 d. Pavedimų kopijos pateikiamos Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui (toliau – Verslo licencijavimo ir leidimų skyrius) (Konstitucijos pr. 3, 1106 kab., telefonas 219 7946, faksas 211 2244);

2.6. vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą konkurso laimėtojas moka į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300 akcinėje bendrovėje banke „Swedbank“, įmokos kodas 53513, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų nustatyta tvarka. Pavedimų kopijos pateikiamos Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui.

Vietinė rinkliava apskaičiuojama ir mokama pagal konkurso nuostatų priedo Nr. 1 sąrašuose nurodytus RIS parametrus. Vietinė rinkliava mokama neatsižvelgiant į tai, ar yra eksponuojama išorinė reklama.

Pasikeitus vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą dydžiams, mokėjimo terminams, tvarkai ir sąlygoms, konkurso laimėtojas vadovaujasi naujais Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatais.

Vietinė rinkliava pradedama skaičiuoti nuo 2013 m. vasario 1 d. Sumažėjus RIS skaičiui, vietinės rinkliavos dydis mokamas pagal sumažėjusį statinių skaičių nuo leidimo priedo pakeitimo dienos. Išardžius RIS, konkurso laimėtojas per vieną dieną nuo šio statinio išardymo dienos raštu informuoja Verslo licencijavimo ir leidimų skyrių, kuris pagal pateiktą informaciją parengia leidimo priedo pakeitimą. Priedo pakeitimą pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius.

2.7. pasibaigus leidimo galiojimo terminui, per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos savo lėšomis išardyti, išvežti RIS, sutvarkyti jų įrengimo vietas ir perduoti jas Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą. Jei konkurso laimėtojas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža RIS, Savivaldybė turi teisę juos realizuoti ir (ar) kitaip panaudoti. Konkurso laimėtojas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl RIS realizavimo ir (ar) kito panaudojimo;

2.8. laikytis visų teisės aktų, nustatančių reklaminę veiklą, konkurso nuostatų, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir šio leidimo reikalavimų.

3. RIS vietos, parametrai ir kiekiai, nurodyti konkurso nuostatų priede Nr. 1, taip pat kita informacija nurodoma leidimo priede.

4. RIS ir teisės į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojamos. Žemės sklypai RIS įrengimo vietoms neformuojami.

5. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai panaikinti leidimą, apie tai raštu įspėjęs konkurso laimėtoją ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei:

5.1. konkurso laimėtojas Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, konkurso nuostatuose ir šiame leidime nustatyta tvarka ir terminais nemoka vietinės rinkliavos ir/ar konkursiniame pasiūlyme nurodyto paramos dydžio;

5.2. konkurso laimėtojas RIS įrengia ir naudoja nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų;

5.3. konkurso laimėtojas nevykdo šio leidimo 2 punkto reikalavimų.

6. Panaikinus šį leidimą pagal 5.1–5.3 punktus, sumokėta vietinė rinkliava ir parama negrąžinami.

7. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai pakeisti leidimo priedą, apie tai raštu įspėjęs konkurso laimėtoją ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama, kad vieta, kur yra RIS, reikalinga miesto poreikiams. Nustačius, kad vieta, kur įrengtas RIS, yra reikalinga visuomenės poreikiams, RIS toje vietoje išardomas, nesuteikiant kitos vietos.

8. Pakeitus leidimo priedą pagal 7 punktą, konkurso laimėtojas privalo savo lėšomis išardyti, išvežti RIS, sutvarkyti RIS įrengimo vietą ir perduoti ją Savivaldybei pagal priėmimo–perdavimo aktą.

9. Leidimas galioja iki jo priede nurodytų reklaminių skydų eksploatavimo terminų pabaigos. Vietinė rinkliava pradedama skaičiuoti nuo 2013 m. vasario 1 d.

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

10. Leidimo galiojimo terminas nepratęsiamas. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, konkursas gali būti skelbiamas iš naujo.

11. Konkurso laimėtojui pažeidus bet kurią leidimo sąlygą Savivaldybės administracija turi teisę pasinaudoti leidimo sąlygų įvykdymo garantija.

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktorius                      ________________________         _______________

                                                                                 (parašas)                             (vardas, pavardė)

 

                                                                                    A.V.

 

 

 

Konkurso laimėtojo įgaliotas asmuo      ________________________         _______________

                                                                                 (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

                                                                                    A.V.

 

 

 

Leidimo įrengti ir eksploatuoti reklaminius inžinerinius statinius (labai didelio, didelio ir vidutinio formato reklaminių skydų) ant Vilniaus miesto Savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų

priedas

 

REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (LABAI DIDELIO, DIDELIO IR VIDUTINIO FORMATO REKLAMINIŲ SKYDŲ)

VIETŲ SĄRAŠAS

 

2012 m.                          d.

Vilnius

 

Eil.

nr

Gatvė

Reklamos plotas

Plokštumų skaičius

Koordinatės

Pastabos

Eksploatavimo terminas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. birželio 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-648 redakcija

 

Administracijos direktorius                                                                                                                                                    Valdas Klimantavičius

 

 

Konkurso laimėtojo įgaliotas asmuo

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-648 - 2012-06-20
DĖL TARYBOS 2012-05-15 SPRENDIMO NR. 1-586 „DĖL REKLAMINIŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR AUTOMATINĖS DVIRAČIŲ NUOMOS SISTEMOS ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO OPERATORIAUS PARINKIMO KONKURSŲ NUOSTATŲ IR LEIDIMŲ FORMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Į pradžią