Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2431 2012-12-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS AR JŲ KOMPLEKSAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS AR JŲ KOMPLEKSAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

  2012 m. gruodžio 11 d. Nr. 30-2431

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 ,,Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-1531 „Dėl vykdomosios institucijos įgaliojimų suteikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybėms“:

1. T v i r t i n u  Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u  Administracijos direktoriaus pavaduotoją suteikti adresų objektams adresus ir numerius.

3. L a i k a u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2011 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. 30-650 ,,Dėl Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

                            PATVIRTINTA

                            Vilniaus miesto savivaldybės

                            administracijos direktoriaus

                            2012 m. gruodžio 11 d.

                            įsakymu Nr. 30-2431

 

 

ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS AR JŲ KOMPLEKSAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numerių patalpoms suteikimo tvarką.

2. Aprašo paskirtis – garantuoti, kad adresai  žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir numeriai patalpoms Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje būtų suteikiami vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl  Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro reorganizavimo ir  Lietuvos Respublikos adresų registro įsteigimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintomis Adresų formavimo taisyklėmis.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Žemės sklypas – teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas, kadastro duomenis ir įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Pastatas – apdengtas stogu statinys, kurio didžiausią dalį sudaro patalpos.

Pastatų kompleksas – pastatų grupė, esanti viename žemės sklype.

Butas – gyvenamojo ar negyvenamojo pastato, kuriame įrengtos gyvenamosios patalpos, dalis iš vieno ar daugiau kambarių ir pagalbinių patalpų, turinti atskirą išėjimą į lauką arba bendro naudojimo patalpas.

Apraše vartojama „korpuso“ sąvoka suprantama taip, kaip ji nurodyta Adresų formavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753).

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Adresų formavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

 

II.    ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, pastatams AR JŲ kompleksams, ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMAS

 

4. Adresai žemės sklypams, pastatams, pastatų kompleksams (korpusams) ir numeriai butams (patalpoms) suteikiami (keičiami) ar naikinami Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu. Įsakymo prieduose (lentelėse) pateikiami visi reikiami duomenys apie adresų objektus.

5. Adresai žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams (korpusams) suteikiami ar naikinami fizinių ir juridinių asmenų prašymu arba Savivaldybės administracijos iniciatyva parengus teritorijos detalųjį planą ar žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suteikus naujus gatvių pavadinimus, keičiant gatvių ašines linijas, taisant adresų klaidas.

6. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus suteikti (keisti, panaikinti) adresus žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams (korpusams) priima ir registruoja E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius, vėliau Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris juos nagrinėja ir rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus dėl adresų ir numerių suteikimo. Prie prašymo dėl adreso suteikimo žemės sklypui, pastatui ar jų kompleksams (korpusams) turi būti pateiktos valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie žemės sklypo, pastato  (korpuso) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos arba jų išrašai. Jeigu statyba nebaigta ir dar neįregistruota valstybės įmonėje Registrų centre, būtina pateikti statybą leidžiančio dokumento kopiją ir kitų būtinų dokumentų kopijas, patvirtinančias daiktinę teisę į nuosavybės teisės objektą. Prašymai dėl adresų žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams (korpusams) suteikimo nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

7. Fizinių ir juridinių asmenų prašymus suteikti (panaikinti) numerius butams (patalpoms) priima ir registruoja E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrius, vėliau Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus geodezijos ir kartografijos poskyris juos nagrinėja ir rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų projektus dėl numerių suteikimo. Prie prašymo dėl numerio suteikimo (panaikinimo) butams (patalpoms) turi būti pateiktos valstybės įmonės Registrų centro išduotų pažymėjimų apie buto (patalpos) įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopijos arba jų išrašai. Jeigu statyba (rekonstrukcija) nebaigta ir dar neįregistruota valstybės įmonėje Registrų centre, būtina pateikti patalpų kadastrinių matavimų planų, statybą (rekonstrukciją) leidžiančio dokumento ir kitų būtinų dokumentų kopijas, patvirtinančias daiktinę teisę į objekto nuosavybę. Prašymai nagrinėjami ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

8. Adresų objektų numeracijos projektai rengiami naujai užstatomoms teritorijoms be adresų (atlikus detalųjį teritorijos planavimą, parengus žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui), teritorijoms, kuriose adresų numeriai neteisingi (supainioti, nenuoseklūs), atsiradus naujam gatvių tinklui ar plane pakeitus esamų gatvių tinklą. Adresų objektų numeracijos projektai rengiami vadovaujantis valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro duomenimis, suvestiniu skaitmeniniu Vilniaus miesto teritorijos žemėlapiu, teritorijų planavimo duomenų kadastro duomenimis bei kitais duomenimis. Juos užsako (rengia) Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris.

 

III.  ADRESO (NUMERIO) DUOMENŲ TVARKYMAS

 

9. Adreso objekto (žemės sklypo, pastato ar jų kompleksų, žemės sklypo su pastatais) numeris nustatomas vadovaujantis suvestiniu didelio tikslumo skaitmeniniu Vilniaus miesto teritorijos žemėlapiu su adresų informacija ir žemėnaudų ribomis, adresų objektų numeracijos planais (schemomis), teritorijų planavimo duomenų kadastro ir valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro informacinės sistemos duomenimis. Vilniaus geografinės informacinės sistemos (toliau – Vilniaus GIS) adresų erdvinių duomenų rinkinyje įvedamas adreso geografinis taškas ir jo parametrai. Ši informacija perkeliama į valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro informacinę sistemą ir atliekama patikra.

