Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2516 2012-12-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO UAB „JCDECAUX LIETUVA“ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO UAB „JCDECAUX LIETUVA“ ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

  2012 m. gruodžio 14 d. Nr. 30-2516

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Išorinės reklamos komisijos 2012 m. rugsėjo 12 d. posėdžio protokolą Nr. A16-711 (2.1.43-EK6):

1. L e i d ž i u   reklaminės veiklos subjektui uždarajai akcinei bendrovei „JCDecaux Lietuva“ įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą ant leidimo priede išvardytų reklaminių įrenginių.

2. T v i r t i n u   Leidimą įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. 30-2516

 

L E I D I M A S 

ĮRENGTI IR EKSPLOATUOTI IŠORINĘ REKLAMĄ

2012 m.                          Nr.

Vilnius

1. Vilniaus miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) leidžia uždarajai akcinei bendrovei „JCDecaux Lietuva“ (toliau – reklaminės veiklos subjektas), įmonės kodas – 1105 87629, buveinės adresas – A. Juozapavičiaus g. 6/2, LT-09310 Vilnius, telefonas 273 0917, faksas 273 0916, įrengti ir eksploatuoti 22 reklaminius įrenginius (priedas). Šių įrenginių išorinės reklamos turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, reglamentuojančių reklaminę veiklą, reikalavimus.

2. Reklaminės veiklos subjektas privalo:

2.1. nuo šio leidimo išdavimo dienos savo lėšomis įrengti ir eksploatuoti pagal teisės aktų nustatyta tvarka parengtus ir suderintus techninius projektus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu bei kitais teisės aktais, nustatančiais reklaminę veiklą;

2.2. neperduoti savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims;

2.3. užtikrinti, kad išorinės reklamos vaizdas ir turinys atitiktų teisės aktų reikalavimus, būtų suderintas su atitinkamais Savivaldybės įgaliotais asmenimis, o reklaminiai įrenginiai būtų užimti reklama ar kita informacija;

2.4. užtikrinti, kad reklaminiai įrenginiai būtų tvarkingi, saugūs, kokybiški ir tinkamai prižiūrimi. Sugadinti ar pažeisti reklaminiai įrenginiai savo lėšomis nedelsiant turi būti suremontuoti arba pašalinti pažeidimai. Prie kiekvieno reklaminio įrenginio pritvirtinama informacinė lentelė, kurioje aiškiai nurodomas šio leidimo gavėjo pavadinimas. Informacinės lentelės plotas negali viršyti 0,1 kv. m;

2.5. pasibaigus leidimo galiojimo terminui, per vieną mėnesį nuo šio leidimo galiojimo termino pabaigos savo lėšomis išardyti, išvežti įrenginius, sutvarkyti jų įrengimo vietas. Jei reklaminės veiklos subjektas per nustatytą terminą neišardo ir neišveža reklaminių įrenginių, Savivaldybė turi teisę juos realizuoti ir (ar) kitaip panaudoti įstatymų nustatyta tvarka. Reklaminės veiklos subjektas įsipareigoja nereikšti pretenzijų dėl reklaminių įrenginių realizavimo ir (ar) kito panaudojimo.

3. Reklaminės veiklos subjektas įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktų, nustatančių reklaminę veiklą, Išorinės reklamos taisyklių ir šio leidimo reikalavimų.

4. Reklaminiai įrenginiai ir teisė į juos Nekilnojamojo turto registre neregistruojami. Žemės sklypai reklaminių įrenginių įrengimo vietoms neformuojami.

5. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą reklaminės veiklos subjektas kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, o paskutinį ketvirtį ne vėliau kaip iki leidimo galiojimo termino pabaigos moka į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus surenkamąją sąskaitą LT247300010112394300 akcinėje bendrovėje banke „Swedbank“, įmokos kodas 53513. Pavedimų kopijos pateikiamos Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui (Konstitucijos pr. 3, 1106 kab., telefonas 219 7947, faksas 211 2244).

Vietinė rinkliava mokama neatsižvelgiant į tai, ar yra eksponuojama išorinė reklama.

Vietinė rinkliava pradedama skaičiuoti nuo leidimo išdavimo dienos. Sumažėjus reklaminių įrenginių skaičiui, vietinės rinkliavos dydis mokamas pagal sumažėjusį įrenginių skaičių nuo leidimo priedo pakeitimo dienos. Reklaminės veiklos subjektas, išardęs reklaminį įrenginį, per vieną dieną nuo šio įrenginio išardymo dienos raštu praneša Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui, kuris pagal pateiktą informaciją parengia leidimo priedo pakeitimą.

