Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A15-1180-(2.1.4-MP) 2013-06-03
Padalinys: DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO<br> MIESTUI STRATEGIŠKAI SVARBIEMS IR KULTŪRAI REIKŠMINGIEMS STATINIAMS

 

 

 

VILNIAUS  MIESTO  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO  PLĖTROS  DEPARTAMENTO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ SPECIALIŲJŲ ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO

MIESTUI STRATEGIŠKAI SVARBIEMS IR KULTŪRAI REIKŠMINGIEMS STATINIAMS

 

2013 m. birželio 3  d.   Nr. A15-1180-(2.1.4-MP)

Vilnius

 

Vadovaudamasis      Lietuvos      Respublikos      vietos        savivaldos        įstatymu 

 (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290; 2010, Nr.25-1177, Nr.81-4219, Nr. 84-4406,  Nr. 86-4525,  Nr. 145-7429; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 72-3472; 2011-12-20, Nr. 155-7354 ), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 40-541 patvirtintais Miesto plėtros departamento nuostatais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu  (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649; 2004, Nr. 73-2545; 2006, Nr. 116-4402; 2010, Nr. 84-4401; 2012-06-30, Nr. 76-3942 ), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu   (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr.21-617, Nr.152-5532; 2006, Nr.66-2429; 2008,  Nr. 10-337, Nr. 135-5232; 2009, Nr. 159-7205; 2010, Nr. 84-4404; 2012-09-26, Nr. 111-5635),  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571; 2007, Nr. 80-3218, Nr. 81-3325; 2008-05-24, Nr. 59-2203 ), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902; 2012-05-08,  Nr. 53-2642 ), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-02-05 sprendimu Nr. 01A-41-786 „Dėl Vilniaus miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos  2011-03-16 sprendimu  Nr. 1-2068 „ Dėl išorinės vaizdinės  reklamos  taisyklių  tvirtinimo“,  Vilniaus  miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-03-20 ir 2012-05-04 įsakymais Nr. 30-569 ir Nr. 30-880 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto teritorijų išorinės vaizdinės reklamos sklaidos schemoms“ bei siekiant nuosekliai gerinti Vilniaus miesto urbanistinės aplinkos kokybę, palaikyti etišką  ir darnų šiuolaikinės architektūros santykį su architektūros paveldu, jo suformuota gamtine aplinka – būtų

 

 

neužgožiamos  ir nesumenkinamos  saugomos jo  vertybės,  atskleidžiamas  jo  savitumas  ir  svarba, būtų užtikrinta tvari, visavertė ir sveika aplinka žmogui gyventi ir dirbti, miestui strategiškai svarbių ir kultūrai reikšmingų statinių, projektuojamų Vilniaus senamiesčio, Vilniaus istorinio centro apsaugos  zonose ar  kompleksinėje  saugomoje teritorijoje  ir jos apsaugos zonose, taip  pat  pastatų, projektuojamų šalia pagrindinių miesto gatvių ar matomų nuo aplinkinių aukštuminių pastatų ar panoraminių taškų:

1.      Į s a k a u:

1.1.    Projektavimo sąlygų poskyriui:

1.1.1.   reikalauti  iš  statytojo  (užsakovo)   kartu  su     prašymu  statinio specialiesiems

architektūros reikalavimams nustatyti (naujos statybos ar rekonstravimo atvejais), pateikti numatomo pastato projektinius pasiūlymus (sklypo planą, pastato planus, pjūvius, fasadus, jų spalvinį sprendimą ir medžiagiškumą, stogo planus, reklamos vietas ir dydžius, vizualizacijas);

                        1.1.2.   projektinius    pasiūlymus    teikti    peržiūrėti    Vilniaus    miesto    vyriausiajam    architektui  -  Vilniaus     miesto    savivaldybės     administracijos     Miesto    plėtros departamento   direktoriui  darbiniame  pasitarime  miesto  plėtros  klausimais;

                   1.1.3.   specialiuosius    architektūros   reikalavimus  nustatyti    projektinių  pasiūlymų, kuriems pritarta darbiniame pasitarime miesto plėtros kausimais,  pagrindu.

       1.2.   Specialiuosiuose architektūros reikalavimuose nurodyti, kad:

                       1.2.1. numatant pastato inžinerines  sistemas  bei  įrangą  (vėdinimo ir oro kondicionavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), liftus, procesų valdymo, automatizavimo,  signalizacijos  ir  kitas sistemas bei saulės kolektorius ar vėjų  jėgaines),  viršutinėje  pastato  dalyje  (ant stogo) – projektuoti techninį aukštą ar pastogę, neviršijant teritorijų planavimo dokumentuose nurodytos aukščiausios pastato altitudės;

                   1.2.2.  išorinės  vaizdinės  reklamos  (toliau  IVR)  įrenginių  vietos  ir dydžiai būtų pateikti techninių projektų fasadų brėžiniuose su numatomomis IVR įrenginių vietomis;

          1.2.3.    atskiriems   statiniams,    Miesto   plėtros    departamento   specialistų  darbinio

pasitarimo miesto plėtros klausimais  rekomendacijų  pagrindu, specialiuosiuose  architektūros  reikalavimuose  siūlyti statinio  projektą  svarstyti  Architektų  sąjungos  architektūros-urbanistikos ekspertų taryboje.

 

 

Direktorius                                                                                                                     Artūras Blotnys      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Į pradžią