10. Atlikus nustatyto adreso ar buto (patalpos) numerio patikrą, valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro informacinėje sistemoje sudaroma lentelė „Duomenys apie numerių adresų objektams suteikimą“, kurioje pateikiama informacija apie adreso taško koordinatės suteikto adreso duomenis (išskyrus butams ir patalpoms), buvusio adreso duomenis (jei buvo nustatyti anksčiau) unikalius nekilnojamojo turto registracijos numerius, detaliojo teritorijos plano tvirtinimo rekvizitus ir žemės sklypo numerius (jei žemės sklypai neįregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre), kai šių duomenų nėra, nurodomas žemės sklypo savininkas (naudotojas).

11. Nustatyto naujo adreso taško parametrai išsaugomi Vilniaus GIS duomenų bazėje, o duomenys pateikiami suvestiniame GIS žemėlapyje per Savivaldybės internetinį tinklalapį. Šie ir    6–8 punktuose išvardyti darbai atliekami pagal Vilniaus geografinės informacinės sistemos palaikymo plėtros programą, kurią įgyvendina Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“. 

12. Savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojo  įsakymų projektus dėl  adreso (-ų) žemės sklypams, pastatams ar jų kompleksams (korpusams) ir numerio (-ių) patalpoms (butams) suteikimo (keitimo) ar panaikinimo pagal prie šio Aprašo pridedamą formą (priedas) rengia Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyrio specialistai. Projektai suderinami su poskyrio vedėju, Miesto plėtros departamento direktoriaus pavaduotoju ir Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus vyriausiuoju specialistu (redaktoriumi). Jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas rengiamas ne pagal pridedamą formą, papildomai derinama su Teisės departamento specialistais. Už Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projekto teisėtumą, teisingumą ir pagrįstumą atsako projekto rengėjas.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2717 redakcija

 

13. Pasirašytus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymus dėl adresų ir numerių suteikimo (keitimo) ir panaikinimo registruoja Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyrius. Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris, gavęs pasirašytą ir užregistruotą įsakymą dėl adreso suteikimo (keitimo) ar panaikinimo, įsakymo datą ir numerį įrašo valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro informacinės sistemos adresų registro lentelėje (-ėse). Papildyta (-os) Adresų registro priedo lentelė (-ės) (PDF formatu) Savivaldybės informacinėje duomenų valdymo sistemoje ,,@vilys“ susiejama (-os) su atitinkamu Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu (atitinkamai atsiejant ankstesnį priedą).

 

IV.  INFORMAVIMO TVARKA

 

14. Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris gautus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymų nuorašus su lydraščiu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teisės aktų nustatyta tvarka išsiunčia valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamentui.

15. Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Geodezijos ir kartografijos poskyris, gavęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo nuorašą dėl adresų ir numerių keitimo, suteikimo/naikinimo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja fizinius ar juridinius asmenis.

 

V.    ADRESŲ LENTELIŲ IŠKABINIMO TVARKA

 

16. Adresų lentelių (numerių) prie adreso objektų (išskyrus patalpas ir butus) gamybą ir tvirtinimą organizuoja Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto  departamentas. Tais atvejais kai nėra galimybės patekti į privačias valdas, Miesto ūkio ir transporto  departamentas raštu informuoja pastatų savininkus (naudotojus) apie lentelės pagaminimą ir nurodo, kur ir kada galima atsiimti pagamintą lentelę.

______________________________

 

 

Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų

kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir

numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Įsakymo dėl adresų žemės sklypams (žemės sklypams su pastatais, pastatams ar jų kompleksams) suteikimo (keitimo, panaikinimo) forma)

 

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS (ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS, PASTATAMS AR JŲ KOMPLEKSAMS) SUTEIKIMO (KEITIMO, PANAIKINIMO) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

_________   Nr. 

(data)

Vilnius

 

            Neteko galios.

            2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2717 redakcija

 

 

Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų

kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir

numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Įsakymo dėl adresų keitimo forma)

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ KEITIMO

____________   Nr. 

(data)

Vilnius

           

 

Neteko galios.

            2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2717 redakcija

 

 

 

Adresų žemės sklypams, pastatams ar jų

kompleksams, žemės sklypams su pastatais ir

numerių patalpoms suteikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Įsakymo dėl numerio (-ių) patalpai (-oms) (butui (-ams) suteikimo (panaikinimo) forma)

 

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NUMERIO (-IŲ) PATALPAI (-OMS) (BUTUI (-AMS) SUTEIKIMO (KEITIMO, PANAIKINIMO)                                            

 

_________   Nr. 

(data)

Vilnius

 

Neteko galios.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2717 redakcija

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2717 - 2015-08-06
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-11 ĮSAKYMO NR. 30-2431 ,,DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS, PASTATAMS AR JŲ KOMPLEKSAMS, ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS IR NUMERIŲ PATALPOMS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO” PAKEITIMO
Į pradžią