Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-210 2014-02-05
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL LEIDIMO SUDARYTI KIOSKO (PAVILJONO) <br> EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO SUDARYTI  KIOSKO (PAVILJONO)
EKSPLOATAVIMO SUTARTIS

 

  2014 m. vasario 5 d. Nr. 30-210

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupės 2013 m. gruodžio 11  d. posėdžio protokolą Nr. A16- 1091 (2.1.45-EK6):

1. L e i d ž i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui sudaryti 5 metams kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis (toliau – sutartis) su dabartiniais kioskų (paviljonų) savininkais, jeigu jie buvo sudarę kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį ir ji yra galiojanti, turi leidimus prekiauti ir vykdo veiklą, dėl kurios nėra pagrįstų gyventojų skundų, taip pat senus metalinius kioskus pagal nustatyta tvarka suderintą projektą pakeitė į naujo įvaizdžio kioskus, kuriuos yra patikrinusi ir surašiusi protokolą Komisija naujai pastatytiems kioskams (paviljonams) priimti. 

2. T v i r t i n u  Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartį (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad kioskų  (paviljonų) savininkų ir kioskų prekybos vietų sąrašus tvirtina Administracijos direktorius.

4. Į g a l i o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėją, o jo nesant  Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo pavaduotoją-Verslo organizavimo ir leidimų poskyrio vedėją pasirašyti  sutartis.

5. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriui:

5.1. išduoti leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose tiems kioskų (paviljonų) savininkams, kurie sudarys sutartis;

5.2. registruoti kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis;

5.3. kontroliuoti sutarčių sąlygų vykdymą.

6. N u s t a t a u, kad:

6.1. kioskų (paviljonų) savininkai turi pasirašyti 2 punkte nurodytą sutartį;

6.2. kioskų (paviljonų) savininkai, pasirašę 2 punkte nurodytą sutartį, turi turėti leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;

6.3. nepasirašius sutarties, neišduodami nauji leidimai prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;

6.4. sutartis nepasirašoma:

6.4.1. su kioskų (paviljonų) savininkais, neturinčiais galiojančių leidimų prekiauti ar ilgiau kaip 3 mėnesius nevykdančiais prekybos kioskuose (paviljonuose);

6.4.2. su kioskų (paviljonų) savininkais, jei dėl jų veiklos kioskuose užregistruota pagrįstais pripažintų gyventojų skundų;

6.4.3. su kioskų (paviljonų) savininkais, jei dėl jų veiklos kioskuose (paviljonuose) yra gauti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar jo struktūrinio padalinio pagrįsti raštai, siūlymai nepratęsti sutarties ir tam siūlymui pritaria Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupė;

6.5. kioskų (paviljonų) savininkai, su kuriais nepasirašomos sutartys, pasibaigus leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galiojimo laikui per 30 kalendorinių dienų turi išardyti ir išvežti kioskus (paviljonus), sutvarkyti vietą, aplinką ir pagal aktą perduoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui;

6.6. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamentas kartu su Miesto ūkio ir transporto departamentu organizuoja kiosko (paviljono) išvežimą, jei kiosko (paviljono) savininkas nevykdo šio įsakymo 6.5 punkto reikalavimų.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                 Jonas Urbanavičius

______________

 

 

                                                                           PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                                           2014 m. vasario 5 d.

                                                                              įsakymu Nr. 30-210

 

2015 m. kovo 13 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-810 redakcija

 

 

KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO

S U T A R T I S

 

20___ m. ___________      d.  Nr. A72-           (3.1.36-EK6)

Vilnius

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), atstovaujama Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjo, ir __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________­­­ (toliau – asmuo)_____________________________________________________________________,

           (kiosko (paviljono) savininko – juridinio arba fizinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas ______________________________________________________________________,

   (įmonės vadovo arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

įmonės (asmens) kodas____________________________________________________, esančio (-ios) (gyvenančio(-ios)___________________________________________________________________,

                                    (įmonės, adresas)

sudarėme šią sutartį.

 

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1. Savivaldybė suteikia teisę miesto viešosios paskirties teritorijoje asmeniui prekiauti ar teikti paslaugas ____________ kv. m   kioske (paviljone),  esančiame ______________________________,

                                                              (reikiamą žodį pabraukti)

Vilniuje. Kiosko (paviljono) eksploatavimo vieta pažymėta pridedamoje miesto plano ištraukoje.

      2. Asmeniui leidžiama eksploatuoti kioską (paviljoną) nuo šios sutarties pasirašymo dienos (išskyrus 12 punkte nurodytus atvejus) iki 20____ m.________________.

