Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-210 2014-02-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO SUDARYTI KIOSKO (PAVILJONO) <br> EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO SUDARYTI AR PRATĘSTI KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO SUTARTIS SU KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SAVININKAIS, PASTAČIUSIAIS NAUJO ĮVAIZDŽIO TIPINIUS KIOSKUS

 

  2014 m. vasario 5 d. Nr. 30-210

Vilnius

 

Pakeista antraštė.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

Atsižvelgdamas į Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupės 2013 m. gruodžio 11  d. posėdžio protokolą Nr. A16- 1091 (2.1.45-EK6):

1. L e i d ž i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui su kioskų (paviljonų) savininkais, įrašytais į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-3315 „Dėl kioskų (paviljonų) savininkų, su kuriais 5 metams sudaromos kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartys, sąrašo tvirtinimo“  patvirtintą Kioskų (paviljonų) savininkų, su kuriais 5 metams sudaromos kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartys, sąrašą (toliau – sąrašas):

1.1. sudaryti kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis (toliau – sutartis) 5 metams su dabartiniais kioskų (paviljonų) savininkais, jeigu jie buvo sudarę kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį ir ji yra galiojanti, turi leidimus prekiauti ir vykdo veiklą, dėl kurios nėra pagrįstų gyventojų skundų, taip pat senus kioskus pagal nustatyta tvarka suderintą projektą pakeitė į naujo įvaizdžio kioskus, kuriuos yra patikrinusi ir surašiusi protokolą Komisija naujai pastatytiems kioskams (paviljonams) priimti;

1.2. pratęsti 5 metams 1.1 papunktyje nurodytas sutartis su kioskų (paviljonų) savininkais, turinčiais Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos sutikimus arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento pritarimus (jei kioskas (paviljonas) stovi gatvių raudonųjų linijų ribose).

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

2. T v i r t i n u:

2.1. kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties formą (pridedama);

2.2. susitarimo dėl kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties pratęsimo formą (pridedama).

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

3. N u s t a t a u, kad Kioskų (paviljonų) savininkų, su kuriais 5 metams sudaromos kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartys, sąrašą tvirtina Administracijos direktorius.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

4. Į g a l i o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėją pasirašyti sutartis ar susitarimus dėl kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarčių pratęsimo (toliau – susitarimas).

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

5. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriui išduoti leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose tiems kioskų (paviljonų) savininkams, kurie sudarys sutartis ar susitarimą ir kontroliuoti sutarčių sąlygų vykdymą.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

6. N u s t a t a u, kad:

6.1. kioskų (paviljonų) savininkai turi pasirašyti 2 punkte nurodytą sutartį ar susitarimą;

6.2. kioskų (paviljonų) savininkai, pasirašę 2 punkte nurodytą sutartį ar susitarimą, turi turėti leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;

6.3. nepasirašius sutarties ar susitarimo, neišduodami nauji leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;

6.4. sutartis ar susitarimas nepasirašoma:

6.4.1. su kioskų (paviljonų) savininkais, neturinčiais galiojančių leidimų prekiauti ar ilgiau kaip 3 mėnesius nevykdančiais prekybos kioskuose (paviljonuose);

6.4.2. su kioskų (paviljonų) savininkais, jei dėl jų veiklos kioskuose užregistruota pagrįstais pripažintų gyventojų skundų;

6.4.3. su kioskų (paviljonų) savininkais, jei dėl jų veiklos kioskuose (paviljonuose) yra gauti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar jo struktūrinio padalinio pagrįsti raštai ar siūlymai nepratęsti sutarties;

6.5. kioskų (paviljonų) savininkai, su kuriais nepasirašomos sutartys yra išbraukiami iš sąrašo. Kioskų (paviljonų) savininkai, pasibaigus leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galiojimo laikui per 7 kalendorines dienas turi išardyti ir išvežti kioskus (paviljonus), sutvarkyti vietą, aplinką ir pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijai, kurios teritorijoje stovi kioskas (paviljonas);

6.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas kartu su Miesto ūkio ir transporto departamentu organizuoja kiosko (paviljono) išvežimą, jei kiosko (paviljono) savininkas nevykdo šio įsakymo 6.5 punkto reikalavimų.