6. Reklaminių įrenginių vieta, kiekis ir kita informacija nurodoma leidimo priede.

7. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu gali vienašališkai panaikinti leidimą, apie tai raštu įspėjęs reklaminės veiklos subjektą ne vėliau kaip prieš mėnesį, jei:

7.1. reklaminės veiklos subjektas Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose ir šiame leidime nustatyta tvarka ir terminais nemoka vietinės rinkliavos;

7.2. reklaminės veiklos subjektas reklaminius įrenginius įrengia ir naudoja nesilaikydamas Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų;

7.3. reklaminės veiklos subjektas nevykdo šio leidimo 2, 3 ir 5 punktų reikalavimų;

7.4. teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama, kad vieta, kur yra reklaminis įrenginys, reikalinga miesto poreikiams.

8. Leidimą panaikinus pagal 7.1–7.4 punktus, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

9. Leidimas išrašomas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Leidimas galioja 20 metų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo leisti uždarajai akcinei bendrovei „JCDecaux Lietuva“ įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą ant leidimo priede išvardytų reklaminių įrenginių.

 

 

 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių                                                              Jonas Urbanavičius
            (parašas)
 
 
                                                                                  A.V.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimo įrengti ir eksploatuoti išorinę reklamą, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. 30-2516

priedas

 

REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

nr.

Adresas

Plotas (kv. m)

Reklamos tipas

Vietinė rinkliava per 20 metų (Lt)

1

2

3

4

5

1.

Vasario 16-osios g. 10 (VS-10)

24

Plokštuminė

(1 plokštuma)

175320

2.

Vasario 16-osios g. 10 (VS-11)

36

Plokštuminė

(1 plokštuma)

262980

3.

Pamėnkalnio g. 9 (VS-15)

81,9

Plokštuminė

(1 plokštuma)

598280

4.

Kalvarijų g. 14 (VS-23)

45

Plokštuminė

(1 plokštuma)

328725

5.

J. Basanavičiaus g. 30 (VS-3)

81,9

Plokštuminė

(1 plokštuma)

598280

6.

Kalvarijų g. 19 (VS-30)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

7.

Neteko galios.

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3177 redakcija

8.

J. Basanavičiaus g. 37 (VS-4)

120

Plokštuminė

(1 plokštuma)

876600

9.

J. Basanavičiaus g. 41 (VS-5)

96

Plokštuminė

(1 plokštuma)

701280

10.

J. Basanavičiaus g. 42 (VS-6)

45

Plokštuminė

(1 plokštuma)

328725

11.

Žirmūnų ir Kareivių gatvių sankirta  (VSK-1)

48

Plokštuminė

(1 plokštuma)

350640

12.

Ukmergės g. 202A (VSK-33)

32

Plokštuminė

(1 plokštuma)

233760

13.

Kalvarijų g. 1 (VSK-126)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

14.

Ukmergės g. 198A I (VSK-128)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

15.

Ukmergės g. 198A II (VSK-129)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

16.

Antakalnio g. 124 (VSK-66)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

17.

Pakalnės g. 13 (VSK-68)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

18.

Geležinio Vilko g. 27A (VSK-72)

36

Plokštuminė

(2 plokštumos)

197235

19.

Neteko galios.

2016 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2441 redakcija

20.

Sporto g. 16 (VSK-82)

18

Plokštuminė

(1 plokštuma)

131490

21.

Neteko galios.

2016 m. vasario 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-413 redakcija

 

Iš viso

825,8

 

5966725

 

2014 m. spalio 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-3177 redakcija

2016 m. vasario 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-413 redakcija

2016 m. spalio 25 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2441 redakcija

 

                                                                                   

 

 

 

 

Savivaldybės vardu

 

Reklaminės veiklos subjekto vardu

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

 

..................................................

 

 

UAB „JCDecaux Lietuva“

generalinė direktorė

 

....................................................

                (parašas)                                                                                                                       (parašas)

        Jonas Urbanavičius                                                                                  Žaneta Fomova

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-3177 - 2014-10-28
DĖL UAB „JCDECAUX LIETUVA” 2012-12-14 IŠDUOTO LEIDIMO NR. A635-1468(2.3.2.1-EK6) PRIEDO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-413 - 2016-02-29
DĖL UAB „JCDECAUX LIETUVA” 2012-12-14 IŠDUOTO LEIDIMO NR. A635-1468(2.3.2.1-EK6) PRIEDO PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2441 - 2016-10-25
DĖL UAB „JCDECAUX LIETUVA“ 2012-12-14 IŠDUOTO LEIDIMO NR. A635-1468 (2.3.2.1-EK6) PRIEDO PAKEITIMO
Į pradžią