      3. Žemės sklypo, kuriame yra kioskas (paviljonas), nuomos sutartis nesudaroma, asmuo, prekiaujantis kioske (paviljone), neturi jokių teisių į laikino statinio užimtą žemės sklypą.

      4. Kioskas (paviljonas) turi būti įrengtas pagal nustatyta tvarka patvirtintą projektą, taip pat kioskus (paviljonus) turi būti patikrinusi ir surašiusi protokolą Komisija naujai pastatytiems kioskams (paviljonams) priimti.

      5. Kiosko (paviljono) eksploatavimo sutartis pasirašoma su asmeniu (kiosko (paviljono) savininku).

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

        6. Savivaldybė:

        6.1. leidžia asmeniui eksploatuoti laikiną kioską (paviljoną) penkerius metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos;

        6.2. asmeniui (kiosko (paviljono) savininkui) sudarius ir pasirašius kiosko (paviljono) nuomos sutartį ir pateikus rašytinį prašymą, leidžia laikiną kioską (paviljoną) išnuomoti trečiajam asmeniui (toliau – nuomininkas);

        6.3. esant pagrįstų skundų ir jeigu būtina užtikrinti žmonių saugumą ir rimtį (palaikyti tvarką mieste), gali tam tikrose prekybos vietose nustatyti darbo laiką.

        7. Asmuo:

        7.1. nuosavybės teise priklausantį kioską (paviljoną) eksploatuoja savo lėšomis;

        7.2. atsako, kad kioskas (paviljonas) būtų sumontuotas iš kokybiškų medžiagų, siekiant užtikrinti estetinę kiosko (paviljono) išvaizdą, laikantis projekte nurodytų reikalavimų;

        7.3. visą kioskui (paviljonui) funkcionuoti būtiną mažąją architektūrą įrengia savo lėšomis, kuri yra asmens nuosavybė, taip pat savo lėšomis sutvarko aplinką bei dangas pagal suderintą projektą ir užtikrina, kad reklama ir jos įrengimas atitiktų reklamą nustatančių teisės aktų reikalavimus;

        7.4. privalo savo lėšomis atnaujinti pažeistas, susidėvėjusias kiosko (paviljono) konstrukcijas, pagal nustatyta tvarka suderintą projektą sutvarkyti ir sutarties galiojimo metu savo lėšomis prižiūrėti kiosko (paviljono) stovėjimo vietą;

       7.5. pasirašo sutartį dėl atliekų išvežimo;

       7.6. už naudojamą elektros energiją moka jos tiekėjui;

       7.7. moka atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) miesto viešosiose vietose išdavimą. Vietinė rinkliava mokama kas ketvirtį (kiosko (paviljono) savininkas gali vietinės rinkliavos mokestį sumokėti už visus metus), bet ne vėliau kaip iki ateinančio mėnesio 1 dienos į Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą. Rinkliava mokama pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus dydžius. Vilniaus miesto savivaldybės tarybai sprendimu patvirtinus naujus rinkliavos dydžius, asmuo moka pagal naujus dydžius;

        7.8. pasirašęs sutartį ir sumokėjęs vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje išdavimą, gauna Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka;

        7.9. pasibaigus sutarties galiojimo laikui ar nutraukus sutartį, per 30 kalendorinių dienų savo lėšomis išveža kioską (paviljoną), sutvarko vietą, aplinką ir pagal aktą perduoda Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento atstovams. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (atstatyta). Nurodytu laiku neįvykdžius minėto reikalavimo, kiosko (paviljono) nukėlimą, patraukimą, išvežimą ir saugojimą organizuoja Savivaldybės administracija, o Savivaldybės patirtas išlaidas apmoka asmuo, kuriam buvo išduotas leidimas;

        7.10. gavęs Savivaldybės įspėjimą dėl sutarties sąlygų nevykdymo, per 30 kalendorinių dienų privalo pašalinti trūkumus. Įspėjimas siunčiamas tuo adresu, kuris nurodytas šioje sutartyje, išskyrus atvejus, kai asmuo Savivaldybei raštu buvo pranešęs apie adreso pakeitimą. Asmuo yra atsakingas už teisingą duomenų pateikimą, o pasikeitus asmens gyvenamajai ar buveinės vietai, privalo apie tai raštu pranešti Savivaldybei. Jei trūkumai per nustatytą laiką nepašalinami, sutartis nutraukiama vienašališkai;

        7.11. jei prekiaujama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidžiamu prekių asortimentu, asmuo gali pradėti vykdyti veiklą tik turėdamas Valstybinės maisto ir  veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka išduotą Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą;