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                Jonas Urbanavičius

______________

 

 

                                                                    PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                         2014 m. vasario 5 d.

                                                                        įsakymu Nr. 30-210

 

2015 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-810 redakcija

 

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

 

KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO

SUTARTIS

 

20___ m. ___________      d.  Nr. A72-           (3.1.36-EK6)

Vilnius

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama  Turto departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo, ir ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ (toliau – asmuo)__________________________________________________________________,

           (kiosko (paviljono) savininko – juridinio arba fizinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

   (įmonės vadovo arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

įmonės (asmens) kodas_______________________________________, esančio (-ios) (gyvenančio (-ios)___________________________________________________________________________,

                                                                  (įmonės, adresas)

sudarėme šią sutartį.

 

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybė suteikia teisę miesto viešosios paskirties teritorijoje asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas ____________ kv. m   kioske (paviljone),  esančiame ____________________________,

                                                              (reikiamą žodį pabraukti)

Vilniuje. Kiosko (paviljono) eksploatavimo vieta pažymėta pridedamoje miesto plano ištraukoje.

      2. Asmeniui leidžiama eksploatuoti kioską (paviljoną) nuo šios sutarties pasirašymo dienos (išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus) iki 20____ m.________________.

      3. Žemės sklypo, kuriame yra kioskas (paviljonas), nuomos sutartis nesudaroma, asmuo, prekiaujantis kioske (paviljone), neturi jokių teisių į laikino statinio užimtą žemės sklypą.

      4. Kioskas (paviljonas) turi būti įrengtas pagal nustatyta tvarka patvirtintą projektą, taip pat kioskus (paviljonus) turi būti patikrinusi ir surašiusi protokolą Komisija naujai pastatytiems kioskams (paviljonams) priimti.

      5. Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis pasirašoma su asmeniu (kiosko (paviljono) savininku).

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

        6. Savivaldybė:

        6.1. leidžia asmeniui eksploatuoti laikiną kioską (paviljoną) penkerius metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos;

        6.2. asmeniui (kiosko (paviljono) savininkui) sudarius ir pasirašius kiosko (paviljono) nuomos sutartį ir pateikus rašytinį prašymą, leidžia laikiną kioską (paviljoną) išnuomoti trečiajam asmeniui (toliau – nuomininkas);

        6.3. esant pagrįstų skundų ir jeigu būtina užtikrinti žmonių saugumą ir rimtį (palaikyti tvarką mieste), gali tam tikrose prekybos vietose nustatyti darbo laiką.

        7. Asmuo:

        7.1. nuosavybės teise priklausantį kioską (paviljoną) eksploatuoja savo lėšomis;

        7.2. atsako, kad kioskas (paviljonas) būtų sumontuotas iš kokybiškų medžiagų, siekiant užtikrinti estetinę kiosko (paviljono) išvaizdą, laikantis projekte nurodytų reikalavimų;

        7.3. visą kioskui (paviljonui) funkcionuoti būtiną mažąją architektūrą įrengia savo lėšomis, kuri yra asmens nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko aplinką bei dangas pagal suderintą projektą ir užtikrina, kad reklama ir jos įrengimas atitiktų reklamą nustatančių teisės aktų reikalavimus;

        7.4. privalo savo lėšomis atnaujinti pažeistas, susidėvėjusias kiosko (paviljono) konstrukcijas, pagal nustatyta tvarka suderintą projektą sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu savo lėšomis prižiūrėti kiosko (paviljono) stovėjimo vietą;

       7.5. moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą;

       7.6. už naudojamą elektros energiją moka jos tiekėjui;

