Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1858 2012-09-28
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL L. ŠUKIO PĮ ,,AUPAIRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL  L. ŠUKIO PĮ ,,AUPAIRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE

 

  2012 m. rugsėjo 28 d. Nr. 30-1858

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050:

1. Skiriu L. Šukio personalinę įmonę „Aupaira“ (adresas – B. Dvariono g. 23, LT-08431 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data – 1998 m. kovo 17 d., unikalus įmonės kodas – 124408239, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT244082314, registro tvarkytojas  –  VĮ Registrų centras) Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gruodžio 31 d.

2012 m. gruodžio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2593 redakcija

 

2. Tvirtinu pridedamus:

2.1. L. Šukio personalinės įmonės „Aupaira“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą;

2.2. Sutikimą.

3. Į p a r e i g o j u  L. Šukio personalinę įmonę „Aupaira“ valstybės įmonės  Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti priede nurodytų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo juridinį faktą.

4. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 28 d. įsakymą Nr. 30-606 „Dėl L. Šukio PĮ „Aupaira“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1858

 

L. ŠUKIO PERSONALINĖS ĮMONĖS „AUPAIRA“ ADMINISTRUOJAMŲ DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SĄRAŠAS

Eil.    nr.

Namo adresas

Pastato pažymėjimas plane (korpusas)

Namo bendrasis plotas (kv. m) 

Namo naudingasis plotas (kv. m)

Gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius

Kitų patalpų skaičius

Administravimo mokestis per mėnesį (su PVM), Lt/kv. m

         Priskirtas žemės sklypas

Sklypo plotas  (ha)

Patalpų savininkų teisės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3932/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2.

Neteko galios.

2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3932/18(2.1.1E-TD2) redakcija

2018 m. gruodžio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3932/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. rugsėjo 28 d.

įsakymu Nr. 30-1858

 

S U T I K I M A S

     L. Šukio personalinė įmonė ,,Aupaira“, atstovaujama direktoriaus ................................................, įsipareigoja administruoti daugiabučius gyvenamuosius namus pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ................................................ įsakymu Nr. .........................  patvirtintą sąrašą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrosios nuosavybės administratorių veiklą.

 

 

Direktorius                            __________                        __________________________                                                                                      (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2593 - 2012-12-28
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-09-28 ĮSAKYMO NR. 30-1858 „DĖL L. ŠUKIO PĮ „AUPAIRA“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3932/18(2.1.1E-TD2) - 2018-12-27
DĖL L. ŠUKIO PĮ „AUPAIRA“ SKYRIMO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE
Į pradžią