        7.12. gali verstis licencijuojama mažmenine prekyba, įsigijęs šios veiklos licencijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

         7.13. įsipareigoja laikytis Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių, Mažmeninės prekybos tabako gaminiais taisyklių, Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Maisto atliekų surinkimo ir utilizavimo taisyklių, Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių bei kitų teisės aktų, nustatančių prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose, reikalavimų;

        7.14. prie prekybos kiosko (paviljono) įrengia šiukšlių dėžę, ją nuolat prižiūri, organizuoja pavienių šiukšlių 10 metrų spinduliu aplink prekybos kioską (paviljoną) surinkimą ir susikaupusių atliekų išvežimą.

        8. Kiosko (paviljono) nuomos atveju nuomininkas turi turėti Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei prekiaujama Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidžiamu prekių asortimentu) ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų departamento Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje, taip pat būti sumokėjęs vietinę rinkliavą už leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje išdavimą.

        9. Visi sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai laikomi galiojančiais, jeigu jie yra:

        9.1. sudaryti raštu;

        9.2. pasirašyti abiejų sutarties šalių įgaliotų atstovų, parašai patvirtinti šalių antspaudais.

        10. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 5 metus su galimybe šią sutartį pratęsti.

        11. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

        12. Savivaldybė, prieš 30 kalendorinių dienų raštiškai įspėjusi asmenį, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:

        12.1. nesumokama 7.7 ar 8 punkte nurodyta rinkliava ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų po privalomojo mokėjimo termino ar dėl asmens kaltės negaunami sutartyje minimi leidimai;

        12.2. nesilaikoma viešosios tvarkos reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyto prekybos darbo laiko ir Prekybos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų, kioskas (paviljonas) naudojamas ne pagal paskirtį, netvarkingas, nusidėvėjęs ir per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo nepašalinami trūkumai;

        12.3. asmuo (kiosko (paviljono) savininkas) arba nuomininkas (kiosko (paviljono) nuomos atveju), kioske (paviljone) 3 (tris) mėnesius  iš eilės be leidimo prekiauja (teikia paslaugas) viešojoje vietoje, kioskas (paviljonas) uždarytas ir jame neprekiaujama ar neteikiamos paslaugos. (Kiosko savininkas kioske (paviljone) per metus gali neprekiauti (nevykdyti veiklos) ne ilgiau kaip 3 mėnesius);

        12.4. vieta, kurioje leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas kioske (paviljone), yra reikalinga miesto poreikiams;

        12.5. yra gauti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar jo struktūrinio padalinio raštai dėl viešosios tvarkos pažeidimų vykdant kiosko veiklą ir siūlymui nutraukti sutartį pritaria Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupė;

       12.6. jei Savivaldybės pareigūnai nustatė viešosios tvarkos pažeidimus, susijusius su kiosko (paviljono) eksploatavimu ar veikla, ir siūlymui nutraukti sutartį pritaria Prekybos ir paslaugų verslo viešosiose vietose koordinavimo darbo grupė.

       13. Nutraukus sutartį pagal 11.1–11.6 punktus, asmuo per 30 dienų išveža kioską (paviljoną). 7.7 punkte numatyti vietinės rinkliavos mokesčiai asmeniui negrąžinami.

       14. Ginčai tarp šalių dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis, o nesusitarus – teisme.

       15. Dėl to, kas nenumatyta sutartyje, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais.

       16. Ši sutartis yra privaloma šalims, jų teisių perėmėjams visą jos galiojimo laiką.

       17. Šalys neatsako už visišką arba dalinį šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei tai atsitinka dėl nenugalimos jėgos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, veikimo.

       18. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

III. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

 

SAVIVALDYBĖ

Kodas 188710061

Konstitucijos pr. 3

LT-09601 Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos           

Ekonomikos ir investicijų departamento

Verslo licencijavimo ir leidimų skyriaus vedėjas                    

 _______________________________________

 

_______________________________________     

                          (parašas)

_____________________________________

                          (vardas, pavardė)

 

A.V.

ASMUO

 

 

 

________________________________________

                               (adresas)

 

 

___________________________________________

                                   (parašas)

 

            

___________________________________________

(vardas pavardė)

 

 

A.V.

 

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-810 - 2015-03-13
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-02-05 ĮSAKYMO NR. 30-210 „DĖL LEIDIMO SUDARYTI KIOSKO (PAVILJONO) EKSPLOATAVIMO SUTARTIS“ PAKEITIMO
Į pradžią