       7.7. moka atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) miesto viešosiose vietose išdavimą. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį (kiosko (paviljono) savininkas gali vietinės rinkliavos mokestį sumokėti už visus metus), bet ne vėliau kaip iki ateinančio mėnesio 1 dienos į Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą. Rinkliava mokama pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus dydžius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai sprendimu patvirtinus naujus rinkliavos dydžius, asmuo moka pagal naujus dydžius;

        7.8. pasirašęs sutartį ir sumokėjęs vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje išdavimą, gauna Savivaldybės administracijos Turto  departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;

        7.9. pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar nutraukus sutartį, per 7 kalendorines dienas savo lėšomis išveža kioską (paviljoną), sutvarko vietą, aplinką ir pagal aktą perduoda Savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje stovi kioskas (paviljonas). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (sutvarkyta). Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, kiosko (paviljono) nukėlimą, patraukimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas;

        7.10. gavęs Savivaldybės įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per 30 kalendorinių dienų privalo pašalinti trūkumus. Įspėjimas siunčiamas tuo adresu, kuris nurodytas šioje sutartyje, išskyrus atvejus, kai asmuo Savivaldybei raštu buvo pranešęs apie adreso pakeitimą. Asmuo yra atsakingas už teisingą duomenų pateikimą, o pasikeitus asmens gyvenamajai ar buveinės vietai, privalo apie tai raštu pranešti Savivaldybei. Jei trūkumai per nustatytą laiką nepašalinami, sutartis nutraukiama vienašališkai;

        7.11. jei prekiaujama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidžiamu prekių asortimentu, asmuo gali pradėti vykdyti veiklą tik turėdamas Valstybinės maisto ir  veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

        7.12. gali verstis licencijuojama mažmenine prekyba, įsigijęs šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

         7.13. įsipareigoja laikytis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, Mažmeninės prekybos tabako gaminiais taisyklių, Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Maisto atliekų surinkimo ir utilizavimo taisyklių, Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių bei kitų teisės aktų, nustatančių prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose, reikalavimų;

        7.14. prie prekybos kiosko (paviljono) įrengia šiukšlių dėžę, ją nuolat prižiūri, organizuoja pavienių šiukšlių 10 metrų spinduliu aplink prekybos kioską (paviljoną) surinkimą ir susikaupusių atliekų išvežimą;

        7.15. įvykus avarijai, įsipareigoja nedelsdamas patraukti kioską (paviljoną).

        8. Kiosko (paviljono) nuomos atveju nuomininkas turi turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei prekiaujama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidžiamu prekių asortimentu) ir Savivaldybės administracijos Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje, taip pat būti sumokėjęs vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje išdavimą.

        9. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai laikomi galiojančiais, jeigu jie yra:

        9.1. sudaryti raštu;

        9.2. pasirašyti abiejų sutarties šalių įgaliotų atstovų, parašai patvirtinti šalių antspaudais.

        10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 5 metus su galimybe šią sutartį pratęsti.

        11. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

        12. Savivaldybė, prieš 30 kalendorinių dienų raštu įspėjusi asmenį, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

        12.1. nesumokama 7.7 papunktyje ar 8 punkte nurodyta rinkliava ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo privalomojo mokėjimo termino ar dėl asmens kaltės negaunami sutartyje minimi leidimai;

        12.2. nesilaikoma viešosios tvarkos reikalavimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyto prekybos darbo laiko ir Prekybos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų, kioskas (paviljonas) naudojamas ne pagal paskirtį, netvarkingas, nusidėvėjęs ir per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio įspėjimo nepašalinami trūkumai;

        12.3. asmuo (kiosko (paviljono) savininkas) arba nuomininkas (kiosko (paviljono) nuomos atveju), kioske (paviljone) 3 mėnesius iš eilės be leidimo prekiauja (teikia paslaugas) viešojoje vietoje, kioskas (paviljonas) uždarytas ir jame neprekiaujama ar neteikiamos paslaugos. (Kiosko savininkas kioske (paviljone) per metus gali neprekiauti (nevykdyti veiklos) ne ilgiau kaip 3 mėnesius);

        12.4. vieta, kurioje leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas kioske (paviljone), yra reikalinga miesto poreikiams;

        12.5. yra gauti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar jo struktūrinio padalinio raštai dėl viešosios tvarkos pažeidimų vykdant kiosko veiklą;

       12.6. jei Savivaldybės pareigūnai nustatė viešosios tvarkos pažeidimus, susijusius su kiosko (paviljono) eksploatavimu ar veikla.

       13. Nutraukus sutartį pagal 11.1–11.6 papunkčius, asmuo per 7 dienas išveža kioską (paviljoną). 7.7 papunktyje numatyti vietinės rinkliavos mokesčiai asmeniui negrąžinami.

       14. Ginčai tarp šalių dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis, o nesusitarus – teisme.

       15. Dėl to, kas nenumatyta sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

       16. Ši sutartis yra privaloma šalims, jų teisių perėmėjams visą jos galiojimo laiką.

       17. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

       18. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

 

III. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

 

SAVIVALDYBĖ

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos           

Turto departamento

Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas                       

_____________________________________

 

____________________________________     

                        (parašas)

 

_____________________________________

                          (vardas, pavardė)

 

A.V.

                         ASMUO

 

 

 

  

 

 

_________________________________

               (adresas)

___________________________________________

                                   (parašas)

         

___________________________________________

(vardas pavardė)

 

A.V.

 

 

 

Forma patvirtinta

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m.                    d.

įsakymu Nr. ____

 

 

2019 m. vasario 20 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-423/19 redakcija

 

SUSITARIMAS DĖL KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO

SUTARTIES PRATĘSIMO

 

20  m.                d. Nr.

Vilnius

 

          Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Turto departamento Licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo__________________________________,

ir _________________________________________________________________(toliau – asmuo)

        (kiosko (paviljono) savininko – juridinio arba fizinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas ____________________________________________________________________

                                   (įmonės vadovo arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

imonės (asmens) kodas, esančio (-ios) (gyvenančio (-ios) _________________________________

                                                                                                                                                     (adresas)

sudarėme šį susitarimą dėl kiosko (paviljono) eksploatavimo sutarties  Nr.                          pratęsimo

(toliau – susitarimas).

            Šiuo susitarimu asmeniui leidžiama eksploatuoti kioską (paviljoną) nuo šio susitarimo pasirašymo dienos iki 20 __  m. _____________d.

            1. Asmuo įsipareigoja:

            1.1. įvykus avarijai, nedelsdamas patraukti kioską (paviljoną).

            1.2. pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar nutraukus sutartį, per 7 kalendorines dienas nuo leidimo galiojimo pabaigos savo lėšomis išvežti kioską (paviljoną), sutvarkyti vietą, aplinką ir pagal aktą perduoti Savivaldybės administracijos seniūnijai (kurios teritorijoje stovi kioskas (paviljonas). Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (sutvarkyta). Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, kiosko (paviljono) nukėlimą, patraukimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija,  o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka  Asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas.

            2. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

 

SAVIVALDYBĖ

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

Turto departamento

Licencijavimo ir leidimų skyriaus

___________________________

              (pareigos)

____________________________

               (parašas)

___________________________

        (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

ASMUO

 

 

 

_________________________________

                     (adresas)

__________________________________

                  (parašas)

 

 

__________________________________

               (vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-810 - 2015-03-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-02-05 ĮSAKYMO NR. 30-210 „DĖL LEIDIMO SUDARYTI KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO SUTARTIS“ PAKEITIMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2646 - 2015-07-31
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-11-06 ĮSAKYMU NR. 30-3315 PATVIRTINTO KIOSKŲ (PAVILJONŲ) SAVININKŲ, SU KURIAIS 5 METAMS SUDAROMOS KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO SUTARTYS, SĄRAŠO PAPILDYMO
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-423/19 - 2019-02-20
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-02-05 ĮSAKYMO NR. 30-210 „DĖL LEIDIMO SUDARYTI KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO SUTARTIS“ PAKEITIMO
Į pradžią